×

Επικοινωνία

×

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής σε χονδρική ή λιανική παροχή υπηρεσίας

Ερώτηση 1216.
12.04.18
Επιχείρηση με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία παρείχε υπηρεσίες τόσο χονδρικής όσο και λιανικής τους μήνες 11/2017 και 12/2017, όπως αναφέρονται στην περιγραφή κειμένου του παραστατικού.
Έως ποιο χρονικό διάστημα 2018 πρέπει να εκδώσει ΤΠΥ και ΑΠΥ αντίστοιχα;
Για το οικείο φορολογικό έτος υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς την υπηρεσία και αντίστοιχη τιμολόγηση της ως 31/12/2018 (πχ. για μια υπηρεσία του 6/2018 όπως περιγράφεται αναλυτικά ως πότε πρέπει να εκδοθεί το παραστατικό;)
 

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση πώλησης παγίου

Ερώτηση 1203.
10.04.18
ΙΚΕ πουλάει ένα πάγιο αναπόσβεστης αξίας 1.840 ευρώ με αξία πώλησης όση η αναπόσβεστη. Με βάση τον Ν.4172/2013 οι πωλήσεις παγίων φορολογούνται κανονικά στα έσοδα και η εγγραφή που θα γίνει κατά την πώληση είναι χρέωση πελάτης = 2281,16 και πίστωση πωλήσεις + ΦΠΑ (1840 + 441,6) Κατά το κλείσιμο της χρήσης αφού γίνουν οι εγγραφές κλεισίματος το πάγιο που πουλήθηκε στο ισολογισμό δεν πρέπει να εμφανίζεται με την πραγματική του λογιστική αξία δηλαδή αξία αγοράς μείον αποσβέσεις μέχρι την πώληση υπόλοιπο 0,01 λεπτό; Αν είναι έτσι τι εγγραφές θα κ άνω ώστε να φτάσω στο παραπάνω αποτέλεσμα;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείων σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος πρόσβασης σε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και επί παράδοσης βιβλίου σε υλική μορφή (CD)

Ερώτηση 1201.
04.04.18
Εκδοτικός οίκος Α εκδίδει σε μορφή e-book βιβλία επιστημονικού περιεχομένου. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν στο site του οίκου και οι πελάτες (ιδιώτες ΦΠ και ΝΠ) έναντι αμοιβής έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Υπάρχουν κάποια ΦΠ που (συμμετέχοντας σε ένα σεμινάριο που διοργανώνει τρίτος) θα αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα e-book του Α. Η συμφωνία θα προβλέπει ότι τα ΦΠ, ανάλογα με την πρόοδο του σεμιναρίου, θα έχουν μέσω των κωδικών τους, πρόσβαση στα e-book αλλά σε περιορισμένο περιεχόμενο ανάλογο την διδακτέας ύλης. Όμως, στο τέλος του σεμιναρίου θα λαμβάνουν σε cd ολόκληρο το e-book.
Για τις ανάγκες του ΦΠΑ θεωρώ η παραπάνω πράξη υπάγεται στα αρ 47α & 72 δηλαδή ότι είναι υπηρεσία. Για τις ανάγκες των ΕΛΠ, σε ποια περίπτωση του Αρ 13 υπάγεται;
1) Σαν δικαίωμα λήψης υπηρεσίας, οπότε θα έχει ο Α υποχρέωση έκδοσης απόδειξης στην έναρξη της υπηρεσίας;
2) Σαν συνεχιζόμενη, οπότε η έκδοση θα εξαρτάται από την μορφή της συμφωνίας σε σχέση με το απαιτητό;
3) Ή σαν πώληση είδους και η έκδοση απόδειξης θα συγχρονίζεται με την παράδοση του cd;
4) Βλέπεται κάποια διαφοροποίηση στον χρόνο έκδοσης με το Αρ .11 των ΕΛΠ αν χρειαστεί να εκδώσουμε παρόμοια στοιχεία προς ΝΠ;

Κατηγορία: 

Αλλαγή βιβλίων

Ερώτηση 1195.
22.03.18
ΑΕ που εντάσσεται στις μικρές οντότητες (τζίρος 2015 1.206.235, 2016 1.210.652, 2017 1.204.502 και προσωπικό 2015-16-17 10 άτομα) προτίθεται να μετατραπεί το 2018 σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα δύο από τα τρία μεγέθη (τζίρος και αριθμός εργαζομένων) το 2018, μπορεί από 1-1-2019 να τηρήσει απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ

Ερώτηση 1196.
22.03.18
Ιατρική ΑΕ με αντικείμενο εργασιών τους παρακάτω ΚΑΔ
86901502 υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86901506 υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
71201102 υπηρεσίες δοκίμων και ανάλυσης βιολογικής ιδιότητας των υλικών
86901500 υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων
Η εταιρεία παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001. Με βάση τα παραπάνω μπορεί η επιχείρηση να ενταχθεί στην ΠΟΛ.1002/2014 και να εκδίδει παραστατικά χωρίς την χρήση ΦΗΜ.

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;


Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ προμήθειας AIRBNB

Ερώτηση 1182.
20.03.18
Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με απλογραφικά βιβλία λαμβάνει τιμολόγιο προμήθειας της AIRBNB με ημερομηνία έκδοσης 01/01/2018 για κράτηση που θα διαμείνει στο κατάλυμα 20/08/2018. Στην αιτιολογία το τιμολόγιο αναφέρει βασική προμήθεια υπηρεσιών 4,68, ΦΠΑ 1,12 και σύνολο προμήθειας 5,80.
Ερώτηση: Με ποια ημερομηνία θα πρέπει το τιμολόγιο να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, να συνταχθεί και υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ΑΦΜ Ιρλανδίας) και με ποιο ποσό αφού η συναλλαγή είναι ενδοκοινοτική χωρίς ΦΠΑ (έχω ενημερώσει τον ανακεφαλαιωτικό με 5,80 το σύνολο δηλαδή διότι αυτό έχει κρατηθεί).

Κατηγορία: 

Κλείσιμο ανοικτών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών

Ερώτηση 1175.
07.03.18
Επιχείρηση η οποία είναι είτε σε αδράνεια είτε σε εκκαθάριση και έχει ανοικτά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών, και δεν έχει ασκήσει ένδικα μέσα για να καταχωρηθούν ως επισφάλειες, μπορεί τα υπόλοιπα πελατών να τα κλείσει με χρέωση στον 81 "Μη εκπιπτόμενα έξοδα" και αντίστοιχα των προμηθευτών με πίστωση του 81 "έκτακτα έσοδα";
Αν η επιχείρηση δεν είναι ούτε σε αδράνεια ούτε σε εκκαθάριση, μπορεί να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία; Και αν ναι, μετά από πόσο καιρό;

Κατηγορία: 

Χρόνος και τρόπος έκδοσης στοιχείων (τιμολογίου/δελτίου αποστολής) σε περίπτωση τριγωνικής παράδοσης αγαθών

Ερώτηση 1165.
02.03.18
Οινοποιείο με πώληση χονδρική-λιανική συνάπτει συμφωνία με τουριστικό γραφείο βάσει της οποίας πελάτες του γραφείου θα επισκέπτονται το οινοποιείο. Θα γίνεται ξενάγηση και εκ παραλλήλου θα δοκιμάζουν κρασιά με ανάλογη αμοιβή για το οινοποιείο από το γραφείο. Τι παραστατικά θα εκδίδονται από το οινοποιείο στο γραφείο; Θα συντάσσονται συμφωνητικά για κάθε ομάδα πελατών ή ένα για όλο το χρόνο; Θα εκδίδεται κάποιο επιπλέον παραστατικό κατά την ώρα επίσκεψης για τα κρασιά προς δοκιμή;

Κατηγορία: 

Ζημιά που προκύπτει από συμφωνία εξυγίανσης και διαγραφή της απαίτησης

Ερώτηση 1168.
01.03.18
Πελάτης λογιστηρίου είχε λαμβάνειν ως ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία 136.000,00 ευρώ από την πτωχευθείσα Μαρινόπουλος ΑΕ. Κατόπιν εξαγοράς της τελευταίας από την Σκλαβενίτης ΑΕ και υστέρα από τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, οριστικοποιήθηκε η εξόφληση του ημίσεος ποσού ήτοι 68.000,00 ευρώ, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του πελάτη λογιστή και της Σκλαβενίτης ΑΕ.
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε το ανεξόφλητο ποσό των 68.000,00 ευρώ πώς αποτυπώνεται ως ζημιά στους λογαριασμούς κίνησης μήνα όπως και στους λογαριασμούς κλεισίματος χρήσης ημερολογιακού έτους 2017, καθώς και ενημέρωση για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε αξιόλογο αναφοράς για αυτή την περίπτωση (νομολογία, συμβουλή, οτιδήποτε).

Κατηγορία: 

Σελίδες