×

Επικοινωνία

×

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ οικ. έτους 2010 κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου

Ερώτηση 1992
06.10.21

Κατά το σχηματισμό του ποσού της ανάλωσης κεφαλαίου αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες μέχρι τη χρήση 2010 συμπληρώνονταν στο έντυπο Ε1(ποσά δαπανών που αφαιρούνται από συνολικό εισόδημα και φόρο)? Π.χ. Συνολικό δηλωθέν εισόδημα 14713,28€---εκπτώσεις εισοδήματος 4825,52€(ασφαλιστικές εισφορές)---φορολογητέο εισόδημα 9887,76€. Ποιο ποσό λαμβάνεται υπόψη για το σχηματισμό της ανάλωσης κεφαλαίου?

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών

Ερώτηση 1969
08.09.21

1. Ποιος είναι ο φόρος για options που χορηγήθηκαν (grant) το 2020 και το δικαίωμα απόκτησης ασκήθηκε το 2020 (exercise). Σε ποιον κωδικό του Ε1 θα αναγραφεί;

2. Όσον αφορά μετοχές ποσό 5.842 ευρώ. Οι μετοχές χορηγήθηκαν εν δυνάμει 6/12/2017 με ετήσια ωρίμανση 25% του αντίστοιχου ποσού. Ποσό που ωρίμασε και περιήλθε στον φορολογούμενο το 2020 5.842 ευρώ. Ποιος ο συντελεστής φορολόγησης για δεσμευμένες μετοχές (restricted shares) που χορηγήθηκαν το 2017 και ποσοστό αυτών ωρίμασε και περιήλθε στον φορολογούμενο το 2020; Και σε ποιον κωδ. του Ε1 αναφέρεται;

Κατηγορία: 

Αμοιβή εκπαιδευόμενου από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Ερώτηση 1964
08.09.21

Μία εκπαιδευόμενη έλαβε 1.000,00 ευρώ το μήνα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο (EUIPO). Έχω τις παρακάτω πληροφορίες και το ερώτημα είναι εάν θα καταχωρηθεί στο Ε1 και σε ποιον κωδικό. Το πρόγραμμα ονομάζεται «2020-2021 Young Professionals Programme, assigned to OPERATIONS DEPARTMENT».

1. Εκπαιδευόμενη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUIPO και τα χρήματα που έπαιρνε 1000 ευρώ το μήνα ήταν για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες της σε ενοίκιο, λογαριασμούς, φαγητό και έξοδα κίνησης, ως αποζημίωση.

2. Για τη φορολόγηση των εκπαιδευόμενων ισχύει το ακόλουθο άρθρο 16 της Συμφωνίας Εκπαίδευσης, το οποίο λέει:

 

Φορολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιουδήποτε φόρου αντιστοιχεί στην μηνιαία πληρωθείσα από το Γραφείο σε αυτούς χορηγία, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος στο οποίο ο εκπαιδευόμενος πληρώνει φόρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας για την έδρα του Γραφείου, καμία συμμετοχή δεν καταβάλλεται από το Γραφείο στους Εθνικούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μετά από αίτηση του εκπαιδευόμενου, το Γραφείο χορηγεί σ' αυτόν βεβαίωση για το συνολικά καταβληθέν σε αυτόν ποσό.

Κατηγορία: 

Συμπλήρωση κωδικοί 029-030 στο Ε1 όταν υπάρχει περιουσία στο εξωτερικό

Ερώτηση 1940
19.07.21

Τον κωδικό 029 του εντύπου Ε1 θα συμπληρώνουν μόνο οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν εισόδημα ή περιουσία στο εξωτερικό ή θα συμπληρωθεί και από τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα;

Συγκεκριμένα φορολογικός κάτοικος της Γερμανίας που υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα (ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού) λόγω εισοδημάτων από ενοίκια στην χώρα μας θα πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό 029; Στην Γερμανία που διαμένει μόνιμα λαμβάνει σύνταξη και έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία με δικαίωμα φορολόγησης στην Γερμανία.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1938
05.07.21

Φορολογούμενος (ιατρός), εργάσθηκε το 2020 στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το ν.3821/2010 (αν δεν υπήρξε άλλη μεταβολή), υπάρχει συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεδομένου ότι σύμφωνα με δήλωση του φορολογουμένου, δεν υπάρχει στη χώρα αυτή υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (μηδενική φορολογία), τα εισοδήματα θα πρέπει να αποτυπωθούν στη δήλωση του στην Ελλάδα που υποβάλλεται λόγω κατοχής ακίνητης περιουσίας;

Κατηγορία: 

Απεικόνιση τεκμαρτού εσόδου/εξόδου ιδιόχρησης ακίνητης περιουσίας από ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1926
14.06.21

Εισαγωγή –Περιγραφή του Λογιστικού και φορολογικού χειρισμού του τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση

Ατομική επιχείρηση εκμεταλλεύεται ιδιόκτητο ακίνητο με τη μορφή ξενοδοχειακού καταλύματος η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία σύμφωνα και με τα Ε.Λ.Π.

Πλέον του εισοδήματος από την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού καταλύματος δηλώνει και τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση του κτιρίου που πραγματικά χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Κατά τη τήρηση του λογιστικού συστήματος (λογαριασμοί εσόδων – εξόδων) η οντότητα καταχωρεί το τεκμαρτό έξοδο από ιδιόχρηση ακινήτων με διενέργεια λογιστικών εγγραφών στα απλογραφικά. Η λογιστική εγγραφή του τεκμαρτού εξόδου της ιδιόχρησης αντιστοιχίζεται με το έντυπο Ε3 και συγκεκριμένα με τον Κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ2 «Σύνολο Εξόδων» στον κωδικό 14 «Ενοίκια». Επιπλέον, το τεκμαρτό έξοδο θα συμπληρωθεί πρώτα και στον πίνακα Γ' του Ε3 μαζί με τα υπόλοιπα ενοίκια (αν υπάρχουν). Για το τεκμαρτό έσοδο θα συμπληρωθεί η στήλη 17 του εντύπου Ε2 με τον ανάλογο κωδικό και στη συνέχεια το τεκμαρτό έσοδο θα μεταφερθεί στο έντυπο Ε1.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ:

α) Είναι σωστή η παραπάνω διαδικασία του λογιστικού και φορολογικού χειρισμού όπως την περιγράφω; (Παρακαλώ διορθώστε με αν υπάρχει κάποιο επιπλέον πεδίο να συμπληρώσω στο έντυπο Ε3)

β) Μήπως και το τεκμαρτό έσοδο από ιδιόχρηση πρέπει να συμπληρωθεί σε ανάλογα πεδία στο έντυπο Ε3; (γνωρίζω ότι τα νομικά πρόσωπα συμπληρώνουν το τεκμαρτό έσοδο στο Ε3 αλλά δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες)

γ) Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση τεκμαρτών εξόδων από ιδιόχρηση στο Ε3 (και εσόδων στο Ε1) ή επαφίεται στη κρίση της επιχειρηματικής οντότητας;

δ) Σε τέτοιου είδους επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά υπολογίζουμε τεκμαρτά έξοδα (και έσοδα) για όλο το χρόνο ή υπολογίζουμε ποσόστωση ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας;

στ) Δεδομένου ότι το τουριστικό κατάλυμα έχει μικρή δυναμικότητα δωματίων- κλινών και σε συνδυασμό με το ότι λειτουργεί εποχικά (περίοδο καλοκαιριού) και όχι όλο το χρόνο παρουσιάζει μικρό τζίρο πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών π.χ. ενδεικτικά ύψους 4.500€. Από την άλλη τα «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» εμφανίζονται δυσανάλογα διογκωμένα ενδεικτικά π.χ. 6.500€ (περιλαμβάνονται και οι εισφορές ΕΦΚΑ) σε σχέση με τα έσοδα καθώς σε αυτά προστίθεται και το ποσό του τεκμαρτού εξόδου (ενοίκιο) ιδιόχρησης που ανέρχεται στο ύψος ενδεικτικά των 3.000€ (3% της αντικειμενικής αξίας ακινήτου) τα οποία προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έξοδα.

Έτσι, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της επιχείρησης εμφανίζονται υψηλά έξοδα και τα σχετικά κονδύλια διογκώνονται με μη πραγματικά ποσά. Ενδεικτικά τα Αποτελέσματα προ φόρων έχουν αρνητικό πρόσημο ύψους 4.500€ (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – γραμμή Δ12 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων εντύπου Ε3)

Από το σκέλος στ) προκύπτει το ερώτημά μου:

  • Είναι ορθός ο λογιστικός χειρισμός από τι στιγμή που προσαυξάνει αντίστοιχα τα σχετικά έξοδα (κονδύλια διογκώνονται με μη πραγματικά ποσά);
  • Εξαιτίας αυτής της προσαύξησης- διόγκωσης με μη πραγματικό ποσό, μετά την εγγραφή στα βιβλία εξόδων ως έξοδο ενοικίου ιδιόχρησης και αναφορά στο Ε3, μήπως χρειάζεται να κάνω φορολογική αναμόρφωση του αντίστοιχου αυτού ποσού για την ορθή απεικόνιση του αποτέλεσμα της ατομικής επιχείρησης (γιατί δεν μειώνει το αποτέλεσμα της ατομικής επιχείρησης)

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει μέτοχος και μέλος Δ.Σ. Α.Ε. στον ΕΦΚΑ – ΟΑΑΕ και αναγραφή αυτών στο Ε1

Ερώτηση 1745
16.09.20
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ με πάγια αντιμισθία κάθε μήνα και καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές 33,60% με ΑΠΔ. Όμως, έχει καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ εφόσον είναι μέτοχος κατά ποσοστό 25% σε Α.Ε.
Στη φορολογική του δήλωση συμπληρωθήκαν οι κωδικοί 325, 315, 333 και για τις εισφορές του ΟΑΕΕ ο κωδ.351. Η εφορία δεν δέχεται τη συμπλήρωση του κωδ.351 και θα ήθελα να γνωρίσω τεκμηριωμένα εάν πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός.

Κατηγορία: 

Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση σε εργολάβο για ανέγερση οικοδομής και αποτύπωση στο Ε3

Ερώτηση 1724
10.07.20
Ε.Ε. με απλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων, αγόρασε εντός του 2019 δύο οικόπεδα. Στο τέλος του έτους τα παραχώρησε σε εργολάβο για να λάβει κάποια ακίνητα.
Θέλω να ξέρω:
1) Η αγορά θα εγγραφεί στο βιβλίο της επιχείρησης;
2) Συμμετέχει στο οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή αποτελεί έξοδο (θα πρέπει να βάλω απόσβεση);
3) Πώς θα χειριστώ το θέμα της εργολαβίας όσον αφορά το Ε3 της χρήσης 2019;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση ασφαλιστικών επενδυτικών συμβολαίων και ατομικών ασφαλιστήριων συμβολαίων στο Ε1

Ερώτηση 1653
11.03.20
Σε συνέχεια του ερωτήματος Νο 1643/19-2-20 περ. γ.
Να το θέσω πιο απλά:
Ι. Κάθε μήνα καταθέτω στη EUROLIFE 30,00 € ως συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Συνεπώς, τέλος του έτους έχω καταβάλει στη EUROLIFE το ποσό των 360 €. Αυτό σημαίνει ότι στο Ε1 πρέπει να συμπληρώσω τον ΚΩΔΙΚΟ 743-744 με το ποσό των 360€;
ΙΙ. Αν υποθέσουμε ότι έληξε το συμβόλαιο ή κάνω πρόωρη εξαγορά και έχουν αποταμιευθεί 20.000 €. Αυτά τα 20.000 € συμπληρώνονται στον ΚΩΔΙΚΟ 781-782 του Ε1;
ΙΙΙ. Η ημερομηνία 1/1/18 επηρεάζει σε κάτι τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών;
IV. Παρακαλώ κάντε μου μια επεξήγηση της φράσης «κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν».
V. Παρακαλώ, αναφέρετε ένα πλήρες παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό.
Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απεικόνιση αμοιβών καλλιτεχνών σε κέντρα διασκέδασης στο έντυπο Ε1

Ερώτηση 1644
19.02.20
Τα εισοδήματα των καλλιτεχνών διασκέδασης (τραγουδιστές, ηθοποιοί, συνθέτες, μουσικοί κ.λπ.) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου; Και σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 καταχωρούνται;

Κατηγορία: 

Σελίδες