×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Παρακράτηση φόρου και ασφαλιστικές εισφορές για παρoχή σε είδος με τη μορφή TOKKEN

Ερώτηση 1678
22.04.20
Νομικό πρόσωπο Ελλάδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Χ) με δραστηριότητα ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού αγοράζει από νομικό πρόσωπο Ελβετίας (Ψ) με ανάλογη δραστηριότητα 76.000.000 TOKEN* αξίας 22.800,00 ευρώ. (στο τέλος της ερώτησης αναφέρω τι είναι το ΤΟΚΚΕΝ)
Η άνωθεν πράξη πρέπει να γίνει στις 29/7/2019, δηλαδή σε παρελθοντικό χρόνο. (ο λόγος είναι ότι τότε δημιουργήθηκε το πρώτο block στην αλυσίδα blockchain, λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο κατέχει το αλλοδαπό Νομικό πρόσωπο)
Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι 100% εταίρος στην ελληνική εταιρεία (Χ) είναι η αλλοδαπή εταιρεία (Ψ). Ουσιαστικά, η ελληνική εταιρεία (Χ) κάνει υποστήριξη του λογισμικού που ανήκει στην ελβετική εταιρεία (Ψ).
Στις 31/7/19 η ελληνική εταιρεία (Χ) δίνει παροχή σε είδος σε δύο από τους υπαλλήλους της, τα TOKEN που αγόρασε στις 29/7/19: στον πρώτο δίνει 32.000.000 token αξίας 9.600,00 ευρώ και στον δεύτερο 44.000.000 token αξίας 13.200,00 ευρώ, η εν λόγω παροχή είχε συμφωνηθεί προφορικά να δοθεί στα πλαίσια της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης με σκοπό αφενός την διατήρηση ικανών στελεχών και αφετέρου την επαύξηση της απόδοσης τους με παροχή εργασιακού κινήτρου.
Επειδή αυτήν η ενέργεια της αγοραπωλησίας αλλά και περισσότερο της παροχής σε είδος στους υπαλλήλους θα είναι στην χρήση του 2019, θα ήθελα να με κατευθύνετε όσον αφορά:
1) Τις υποβολές των τροποποιητικών δηλώσεων που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις που εκ νέου θα γεννηθούν.
2) Αν υπάρχει κάποιο πρόστιμο ή προσαύξηση επ’ αυτών των τροποποιητικών
3) Εφόσον γεννιούνται ασφαλιστικές εισφορές, τον τρόπο απόδοσής τους
4) και γενικά μια κατεύθυνση σε θέματα που τύχουν ιδιαίτερης προσοχής έτσι ώστε να αποφύγω μελλοντικές διενέξεις σε οποιοδήποτε επικείμενο φορολογικό έλεγχο.
(*Ενα βασικό συστατικό της τεχνολογίας blockchain είναι τα tokens. To token μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ψηφιακό αγαθό (digital asset). Είναι ένα κλειδί, που πιστοποιεί ότι το πρόσωπο που το κατέχει είναι και ο ιδιοκτήτης μιας αξίας. Τα tokens μπορούν να αντιστοιχούν σε φυσικά assets τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους ή να καταναλωθούν έναντι κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ένα token μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα ψηφιακό νόμισμα, κάποια τ.μ. ενός ακινήτου, το 1% ενός ακριβού πίνακα ζωγραφικής κ.λπ. Η εφαρμογή των tokens σε τομείς της οικονομίας επεκτείνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υποστήριξης αγαθών και των ιδιοκτητών τους (asset owners) που δεν είναι εμπορεύσιμα. Παρέχει επίσης ευελιξία στην απόκτηση τους, αφού κάποιος επενδυτής ή υποστηρικτής μπορεί να αγοράσει ένα μικρό κλάσμα (fraction) του αγαθού, και μετά να το ανταλλάξει.)

Κατηγορία: 

Τροποποίηση ωραρίου και υποχρεώσεις εργοδότη

Ερώτηση 1667
22.04.20
Επιχείρηση με συχνές μεταβολές ωραρίων στις ατομικές συμβάσεις εργασίας αναγράφει «κάθε μεταβολή των παραπάνω θα γίνεται εγγράφως και με ενημέρωση του εργαζομένου το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής ουσιωδών όρων της σχέσης εργασίας π.δ. 156/94». Επίσης σε άλλο σημείο της σύμβασης αναγράφει «το ωράριο μπορεί να αλλάζει χωρίς έγγραφη συμφωνία και ισχύει το εκάστοτε κατατεθειμένο στο ΕΡΓΑΝΗ». Ερωτάται:
Σε αλλαγές ωραρίου όπου δεν μεταβάλλεται η συνολική εβδομαδιαία απασχόληση των 40 ωρών, καλύπτεται η επιχείρηση αν υποβάλλει μόνο τροποποιητικό πίνακα προσωπικού; Η θα πρέπει κάθε φορά να τροποποιεί τους όρους της ατομικής σύμβασης;
Επίσης, στην ίδια επιχείρηση απασχολείται και εργαζόμενος με πενθήμερη 4ωρη απασχόληση ο οποίος έχει επίσης συχνές αλλαγές ωραρίου και στην ατομική σύμβαση εργασίας του αναφέρονται τα: «το ωράριο, το διάλειμμα, το ρεπό όπως και το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως μεταβάλλεται σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση μερικής απασχόλησης», «κάθε μεταβολή των παραπάνω θα γίνεται εγγράφως και με ενημέρωση του εργαζόμενου το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής ουσιωδών όρων της σχέσης εργασίας π.δ. 156/94» και αναγράφει «το ωράριο μπορεί να αλλάζει χωρίς έγγραφη συμφωνία και ισχύει το εκάστοτε κατατεθειμένο στο ΕΡΓΑΝΗ». Κάθε φορά για τις αλλαγές σε αυτόν τον εργαζόμενο καταθέτουμε τροποποιητικό πινάκα ωραρίου και νέα σύμβαση μερικής. Ερωτάται αν η επιχείρηση καλύπτεται καταθέτοντας μόνο τροποποιητικό πίνακα ωρών εργασίας.


Τροποποίηση ατομικής σύμβασης που αφορά μείωση αποδοχών

Ερώτηση 1681
22.04.20
Εργαζόμενος προσλήφθηκε στις 1/10/2012 με πλήρη απασχόληση σε επιχείρηση ως υπάλληλος γραφείου με την ΣΣΕ: «αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας», με προϋπηρεσία 2 ετών, παντρεμένος και εργάζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα.
Αν και η ΣΣΕ έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί ούτε έχει υπογραφεί νέα ΣΣΕ, η αμοιβή του (σήμερα 1.142,20 €) ακολουθεί τους όρους της συγκεκριμένης ΣΣΕ και διαμορφώνεται από την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια και το επίδομα γάμου.
Υπάρχει η δυνατότητα εφόσον συμφωνήσει ο εργαζόμενος, να υπογραφεί μεταβολή ατομικής σύμβασης εργασίας και να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 650 € (0-3 έτη προϋπηρεσίας); Δεδομένου ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 8 χρόνια) αμείβεται με τους συγκεκριμένους όρους της ΣΣΕ και η διαφορά του νέου μισθού που προκύπτει με αυτόν που λαμβάνει σήμερα είναι αρκετά μεγάλη (492,20 €).
Στην περίπτωση που είναι εφικτή η ανωτέρω δυνατότητα, εκτός από την υποβολή πίνακα Ε4 (τροποποίησης αποδοχών) στο ΕΡΓΑΝΗ, η Γνωστοποίηση Μεταβολής όρων ατομικής σύμβασης εργασίας πέρα από το αντίγραφο που θα παραλάβει ο μισθωτός πρέπει να αποσταλεί και κάπου αλλού;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Κατηγορία: 

Αλληλέγγυα ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων

Ερώτηση 1680
21.04.20
Ποιό είναι το ισχύον πλαίσιο για Εργολαβίες / Υπεργολαβίες – Συμβάσεις έργου και ευθύνη εργολάβου και εργοδότη για το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό; Συγκεκριμένα, ποιός έχει την ευθύνη για καταβολή ενσήμων και ημερομισθίων στο προσωπικό που απασχολείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου; Ποιά είναι η ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία που διέπει το εν λόγω πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας;


Ημερομηνία αναστολής δραστηριότητας επιχείρησης που απαγορεύτηκε η λειτουργία της με κυβερνητική εντολή

Ερώτηση 1682
21.04.20
Επιχείρηση με δραστηριότητα "υπηρεσίες καντίνας " έχει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο Ε3 τον 56.29.20.00 . Στην υπεύθυνη δήλωση "επιχειρήσεων-εργοδοτών" που θέλω να στείλω μου γράφει στην ένδειξη "δραστηριότητα υπαγωγής" 56292 από δημόσια αρχή. Παρακαλώ λοιπόν εάν μπορείτε να μου απαντήσετε πια είναι η ημερομηνία αναστολής δραστηριότητας από δημόσια αρχή για καντίνα με ΚΑΔ 56.29.20.00; (Στον κατάλογο των επιχειρήσεων που κλείσανε με κρατική εντολή ΔΕΝ βρήκα ούτε τον 56.29 , ούτε τον 56.29.2 ούτε τον 56.29.20.00 παρά μόνο τους 1) 56.29.20.02 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων....... 2) 56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) 3) 56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
Αφού λοιπόν στην υπεύθυνη δήλωση" επιχειρήσεων-εργοδοτών φαίνεται ως " κλεισμένη από δημόσια αρχή (πράγμα που δεν μπορώ να αλλάξω) ποια ημερομηνία αναστολής δραστηριότητας από δημόσια αρχή θα βάλω ,αφού δεν βρίσκω τον ΚΑΔ μου στο κατάλογο των επιχειρήσεων που κλείσανε με κρατική εντολή ώστε να μπορέσω να στείλω την Υπεύθυνη δήλωση " επιχειρήσεων-εργοδοτών ";


Απεικόνιση ασφάλισης μηχανολόγου μηχανικού

Ερώτηση 1679
21.04.20
Επιχείρηση προσλαμβάνει Μηχανολόγο Μηχανικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ο οποίος παράλληλα ασκεί και το επάγγελμα του μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον ΚΠΚ που θα χρησιμοποιήσω για την ασφάλιση του στην επιχείρηση καθώς επίσης και αν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του σε οποιοδήποτε άλλο ταμείο ασφάλισης.
Ευχαριστώ


Εισφορά ατομικής επιχείρησης με λεωφορείο ενταγμένο σε ΚΤΕΛ σε Ο.Ε.

Ερώτηση 1676
31.03.20
Επιθυμώ να μετατρέψω την ατομική μου επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας εκμετάλλευσης λεωφορείου ΔΧ που συμμετέχει σε ΚΤΕΛ, σε ΟΕ ή ΕΕ. Θα επιθυμούσα να μου πείτε, εάν μπορώ εγώ σαν ιδιοκτήτης της αδείας και του οχήματος να προσφέρω σαν κεφάλαιο αυτά και το ετερόρρυθμο πχ. μέλος να συνεισφέρει κάποιο χρηματικό ποσό, ώστε να συστήσουμε ΕΕ.
Εάν ναι, ποια διαδικασία θα ακολουθήσω ως προς τον πάγιο εξοπλισμό της ατομικής μου; Θα πρέπει να αλλάξει η άδεια του οχήματος και να είναι στο όνομα της εταιρείας;
Εάν όχι, ποια μορφή εταιρίας μπορώ να συστήσω ώστε να έχω απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Αυτοπαράδοση παγίων κατά τη διακοπή ατομικής επιχείρησης και διαδικασία διακοπής

Ερώτηση 1675
31.03.20
Καλημέρα
Τηρώ τα διπλογραφικά βιβλία ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας σούπερ μάρκετ. Στα πάγια της επιχείρησης βρίσκονται κτίρια, οικόπεδα, φορτηγά αυτοκίνητα, ΕΙΧ, μηχανήματα, ψυγεία, ράφια, λοιπός εξοπλισμός κλπ. Επίσης, έχει και εμπορεύματα. Ποιά είναι η διαδικασία για την διακοπή των εργασιών της;
Αν πουλήσει τα πάγια σε τι τιμή και με δεδομένο ότι έχει παρέλθει η πενταετία, το κέρδος από την πώληση των παγίων θα φορολογηθεί;
Αν τα κάνει αυτοπαράδοση με τι τιμή θα αποτιμηθούν;
Με τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί το 2000 πως θα γίνει η αυτοπαράδοση; Τι στοιχείο θα εκδοθεί; Θα μπει ΦΠΑ; Θα πρέπει να γίνει συμβολαιογραφική πράξη με ΦΜΑ;
Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και το ΕΙΧ θα πρέπει να γίνει αλλαγή άδειας κυκλοφορίας; Πώς θα γίνει η αυτοπαράδοση;
Παρακαλώ μια εμπεριστατωμένη απάντηση και με παράδειγμα στην πράξη.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός περιθωρίου κέρδους μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, συμπλήρωση ειδικού βιβλίου μεταχειρισμένων και έκδοση ΑΛΠ για την πώληση

Ερώτηση 1673
31.03.20
Έστω μεταπωλητής του άρθρου 45, ο οποίος προμηθεύεται μεταχειρισμένο I.X. αυτοκίνητο από Βούλγαρο μεταπωλητή του αντίστοιχου άρθρου 143 έναντι 2.000,00 ευρώ στις 1/3/2000.
Στο τελωνείο καταβλήθηκε τέλος ταξινόμησης (κωδ. 500 στη δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης) 300,00 ευρώ. Η μεταφορική εταιρεία από την Βουλγαρία χρέωσε 200,00 ευρώ, η αμοιβή του εκτελωνιστή είναι 30,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 7,20 ευρώ και επιπλέον άλλα 150,00 ευρώ για διάφορα έξοδα τα οποία αναλύει στο Τ.Π.Υ. Το αυτοκίνητο πουλήθηκε στις 15/03/2000 με Α.Λ.Π. έναντι του ποσού 3000,00 ευρώ.
α) Πώς θα υπολογίσω το περιθώριο κέρδους;
β) Τι θα αναγράψω στο ειδικό βιβλίο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων;
γ) Πώς θα αναγραφεί η Α.Λ.Π. που θα εκδοθεί;

Κατηγορία: 

Σχηματισμός Prorata από αγρότη κανονικού καθεστώτος που λαμβάνει βασική ενίσχυση

Ερώτηση 1677
26.03.20
Αγρότης κανονικού καθεστώτος με έσοδα από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων προς τρίτους και με έσοδα από επιδοτήσεις. Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρέπει να διενεργείται ο συντελεστής prorata (ως προς τις δαπάνες) σε σχέση με το ποσό της βασικής ενίσχυσης το οποίο είναι φορολογητέο;

Κατηγορία: 

Σελίδες