×

Επικοινωνία

×

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ερώτηση 371.
Παρακαλώ οπός με βοηθήσετε στις λογιστικές εγγραφές μεταβίβασης ΕΤ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ σε ΕΠΕ όταν εταίρος μεταβιβάζει το 2% του καταβλημένου ποσοστού του σε άλλον εταίρο.

 

Κατηγορία: 

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ερώτηση 319.
Σε εταιρεία που είναι υπό εκκαθάριση και εμφανίζει λογιστική ζημία, πώς θα καλυφθεί η ζημία έτσι ώστε να μείνει μόνο το ταμείο στον ισολογισμό;

Έχει συνταχθεί ο ισολογισμός Έναρξης εκκαθάρισης τον Ιούνιο του 2015 καθώς και ο ισολογισμός του 2014. Ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης έχει την εξής μορφή:

Κατηγορία: 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Ερώτηση 244.
Σε προηγουμένη  απάντηση σας μου είπατε να καταχωρήσω αρνητικά την επιδότηση βελτιώσεων ΕΣΠΑ σε απλογραφικά βιβλία. Θα ήθελα να που πείτε αν και απλογραφικά...σε ποιο 4βαθμιο θα μπορούσα να καταχωρούσα την επιδότηση βελτιώσεων πάγιου, σε ποιο κωδ. θα έπρεπε πληροφορικά να φαίνεται στην περιοδική ΦΠΑ;

 

Κατηγορία: 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕ ΕΓΡΑΦΗ

Ερώτηση 148.
Δυο διαχειριστές σε ΕΠΕ σε με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 50% και 50 % καταβάλουν υποχρεωτικά λόγο της συμμετοχής τους σε ΕΠΕ τις εισφορές τους τον ΟΑΕΕ . Αμοιβή διαχειριστών δεν δίνεται.
Το ερώτημα είναι αν η εγγραφή στα βιβλία θα γίνει με το ταμείο; η με τον δοσοληπτικό λογαριασμό του 53.14 όπως κάναμε και παλαιοτέρα επειδή η έκπτωση γίνονταν στο Ε1 του φυσικού προσώπου και όχι στην Εταιρεία.

Κατηγορία: 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ

Ερώτηση 042.
Θέλω να σας παρακαλέσω εάν είναι δυνατόν να αναλύσετε τη χρήση του λογαριασμού 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ και ειδικότερα εάν η αγορά πετρελαίου για καύσιμα 1) θεριζοαλωνιστικών μηχανών επιχείρησης θεριζοαλωνισμου 2) γεωργικών μηχανημάτων γεωργικής επιχείρησης πρέπει να καταχωρούνται στον 25 ή σε άλλον λογαριασμό καθώς και τα λιπαντικά , ανταλλακτικά κ.λ.π. γιατί στο βιβλίο σας αναφέρεται για ναυτιλιακές εταιρείες για τα κάθε φύσεως και κατηγορίες υλικά συντήρησης (;) πλοίων κ.λ.π.(;)

Κατηγορία: 

ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ερώτηση 032.
Θα ήθελα να μου πείτε τη λογιστική καταχώρηση για τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών .Ποιοι λογαριασμοί δαπανών και ΦΠΑ χρεοπιστώνονται.

Η δαπάνη αφορά μεταφορά αγαθών .64 (δεν γνωρίζω αν πρέπει να ανοιχτεί νέος λογ/σμος δαπανών η νέοι ΦΠΑ. Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χρεώνω 20-03-023 με πίστωση του 50-01-000 & χρεοπιστώνω το ΦΠΑ ενδοκ.54-00-423 & 54-00-453. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ – ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Παρακάτω αποδίδονται οι έννοιες και ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων όπως ορίζονται από το  Π.Δ. 1123/1980 καθώς και οι αντίστοιχες  διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό των αποσβέσεων και είναι σύμφωνες με τον ν. 2190/1920.

Κατηγορία: