×

Επικοινωνία

×

Χρόνος διάρκειας – παράταση μίσθωσης αγροτικού κτήματος

Ερώτηση 1853
15.02.21

Επαγγελματική μίσθωση (αγροί προς καλλιέργεια) συνήφθη για 5 έτη και λήγει 28/02/2021.

Ο εκμισθωτής δύναται να κάνει νέα με άλλον μισθωτή, πάρα την επιθυμία του προηγουμένου για συνεχίσει; Υπάρχει υποχρέωση αποδοχής παράτασης ή με την λήξη απελευθερώνονται τα ακίνητα;

Κατηγορία: 

Δήλωση οικοπέδου και κλιμακοστασίων σε οριζόντια ιδιοκτησία καθώς και τακτοποιούμενου κλιμακοστασίου, λεβητοστάσιου, αποθηκών

Ερώτηση 1840
08.02.21

Δήλωση οικοπέδου και κλιμακοστασίων σε οριζόντια ιδιοκτησία καθώς και τακτοποιούμενου κλιμακοστασίου, λεβητοστάσιου, αποθηκών .

Σε οικόπεδο εντός οικισμού επιφάνειας 300 τ.μ. σε περιοχή εντός ΑΠΑΑ έχουν συσταθεί:

α) οριζόντια ιδιοκτησία που αποτελείται από ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 115 τ.μ. και ισόγειο κλιμακοστάσιο επιφανείας 15 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 60% επί του οικοπέδου.
β) Διαμέρισμα α΄ ορόφου επιφανείας 116 τ.μ. και κλιμακοστάσιο ορόφου επιφανείας 15 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 40% επί του οικοπέδου. Τα δυο παραπάνω κλιμακοστάσια (ισογείου και α΄ ορόφου) δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου.

Εν συνεχεία κατασκευάστηκαν καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών αδειών:

Α) δώμα οικιακής αποθήκης 25 τ.μ. και απόληξη του κλιμακοστασίου 12 τ.μ.

Β) ανεξάρτητη αποθήκη 15 τ.μ. και λεβητοστάσιο 5 τ.μ. στον ακάλυπτο.

Τα άνωθεν πλέον της αρχικής άδειας έχουν ενταχθεί στον νόμο 4495/2017.

Δεν έχει γίνει τροποποίηση της αρχικής σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Το οικόπεδο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο Ε9 για τα παραπάνω ακίνητα ή δεν απαιτείται (λόγω οριζόντιας ιδιοκτησίας εντός ΑΠΑΑ και λόγο του ότι έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης);
Τα 2 κλιμακοστάσια αρχικής σύστασης (χωρίς χιλιοστά) καθώς και τα τακτοποιημένα ακίνητα (κλιμακοστάσιο, αποθήκες, λεβητοστάσιο) θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Ε9 και αν ναι πώς ή λόγω οριζόντιας ιδιοκτησίας και ως κοινόχρηστοι χώροι δεν απαιτείται η αναγραφή τους;

Κατηγορία: 

Προσωπική εταιρεία εξαιρούμενη δήλωσης Ε.Φ.Α

Ερώτηση 1827
27.01.21
Σε συνέχεια της ερώτησης 1824, δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις της παραγράφου 3γ άρθρο 15 του Ν.3091/2002: "Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα";

Κατηγορία: 

Ο.Ε. υπόχρεη σε δήλωση Ε.ΦΑ.

Ερώτηση 1824
25.01.21
Ομόρρυθμη εταιρεία κατέχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από τα μισθώματα. Είναι υπόχρεη σε δήλωση Ε.Φ.Α.;

Κατηγορία: 

ΤΑΠ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Ερώτηση 1771
11.11.20
Φορολογούμενος έχει κάνει ρύθμιση αυθαίρετων χώρων μετά τη λήξη της δήλωσης στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ έχει κάνει την απαραίτητη διόρθωση στο Ε9 στο τώρα δηλαδή το 2020. Μπορεί να απευθυνθεί στον οικείο δήμο για την διόρθωση του ΤΑΠ τώρα και αν ναι. Θα έχει κάποιο πρόστιμο ή υπάρχει κάποια απόφαση όπου θα ανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου ακινήτου από διαγνωστικό κέντρο

Ερώτηση 1655
05.03.20
ΑΕ (διαγνωστικό κέντρο) με αντικείμενο εργασιών την παροχή α/θμιας περίθαλψης τον Οκτώβριο 2017 αγόρασε 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες τις οποίες τις χρησιμοποιεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως έδρα της.
Το Φεβρουάριο 2020 αγοράζει και τις δύο εναπομείνασες στο κτίριο οριζόντιες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα ολόκληρο το οικοδόμημα να ανήκει σ’ αυτή.
Η εταιρεία στο καταστατικό της δεν έχει αντικείμενο που να αναφέρεται στην εκμετάλλευση ακινήτων παρά μονάχα "την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001".
Θα έπρεπε η εταιρία με την απόκτηση των ακινήτων να υποβάλει δήλωση φόρου επί των ακινήτων για το έτη 2018 και 2019 και συνέχεια για το 2020; Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες.

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1630
04.02.20
Έλληνας, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει δήλωση μόνο στη χώρα εξωτερικού γιατί στην Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση. Θέλει να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν έχει τη δυνατότητα και τι φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται.

Κατηγορία: 

Αγορά και πώληση ακινήτου από κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1571
21.11.19
Έλληνας Φυσικό πρόσωπο-ιδιώτης δίχως έναρξη δραστηριότητας κάτοικος εξωτερικού προέβη σε αγορά ακίνητου εντός 2019, με τίμημα αγοράς 200.000 ευρώ. Εντός του έτους 2019 προέβη σε προσθήκες, βελτιώσεις του ακινήτου του. Το ακίνητο δεν αποτελεί κύρια κατοικία του. Έστω ότι εν συνεχεία το πουλάει έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ.
Ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εάν ο αγοραστής είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής ή όχι.

Κατηγορία: 

Εξαίρεση Ι.Κ.Ε. από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων

Ερώτηση 1572
21.11.19
ΙΚΕ το 2018 προέβη σε αγορά αγροτεμαχίου. Στην ΙΚΕ συμμετέχουν 2 εταίροι. Ο 1ος εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο με ποσοστό συμμετοχής 0,3% και ο 2ος εταίρος είναι Νομικό πρόσωπο με ποσοστό συμμετοχής 99,7 % (Το νομικό πρόσωπο κατέχει φυσικό πρόσωπο με ελληνικό ΑΦΜ). Μελετώντας τον Ν. 3091/2002 - Άρθρο 15 αναφέρει το εξής:
Για την εξαίρεση καταβολής του φόρου έχουν οι Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. (Ν. 3091/2002 - Άρθρο 15).
Ερώτηση: Δεδομένου ότι η ΕΠΕ εξομοιώνεται με την ΙΚΕ η παραπάνω παράγραφος θα μπορούσε να ισχύει και για ΙΚΕ;

Κατηγορία: 

Σελίδες