×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Πρόσληψη πολίτη τρίτης χώρας (Διαδικασία υποβολής εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Ερώτηση 1608
15.01.20
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε βήμα - βήμα για την διαδικασία απόκτησης άδειας εργασίας & πρόσληψης ΚΙΝΕΖΑΣ στην ελληνική αγορά εργασίας
Παρακαλώ να μας αναφέρεται επακριβώς που πρέπει να απευθυνθούμε [σε ποιον φορέα κ.λπ.], όπως και τι έγγραφα απαιτούνται και από που θα εκδοθούν.
Επισημαίνουμε ότι θέλουμε την διαδικασία βήμα - βήμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε αυτή τη διαδικασία, που αφορά τον τρόπο απόκτησης αδείας ΚΙΝΕΖΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην χώρα μας [να σας αναφέρω ότι χρειαζόμαστε και σαφείς πληροφορίες για την πρόσληψή του διότι υπάρχει εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι έτοιμο για την πρόσληψη του ατόμου για το οποίο υποβάλλουμε την ερώτηση]
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση παγίων, αποθεμάτων και άυλης αξιας (αέρας) από ατομική επιχείρηση σε Α.Ε.

Ερώτηση 1602
10.01.20
Ατομική επιχείρηση (β κατηγορίας βιβλία) πρόκειται να μεταβιβασθεί με συμφωνητικό σε ΑΕ έναντι κάποιου τιμήματος, τμήμα του οποίου θα αφορά τον πάγιο εξοπλισμό και εμπορεύματα και το υπόλοιπο θα αφορά επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ. τον λεγόμενο αλλιώς αέρα-άυλη αξία.
Α. Τα ερωτήματα από την πλευρά της πωλήτριας επιχείρησης είναι τα εξής:
1. Το σύνολο του τιμήματος θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 2,4% στα πλαίσια των διατάξεων μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί και τι θα περιλαμβάνει; Ποιος βαρύνεται με το χαρτόσημο και από ποιόν και πότε αποδίδεται;
2. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά πάγια και εμπορεύματα θα φορολογηθεί ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα;
3. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά την άυλη αξία θα φορολογηθεί αφού υπολογισθεί η υπεραξία, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ τιμήματος (ολοκλήρου βάσει του συμφωνητικού ή μόνο αυτό που αφορά την άυλη αξία;) και αξίας κτήσης επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή ποια είναι η αξία κτήσης μιας ατομικής επιχείρησης που δεν υπάρχει αρχικό κεφάλαιο και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πάγια της είναι πλήρως αποσβεσμένα; Δηλαδή με ποια μεθοδολογία προκύπτει η υπεραξία μια ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία; Με ποια διαδικασία και πότε αποδίδεται ο φόρος υπεραξίας που θα προκύψει;
4. Το συμφωνητικό ή το τιμολόγιο αν απαιτείται (βλέπε ερώτημα 1.) πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία της πωλήτριας και ποιες αξίες θα ληφθούν υπόψη για την συμφωνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων;
5. Σχετικά με την διακοπή εργασιών της πωλήτριας επιχείρησης αυτή μπορεί να γίνει με την ημερομηνία του συμφωνητικού ή τιμολογίου; Υπάρχει κάποια υποχρέωση κατά την διακοπή να προσκομιστεί το συμφωνητικό ή να ελεγχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία από τις φορολογικές αρχές;
Β. Από την πλευρά της αγοράστριας επιχείρησης πώς και σε ποια κονδύλια του ισολογισμού απεικονίζεται η αγορά της επιχείρησης και πως αντιμετωπίζεται λογιστικά ειδικότερα το κομμάτι της άυλης αξίας;
Υπάρχουν άλλα σημεία από πλευρά λογιστικής – φορολογικής αντιμετώπισης που κρίνετε πως πρέπει να προσεχτούν-επισημανθούν σύμφωνα με την εμπειρία σας;


Παράδοση αγαθού ελληνικής επιχείρησης σε γαλλική, στην Ελλάδα

Ερώτηση 1601
09.01.20
Θεωρείτε ενδοκοινοτική παράδοση (δηλ. έκδοση τιμολογίου με 0% ΦΠΑ και υποβολή Φ4) εφόσον γίνει πώληση και παράδοση εμπορεύματος εντός της χώρας μας με τιμολόγηση σε ευρωπαϊκό ΑΦΜ πχ. ελληνική επιχείρηση εμπορίας επίπλων (υπόχρεη σε φόρο), πωλεί σε γαλλική επιχείρηση, με γαλλικό ΑΦΜ (υπόχρεη σε φόρο) ένα μικρό έπιπλο, το οποίο το αγοράζει και το παραλαμβάνει ο εκπρόσωπος της γαλλικής εταιρίας από το κατάστημα της ελληνικής εταιρίας (στην Ελλάδα) και ζητά να κοπεί τιμολόγιο στο ΑΦΜ της γαλλικής εταιρίας. Θα κοπεί απόδειξη λιανικής με χρέωση ΦΠΑ, ή τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ σαν ενδοκοινοτική παράδοση;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ απλογραφικών βιβλίων

Ερώτηση 1600
09.01.20
Επιχείρηση με απλογραφικά έχει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ τέλος 2014 .Το πιστωτικό είναι 2000 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά το πιστωτικό γίνεται 3000 ευρώ και συνεχώς μεγαλώνει και τώρα, τέλος του 2019, έχει φτάσει 5000 ευρώ. Έχω υποχρέωση παραγραφής του πιστωτικού ή μπορεί να μεταφέρεται κάθε χρόνο; Όλα τα χρόνια αυτά πραγματοποιούνται πράξεις φορολογητέες (εκροές – εισροές). Μπορείτε με παράδειγμα να μου πείτε πότε παραγράφεται το πιστωτικό;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ετήσιας συνδρομής σε δικηγορικό σύλλογο και φορολογική αντιμετώπιση ενίσχυσης από δικηγορικό σύλλογο

Ερώτηση user
20.12.19
1. Η καταβολή των ετήσιων συνδρομών στο Δικηγορικό Σύλλογο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδο στη φορολογική δήλωση εισοδήματος των μελών του;
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδονται σχετικές ατομικές αποδείξεις για την καταβολή τους; Τώρα εκδίδεται μία συνολική για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο, όταν καταβάλλεται το ποσό από αυτόν ή ατομικές αποδείξεις όταν καταβάλλεται το ποσό ατομικά με κατάθεση στο λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου.
2. Η απόδοση των ενισχύσεων στα μέλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έσοδο στην φορολογική τους δήλωση και με ποιες προϋποθέσεις;

Κατηγορία: 

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών μελών σωματείου

Ερώτηση 1589
20.12.19
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος - διαδικασία με την οποία ορίζεται η ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών σε σωματείο και αν ναι σε ποιες διατάξεις βασίζεται αυτό με σκοπό κάποιος να κάνει υπολογισμό αυτής για τις εισφορές του επομένου έτους που έρχεται;


Αγορά λογισμικού ως πάγιο με downloading και απόδοση του ΦΠΑ

Ερώτηση 1596
17.12.19
Ατομική επιχείρηση πλήρωσε (σε επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ) 995,00€ για να «κατεβάσει» (download) software (για χρήση ως πάγιο). Το τιμολόγιο που έλαβε δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη απαλλαγής ή αντίστροφης επιβάρυνσης.
- Υπάρχει κάποια υποχρέωση να «περάσει» από το τελωνείο το τιμολόγιο αυτό (ημερομηνίας 2/12/2019);
- Αν όχι, πως θα γίνει η πληρωμή του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Δηλώσεις – Ε.Λ.Π. – Φορολογική αντιμετώπιση ζημίας αγροτικού συνεταιρισμού και χρόνος αναγνώρισης συμπληρωματικού τιμολογίου για διαφορά αξίας

Ερώτηση 1594
17.12.19
Είναι δυνατόν να υφίσταται και να ισχύει αρνητικό πλεόνασμα στα αποτελέσματα αγροτικού συνεταιρισμού λαμβανομένων υπόψη της λογικής και του σκοπού της σύστασής του αλλά και ό,τι ο νομοθέτης έχει ορίσει και καθορίσει. Εάν ΝΑΙ, τότε ποιος πρέπει να είναι ο σωστός χειρισμός και αντιμετώπιση του αρνητικού πλεονάσματος φορολογικά (Ε3 και έντυπο Ν για διπλογραφικά βιβλία) αλλά και σε σχέση με το καταστατικό, τις μερίδες και μερίσματα των μελών, και ποιες οι επιπτώσεις στο συνολικό ποσό των μερίδων του συνεταιρισμού (διπλογραφικά βιβλία).
Εάν υπάρχει συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης συνεταιρισμού για επί πλέον τιμή σε προϊόν που αφορά σε τιμολόγιο αρχικό προηγούμενης χρήσης και ημερομηνία έκδοσης του συμπληρωματικού 31/01 και 30/06 της επόμενης χρήσης, σε ποια χρήση πρέπει να δηλωθούν τα έσοδα δεδομένου ότι την έκδοση του συμπληρωματικού τιμολογίου δεν την γνώριζε ούτε την καθόριζε ο συνεταιρισμός, αλλά ο πελάτης λόγω τιμής σε παγκόσμια αγορά. Δηλαδή, θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχει καθόλου συμπληρωματικό τιμολόγιο. Πως καθορίζεται στη περίπτωση αυτή ο χρόνος που αποκτάται το δικαίωμα είσπραξης;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν την 1.1.2014

Ερώτηση 1592
17.12.19
Χρηματοδοτική μίσθωση, έχει συναφθεί προ του 31/12/2013. Βάση του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.4172/13 μπορούσα μέχρι 31/12/2018 να συνεχίσω να εκπίπτω τα μισθώματα και από 1/1/2019 θα έπρεπε να τηρήσω την διαδικασία των χρηματοδοτικών μισθώσεων (εμφάνιση ως πάγιο, διενέργεια αποσβέσεων κ.λπ.). Με το άρθρο 115 του Ν.4549/18, μπορώ να συνεχίσω τον ίδιο λογιστικό χειρισμό, αφού η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4172/13, καταργήθηκε; Επίσης αν στην ίδια σύμβαση, επέλθει τροποποίηση των όρων, θεωρείται νέα σύμβαση ή συνέχιση της παλιάς;

Κατηγορία: 

Σελίδες