×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Συνεχιζόμενη υπηρεσία

Ερώτηση 1426
11.02.19
Δεδομένα:
Φορολογία συνεχιζόμενης υπηρεσίας και χρόνος έκδοσης τιμολογίων
Έχουμε τις παρακάτω δύο συμβάσεις από επιχείρηση του Αρ 1 $ 2γ των ΕΛΠ

Α) Διάρκεια Σύμβασης 21/11/18-30/4/2019
«Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών και διάθεσης κατάλληλα διαμορφουμένων χώρων - αίθουσες θα γίνει από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου …. προς τον Ανάδοχο σε δύο δόσεις: 1η δόση (τέλος Ιανουαρίου 2019) το 40% του συνολικού ποσού & 2η δόση το υπόλοιπο ποσό με τη λήξη του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της σύμβασης.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από 21/11-31/12 είναι 40 ημέρες ή 25% του συνολικού χρόνου.

Β) Διάρκεια Σύμβασης 6/11/2018 - 30/5/2019
«Η αμοιβή (σημείωση ερωτώντος: ανάλογη της παραπάνω μορφής) καταβάλλεται ως εξής: 40% με την υπογραφή του συμφωνητικού (6/11/2018) και το υπόλοιπο μετά το πέρας της υπηρεσίας και την τιμολόγηση αυτής. Το σχετικό παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως την 30-5-2019.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από 2/11-31/12 είναι 55 ημέρες ή 27% του συνολικού χρόνου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Από πλευράς εφαρμογής του Αρ 8 του Κ.Φ.Ε. ν.4172/2013 πώς θα γίνει η φορολόγηση; Με αναλογία δουλεμένου ή με την ολοκλήρωση;
Από πλευράς εφαρμογής του Αρ 11 του 4308/14, πότε θα γίνει η τιμολόγηση και με ποια ποσά κάθε φορά;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική παράδοση

Ερώτηση 1428
11.02.19
Αγρότης κανονικού καθεστώτος πουλάει ελαιόλαδο στο εξωτερικό. Είναι εγγεγραμμένος στο Vies. Το τιμολόγιο θα κοπεί με ΦΠΑ; Σε ποιους κωδικούς στην περιοδική θα εμφανιστούν τα ποσά; Ο κωδ.312 θα συμπληρωθεί;

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση ακινήτου και πακέτου μετοχών από Α.Ε. – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων

Ερώτηση 1425
11.02.19
Μία Α.Ε. πουλάει το ακίνητο σε μία άλλη εταιρία. Ποιος είναι ο πιο συμφέρων τρόπος πώλησης του ακινήτου; Χρειάζεται να γίνει αναπροσαρμογή της αρχικής αξίας στην εύλογη αξία του ακινήτου;
Σε περίπτωση πώλησης του πακέτου μετοχών της Α.Ε. έναντι 4.000.000€, ποιο θα είναι το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου που αφορά ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου ατομικής επιχείρησης και συμπλήρωση δαπάνης απόκτησης στο Ε1

Ερώτηση 1424
11.02.19
Έμπορος με αντικείμενο εργασιών είδη φανοποιίας – σιδηρικά - εργαλεία τηρεί απλογραφικά βιβλία και έχει αναθέσει σε μηχανικό την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου. Η επίβλεψη έχει διάρκεια από 30/09/2018 - 31/12/2020 έναντι ποσού 17.000 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται σε 28 δόσεις από 30/09/2018 [28 x 500].
• Tο 2018 θα γίνει κάποια εγγραφή στα βιβλία; Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε εγγραφή για μέρος του ποσού που δόθηκε 2018 [4 x 500] σαν έξοδο;
• Το τιμολόγιο θα εκδοθεί κατά το χρόνο που θα παραδοθεί το έργο;
• Τι κινήσεις πρέπει να κάνω στα βιβλία για τα έτη αυτά και τι ποσό δαπάνης στο Ε1 στον κωδ.735 ανέγερση οικοδομής;

Κατηγορία: 

Δώρο Χριστουγέννων

Ερώτηση 1418
04.02.19
ΔΧ όταν έχουμε άτακτο ωράριο ωρομισθίου
Πώς υπολογίζουμε το ΔΧ στις περιπτώσεις ωρομισθίων μερικής απασχόλησης (πχ υπαλλήλων φροντιστηρίων με σύμβαση αμοιβής ανά ώρα) όταν έχουμε σύμβαση αορίστου, όπου στο διάστημα από 1/5-31/12 έχουμε ένα ωράριο εντελώς αλλοπρόσαλλο (καμία τακτικότητα, συνεχείς αυξομειώσεις στις ώρες και ημέρες απασχόλησης από εβδομάδα σε εβδομάδα).
Αν βρούμε τις συνολικές αποδοχές της περιόδου και τις διαιρέσουμε με τις ημερολογιακές ημέρες εργασίας θα έχουμε το μέσο ημερομίσθιο. Αν αυτό το μέσο ημερομίσθιο εν συνεχεία το πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό (25/200), θα έχουμε σωστό αποτέλεσμα;
Το ίδιο και στις περιπτώσεις ωρομισθίων μερικής απασχόλησης (πχ ΕΡΓΑΤΩΝ στα εστιατόρια, πάλι με σύμβαση αμοιβής ανά ώρα) όταν και εδώ έχουμε σύμβαση αορίστου χρόνου. Μπορούμε και στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή 25/200=0,125;
Τον συντελεστή «2 ημέρες ΔΧ για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης» τον χρησιμοποιούμε μόνο όταν έχουμε σταθερότητα και τακτικότητα στο ωράριο και μάλιστα στο σύνολο της περιόδου που λαμβάνουμε για τον υπολογισμό του ΔΧ;
Αν η απασχόληση είναι πλήρης ή μερική, επηρεάζει ποιον συντελεστή θα λάβουμε;
Αν, πάλι, η απασχόληση είναι όλες τις ημέρες ή όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδος, επηρεάζει ποιον συντελεστή θα λάβουμε;
Αν έχουμε τακτική ή άτακτη απασχόληση; Αν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστέες αποδοχές στη μερική απασχόληση

Ερώτηση 1411
01.02.19
Σύμφωνα με την απόφαση 41815/Δ.10.199 στις 16.09.2016 το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρει ότι στην αναβάθμιση του ΠΣ Εργάνη και συγκεκριμένα των εντύπων Ε4 και Ε3, θα γίνεται έλεγχος ορθής συμπλήρωσης των πεδίων «Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο» των εντύπων Ε4 και Ε3 σύμφωνα με τα παρακάτω.
1. Υπάλληλος:
«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»,
2. Εργατοτεχνίτης:
«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»
Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΑ (οι οποίες είναι στο εγχειρίδιο του κάθε ελεγκτή) θεωρείται πιο ακριβής μέθοδος υπολογισμού των αποδοχών μερικής καθημερινής απασχόλησης το Ωρομίσθιο βάσει ασφαλιστικών, δηλαδή ωρομίσθιο X επί ώρες εργασίας ανά ημέρα X ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου).
Σε βιβλιογραφία και σεμινάρια μισθοδοσίας, οι απόψεις για τις αποδοχές (επί των οποίων υπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, (όχι ημερομίσθιοι) είναι οι πιο κάτω:
Α) Σε εξαήμερη απασχόληση:
1η περίπτωση : Σταθερές μικτές Αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» X 4,166 X «Ωρομίσθιο». Ημέρες ασφάλισης = 25 ημέρες .
2η περίπτωση : Αποδοχές = Ωρομίσθιο X Ώρες εργασίας ανά ημέρα X Ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου). Ημέρες ασφάλισης = 25 ημέρες
Β) Σε πενθήμερη απασχόληση:
1η περίπτωση : Σταθερές μικτές Αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» X 4,166 x «Ωρομίσθιο». Ημέρες ασφάλισης = 21 ή 22 ή 23 ανάλογα με τις ημέρες εργασίας του μήνα.
2η περίπτωση : Αποδοχές = Ωρομίσθιο χ Ώρες εργασίας ανά ημέρα X Ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου). Ημέρες ασφάλισης= 21 ή 22 ή 23.
Ποιος είναι ο ορθός τρόπος υπολογισμού των αποδοχών ασφάλισης, αφού η απόφαση του Υπ. Εργασίας έρχεται σε αντίθεση με τις «επιταγές» του ΙΚΑ αλλά και τον τρόπο ελέγχου που εφαρμόζεται από τους ελεγκτές του ΙΚΑ;
Σε ποια δεδομένα (αποφάσεις, εγκύκλιοι, νομολογία κ.λπ.) μπορεί να στηριχθεί ο ορθός τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστέων αποδοχών για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης;

Κατηγορία: 

Αλλαγή εβδομαδιαίων ημερών ανάπαυσης (ρεπό)

Ερώτηση 1405
01.02.19
Εστιατόριο (επιχείρηση που λειτουργεί Κυριακές και αργίες), δηλώνει στο ΕΡΓΑΝΗ ένα αρχικό πρόγραμμα απασχόλησης αλλά όποτε απαιτείται το αλλάζει υποβάλλοντας συμπληρωματικά-ατομικά Ε4. Στην σύμβαση πρόσληψης ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης υπάρχει ο όρος ότι η αυξομείωση των εβδομαδιαίων ωρών και ημερών απασχόλησης, κατόπιν προφορικής συνεννόησης, δεν είναι βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης και ότι μπορεί να γίνει μόνο με την υποβολή Ε4 χωρίς να απαιτείται Ε9.
1. Μπορεί μία ημέρα που είχε δηλωθεί εργάσιμη, να δηλωθεί ΡΕΠΟ;
2. Μπορεί μία ΑΡΓΙΑ (πχ 25 ή 26/12) που είχε δηλωθεί εργάσιμη, να δηλωθεί ΡΕΠΟ;
3. Ή πρέπει μία ημέρα που είχε δηλωθεί εργάσιμη, ΑΝ αυτή δηλωθεί σαν ΡΕΠΟ θα πρέπει να δηλωθεί το επόμενο ΡΕΠΟ σαν εργάσιμο;
Βέβαια για το ΡΕΠΟ αυτό δεν θα καταβληθούν αποδοχές ούτε ασφαλιστικές εισφορές.

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422
30.01.19
Μηχανικός με απλογραφικά κόβει πιστωτικό τιμολόγιο σε δημοτικό οργανισμό για αφαίρεση εργασιών του από ΤΠΥ που είχε εκδοθεί το 2016, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η δαπάνη και ζητήθηκε το σχετικό πιστωτικό από τον δήμο. Έχουμε στα χέρια μας την απόφαση του δήμου, κατά την οποία απορρίπτεται η συγκεκριμένη δαπάνη.
Πώς θα το χειριστούμε φορολογικά αφού αφορά ΤΠΥ του 2016 και αν θα εκπέσουμε τον ΦΠΑ του πιστωτικού.

Κατηγορία: 

Συμπληρωματική εκκαθάριση αγροτικών προϊόντων

Ερώτηση 1421
29.01.19
Αγροτικός συνεταιρισμός πούλησε τη χρήση 2018 βαμβάκι για λογαριασμό αγροτών και εξέδωσε εκκαθαρίσεις προς τους αγρότες. Επειδή όμως υπάρχουν μεταβολές στη τιμή του βαμβακιού προς τα πάνω πρέπει να εκδοθούν συμπληρωματικές εκκαθαρίσεις προς τους αγρότες και τιμολόγια προς τους εμπόρους, όπως μας ενημέρωσαν οι έμποροι και τα εκκοκκιστήρια που αγόρασαν το βαμβάκι από τον συνεταιρισμό.
Το ερώτημα είναι αν οι εκκαθαρίσεις θα πρέπει να εκδοθούν όπως είχαν εκδοθεί οι αρχικές και ειδικά στη περίπτωση που οι αρχικές εκδόθηκαν με ΦΠΑ άμεσα γιατί πλέον έχουν περάσει δυο και τρείς μήνες και για μερικές ίσως εκδοθούν στη χρήση 2019, ή θα εξαρτηθεί ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσής τους από το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου προς τους εμπόρους που μας ενημερώνουν για τις τιμές βάμβακος.
Η ερώτηση έχει σχέση με προηγούμενη ερώτησή μου για το ΦΠΑ εκκαθαρίσεων.

Κατηγορία: 

Σελίδες