×

Επικοινωνία

×

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Ερώτηση 1407
16.01.19
Καλημέρα σας,
Εταιρία εμπορεύεται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από ΕΕ και πωλεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εντός ΕΕ και εντός Ελλάδας σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Τι ισχύει σχετικά με το ΦΠΑ και το εισόδημα.

Κατηγορία: 

Παρακράτηση αμοιβής διαχείρισης

Ερώτηση 1402
15.01.19
ΙΚΕ αποφασίζει τέλος του χρόνου να δώσει σαν αμοιβή διαχείρισης το ποσό των 4.000,00 ευρώ μετά από απόφαση του ΔΣ. Το ποσό αφορά εφάπαξ παροχή για την διαχείριση της εταιρείας και όχι κάποια μηνιαία αμοιβή διαχείρισης.
α) Τι φορολογικές κρατήσεις θα έχει αυτό το ποσό (20%);
β) Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν με ΑΠΔ; (νομίζω δεν χρειάζεται).
γ) ΦΜΥ αφού είναι κάτω από το όριο του αφορολόγητου δεν χρειάζεται περαιτέρω κρατήσεις.
δ) Το ποσό της παρακράτησης το στέλνω με βεβαίωση αποδοχών με τον κωδικό για αμοιβές ΔΣ και το ποσό της παρακράτησης επιστρέφεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Δήλωση κληρονομιάς

Ερώτηση 1401
24.12.18
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
Κύπριος υπήκοος αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα όπου θα ήθελα να μου πείτε,
α)Την Φορολογική αντιμετώπιση κατά την αγορά καθώς επίσης και των φόρων που θα προκύψουν.
β)Τις φορολογικές υποχρεώσεις μετά την αγορά καθώς επίσης και των φόρων που θα προκύψουν.
γ)Στο συμβόλαιο θα μπει όρος επικαρπίας ,όπου κατά τον θάνατο θα περάσει στον γιο του ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Τι φορολογικές υποχρεώσεις θα έχει και φόροι που θα προκύψουν ,κατά την υλοποίηση αποδοχής κληρονομιάς.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Συνέχιση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου

Ερώτηση 1400
21.12.18
Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενεργείας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα μεταβιβάζεται εντός του 2018 λόγο συνταξιοδότησης, με γονική παροχή στο γιο. Με την 1055/2003 υπολογίστηκε η υπεραξία.
Η ερώτηση μου είναι εάν η αξία των αναπόσπαστων παγίων (το κόστος κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου) μεταφέρεται στην νέα εταιρεία και μπορούμε κανονικά να συνεχίσουμε τις αποσβέσεις.
Σας ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης, διαμοιρασμού και ασφαλιστικές εισφορές διατακτικών σίτισης

Ερώτηση 1389
21.12.18
Καλησπέρα σας
Θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα , η εταιρεία μας σκοπεύει να προβεί με το νέο έτος, μήνα Ιανουάριο στην παροχή προς τους εργαζόμενους, διατακτικών σίτισης. Βάση του σχετικού νομού το όριο είναι έξι (6) ευρώ ανά εργαζόμενο και ημέρα. Με βάση αυτό το συνολικό ποσό χορήγησης διατακτικών σίτισης για όλο το έτος είναι €1.452,00 (6*11*22). Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορούμε να χορηγήσουμε εφάπαξ στον έναν μήνα στο υπάλληλο όλο το ποσό που δικαιούται €1.452,00 ή αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται τμηματικά κάθε μήνα σε 11 μήνες σε 132€ ανά μήνα με βάση τις μέρες εργασίας του. Υπάρχει κάποιο παράπτωμα σε ενδεχόμενο φορολογικό ή ασφαλιστικό έλεγχο για την συνολικού πόσου 1.452,00 εφάπαξ καταβολή διατακτικών σίτισης που δικαιούται ένας εργαζόμενος ακόμη και στην περίπτωση που μέσα στο έτος αυτός αποχωρήσει οικειοθελώς ή απολυθεί;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος από ατομική επιχείρηση (μπλοκάκι) και μισθωτή εργασία προερχόμενο από τον ίδιο εργοδότη

Ερώτηση 1390
20.12.18
Φυσικό πρόσωπο με ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (μη εμπορική ιδιότητα) με έδρα την κατοικία του τιμολογεί σε μηνιαία βάση μόνο έναν πελάτη/εργοδότη και ταυτόχρονα αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτωση α’ παρ. 2 άρθρου 12) από τον ίδιο πελάτη/εργοδότη.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. στ’ του Ν. 4172/2013:
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, [..]
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.
Κατ’ ερμηνεία των οριζόμενων διατάξεων, ο εν λόγω φορολογούμενος δεν πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ’ και το εισόδημα από την ατομική επιχείρηση θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29.
Ποια είναι η ορθή φορολογική αντιμετώπιση της παραπάνω περίπτωσης;
Υπάρχει καταστρατήγηση της διάταξης αυτής αφού το συνολικό εισόδημα και από τις δύο πηγές προέρχεται από τον ίδιο εργοδότη;
Έχει δικαίωμα να καταχωρεί δαπάνες στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης και να τις εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης;

Κατηγορία: 

Κληρονομιά χρηματικού ποσού και εμπιστεύματος (trust) από αλλοδαπό

Ερώτηση 1387
20.12.18
Κληρονόμος, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κληρονομεί από την Νέα Ζηλανδία, από εξ αγχιστείας συγγενή.
Ο κληρονομούμενος:
Ήταν φορολογικός κάτοικος Νέας Ζηλανδίας,
Είχε υπηκοότητα και Ιθαγένεια Νέας Ζηλανδίας,
Ουδέποτε απέκτησε την Ελληνική υπηκοότητα, δεν εξέδωσε ελληνικό ΑΦΜ, ουδέποτε απέκτησε περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα,
Δεν διέθετε κανενός είδους περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα.
Αντικείμενο κληρονομιάς:
Χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Νέα Ζηλανδία που έχουν ήδη φορολογηθεί, και ένα trust το οποίο έχει ως περιουσία, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ένα ακίνητο.
Λοιπές Πληροφορίες:
H κληρονομιά έχει φορολογηθεί στην Ζέα Ζηλανδία καθώς και το trust, για τα οποία υπάρχει σχετική βεβαίωση από γραφείο ορκωτών λογιστών-ελεγκτών και τα στοιχεία της περιουσίας τηρούνται σε μορφή ισολογισμού, με εκτενή ανάλυση.
Ερώτημα:
Έχει η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης της κληρονομητέας περιουσίας;
Αν ναι πως υπολογίζεται ο τυχόν φόρος;
Ποια είναι η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ προκειμένου ο φορολογούμενος να μεταφέρει τα χρήματα στην Ελλάδα;
Ποια είναι η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ προκειμένου ο φορολογούμενος να δηλώσει τα χρήματα στην Ελλάδα;
Ποια η διαδικασία και οι κωδικοί που πρέπει να συμπληρωθούν με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1;

Κατηγορία: 

Συμμετοχή Ε.Ε. σε άλλη Ε.Ε.

Ερώτηση 1388
19.12.18
Ετερόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει ως ετερόρρυθμο μέλος με σε άλλη Ε.Ε. με ποσοστό 60%. Σε ποιόν λογαριασμό θα περαστεί η συμμετοχή αυτή (18.00.08, 18.01.08, 18.30.08)? Θεωρείται θυγατρική ή συγγενική εταιρεία ή όχι;

Κατηγορία: 

Δωρεά ποσοστού συμμετοχής σε Ε.Π.Ε. σε εργαζόμενους – Παροχή σε είδος

Ερώτηση 1383
19.12.18
Εταιρεία Ε.Π.Ε. στην οποία συμμετέχουν 3 φυσικά πρόσωπα και μια Α.Ε. αποφάσισε την διανομή σε 4 υπαλλήλους της ποσοστού 10%, ισομερώς στον καθένα, άνευ ανταλλάγματος. Πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά αυτή η διανομή, πρέπει να αποδοθεί φόρος δωρεάς και από ποιόν; Μπορεί να θεωρηθεί παροχή σε είδος;

Κατηγορία: 

Παροχές σε είδος

Ερώτηση 1381
17.12.18
Ερώτηση :
1. Οι παροχές σε είδος που μια επιχείρηση μπορεί να παρέχει στον εργαζόμενο της στην διάρκεια του έτους, θεωρείται εκπιπτόμενη δαπάνη, ακόμα κι αν δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης;
Ή μήπως οι παροχές σε είδος (πχ δώρα προς τον εργαζόμενο συνολικής αξίας πάνω από 300€), απλώς εγγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης (λογιστική βάση), φορολογούνται σαν αμοιβές στον εργαζόμενο, αλλά στο τέλος της χρήσης γίνονται φορολογική αναμόρφωση (φορολογική βάση);
2. Υπάρχει κάποιο πλαφόν στα γεύματα εργασίας που κάνει ο διαχειριστής μιας ΙΚΕ είτε με εν δυνάμει πελάτες, είτε με το προσωπικό του; Προκύπτει από κάποιο ποσοστό ή ποσό;

Κατηγορία: 

Σελίδες