×

Επικοινωνία

×

Εμφάνιση συμμετοχών και δοσμένων εγγυήσεων στον ισολογισμό

Ερώτηση 1140.
19.01.18
ΑΕ πολύ μικρή οντότητα κατέχει εδώ και πολλά χρόνια μετοχές άλλης ΑΕ (10% του κεφαλαίου της) και είχε καταχωρηθεί στον λογ/σμο 18.00.01 (με το ΕΓΛΣ). Επίσης έχουμε το κονδύλι της εγγύησης της ΔΕΗ στον 18.11. Έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στον 36.01;
Στον ισολογισμό εντάσσεται στα πάγια ή στις απαιτήσεις; Αν έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στον 36.01 και να ενταχθούν στις απαιτήσεις στον ισολογισμό (το είχα εντάξει στα πάγια) απαιτείται διόρθωση του προηγούμενου ισολογισμού ή μπορώ να το διορθώσω στον τωρινό ισολογισμό (κλείνει χρήση 30/6/17 και πρέπει να συνταχθεί τώρα ο ισολογισμός). Γενικά αν πρέπει να διορθωθεί πώς θα γίνει αυτό.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου για παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους

Ερώτηση 1142.
17.01.18
Εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε κάποια εκ των συμφωνητικών με τους πελάτες της συμφωνεί σε μία ετήσια αμοιβή την οποία και εισπράττει με την έκδοση ενός τιμολογίου τον τελευταίο μήνα του χρόνου.
Μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, να απαιτήσουν δηλαδή να εκδίδεται τιμολόγιο κάθε μήνα άσχετα εάν η συνολική είσπραξη γίνεται τον τελευταίο μήνα κάθε έτους;

Κατηγορία: 

Τιμολόγηση εμπορευμάτων προς φύλαξη

Ερώτηση 1129.
15.12.17
Εταιρεία -πελάτης ζητεί να της εκδοθεί Τιμολόγιο (αγοράς εμπορευμάτων) προς Φύλαξη, εντός Δεκεμβρίου 2017. Η παράδοση θα γίνει τον 1ο/2018.
Στην ΠΟΛ 1003/2014 Άρθρο 11 παραγρ. 01 εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Μπορεί να εκδοθεί τελικά Τιμ προς φύλαξη ή όχι;

Κατηγορία: 

Λογιστική απεικόνιση αύξησης αξίας ψιλής κυριότητας Α.Ε. σε ακίνητο.

Ερώτηση 1106.
13.12.17
ΑΕ έχει την ψιλή κυριότητα σε ημιτελές ακίνητο. Την επικαρπία την έχει φυσικό πρόσωπο.
Το ακίνητο ενοικιάζεται σε άλλη εταιρεία με την συμφωνία να το αποπερατώσει και να το εκμεταλλευτεί για 20 έτη. Δεν θα καταβληθεί επιπλέον ενοίκιο σε χρήμα, άρα το όφελος από την ενοικίαση αυτή είναι το τελικό κόστος της αποπεράτωσης, το οποίο και θα μοιραστεί σε 20 έτη και το φυσικό πρόσωπο - επικαρπωτής θα δηλώνει σαν έσοδα από ενοίκια το 1/20 κάθε έτος.
Η ΑΕ όμως που τώρα έχει την ψιλή κυριότητα ενός ημιτελούς ακινήτου, θα βρεθεί με την ψιλή κυριότητα ενός ολοκληρωμένου ακινήτου σε 20 έτη.
Μήπως το όφελος πρέπει να μοιράζεται και στην ΑΕ, με τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου; Πως θα απεικονιστεί αυτή η προσαύξηση της αξίας της ψιλής κυριότητας στα βιβλία της ΑΕ;

Κατηγορία: 

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων

Ερώτηση 1114.
12.12.17
Ο.Ε. μεσαίου μεγέθους (σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιεί την FIFO σαν μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της. Για την χρήση 2018 θέλει να αλλάξει την μέθοδο σε Μέση Σταθμική Τιμή. Τι πρέπει να κάνει (αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λπ.) για την αλλαγή αυτή; Επίσης πώς θα χειριστεί λογιστικά και φορολογικά το θέμα; Μπορεί να κάνει την αλλαγή και αναδρομικά, για την χρήση 2017;

Κατηγορία: 

Λογιστικές εγγραφές εισαγωγών

Ερώτηση 1111.
12.12.17
Εταιρία κάνει εισαγωγές Α΄ Υλών από τρίτη χώρα (Κίνα) π.χ. 8874 USD ή 7464 € στις 17/9/17.
Εκτελωνισμός στη χώρα μας (διασάφηση ) 27/10/2017 8926,44€ συν ΦΠΑ
Δασμοί έξοδα 559,85€
ΦΠΑ τρίτων χωρών 2142,34€
Μεταφορικά 40€ συν ΦΠΑ
Φορτωτικά 50€ συν
Τι εγγραφές κάνω στην ομάδα 2 των ΕΛΠ;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου παρελθουσών χρήσεων βάσει δικαστικής απόφασης

Ερώτηση 1084.
10.11.17
Εταιρία είχε συμφωνήσει προφορικά το ενοίκιο από 2.500,00 που είχε υπογράψει στο μισθωτήριο, να πληρώνει 2.000,00 κάθε μήνα από το έτος 2014. Στα βιβλία της καταχωρούσε τις 2.000,00.
Τη διαφορά των 500,00 ευρώ η εκμισθώτρια την διεκδίκησε δικαστικά και την κέρδισε.
Το δικαστήριο όρισε να πληρωθεί εντός 2 ετών σε δόσεις από το 2017.
Τη διαφορά του ενοικίου την καταχωρώ στο 81 ή στο 82 και το ερώτημα είναι εάν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της τρέχουσας χρήσης.


Μείωση δανείου από καταβολή εγγύησης ασφαλιστικής εταιρείας προς την τράπεζα

Ερώτηση 1058.
25.10.17
Εταιρεία (ΕΠΕ) είχε δάνεια από τράπεζες, εγγυημένα από τον διαχειριστή – εταίρο της ο οποίος ήταν ασφαλισμένος από την τράπεζα για θάνατο. Επειδή συνέβη (ο θάνατος), το ποσό του δανείου μειώθηκε από την τράπεζα κατά ένα σημαντικό ποσοστό, με το ποσό που κατέβαλε η ασφαλιστική εταιρεία. Ποιος ο χειρισμός των γεγονότων λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Απογραφή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και τρόπος τήρησης ειδικού βιβλίου άρθρου 45

Ερώτηση 1067.
20.10.17
Πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που τα εισάγει από εξωτερικό είναι υπόχρεος απογραφής όταν ξεπερνάει το όριο που προβλέπεται βάσει των ακαθάριστων εσόδων του; Και επίσης το ειδικό βιβλίο που τηρεί (άρθρο 45) μπορεί να είναι και σε μηχανογραφημένες σελίδες ή και ανά έτος (διευκρινίζω ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. είπε ότι δεν χρειάζεται θεώρηση);

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση/ενοικίαση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (AirBNB κλπ.) - Υποχρέωση Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και τρόπος έκδοσης απόδειξης λιανικής

Ερώτηση 1039.
29.09.17
Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία (Ι.Κ.Ε) και κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων (ΚΑΔ 55.20.1), μισθώνει (με 9ετές συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης), 4ώροφο κτίριο από ιδιώτη με σκοπό την αποκλειστική τουριστική εκμετάλλευση.
Κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη προχώρησε σε ανακαίνιση των διαμερισμάτων με δικά της έξοδα.
Προβάλλει τα προς βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματα (ελάχιστος χρόνος ενοικίασης 1 ημέρα και μέγιστος 20 ημέρες) και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Στους πελάτες της εκδίδει χειρόγραφη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τα ποσά που εισπράττει (για τη διαμονή). Δεν παρέχει πρωινό ούτε γεύμα ούτε μπαρ.
Παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας δωματίων (σεντόνια κλπ).
Ερώτημα 1ο : Για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση στους τουρίστες (κατά κύριο λόγο από άλλες χώρες πλην Ελλάδας), έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω TaxisNet;
Ερώτημα 2ο : Υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών λιανικής μέσω ταμειακής μηχανής ή μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει χειρόγραφες για την παροχή υπηρεσίας διαμονής στα τουριστικά καταλύματα;

Κατηγορία: 

Σελίδες