• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • υπολογισμός τεκμηρίων
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • facebook
  • youtube
  • εισοδος


 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τρί, 18/09/2012 - 15:06 -- stagakhs
176AAΚαλησπέρα σας.
 
Επειδή με προβληματίζει η αντιμετώπιση των αγροτών κανονικού καθεστώτος απο τη
 πλευρά του εισοδήματος και του ΦΠΑ θα επιθυμούσα την βοήθεια σας στα παρακάτω:
Ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος θεωρούσα ότι δεν υποβάλλει Ε3 για καμιά 
πώληση του και το αποτέλεσμα προκύπτει με βάση τον τεκμαρτό/ αντικειμενικό 
προσδιορισμό κατά τα γνωστά.
Με βάση απάντηση σας σε παρόμοιο θέμα, θα πρέπει στα βιβλία του να γίνεται 
διαχωρισμός για τις πωλήσεις στη λαϊκή και τις αντίστοιχες δαπάνες σε σχέση 
με τα υπόλοιπα έσοδα και δαπάνες/αγορές πρώτων υλών και για τα πρώτα ΜΟΝΟ 
να υποβάλει Ε3;
Επίσης με το ΦΠΑ συνεχίζει να έχει την επιστροφή 5% μόνο για τις πωλήσεις
 στις λαικές; ( Το ΤΑΧΙS δεν το επιτρέπει αυτό μετά τη μεταβολή )
Συνεχίζει να εκδίδει το ειδικό στοιχείο για τις λαϊκές; (δεν αποτελεί 
διπλουπολογισμό ως προς το κόστος πωληθέντων αφού πλέον καταχωρεί ως αγορές 
όλες τις πρωτες υλες για την γεωργική παραγωγή; ) Σε περίπτωση διαφορών λόγω 
αυτοελέγχου πώς θα γίνει ο υπολογισμός του επιπλέον ΦΠΑ μόνο για τη δραστηριότητα 
των λαϊκών αφου οι δηλώσεις ΦΠΑ περιλαμβάνουν εκροές/εισροές για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων του;   Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Απάντηση

 

Στην αρχή του ερωτήματός σας αναφέρεστε στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος αλλά από τη συνέχεια - αν έχουμε αντιληφθεί σωστά το συλλογισμό σας – καταλαβαίνουμε ότι ενδιαφέρεστε για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος (λόγω της παρατήρησης για την επιστροφή ΦΠΑ 5% και την αναφορά στο «ειδικό στοιχείο»)  που πωλούν προϊόντα τους τους στις λαϊκές αγορές.

 

Πράγματι το ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε είναι κάπως περιπλεγμένο.

Πρώτον,  με την παρ. 7α άρθρου 6 ν.3842/2010 ορίζεται ότι: “Οι διατάξεις των παραγράφων7 και 8 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία ένταξης τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και μετά. Ειδικά, για τα εισοδήματα του μέρους της διαχειριστικής χρήσης 2010 των επιχειρήσεων των αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγωγών αγροτικών προϊόντων, λόγω αλλαγής μέσα στην ίδια χρήση της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση από την πρώτη στη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, τα καθαρά κέρδη κατά το τμήμα της περιόδου της διαχειριστικής χρήσης, στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, θα προσδιορισθούν λογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου που τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α` κατηγορίας, το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, θα περιορισθεί σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης που τηρήθηκαν βιβλία Α` κατηγορίας. Ποσό φόρου που έχει καταβληθεί και αντιστοιχεί στο τμήμα της περιόδου της διαχειριστικής χρήσης στην οποί-α τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πιστωτικό υπόλοιπο που προέρχεται από το φόρο αυτόν δεν επιστρέφεται”.

 

Δεύτερον, σχετικά με τα προαναφερθέντα όπως αναλύεται στην ΠΟΛ. 1065/2010 Υπουργική Απόφαση, εντάσσεται υποχρεωτικά από 1/10/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και Κώδικα και στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/ Α’), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, ο επιτηδευματίας πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.  Οι ως άνω φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 (2.2), 7 και 13 του 2ου Κεφαλαίου της με αριθμ. πρωτ. 1100772/1474/ΠΟΛ1135/0015/ 26.10.2005 (ΦΕΚ1592 Β’/17.11.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φορητοί Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί - ΦΦΗΜ).

 

Τρίτον, στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ότι:

«1.Οι αγρότες, για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσης τους.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. […]

[…] Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος - μέλος, η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 5% στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.

 Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδομένων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά.» […]

Τέταρτον,  όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ 1091/2010  σχετικά με τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές (από 1.10.2010 και μετά): Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του στις λαϊκές αγορές, για τη δραστηριότητά του αυτή εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν μετά από την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 62 του Ν.3842/2010. Έτσι, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη και λόγω της ένταξης της πιο πάνω δραστηριότητάς του στο κανονικό καθεστώς, έχει υποχρέωση να τηρεί και βιβλίο εσόδων – εξόδων γι’ αυτή.

Η υποχρέωση της τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων αφορά μόνο τα αγαθά τα οποία διαθέτει στη λαϊκή αγορά και όχι και τα λοιπά αγροτικά προϊόντα τα οποία διαθέτει από το χωράφι ή πλανοδίως ή με άλλον τρόπο γενικά εκτός λαϊκών αγορών. Έτσι, αν παράγει π.χ. πατάτες τις οποίες διαθέτει στη λαϊκή αγορά και συγχρόνως τις διαθέτει πλανοδίως, τότε θα τηρήσει βιβλίο εσόδων – εξόδων μόνο για τις πατάτες που διαθέτει από τη λαϊκή αγορά.

Επισήμανση: Οι αγρότες που πωλούν τα αγαθά τους στη λαϊκή αγορά, για τα αγαθά αυτά καταχωρούν στο βιβλίο εσόδων – εξόδων τα έξοδα και τα έσοδα μόνο γι’ αυτή τη δραστηριότητά τους (διάθεση από τη λαϊκή αγορά).

Ειδικότερα: Στο σκέλος των εξόδων καταχωρούν ως αγορά την αξία του ειδικού στοιχείου που εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12β’ του άρθρου 62 του Ν.3842/2010 για τα αγαθά που διαθέτουν στη λαϊκή αγορά και σαν έξοδα καταχωρούν τα έξοδα που πραγματοποιούν για τη διάθεση των αγαθών αυτών στη λαϊκή αγορά, τα έξοδα δηλαδή που πραγματοποιούνται από το χωράφι στη λαϊκή, όπως μεταφορικά, αμοιβή πωλητή που απασχολούν, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη λαϊκή, έξοδα συσκευασίας κ.λπ. Τα έξοδα που αφορούν την καλλιέργεια γενικά των παραγωγών, δεν καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων.
Στο σκέλος των εσόδων καταχωρούν την αξία των πωλήσεων χονδρικών και λιανικών που διενεργούνται από τη λαϊκή αγορά.

(Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων και έκδοσης στοιχείων με φ.τ.μ. αρχίζει από 1.10.2010, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010.)

 

Συνοψίζοντας, από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι οι αγρότες οι οποίοι πωλούν προϊόντα παραγωγής τους σε λαϊκές αγορές, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 (με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του ιδίου άρθρου) και υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, μόνο όμως για τα αγαθά τα οποία διαθέτουν στις λαϊκές αγορές και όχι και για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα τα οποία διαθέτουν από το χωράφι ή πλανοδίως ή με άλλον τρόπο γενικά εκτός λαϊκών αγορών. Η επιστροφή ΦΠΑ πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 5% στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.  Επιπροσθέτως για την παράδοση αυτών των αγροτικών προϊόντων εκδίδεται το ειδικό στοιχείο.

 

Θεωρούμε ότι η σύγχυση επί του συγκριμένου θέματος προέρχεται από την διατύπωση της ΠΟΛ 1091/2010 - που αναφέραμε παραπάνω – η οποία διευκρινίζει ορισμένα θέματα που αφορούν τον ΚΒΣ.

Αναφέρει λοιπόν η εν λόγω απόφαση πως ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του στις λαϊκές αγορές, για τη δραστηριότητά του αυτή εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, και ότι  λόγω της ένταξης της αυτής έχει υποχρέωση να τηρεί και βιβλίο εσόδων – εξόδων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Στην πραγματικότητα όμως ο αγρότης που διαθέτει προϊόντα του στις λαϊκές αγορές εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, απλώς προβλέπεται ότι ειδικά για τις πωλήσεις αυτές η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 5% (και όχι 11% που ισχύει για τις λοιπές παραδόσεις) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων. Συνεπώς η τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ο αγρότης εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς  (η υποχρέωση προκύπτει άλλωστε όπως προαναφέραμε και από την ΠΟΛ. 1065/2010).

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντάσσονται βάσει των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 41 οι αγρότες που:

« α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος  μέλος, καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων».

 

Για τους αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 για τους κατ’ αποκοπή συντελεστές και το «ειδικό στοιχείο», αλλά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΦΠΑ ( περιλαμβανομένων των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 που δεν έχουν εφαρμογή για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος).

 

 

 

Όσον αφορά το έντυπο Ε3 σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχει αναρτήσει το Υπουργείο στο taxis, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ δεν συνυποβάλουν το έντυπο Ε3. Αντίθετα το Ε3 θα συνυποβληθεί με το έντυπο Ε5 ( δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε. Κτλ) από τους υπόχρεους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση και τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.΄, καθώς και σε κάθε περίπτωση (φυσικών ή νομικών προσώπων) που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 

Τέλος ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι σχετικά με τον προσδιορισμό του γεωργικού  εισοδήματος ισχύουν τα ακόλουθα:

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 2238/1994 κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 περιπτώσεις ζ' και η', 29, 30, 31, 38 και 39.

Αν το καθαρό εισόδημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί λογιστικώς, αυτό προσδιορίζεται τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος.

Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία των παραγόμενων προϊόντων. Για την εξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα αποτιμώνται σε δραχμές, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης τους στο χρόνο και στον τόπο της παραγωγής τους. Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα ποσά εσόδων:
α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις.

β) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου της επιχείρησης.

γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεσθεί, εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.

δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της επιχείρησης, εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.
Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α' έως δ' προστίθενται στο καθαρό εισόδημα της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού εισοδήματος.

 

Περαιτέρω με την ΠΟΛ.1118/8.4.1996, προβλέπεται ότι:

Αν το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα που προκύπτει από βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα (Βιβλία Β' κατηγορίας) ή σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία αυτό που προσδιορίζεται και πάλι τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογούμενου με ειδικoύς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος είναι διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο ποσό.

 

Περαιτέρω με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994, ισχύει ότι:

Ως καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η πρόσοδος από το έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο. Για τον προσδιορισμό αυτόν λαμβάνεται υπόψη το καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τις καθιερωμένες αρχές της γεωργικής λογιστικής, ανά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα παραγωγής για ειδικές περιπτώσεις, επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των εκτρεφόμενων ζώων ή των άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το καθαρό (φορολογητέο) γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο, όπου τα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστές καθαρού κέρδους, οι οποίοι προβλέπονται για κάθε κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Ετσι στους κωδικούς 461-462 γράφεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα με τον τεκμαρτό τρόπο:

 α) υποχρεωτικά αν τηρούνται βιβλία β΄ κατηγορίας και

β) προαιρετικά αν δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ με βάση τα στοιχεία που κατέχουν.

Ακόμη, τα παραπάνω πρόσωπα που προσδιορίζουν εξωλογιστικά το εισόδημα τους είναι υποχρεωμένα να το προσδιορίσουν υποχρεωτικά και με την αντικειμενική μέθοδο στους κωδικούς 915-916 και  σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994, ισχύει ότι:

Αν από τα τηρούμενα βιβλία ή στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα, προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδημα, διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο εισόδημα.

 

Σας παραθέτουμε επίσης τις οδηγίες συμπλήρωσης των συγκεκριμένων κωδικών για το έτος 2012, με βάση το φυλλάδιο που εξέδωσε το Υπουργείο.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Β  ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προέρχεται από την εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και είδους, όπως αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, σηροτροφικών, δασικών, αλιευτικών, κτλ.

 

Κωδικοί 461-462. Γράψτε τα καθαρά κέρδη της ατομικής σας επιχείρησης όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία ή στοιχεία αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται υποχρεωτικά από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προαιρετικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., με βάση τα στοιχεία που κατέχουν. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης συντελεστών καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων στα οποία προστίθενται και οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

 

Πριν να συμπληρώσετε τους κωδικούς αυτούς πρέπει να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με το σύνολο των γεωργικών σας δραστηριοτήτων ως εξής:

 

Νομός

(Δήμος /Διαμέρισμα ή Κοινότητα) εκμετάλλευσης

Είδος αγροτικής παραγωγής (φυτικά ή ζωικά προϊόντα)

Ακαθάριστο εισόδημα (1)

Συντελ.

Καθ. Κέρδους (2)

Καθαρά Κέρδη (3) = (1) x (2)

Υποχρέου

Της συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

Το άθροισμα των καθαρών κερδών θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 461 - 462. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στην περίπτωση που τηρείτε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. χωρίς τη συμπλήρωση της παραπάνω κατάστασης. 

 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β2 - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., καθώς και από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

Η ομάδα της AST BOOKS.

 

 

 

WWW.ASTBOOKS.GR                ΤΗΛ2105442849

 

 

ΛΑΜΒΑΝΕΤE  ΑΥΤΟ ΤΟ email ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ  ASTBOOKS.GR

 

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ email ΑΠΟ ΤΗΝ ΑST BOOKS

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ   ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ   ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ

 

ΤΑ NEWSLETTER ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕI