×

Επικοινωνία

×

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Μεταβίβαση παγίων, αποθεμάτων και άυλης αξιας (αέρας) από ατομική επιχείρηση σε Α.Ε.

Ερώτηση 1602
10.01.20
Ατομική επιχείρηση (β κατηγορίας βιβλία) πρόκειται να μεταβιβασθεί με συμφωνητικό σε ΑΕ έναντι κάποιου τιμήματος, τμήμα του οποίου θα αφορά τον πάγιο εξοπλισμό και εμπορεύματα και το υπόλοιπο θα αφορά επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ. τον λεγόμενο αλλιώς αέρα-άυλη αξία.
Α. Τα ερωτήματα από την πλευρά της πωλήτριας επιχείρησης είναι τα εξής:
1. Το σύνολο του τιμήματος θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 2,4% στα πλαίσια των διατάξεων μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί και τι θα περιλαμβάνει; Ποιος βαρύνεται με το χαρτόσημο και από ποιόν και πότε αποδίδεται;
2. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά πάγια και εμπορεύματα θα φορολογηθεί ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα;
3. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά την άυλη αξία θα φορολογηθεί αφού υπολογισθεί η υπεραξία, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ τιμήματος (ολοκλήρου βάσει του συμφωνητικού ή μόνο αυτό που αφορά την άυλη αξία;) και αξίας κτήσης επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή ποια είναι η αξία κτήσης μιας ατομικής επιχείρησης που δεν υπάρχει αρχικό κεφάλαιο και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πάγια της είναι πλήρως αποσβεσμένα; Δηλαδή με ποια μεθοδολογία προκύπτει η υπεραξία μια ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία; Με ποια διαδικασία και πότε αποδίδεται ο φόρος υπεραξίας που θα προκύψει;
4. Το συμφωνητικό ή το τιμολόγιο αν απαιτείται (βλέπε ερώτημα 1.) πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία της πωλήτριας και ποιες αξίες θα ληφθούν υπόψη για την συμφωνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων;
5. Σχετικά με την διακοπή εργασιών της πωλήτριας επιχείρησης αυτή μπορεί να γίνει με την ημερομηνία του συμφωνητικού ή τιμολογίου; Υπάρχει κάποια υποχρέωση κατά την διακοπή να προσκομιστεί το συμφωνητικό ή να ελεγχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία από τις φορολογικές αρχές;
Β. Από την πλευρά της αγοράστριας επιχείρησης πώς και σε ποια κονδύλια του ισολογισμού απεικονίζεται η αγορά της επιχείρησης και πως αντιμετωπίζεται λογιστικά ειδικότερα το κομμάτι της άυλης αξίας;
Υπάρχουν άλλα σημεία από πλευρά λογιστικής – φορολογικής αντιμετώπισης που κρίνετε πως πρέπει να προσεχτούν-επισημανθούν σύμφωνα με την εμπειρία σας;


Χαρακτηρισμός αδειών χρήσης λογισμικού ως πάγια ή έξοδα

Ερώτηση 1190.
21.03.18
Ελληνική εταιρεία αγοράζει από την Ιρλανδία άδεια χρήσης λογισμικού. Τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται κάθε μήνα με κόστος περίπου 90,00. Για το κάθε τιμολόγιο γίνεται παρακράτηση φόρου 20% καθώς αποτελεί δικαίωμα χρήσης. Το ερώτημα είναι αν το κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να καταχωρείται στον 16.17 (πάγια) ή στην λήψη υπηρεσιών 62.00.

Κατηγορία: 

Κόστος πωληθέντων καφέ μπαρ σε περίπτωση παύσης απογραφής

Ερώτηση 1184.
21.03.18
Εταιρεία καφέ-μπαρ στην χρήση 2017 αντιμετώπιζε λογιστικά τις αγορές και τις πωλήσεις της ως εμπορεύματα, οπότε είχε και τελικά αποθέματα (απογραφή). Στην χρήση 2018 θα αλλάξει η λογιστική αντιμετώπιση και θα καταχωρούνται ως πωλήσεις υπηρεσιών και δαπάνες. Το ερώτημα είναι τα τελικά αποθέματα του 2017 πως θα αντιμετωπιστούν στην χρήση 2018 δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν πλέον εμπορεύματα;

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση αγορών από καφέ-μπαρ

Ερώτηση 1159.
16.02.18
Τα υλικά που αγοράζει επιχείρηση καφέ-μπαρ π.χ. καφές, ζάχαρη, καλαμάκια κλπ. θεωρούνται αγορές εμπορευμάτων ή δαπάνες; Αντίστοιχα, οι πωλήσεις ροφημάτων θεωρούνται πωλήσεις εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών;

Κατηγορία: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Ερώτηση 119.
Η δημιουργία ιστοσελίδας της ατομικής επιχείρησης έγινε απο εταιρία που έχει έδρα την Βουλγαρία .Η δαπάνη αφορά μέρος προγράμματος επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Το τιμολόγιο πως θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων -εξόδων δηλ ως δαπάνη ή ως πάγιο;

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα INTRASTAT θα μπεί στη στήλη ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών ή στην στήλη Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κ.λ.π.;

Κατηγορία: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ερώτηση 009.
Χρηματικό έπαθλο από διαγωνισμό ιστοσελίδας Ελληνική Εταιρία που διαφημίζει ιστοσελίδες διαδικτυακά με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της διοργανώνει κάθε μήνα διαγωνισμούς με ερωτήσεις και δίνει στους νικητές μικρά χρηματικά ποσά (10, 20, 50 ευρώ) με κάρτες pay safe.

Συνολικά κάθε μήνα μοιράζονται 300 – 500 ευρώ. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί λογιστικά και ποια είναι τα παραστατικά εκείνα που θα πρέπει να εκδίδονται;


ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 005.
Έστω ότι η εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε πραγματοποίησε αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτή της (εγγεγραμμένο στο σύστημα VIES) σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., αξίας 140.000 €. Τα αγαθά απεστάλησαν από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και παρελήφθησαν από την ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. Η μεταφορά έγινε από μεταφορική εταιρεία (επίσης εγγεγραμμένη στο VIES) του κράτους του προμηθευτή και κόστισε στην ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. 5.000 €.

Κατηγορία: