×

Επικοινωνία

×

Ανέγερση ακινήτου από ΙΚΕ σε οικόπεδο τρίτου

Ερώτηση 1811
13.01.21
Μια ΙΚΕ έχει ενοικιάσει ένα οικόπεδο στο οποίο μέσο προγράμματος Leader θα κατασκευάσει συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τόσο από την πλευρά της ΙΚΕ όσο και του ιδιοκτήτη;
Στο συμφωνητικό που έχουν υπογράψει διάρκειας 15 ετών δε γίνεται αναφορά για το κτίριο που θα κατασκευαστεί. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Τήρηση απλογραφικών βιβλίων από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα όταν έχουν εισόδημα από τόκους

Ερώτηση 1809
13.01.21
Όταν ένας αθλητικός σύλλογος ή ένας σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ή ένας Ιερός Ναός, έχουν έστω και ένα λεπτό από τόκους καταθέσεων, υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων; (αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουν κανένα άλλο έσοδο που ο ΚΦΕ να τα θεωρεί φορολογητέα).

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ σε περίπτωση παροχής συνεχιζόμενης υπηρεσίας για παρακολούθηση μαθημάτων σε φροντιστήριο

Ερώτηση 1808
13.01.21
Έστω φροντιστήριο που έχει συμφωνήσει με τους πελάτες του 800€ αμοιβή για τη σεζόν Οκτώβριο 2020 – Μάιο 2021 (8μηνο)
Αν η συμφωνία ήταν απαιτητά τα χρήματα 1/3 κατά την εγγραφή, 1/3 τα Χριστούγεννα και 1/3 το Πάσχα:
Το απαιτητό 1/3 στην εγγραφή οδηγεί σε υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ ή μεταφέρει τον χρόνο έκδοσης στην συμπλήρωση του 1/3 του χρόνου παροχής τμήματος της υπηρεσίας (δηλαδή στις 20.12.2020);
Οπότε την 31.12.2020 θα πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ για το υπόλοιπο 4,5% (=3/8-1/3=37,5%-33,33%=4,17%);
Θεωρώ ότι την 31.12.2020 και για το εισπραχθέν ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ απαιτητού (2 x 1/3 = 2/3=66,66%) και τμήματος παρασχεθέντος έργου (3/8=37,5) ΔΕΝ πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ)
Όταν την 10.3.2021 θα έχουμε ξανά ταύτιση δουλεμένου και απαιτητού, θα πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ για το 29,16% (=66,66%-37,5%);
Κοκ

Κατηγορία: 

Προσωρινή απόληψη κερδών από εταίρο Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1804
23.12.20
Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά τις προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ:

Α. Διαδικασία

Η ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να προ-διανέμει κέρδη τρέχουσας χρήσης πριν από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση με έκτακτη ΓΣ εντός της χρήσης;
Εάν ναι, η όποια διανομή γίνει, θα τελεί υπό την μετέπειτα έγκρισή της από την τακτική ΓΣ όταν λάβει χωρά στο επόμενο έτος;
Θα πρέπει να συνταχθούν ενδιάμεσες (ή προσωρινές) οικονομικές καταστάσεις π.χ. για το διάστημα από την 01.01.20 έως της 30.11.20 από τις οποίες να προκύπτουν κέρδη χρήσης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Έστω περίπτωση που τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι τα παρακάτω όπως προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζετε με έκτακτη γενική συνέλευση στης 05.12.ΧΧ την διανομή προσωρινών απολήψεων κερδών ύψους 50.000€.

Αποτελέσματα προς φορών: 100.000
Φόρος ΝΠ 24%: 24.000
Αποτελέσματα μετά φόρων: 76.000
Τακτικό αποθεματικό: 3.800
Διανεμόμενα κέρδη βάση ΓΣ στις 05.12.20: 50.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 22.200

Για την νόμιμη διανομή βάση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και σε αυτή την περίπτωση; Επίσης σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας το πρακτικό θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του αρμοδίου λογιστή;
Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό του ύψους της διανομής; Είναι καθαρά στην απόφαση των εταίρων της ΓΣ (όχι πάνω από τα προσωρινά κέρδη χρήσης);

Β. Χρηματικά διαθέσιμα

Βάση της ανωτέρω απόφασης των εταίρων που τέθηκε πιο πάνω, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα με μετρητά λόγω υπερήμερων απαιτήσεων κάποιων πελατών οι οποίοι τυγχάνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής θα μπορεί να γίνει η πληρωμή των κερδών σε τμηματικές δόσεις προς τους εταίρους;

Γ. Φορολογία Εισοδήματος

Το υπόψη διανεμόμενο ποσό βάση της 1.100/2019 θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του φόρου μερισμάτων 5% μέσα σε ένα μηνά από την έγκρισης της ΓΣ και να αποδοθεί στο δημόσιο ο Παρακρατούμενος φόρος.
Το συγκεκριμένο εισόδημα έχει λάβει χωρά μέσα στο 2020, οπότε βάση της ΓΣ έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του από την εταίρους. Το εν λόγω εισόδημα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα της χρήσης 2020 όπως αναφέρεται και βάση της παρ.4 αρ.8 ν.4172/13; Εάν ναι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί το ανάλογο εισόδημα;

Δ. Λογιστική

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο βάση ΕΛΠ ποιες είναι η λογιστικές εγγραφές στα βιβλία που θα πρέπει να γίνουν, χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα.
Πως θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο γεγονός στον τελικό Ισολογισμό χρήσης;

Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Αναμένω την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Καλές Γιορτές και Καλά Χριστούγεννα


Διάκριση υπόχρεων Ε.Λ.Π. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών

Ερώτηση 1794
23.12.20
Συνεργείο αυτοκινήτων κάνει σέρβις, επισκευάζει κ.λπ. Η τιμολόγηση θα είναι εις ολόκληρον ως παροχή υπηρεσίας ή δύο αποδείξεις, ως παροχή υπηρεσίας και πώληση εμπορευμάτων (πχ δισκόφρενα που έπρεπε ν’ αλλάξει); Πότε θα κόβεται μόνο παροχή υπηρεσίας και πότε δύο αποδείξεις ως παροχή υπηρεσίας και πώλησης εμπορευμάτων;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση επιχορήγησης από ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1776
07.12.20
ΟΕ με απλογραφικά βιβλία συμμετείχε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές". Η ημερομηνία της έγκρισης ήταν το 2018 και η εκταμίευση της 1ης δόσης έγινε το 2020. Οι δαπάνες που κατατέθηκαν αφορούν πάγια, δαπάνες μισθοδοσίας διαφόρων ετών και άλλες. Πώς αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά; Το πρόγραμμα στη 2η φάση θα ζητήσει τη λογιστική εγγραφή της επιχορήγησης οπότε πρέπει η επιχείρηση να κόψει ένα τιμολόγιο επιχορηγήσεων, σωστά; Επίσης, επειδή οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται ως μειωτικό στοιχείο των δαπανών που επιχορηγούνται, θα πρέπει να ζητήσω ανάλυση των εξόδων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα; Τέλος, θα δηλωθεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επιστρεπτέας προκαταβολής

Ερώτηση 1777
02.12.20
Ετερόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά, μέσα στο 2020 έλαβε 392.000 € από χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 117. 000 € από επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Τα ποσά αυτά τα χειρίζομαι σαν έσοδα; Τα εμφανίζω στο Ε3; Τα εμφανίζω σε κάποια οικονομική κατάσταση;

Κατηγορία: 

Φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1775
19.11.20
Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά την αμοιβή διαχειριστή σε ΙΚΕ σε ετήσια βάση:
Πολυπρόσωπη ΙΚΕ με ένα διαχειριστή η οποία συστάθηκε στα μέσα του 2019 με πρότυπο καταστατικό, έχει κέρδη χρήσης 2019 μετά φορών 40.000 ευρώ και περίπου εκτιμώμενα κέρδη χρήσης 2020 100.000 ευρώ. Μπορεί με έκτακτη συνέλευση να αποφασίσει (βάσει παρ. 4 άρθρου 64 του 4072/12) και να ορίσει αμοιβή διαχειριστή για ολόκληρο το 2020; Αναφέρω ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της ερώτησης: έστω ότι γίνεται την 20.11.2020 έκτακτη συνέλευση των εταίρων με το θέμα αυτό, και αποφασίζεται αμοιβή διαχειριστή ύψους 1.000€ ανά μηνά για το έτους 2020 ή 12.000 ευρώ (1.000 Χ 12μηνες) η οποία θα καταβληθεί συνολικά το αργότερο έως της 31.12.2020; Η εν λόγω απόφαση θα παραμένει εν ισχύει μέχρι την τροποποίησή της από την συνέλευση των εταίρων.
Επίσης, οι εν λόγω αμοιβές διαχειριστή πρέπει να προεγκρίνονται και έπειτα να εγκρίνονται οριστικά από την ετήσια τακτική συνέλευση των εταίρων; Εάν ναι θα ήθελα ένα παράδειγμα διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος βάσει των δεδομένων του παραπάνω παραδείγματος.
Ως προς την παρακράτηση του φόρου, το άνωθεν εισόδημα φορολογείται με τη γενική κλίματα των μισθωτών συν τυχόν εισφορά αλληλεγγύης εάν προκύπτει; Δηλαδή από την στιγμή της απόφασης (20.11) θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση παρακρατούμενου φόρου στον μήνα Νοέμβριο 2020 με την συνολική ετήσια αμοιβή 12.000; Ο φόρος της δήλωσης θα υπολογιστεί σε ετήσια βάση ή λόγω του μήνα πρέπει να παρακρατηθεί ο ανάλογος φόρος του μήνα αναφοράς;
Την επιβεβαίωσή σας ότι θα υπολογιστεί χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1,2% επί της μικτής αμοιβής το οποίο θα αποδίδεται μαζί με την παραπάνω βεβαίωση.
Τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΕΛΠ από την στιγμή της απόφασης σε 4 βαθιά ανάλυση.
Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
Αναμένω την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων


Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων πρατήριου καυσίμων με παράλληλη δραστηριότητα καλλιέργεια εσπεριδοειδών

Ερώτηση 1766
02.11.20
Ετερόρρυθμη εταιρεία έχει κύρια δραστηριότητα τον ΚΑΔ. 473008101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και δευτερεύουσες δραστηριότητες την πώληση υγραερίου για οχήματα, τις υπηρεσίες πλυσίματος οχημάτων, το εμπόριο λιπαντικών, μικροανταλλακτικών και αξεσουάρ οχημάτων.
Το 2015 έκανε επέκταση δραστηριότητας σε λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού (τσιγάρα), τηλεκαρτών και την εκμετάλλευση κυλικείου που λειτουργεί εντός του χώρου του πρατηρίου. Ο τζίρος τις εταιρείας είναι 2.500.000,00 περίπου κάθε χρόνο και προέρχεται κατά 90% από την εκμετάλλευση του πρατηρίου καυσίμων. Η εταιρεία τηρεί τα βιβλία της με το απλογραφικό σύστημα μέχρι σήμερα.
Το ερώτημα είναι αν είναι ορθή ή επιλογή της κατηγορίας βιβλίων (απλογραφικά) μέχρι σήμερα.
Αν η επιχείρηση επιλέξει την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών και ακτινιδίων με ποιο σύστημα πρέπει να παρακολουθεί τα βιβλία της λαμβάνοντας υπόψη ότι ό συνολικός τζίρος από όλες τις δραστηριότητες θα ξεπερνά το όριο του 1.500.000,00 αλλά όχι το όριο των 8.000.000,00 που προβλέπεται για τα πρατήρια καυσίμων και το 80% αυτού θα προέρχεται από τα καύσιμα.

Κατηγορία: 

Σελίδες