×

Επικοινωνία

×

Επιχορήγηση λόγω COVID-19 για θέατρα – κινηματογράφους (φορολογία – Φ.Π.Α.)

Ερώτηση 2006
18.10.21

Η εταιρεία μας έχει επιχορηγηθεί με το πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19" Ν.4745/2020 αρ.70 (ΚΥΑ 5774/203/5-2-2021). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν αποτελεί φορολογητέο κονδύλι, αν ναι, πότε φορολογείται (με την υποβολή αίτησης ή εκταμίευσης) καθώς η αίτηση υποβλήθηκε τον 02/2021, η εκταμίευση μαζί με τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγινε τον 08/2021 και η εταιρεία κλείνει χρήση στις 30/6/2021. Σε ποιο κωδικό του εντύπου Ν θα καταχωρηθεί; Τέλος πώς θα το αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την περιοδική ΦΠΑ; Θα μπει στον 310 και 312; Σε ποια περίοδο; Κατά την εκταμίευση με την περιοδική δήλωση του 08/2021;

Κατηγορία: 

Εκπρόθεσμη δήλωση βραχυχρόνια μίσθωσης και βεβαίωση προστίμου

Ερώτηση 2003
14.10.21

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δηλαδή πέραν της 20ης ημέρας του επόμενου μήνα, ποια είναι η φορολογική επιβάρυνση και σε ποιο χρόνο βεβαιώνεται το όποιο πρόστιμο;

Κατηγορία: 

Λύση και διακοπή ΟΕ με εκμετάλλευσή τουριστικού καταλύματος

Ερώτηση 2001
14.10.21

Ομόρρυθμη εταιρεία με δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου το οποίο έχει ανεγερθεί με δικές της δαπάνες σε οικόπεδο τρίτου επιθυμεί να προβεί σε διακοπή εργασιών.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε ως προς τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε από πλευράς φορολογίας, ΦΠΑ, και λογιστικής δεδομένου πως υπάρχει στα βιβλία της ένα σημαντικό ποσό αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου-ξενοδοχείου.


Έκπτωση εφάπαξ καταβολής φόρου

Ερώτηση 1999
14.10.21

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν την τελευταία 5ετια υπήρχε έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα. Παρακαλώ [αν είναι δυνατόν] επισυνάψτε μας και σχετικό έγγραφο.

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με συνάλλαγμα από Κίνα

Ερώτηση 1996
14.10.21

Κινέζος με άδεια διαμονής στην Ελλάδα θέλει να προβεί σε αγορά ακίνητου στην Ελλάδα (σπίτι). Για την αγορά ακινήτου, θα λάβει έμβασμα από τους γονείς του από Κίνα. Τι δικαιολογητικό χρειάζεται για να καλύψει το τεκμήριο αγοράς του ακινήτου;

Κατηγορία: 

Λύση και εκκαθάριση οικοδομικής προσωπικής εταιρείας με διανομή ακινήτων στους εταίρους

Ερώτηση 1994
14.10.21

 

Οικοδομική εταιρεία Ο.Ε. με έναρξη 22.10.1999 έχει ακίνητα απούλητα, τα οποία εκμισθώνει. Θέλει να κάνει διακοπή και να γίνει εκκαθάριση στους 2 εταίρους. Το κεφάλαιο ίδρυσης είναι 2.934,70 € και η αξία των ακινήτων 992.932,00 €. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για τη διακοπή με εκκαθάριση; Τι φόροι προκύπτουν;

Τα ακίνητα είναι κατασκευασμένα τα έτη 2000 έως 2011. Με το ΦΠΑ τι πρέπει να κάνουμε; Έχουμε κάποια υποχρέωση; Δεν έχουμε κάνει καμία αυτοπαράδοση. Πώς θα απεικονισθεί ο ισολογισμός κλεισίματος;

 

Κατηγορία: 

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Ερώτηση 1989
14.10.21

Κάποιος θέλει να κάνει έναρξη με ΚΑΔ 38.11.1 «υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων», θα πρέπει να βγάλει κάποιου είδους άδεια, θα πρέπει να έχει φορτηγό σαν επαγγελματικό αυτοκίνητο; Τι θα πρέπει να προσέξουμε;

Επίσης, αν κάποιος έχει έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑΔ «εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών», μπορεί να κόψει τιμολόγιο για πώληση ανακυκλώσιμων υλικών; Τι θα πρέπει να κάνει;

Κατηγορία: 

Αλλοδαπός εταίρος σε ημεδαπή ΟΕ που ανακαινίζει και πουλάει ακίνητα. Απόσβεση δαπανών απόκτησης και αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ

Ερώτηση 1985
29.09.21

Εταιρεία διαχείρισης ακίνητων θα αγοράζει, θα ανακαινίζει και θα πουλάει ακίνητα. Θα ήθελα να μάθω αν κάτοικος εξωτερικού μπορεί να είναι μέλος σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και σε τι ποσοστό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός και αν θα πληρώνει ΕΦΚΑ.

Επίσης υπάρχει κάτι για να προσέξω ως προς την σύσταση της εταιρείας και προς τα μέλη που θα είναι κάτοικοι εξωτερικού (αν τελικά μπορεί να γίνει μέλος κάποιος κάτοικος εξωτερικού).

Επιπλέον ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται κατά την αγορά ή την πώληση ακίνητων εκπίπτει από τα έξοδα της εταιρείας; Τα έξοδα για τα μεσιτικά, τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά εκπίπτουν;

Υπάγεται στον ΦΠΑ;


Εφαρμογή ειδικού αντικαταχρηστικού κανόνα κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμων μονομετοχικών εταιρειών του ίδιου προσώπου

Ερώτηση 1983
29.09.21

Η Ανώνυμη εταιρεία Α και η Ανώνυμη εταιρεία Β πρόκειται να συγχωνευθούν και συγκεκριμένα η Α θα απορροφήσει την Β βάσει των διατάξεων του νόμου 2166/1993. Η Α έχει ζημιές αναγνωρίσιμες φορολογικά, ενώ η Β έχει κερδοφορία όλα τα έτη. Ανήκουν και οι δύο στο ίδιο φυσικό πρόσωπο (είναι μονομετοχικές). Ερωτάται αν υφίσταται θέμα αναγνώρισης και συμψηφισμού των ζημιών μετά την συγχώνευση με απορρόφηση σύμφωνα με τον αντικαταχρηστικό κανόνα της παρ.5 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 δεδομένου ότι έχουν διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

Κατηγορία: 

Εισφορά ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη Ο.Ε.

Ερώτηση 1982
29.09.21

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε για τη διαδικασία μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε όπου η 2ος εταίρος που θα εισέλθει θα είναι με πολύ μικρό ποσοστό (κάτω του 5%) και θα είναι η κόρη του έχων την ατομική επιχείρηση που θα μετατραπεί.
Επισημαίνεται ότι η ατομική επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει αποθήκη αξίας 500.000€ και πάγια (ΦΙΧ, μηχανήματα, έπιπλα) αναπόσβεστα αξίας 30.000€ .

Κατηγορία: 

Σελίδες