×

Επικοινωνία

×

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Σύμφωνα με το Ν.2238/1994, ως ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.

Πιο συγκεκριμένα,

εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.

Σημειώνουμε ότι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλματα, δεν θεωρούνται κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Ε., ο οποίος ισχύει από 1/1/2014, οι παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην Ζ΄ πηγή άρθρου 48 του ν.2238/1994), θεωρούνται πλέον ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα.

Τέλος επιτηδεύματος

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Εξαιρείται επίσης, η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Εξαιρετικά για το έτος 2015, τα φυσικά πρόσωπα που εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος, είναι αυτά που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 01/01/2011.

 

Παρακράτηση

Το εισόδημα που αποκτούν οι παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες, υπόκειται σε παρακράτηση 20%.

(Δείτε σχετικά το λήμμα «Παρακράτηση Φόρου»)

 

 Φορολογία εισοδήματος

Έντυπο Ε1

Στον υποπίνακα Γ2 του Πίνακα 4, δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη - ζημίες και οι παρακρατηθέντες - προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους επιτηδευματίες που είτε τηρούν βιβλία με βάση τα Ε.Λ.Π. είτε είναι απαλλασσόμενοι/μη υπόχρεοι σε βιβλία με βάση τα Ε.Λ.Π (κωδ.: 401−402, 425−426, 413−414, 415−416, 601−602, 605−606).

Έντυπο Ε3

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα συμπληρώνουν τον Πίνακα ΣΤ’ [στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσομένων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων], του εντύπου Ε3.

Φορολογικός συντελεστής

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Προσοχή!

Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.

Προϋποθέσεις φορολόγησης του εισοδήματος της «εμπορικής δραστηριότητας» με την κλίμακα των μισθωτών:

α) Το φυσικό πρόσωπο να παρέχει τις υπηρεσίες του σε, μέχρι τρεις εργοδότες, με έγγραφη πάντα συμφωνία και

β) Στην περίπτωση που οι εργοδότες είναι περισσότεροι των τριών, οι αμοιβές που λαμβάνει τουλάχιστον από έναν από αυτούς, να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 75% του ακαθάριστου εισοδήματος.

Το εν λόγω εισόδημα υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

%CE%86%CF%81%CE%B8.15

Η παραπάνω κλίμακα ισχύει πλέον για:

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

δ) Αγρότες


(Σχετ.: ΠΟΛ.1047/12.02.2015)


(18.07.2016)