×

Επικοινωνία

×

Είσπραξη δικηγορικής αμοιβής με δικαστική απόφαση

Ερώτηση 1549
20.09.19
Με Κοινή Απόφαση του άλλοτε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργού Οικονομικών κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα 195 ακίνητα στα πλαίσια της Κατασκευής του Φράγματος Τριανταφυλλιάς στον Νομό Φλώρινας. Για τον προσδιορισμό της Οριστικής Μονάδας προσέφυγαν στο κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 149 αιτούντες. Η σχετική Αίτηση εκδικάστηκε στις 6.10.2010 και επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 25/2011 Απόφαση του, η οποία επιδίκασε στους αιτούντες, ως αποζημίωση των ακινήτων τους το ποσό των 3.096.967,73 ευρώ. Η Απόφαση μάλιστα αυτή δημοσιεύτηκε στις 25.2.2011 αλλά η καθαρογραφή της έγινε λίγο αργότερα. Αντίγραφο αυτής ελήφθη το 2013 προκειμένου να καθορισθούν και να παρακατατεθούν από το Δημόσιο τόσο το ποσό των αποζημιώσεων για καθένα από τους 149 αιτούντες όσο και οι αμοιβές των Δικηγόρων, που τους εκπροσώπησαν. Μεταξύ των Δικηγόρων αυτών ήταν και ο πελάτης μου. Την δική του αμοιβή την προσδιόρισε στο ποσό των 38.056,77 ευρώ και την παρακατέθεσε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015. Πρόκειται να εισπράξω με επιταγή που θα εκδώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επ’ ονόματι μου εντός του Σεπτεμβρίου του 2019.
Α) Η σχετική απόδειξη θα πρέπει να κοπεί και στους 149 αιτούντες; Ή μόνο σε ένα όπως συνέβη με την έκδοση του τριπλοτύπου της παράστασης στο ακροατήριο;
Β) Επειδή θα εκδώσω τώρα το παραστατικό προκειμένου να εισπράξω την αμοιβή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων υπάρχει παράβαση επειδή η υπόθεση εκδικάσθηκε σε προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής;
Γ) Επειδή στην εκκαθάριση που θα μου αποστείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος ο ΦΠΑ θα υπολογιστεί επί της αμοιβής προ κρατήσεων δηλαδή επί της αμοιβής που προσδιόρισε το δικαστήριο;

Κατηγορία: 

Απόκτηση ακινήτου από ανήλικο τέκνο

Ερώτηση 1547
20.09.19
Σε ενδεχόμενη αγορά ακινήτου από ανήλικο θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω ερωτήματα.
1. Το τεκμήριο απόκτησης του ακινήτου βαρύνει το τέκνο ή τους γονείς και με ποιο τρόπο θα αποτυπωθεί στην δήλωση φορολογίας και από ποιόν; Σχετικά, στην περίπτωση που το τίμημα της αγοράς καλυφθεί με δωρεά από τρίτο πρόσωπο, επίσης, από ποιον και πώς θα δηλωθεί (φορολογική δήλωση τέκνου ή γονέα);
2. Το τέκνο και οι γονείς δεν έχουν κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, δικαιούται το τέκνο απαλλαγή Α΄ κατοικίας;
3. Το τέκνο θα υποβάλλει δική του δήλωση Ε9 για την καταχώρηση του ακινήτου;
4. Αιτία της χρήσης του ακινήτου και της τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει είναι υπόχρεο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης το τέκνο; Ειδικότερα στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για την κύρια κατοικία της οικογένειας μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του προς τους γονείς μέσω Ε2 και άρα θα πρέπει να υποβληθεί ΔΦΕ από το ανήλικο μόνο για αυτό το λόγο; Σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου υπό ποιες προϋποθέσεις το εισόδημα δηλώνεται από το τέκνο και πότε από τους γονείς; Στην τελευταία περίπτωση το μισθωτήριο δηλώνεται στο όνομα του γονέα ή του τέκνου για τις ανάγκες διασταύρωσης των εισοδημάτων μέσω taxis;
5. Γνωρίζετε αν υπάρχει υποχρέωση για άδεια-δικαστική απόφαση σχετικά με την πράξη αγοράς από ανήλικο;
Ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Πώληση αγροτεμαχίου στο οποίο δεν ανεγέρθηκε κτίριο

Ερώτηση 1540
05.09.19
Ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης κατασκευής ακινήτων με έναρξη το 2008 και ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.20.00.00) και δευτερεύουσα ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.10.00.00) καθώς και άλλες δευτερεύουσες .
Το 2010 έγινε αγορά 2 αγροτεμαχίων αξίας 50.000,00 ευρώ με σκοπό την ανέγερση εμπορικού κέντρου πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο του 2019 να γίνει η πώληση των αγροτεμαχίων με αξία πώλησης 500.000,00 ευρώ σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Θα ήθελα τα φώτα σας όσον αφορά την λογιστική αλλά και φορολογική αντιμετώπιση της πράξης αυτής.
Παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε και οτιδήποτε θεωρείται ότι πρέπει να επιστήσω την προσοχή μου.

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΕΙΧ αυτοκινήτου που αγοράστηκε ως πάγιο σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1538
09.08.19
Εταιρεία αγόρασε το «Α» ΕΙΧ τον ΝΟΕ-2018. Το αυτοκίνητο «Α» παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και ο προμηθευτής δέχθηκε να το αντικαταστήσει. Αρχές του 2019 επέστρεψε η εταιρεία το προβληματικό «Α» ΕΙΧ και έλαβε ισόποσο πιστωτικό τιμολόγιο με την αγορά του και, σε λίγες ημέρες αργότερα, παρέλαβε το νέο ΕΙΧ «Β» (όμοιο με το «Α») με νέο τιμολόγιο, ισόποσο της αρχικής αγοράς.
Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε (σύμφωνα με τα ΕΛΠ) αυτήν την συναλλαγή;
Γιατί, η αγορά, χρήση (απόσβεση) και επιστροφή του «Α» δημιουργεί ένα πλασματικό κέρδος που υπό ομαλές συνθήκες δεν θα υπήρχε.

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και τόκων λογαριασμού περιθωρίου (margin account)

Ερώτηση 1530
25.07.19
Φυσικό πρόσωπο έχει στην κατοχή του μετοχικό χαρτοφυλάκιο (μετοχές) καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Α. Είναι υποχρεωμένο να δηλώσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στο έντυπο Ε1 ή οπουδήποτε αλλού βάσει νομοθεσίας; Αν ναι, απλό πότε και σε ποια ιστοσελίδα κλπ.;
Β. Μέρος του συγκεκριμένου μετοχικού (όχι αμοιβαία κεφάλαια) χαρτοφυλακίου είναι μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού (margin account). Οι τόκοι του margin account εκπίπτουν φορολογικά; Θα παρακαλούσα να έχω μια γενικότερη πληροφόρηση για το margin acount.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολή εντύπου Ε3 από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση εισοδήματος από τόκους

Ερώτηση 1529
25.07.19
Εκκλησία δόγματος έχει έσοδα από δωρεές και τόκους (μικροποσά). Η ύπαρξη των μικροποσών από τόκους την υποχρεώνει σε τήρηση βιβλίων κατά τα ΕΛΠ; Κατ’ επέκταση, οι τόκοι θα πρέπει να συμπληρωθούν αρχικά στο Ε3 και εν συνεχεία στο Ν (πίν. 3Α2) ή μόνο στο έντυπο Ν;

Κατηγορία: 

Φορολογικά αντιμετώπιση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου από σχολική επιτροπή

Ερώτηση 1527
25.07.19
Οι σχολικές επιτροπές μισθώνουν τα κυλικεία των σχολείων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 64321/Δ4 16-5-2008.
1. Συντάσσονται ηλεκτρονικά μισθωτήρια; και αν ναι; περιγράφεται η μεταβλητότητα των μισθωμάτων σ’ αυτά;
2. Τα μισθώματα επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3,6%, ως επιχειρηματική μίσθωση;
3. Αφού αποτελούν μισθώσεις ακινήτων, συντάσσεται και Ε2;
Με δημοσίευση του ΦΕΚ 175/31.1.2019, άρθρο 1 παρ.10 αναφέρεται:
«10. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.»
Η μη φορολόγηση των Σχολικών Επιτροπών προκύπτει από τον ν.4465/2017, που τροποποίησε το άρθρο 46 ν.4172/2013 και ακύρωσε την ΔΕΑΦ Β 1016062/2017 που επέβαλε φορολόγηση των μισθωμάτων ως επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κατά την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης (ΕΝΤΥΠΟ Ν), δεν μεταφέρεται εισόδημα από το Ε3, αλλά αναγράφονται τα μισθώματα (από Ε2) που εμφανίζονται όμως ως επιχ/κή δραστηριότητα και προϋπολογίζει φόρο 29% πλέον προκαταβολής και χαρτοσήμου.
Έχετε υπόψη σας με ποιά περέμβαση δεν υπολογίζεται φόρος;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης leasing ΙΧ από τα ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1526
25.07.19
Γειά σας
Σε ατομική επιχείρηση, με ποιο τρόπο μπορούμε να εκπέσουμε τη δαπάνη αγοράς και συντήρησης Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ αυτοκινήτου (π.χ. leasing); Η ατομική επιχείρηση δεν έχει αντικείμενο εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου π.χ. rent a car, αλλά είναι ένα λογιστικό γραφείο ή μια εμπορική επιχείρηση με πωλητές κ.λπ.
με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου όταν υπάρχει εμπορική και μη εμπορική δραστηριότητα

Ερώτηση 1533
25.07.19
Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ έναρξης καθαρά εμπορικής επιχείρησης, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (αξίας πάνω από 300€) με αιτιολογία Σεμινάριο. Υποχρεούται ο λήπτης του τιμολογίου σε παρακράτηση φόρου 20%;

Κατηγορία: 

Δημοτικός φόρος 2% επί της δαπάνης για συμμετοχή σε έκθεση και προμήθειας ενημερωτικών εντύπων

Ερώτηση 1532
25.07.19
Εκδοτικός οίκος μετείχε σε υπαίθρια έκθεση βιβλίου. Για την δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση, έλαβε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον διοργανωτή. Οφείλει να καταβάλει τέλος διαφήμισης 2% υπέρ ΟΤΑ για την δαπάνη αυτή;
Η δαπάνη για τα ενημερωτικά έντυπα που ετοίμασε και διέθεσε στην έκθεση, υπάγεται στο τέλος διαφήμισης 2% υπέρ ΟΤΑ;

Κατηγορία: 

Σελίδες