×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Με την καθιέρωση του Ν.4308/2014 “Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα με το άρθρο 24, παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.

Κατηγορία: 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε & Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση Υ.Α.29502/85/8-9-2014, επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στην υποβολή των εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας “ΕΡΓΑΝΗ”:

Κατηγορία: 

Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην περίπτωση αυτή επέρχεται πρόωρη λύση της σχέσης εργασίας. Σχετικό είναι το άρθρο 672Ακ. Αντιστοιχεί στην καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που δεν υπόκειται σε διατυπώσεις, χωρίς, όμως, και να ταυτίζεται η νομική μεταχείριση της καθεμιάς.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η περίπτωση αυτή εντάσσεται συστηματικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο, παρά τις σύμφυτες ιδιαιτερότητες της.

Κατηγορία: 

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Στην καταγγελία αυτού του τύπου υπάρχει αίρεση περί απόκρουσης ή αποδοχής της τροποποίησης από τον εργαζόμενο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, είτε ο εργαζόμενος αποδέχεται την τροποποίηση, είτε ο εργοδότης καταγγέλλει τη σύμβαση.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ

Στην καταγγελία αυτού του είδους πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί τον έκτακτο χαρακτήρα της. Έχει κριθεί ότι συνιστά σπουδαίο λόγο λ.χ. η ανωτέρα βία, η επίμεμπτη συμπεριφορά του μισθωτού, η παράβαση από τον εργαζόμενο των νόμιμων υποχρεώσεων του.

Κατηγορία: 

Σελίδες