×

Επικοινωνία

×

Έκπτωση αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών προσώπου που αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

Ερώτηση 1487
16.05.19
Ελεύθερος επαγγελματίας με έναρξη 01/01/2018 κατέβαλε αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές β' εξαμήνου 2013 ΤΣΜΕΔΕ στην χρήση 2018 λόγω προηγούμενής του επαγγελματικής δραστηριότητας. Να σημειωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων "μπλοκάκηδων" περ. στ', παρ. 2, άρθρου 12 του Ν.4172/2013.
Η ερώτηση μου είναι η εξής:
α) Θα εκπέσουν φορολογικά αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές που χρεώθηκαν αναδρομικά στην χρήση 2018 ή θα πρέπει να υποβάλλω τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2013; (πολ.1113/2015 - ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα)
β) Είναι η περίπτωση μου (καθότι "μπλοκάκιας") αποκλειστικά ακαθάριστα έσοδα μείον ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από τον "εργοδότη" και χάνονται όσες καταβλήθηκαν από τον επαγγελματία στο ίδιο έτος;
γ) Το γεγονός ότι έκανε διακοπή στις 31/12/2016 και επανέναρξη 01/01/2018 θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απώλεσε και την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών (εφόσον μου απαντήσετε θετικά);

Κατηγορία: 

Πώληση ακινήτου ως ενσώματο πάγιο στοιχείο

Ερώτηση 1485
16.05.19
Κατασκευαστική εταιρεία ανέγερσης και πώλησης κατοικιών αποπεράτωσε το 2019 δυο κατοικίες των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί για τη μια το 2004 (χωρίς ΦΠΑ) και την άλλη το 2008 (με ΦΠΑ). Λόγω έλλειψης αγοραστών αποφασίστηκε από την εταιρεία να τις εκμεταλλευτεί ως τουριστικές κατοικίες κάνοντας επέκταση δραστηριότητας. Να σημειωθεί ότι το κόστος κατασκευής για κάθε κατοικία ήταν 100.000 ευρώ. Αν αποφασίσει στο μέλλον να τις πωλήσει ποιος θα είναι ο σωστός χειρισμός ως προς τη φορολογία εισοδήματος; Θα θεωρηθεί κέρδος από πώληση παγίων; Και αν υποθέσουμε ότι θα πωληθούν 130.000 η κάθε μια πως θα υπολογιστεί το κέρδος για κάθε κατοικία;

Κατηγορία: 

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης επαγγελματικής ευθύνης

Ερώτηση 1482
16.04.19
Σας παρακαλώ τη γνώμη σας για το χειρισμό, φορολογικό και λογιστικό, των συμβαλλομένων, για την αποζημίωση που λάβαμε ως γραφείο, για την αποκατάσταση της απώλειας του επιστρεπτέου ΦΠΑ πελάτη μας, που από αμέλεια μας δεν αιτηθήκαμε την επιστροφή του από τη ΔΟΥ. Δηλαδή για το γραφείο μας όλο το ποσό της αποζημίωσης δόθηκε στον πελάτη μας. Και ο πελάτης μας το πλήρωσε στη ΔΟΥ, που του το καταλόγισε.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Κατηγορία: 

Παρακράτηση ποσοστού πλεονάσματος Αγροτικού συνεταιρισμού για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού

Ερώτηση 1474
09.04.19
Από το καταστατικό ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, προβλέπεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (10%) από τα πλεονάσματα, πριν την αφαίρεση ποσού για τις προαιρετικές μερίδες.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πλεονάσματα, η δημιουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος; (τηρεί απλογραφικά βιβλία)

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1478
08.04.19
Ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. λογιστής) εκδίδει κάθε μήνα ΤΠΥ καθαρής αξίας 100 ευρώ στο πελάτη του. Θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση 20% στο ΤΠΥ επειδή το συνολικό ποσό που θα έχει εκδώσει στο πελάτη του στο τέλος του έτους θα είναι 1.200. Επίσης στη βεβαίωση από ελευθέρια επαγγέλματα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές θα στείλω το ποσό 1.200 με κωδικό 10;

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης ανήλικου τέκνου με εισόδημα από μισθωτή εργασία και ενήλικα φοιτητή

Ερώτηση 1472
08.04.19
Ένα ανήλικο τέκνο που πήρε 300,00 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες μπαίνει και σαν προστατευόμενο μέλος και κάνει και χωριστή δήλωση συμπληρώνοντας στο κουτάκι ΝΑΙ.
Εάν είναι φοιτητής και έχει γεννηθεί το 1998 μπορώ να το βάλω προστατευόμενο μέλος και να του υποβάλλω και μηδενική δήλωση; Τι πρέπει να προσκομίσω για παιδιά που φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων – ενισχύσεων και προσδιορισμός χρόνου φορολογίας τους

Ερώτηση 1473
08.04.19
Από το τμήμα Α’ της ΔΕΑΦ επιμένουν για τις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ για τα ΦΠ (που άλλωστε είναι υπεύθυνοι) ότι έχει εφαρμογή το έγγραφο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις όταν η επιδότηση περιλαμβάνει ποσά για έτη που έχει υποβληθεί η δήλωση. Το έγγραφο αυτό είναι και από το Α και από το Β τμήμα.
Ταυτόχρονα υπάρχει και το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, που είναι μόνο του τμήματος Β’ και που έχει στον τίτλο αναφορά γενικά στα ΝΠ αλλά εσωτερικά απαντά για ένα ΝΠμΚΧ, αλλά που το σκεπτικό είναι διαφορετικό από το 1ο έγγραφο και καταλήγει σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή δεν πάμε πίσω για τροποποιητικές αλλά όλα διακανονίζονται στο έτος πιστοποίησης της επιδότησης.
Ερωτήσεις:
• Πώς αντιμετωπίζουμε την επιδότηση ΕΣΠΑ που η πιστοποίησή της έγινε το 2018 αλλά περιλαμβάνει τιμολόγια ετών 2016,2017,2018 είτε δαπανών είτε παγίων.
• Διαφέρει η αντιμετώπιση αν ο λήπτης της επιδότησης είναι ΦΠ ή ΝΠ;
• Διαφέρει η αντιμετώπιση αν ο λήπτης της επιδότησης τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422 (διευκρίνηση)
05.04.19
Σχετικά με την ερώτηση 1422 θα ήθελα να επιβεβαιώσω τα εξής:
- Δεν καταχωρώ το πιστωτικό την 13/12/18 που έχει εκδοθεί
- Το καταχωρώ το 2016 (την ημ/νια εκδοσης του αρχικού τιμολογίου) και κάνω τροποποιητική ΦΕ
- Υποβάλλω τροποποιητική ΦΠΑ το 2016
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών αυτοκινήτου με leasing που αποκτά ιατρός ο οποίος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1467
05.04.19
Με την αγορά ΕΙΧ αυτ/του με LEASING από ιδιώτη ιατρό θα δύναται να διενεργεί αποσβέσεις, καθότι δεν είναι αγορά παγίου;
Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών (αποσβέσεις-τόκοι μισθωμάτων) από το ακαθάριστο εισόδημα (άρθρο 22) θεωρώντας ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχ/σης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται σε επόμενο έτος

Ερώτηση 1465
05.04.19
Σε σχέση με την ερώτηση 1454, νομίζω ότι η ΠΟΛ 1223/8-10-2015 ΚΦΕ σε συνάρτηση με την ΠΟΛ 1003 (2014 / 2015) ΕΛΠ, ρυθμίζουν ως χρόνο έκπτωσης (φορολογικό έτος) της δαπάνης ΔΕΗ τον χρόνο έκδοσης του λογαριασμού και ταυτόχρονα της απαίτησης του προμηθευτή προς είσπραξη.
ΠΟΛ 1223/8-10-2015
«Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β' προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού»
ΠΟΛ 1003 (2014 / 2015) ΕΛΠ
«11.2.6 Στην περίπτωση (β) εμπίπτει και η περίπτωση συνεχιζόμενων πωλήσεων αγαθών μέσω δικτύου συνεχούς ροής (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου κ.λπ.). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου από 20 Ιανουαρίου 20Χ5 έως 20 Μαρτίου του 20Χ5, το παραστατικό πώλησης (στη συγκεκριμένη περίπτωση «Λογαριασμός» κατά την καθιερωμένη ονομασία) θα εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 20Χ5»

Κατηγορία: 

Σελίδες