×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 250, παρ. 17 του Αστικού Κώδικα, οι αξιώσεις των κάθε είδους μισθών, των καθυστερούμενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά παραγράφονται σε πέντε χρόνια.

Κατηγορία: 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επί παροχής εργασίας υπό άκυρη, για οποιονδήποτε λόγο, σύμβαση ο εργοδότης υποχρεούται, ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού), η οποία συνίσταται στον μισθό (αποδοχές) που αυτός θα κατέβαλλε, αν ήταν έγκυρη η σύμβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και

Κατηγορία: 

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Με την καθιέρωση του Ν.4308/2014 “Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα με το άρθρο 24, παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.

Κατηγορία: 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε & Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση Υ.Α.29502/85/8-9-2014, επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στην υποβολή των εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας “ΕΡΓΑΝΗ”:

Κατηγορία: 

Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην περίπτωση αυτή επέρχεται πρόωρη λύση της σχέσης εργασίας. Σχετικό είναι το άρθρο 672Ακ. Αντιστοιχεί στην καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που δεν υπόκειται σε διατυπώσεις, χωρίς, όμως, και να ταυτίζεται η νομική μεταχείριση της καθεμιάς.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η περίπτωση αυτή εντάσσεται συστηματικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο, παρά τις σύμφυτες ιδιαιτερότητες της.

Κατηγορία: 

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Στην καταγγελία αυτού του τύπου υπάρχει αίρεση περί απόκρουσης ή αποδοχής της τροποποίησης από τον εργαζόμενο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, είτε ο εργαζόμενος αποδέχεται την τροποποίηση, είτε ο εργοδότης καταγγέλλει τη σύμβαση.

Κατηγορία: 

Σελίδες