• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • υπολογισμός τεκμηρίων
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • facebook
  • youtube
  • εισοδος


 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ

Τρί, 22/05/2012 - 13:12 -- stagakhs

84ΑΑ  Καλημέρα σαςΣας παρακαλώ θα ήθελα να σας υποβάλλω τα παρακάτω ερωτήματα.Πρόκειται να τιμολογήσω, για παροχή υπηρεσιών, μία Ιερά Μονή και συγκεκριμένα την: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ για το κελί  Αγ. Νικολάου Μπουραζέρη Καρυών Αγίου Όρους.Η συγκεκριμένη Μονή διαθέτει ΑΦΜ και ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ το οποίο αναφέρει : «Το παρόν δίδεται προς απαλλαγήν από τον ΦΠΑ, συμφώνως προς την υπ΄αρ. Π.3795/4269/5-11-87 απόφασιν του Υπ. Οικ., εις εφαρμογήν του ν.1642/86 (ΦΕΚ,125 Α) , άρθρα 1 παρ. 2, 54 παρ.2 & 58 παρ.3»Τα ερωτήματα είναι : 1.       Απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η συγκεκριμένη ΜΟΝΗ ??2.       Αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις ??3.       Το  ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ είναι σε ισχύ ?? Πρέπει να είναι θεωρημένο από εφορία ?( Λαμβανομένου υπόψη, ότι αναγράφεται ο παλαιός νόμος περί ΦΠΑ). Θα πρέπει να το απαιτήσω για την απαλλαγή του ΦΠΑ ?? Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

 

 

 

Απαντηση

 

Συμφωνα με την παραγραφο  το αρθρο 2 του ν. 2859/2000, ισχυουν τα εξης:

Αντικείμενο του φόρου είναι:
α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,
β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,
γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13.
Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου,
δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11.

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
α) ως "εσωτερικό της χώρας" η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους,

Αρα, συμφωνα με το παραπανω η παραδοση αγαθων και η παροχη υπηρεσιων στις μονες του Αγιου Ορους απαλασσοντα απο τον ΦΠΑ και η διαδικασια για την απαλλαγη τους οριζεται απο τις διατάξεις της Π. 7395/4269/ΠOΛ. 302/5.11.87 A.Y.O., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24.8.92, η οποια οριζει τα εξης:

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματο­ποιούνται στην περιοχή του Αγίου Όρους. Όπως επίσης: 

α) Η εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και η παράδοση αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα στην περιοχή του Αγίου Όρους στην εφόσον αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή αυτή. 

β) Η παράδοση αγαθών σε εργολάβο ή υπεργολάβο, που προορίζονται για την εκτέλεση πράξεων στην περιοχή του Αγίου Όρους καθώς και οι πράξεις των προσώπων αυτών προς το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομι-άς (ΚΕΔΑΚ), κατά το μέρος που αυτό ενεργεί για λογαριασμό των Ι. Μονών κ.τ.λ. στην περιοχή του Αγίου Όρους ή απευθείας προς τις Ι. Μονές, Σκήτες κ.τ.λ. 

γ) Η παροχή υπηρεσιών προς τις Ι. Μονές κ.τ.λ. ή σε λήπτες που είναι εγκα-τεστημένοι στην περιοχή του Αγίου Όρους.  

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από υποκειμένους εγκατεστημέ­νους στη λοιπή Ελλάδα σε Ι. Μονές, κ.τ.λ., εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Για την παράδοση αγαθών χωρίς φόρο, στην Ι. Κοινότητα, στις Ι. Μονές, Σκήτες, Κελιά, Αθωνιάδα Σχολή και λοιπά Εξαρτήματα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να αναλωθούν απ" αυτές ή από τους μονάζοντες στην περιοχή αυτή μοναχούς, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 

 Η Ιερή Κοινότητα και κάθε Ι. Μονή υποχρεούται να εκτυπώνει διπλότυπα αριθμημένα μπλοκ με τίτλο «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» τόσο για τις ανάγκες αυτών, όσο και για τις ανάγκες των Σκητών, Κελιών και λοιπών Εξαρτημάτων που υπάγονται σ΄ αυτές. 

Τα μπλοκ αυτά πριν από τη χρησιμοποίηση τους θεωρούνται από τον εκπρόσωπο της Ι. Κοι­νότητας ή της Ι. Μονής αντίστοιχα.

 Στο παραπάνω «ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» θα αναγράφονται: 

 Tα στοιχεία του αγοραστή (άνω αριστερά). Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα μπλοκ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αγορές από τις Σκήτες, Κελλιά και λοιπά Εξαρτήματα, θα αναγράφονται και τα στοιχεία αυτών, τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και αρμόδια οίκον, εφορία), τα προς αγορά είδη κατά είδος και ποσότητα, και η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Το παραπάνω δελτίο θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Ι. Μονής ή Σκήτης και θα φέρει την σφραγίδα αυτής. Προκειμένου για προμήθειες από Σκήτες, Κελιά και λοιπά Εξαρτήματα τα εν λόγω δελτία για τις επί μέρους προμήθειες μπορεί να υπογράφονται εκτός από το Δίκαιο της Σκήτης από την Ι. Μονή ή την Ι. Κοινότητα. Ο προμηθευτής εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.7395/4269/5.11.1987» επισυνάπτοντας το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας σαν δικαιολογητικό της απαλλαγής.

Παροχή υπηρεσιών στην περιοχή του Αγίου Όρους.

 Για την απαλλαγή οπό το φόρο προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται από υποκειμένους της λοιπής Ελλάδας στην περιοχή του Αγίου Όρους, και προκειμένου ο παρέχων τις υπηρεσίες (μεταφορέας, εργολάβος, πολιτικός μηχανικός κτλ) να εκδώσει το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση φορολογικό στοιχείο (φορτωτική, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κτλ) χωρίς φόρο, απαιτείται να επισυνάψει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του λήπτη των υπηρεσιών (Ι. Μονή κτλ) από την οποία να προκύπτει το είδος των υπηρεσιών και ότι αυτές παρασχέθηκαν στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Η ομάδα της AST BOOKS.

ΙΩΑΝΝΑ  ΤΣΩΚΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Δ. ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΡΚΑΝΤΟΓΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

 

WWW.ASTBOOKS.GR                ΤΗΛ2105442849

 

 

ΛΑΜΒΑΝΕΤE  ΑΥΤΟ ΤΟ email ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ  ASTBOOKS.GR

 

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ email ΑΠΟ ΤΗΝ ΑST BOOKS

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ   ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ   ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ

 

ΤΑ NEWSLETTER ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕI