×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ απλογραφικών βιβλίων

Ερώτηση 1600
09.01.20
Επιχείρηση με απλογραφικά έχει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ τέλος 2014 .Το πιστωτικό είναι 2000 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά το πιστωτικό γίνεται 3000 ευρώ και συνεχώς μεγαλώνει και τώρα, τέλος του 2019, έχει φτάσει 5000 ευρώ. Έχω υποχρέωση παραγραφής του πιστωτικού ή μπορεί να μεταφέρεται κάθε χρόνο; Όλα τα χρόνια αυτά πραγματοποιούνται πράξεις φορολογητέες (εκροές – εισροές). Μπορείτε με παράδειγμα να μου πείτε πότε παραγράφεται το πιστωτικό;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ετήσιας συνδρομής σε δικηγορικό σύλλογο και φορολογική αντιμετώπιση ενίσχυσης από δικηγορικό σύλλογο

Ερώτηση user
20.12.19
1. Η καταβολή των ετήσιων συνδρομών στο Δικηγορικό Σύλλογο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδο στη φορολογική δήλωση εισοδήματος των μελών του;
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδονται σχετικές ατομικές αποδείξεις για την καταβολή τους; Τώρα εκδίδεται μία συνολική για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο, όταν καταβάλλεται το ποσό από αυτόν ή ατομικές αποδείξεις όταν καταβάλλεται το ποσό ατομικά με κατάθεση στο λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου.
2. Η απόδοση των ενισχύσεων στα μέλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έσοδο στην φορολογική τους δήλωση και με ποιες προϋποθέσεις;

Κατηγορία: 

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών μελών σωματείου

Ερώτηση 1589
20.12.19
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος - διαδικασία με την οποία ορίζεται η ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών σε σωματείο και αν ναι σε ποιες διατάξεις βασίζεται αυτό με σκοπό κάποιος να κάνει υπολογισμό αυτής για τις εισφορές του επομένου έτους που έρχεται;


Αγορά λογισμικού ως πάγιο με downloading και απόδοση του ΦΠΑ

Ερώτηση 1596
17.12.19
Ατομική επιχείρηση πλήρωσε (σε επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ) 995,00€ για να «κατεβάσει» (download) software (για χρήση ως πάγιο). Το τιμολόγιο που έλαβε δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη απαλλαγής ή αντίστροφης επιβάρυνσης.
- Υπάρχει κάποια υποχρέωση να «περάσει» από το τελωνείο το τιμολόγιο αυτό (ημερομηνίας 2/12/2019);
- Αν όχι, πως θα γίνει η πληρωμή του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Δηλώσεις – Ε.Λ.Π. – Φορολογική αντιμετώπιση ζημίας αγροτικού συνεταιρισμού και χρόνος αναγνώρισης συμπληρωματικού τιμολογίου για διαφορά αξίας

Ερώτηση 1594
17.12.19
Είναι δυνατόν να υφίσταται και να ισχύει αρνητικό πλεόνασμα στα αποτελέσματα αγροτικού συνεταιρισμού λαμβανομένων υπόψη της λογικής και του σκοπού της σύστασής του αλλά και ό,τι ο νομοθέτης έχει ορίσει και καθορίσει. Εάν ΝΑΙ, τότε ποιος πρέπει να είναι ο σωστός χειρισμός και αντιμετώπιση του αρνητικού πλεονάσματος φορολογικά (Ε3 και έντυπο Ν για διπλογραφικά βιβλία) αλλά και σε σχέση με το καταστατικό, τις μερίδες και μερίσματα των μελών, και ποιες οι επιπτώσεις στο συνολικό ποσό των μερίδων του συνεταιρισμού (διπλογραφικά βιβλία).
Εάν υπάρχει συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης συνεταιρισμού για επί πλέον τιμή σε προϊόν που αφορά σε τιμολόγιο αρχικό προηγούμενης χρήσης και ημερομηνία έκδοσης του συμπληρωματικού 31/01 και 30/06 της επόμενης χρήσης, σε ποια χρήση πρέπει να δηλωθούν τα έσοδα δεδομένου ότι την έκδοση του συμπληρωματικού τιμολογίου δεν την γνώριζε ούτε την καθόριζε ο συνεταιρισμός, αλλά ο πελάτης λόγω τιμής σε παγκόσμια αγορά. Δηλαδή, θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχει καθόλου συμπληρωματικό τιμολόγιο. Πως καθορίζεται στη περίπτωση αυτή ο χρόνος που αποκτάται το δικαίωμα είσπραξης;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν την 1.1.2014

Ερώτηση 1592
17.12.19
Χρηματοδοτική μίσθωση, έχει συναφθεί προ του 31/12/2013. Βάση του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.4172/13 μπορούσα μέχρι 31/12/2018 να συνεχίσω να εκπίπτω τα μισθώματα και από 1/1/2019 θα έπρεπε να τηρήσω την διαδικασία των χρηματοδοτικών μισθώσεων (εμφάνιση ως πάγιο, διενέργεια αποσβέσεων κ.λπ.). Με το άρθρο 115 του Ν.4549/18, μπορώ να συνεχίσω τον ίδιο λογιστικό χειρισμό, αφού η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4172/13, καταργήθηκε; Επίσης αν στην ίδια σύμβαση, επέλθει τροποποίηση των όρων, θεωρείται νέα σύμβαση ή συνέχιση της παλιάς;

Κατηγορία: 

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών συνταξιούχου

Ερώτηση 1590
17.12.19
Αγρότης μη ενταγμένος στο ειδικό η κανονικό καθεστώς είναι συνταξιούχος, βγάζει λάδι στο ελαιοτριβείο. Ο ελαιοτριβέας δεν κόβει παραστατικά αν δεν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Οι έμποροι επίσης δεν κόβουν τιμολόγια για πώληση αν δεν ενταχθούν. Δεν υπάρχουν αφανείς αγρότες, είναι υποχρεωτική ένταξη στο ειδικό καθεστώς; Υπάρχει κάποιος νομός που το αποδεικνύει αυτό;

Κατηγορία: 

Σελίδες