×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Αποζημίωση από ασφαλιστική

Ερώτηση 1509
19.06.19
Μισθωτός λόγω εργατικού ατυχήματος έλαβε από ασφαλιστική εταιρεία αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από μισθούς λόγω ανικανότητας να εργαστεί. Οι μισθοί που επιδικάστηκαν αφορούν τα έτη 2012-2014. Εισπράχθηκαν εντός του 2018 βάσει δικαστικής απόφασης έτους 2017.
• Το εισόδημα αυτό κατά την γνώμη σας θεωρείται αφορολόγητη αποζημίωση και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 781 ή εισόδημα από μισθωτή εργασία που θα πρέπει να επιμεριστεί στις αντίστοιχες χρονιές που αφορά;
• Οι τόκοι από την δικαστική απόφαση και ο φόρος τους θα καταχωρηθούν στους κωδικούς 667 και 675;
Για τους τόκους και τον φόρο τους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο έντυπο Ε1 ενώ για την αποζημίωση όχι.

Κατηγορία: 

Παροχή σε είδος

Ερώτηση 1508
19.06.19
ΙΚΕ διαθέτει στον μισθωτό διευθυντή της ένα ΕΙΧ ιδιοκτησία της.
Όλες οι δαπάνες χρήσης, κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης και αποσβέσεων (Α) του αυτοκινήτου καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αναμορφώνει τις δαπάνες αυτές κατά 2/7 (δεν αναγνωρίζει δλδ την αναλογία των σαββατοκύριακων).
Παράλληλα, δηλώνει ότι υπάρχει παροχή σε είδος (Β) προς τον διευθυντή, για την χρήση του ΕΙΧ, που αντιστοιχεί σε ετήσια αξία πχ 5.000€.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/15 η δαπάνη των 5.000€, της παροχής σε είδος, εκπίπτει ως δαπάνη της εταιρείας. Δηλαδή θα εκπέσουν και οι δαπάνες Α και η δαπάνη Β;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113, η δαπάνη Β πρέπει να αναγράφεται στα βιβλία για να εκπέσει. Ποιον λογαριασμό θα χρησιμοποιήσουμε για την εγγραφή στα βιβλία της ΙΚΕ αυτής της τεκμαρτής δαπάνης;

Κατηγορία: 

Αμοιβή διαχείρισης σε Ε.Ε.

Ερώτηση 1500
19.06.19
Σε ετερόρρυθμη εταιρία μπορούμε να δώσουμε αμοιβή διαχειριστή στον ομόρρυθμο εταίρο που συμμετέχει κατά 99%; Μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ΕΦΚΑ (να μην αναγνωρίζει τα ένσημα ο ΕΦΚΑ-ΙΚΑ λόγω μεγάλης συμμετοχής στο κεφάλαιο για παράδειγμα). Τι ενέργειες απαιτούνται να γίνουν πρώτα για να οριστούν αμοιβές διαχείρισης; (τροποποίηση καταστατικού). Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος αυτές οι αμοιβές θα εκπίπτουν από τα έσοδα; Τι ισχύει σχετικά με τα ποσοστά ασφάλισης στον ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Φορολογία Οικοδομικών επιχειρήσεων

Ερώτηση 1507
18.06.19
ΑΕ (οικοδομική επιχείρηση) πωλεί ακίνητο με οικοδομική άδεια εκ δοθείσα προ του 2006. Φορολογείται τεκμαρτά με συντελεστή 20% ή λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα);

Κατηγορία: 

Ε1 Τεκμήριο αγοράς μετοχών

Ερώτηση 1506
18.06.19
Ατομική επιχείρηση αποτιμάται από εκτιμητή και εισφέρεται σε ΑΕ στην αξία του 1.000.000€ με την σύμφωνη γνώμη και των μετόχων της ΑΕ ως προς την αξία, με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου της ΑΕ.
Ο ατομικός επιχειρηματίας θα λάβει τις μετοχές που του αναλογούν από την αύξηση κεφαλαίου.
Ερωτάται: το ποσό του 1.000.000 αποτελεί τεκμήριο για τον ατομικό επιχειρηματία και πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 743 του εντύπου Ε1 της φορολογικής του δήλωσης ?

Κατηγορία: 

Ε4 σε κεντρικό και υποκατάστημα

Ερώτηση 1505
18.06.19
Επιχείρηση ξένων γλωσσών λειτουργεί με αρκετά υποκαταστήματα-παραρτήματα.
Οι καθηγητές διδάσκουν σε περισσότερα από ένα υποκαταστήματα.
Επέλεξα να στέλνω σαν Ετήσιο Ε4 (στο ΕΡΓΑΝΗ) ένα συνολικό πίνακα και όχι ανά παράρτημα.
- Μπορώ στην ΑΠΔ να εμφανίζω σαν Αρ. Παραρτ. τον κωδικό 0000 για όλους τους καθηγητές (δηλαδή όλοι στο κεντρικό) και όχι στον κωδικό 0001 ή 0002 κοκ ανά παράρτημα;
(Με την λογική ότι η μισθοδοσία και ασφάλιση είναι ενιαία για ολόκληρη την επιχείρηση και όχι ανά υποκατάστημα).
- Κατά την υποβολή Συμπληρωματικού Ωραρίου Ε4 για τις αλλαγές ωραρίου των καθηγητών που διδάσκουν σε περισσότερα από ένα παραρτήματα, είναι παράβαση αν δεν προσδιορίζω επακριβώς στο Συμπληρωματικό Ε4 το ωράριο (ημέρα και ώρα) κατά παράρτημα, αλλά αντί αυτού ο Ε4 αναγράφει το συνολικό ωράριο (ανεξάρτητα παραρτήματος) και ταυτόχρονα ο Ε4 υπάρχει σε όλα τα παραρτήματα όπου διδάσκει;

Κατηγορία: 

Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΟΑΕΕ

Ερώτηση 1504
18.06.19
Ο ΟΑΕΕ κατά την διαδικασία προεγγραφής ώστε στη συνέχεια να πάμε στην εφορία για την έναρξη δραστηριότητας, ζητάει έγγραφα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την δυνατότητα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΟΑΕΕ δεν βρήκα κάπου να υπάρχει τέτοια υποχρέωση προσκόμισης από τον ασφαλισμένο ή (αντίστροφα) απαίτηση του ΟΑΕΕ να τα ζητήσει.
Παράδειγμα, στην περίπτωση προεγγραφής για Ασκήσεις Ευεξίας (κάτι σαν Γιόγκα) ζητάνε έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας αυτής.
Γνωρίζετε, που βασίζετε ο ΟΑΕΕ και ζητάει παρόμοια έγγραφα, που στην περίπτωσή μας δεν υπάρχουν και μας αποκλείει από την νόμιμη άσκησης δραστηριότητας;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση πωλητών s/m

Ερώτηση 1503
18.06.19
Επιχείρηση σούπερ μάρκετ απασχολεί με πλήρη αλλά και μερική ( 3 ημέρες & 20 ώρες την εβδομάδα) απασχόληση. ΚΑΔ επιχείρησης 5211, ειδικότητα 532030.
- Η ασφάλιση θα είναι στο πακέτο 101; (κανένας δεν είχε προϋπηρεσία, προσλήψεις πρόσφατες)
Η ίδια επιχείρηση σε υποκατάστημα της με αντικείμενο είδη δώρων, απασχολεί πωλητές με μερική (4 ημέρες & 15,5 ώρες την εβδομάδα ή 5 ημέρες & 23,5 ώρες την εβδομάδα) απασχόληση.
- Αν επιλέξω ΚΑΔ 5241, ειδικότητα 532030 θα είναι σωστό;
- Η ασφάλιση θα είναι στο πακέτο 101; (κανένας δεν είχε προϋπηρεσία, προσλήψεις πρόσφατες, «Νέοι ασφαλισμένοι»)
- Σχετικά με το π. ΤΕΑΥΕΚ: Η Εγκ 54/2014 του ΙΚΑ δεν αναφέρει κάπου για κωδικό Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης. Χρειάζεται στην περίπτωσή μας;
- Τύπος Αποδοχών: το 15;
- Πρέπει οι υπάλληλοι να λάβουν ειδικό αριθμό μητρώου ασφάλισης (πέρα από το ΑΜΑ του ΙΚΑ) για να διασφαλίσουν τις εισφορές 4%; Αν ναι, από πού;


Αγρότες

Ερώτηση 1502
18.06.19
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος επιθυμεί να προχωρήσει σε ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την τυποποίηση και παρασκευή μελιού και οινοποίησης -εμφιάλωσης κρασιού με την δημιουργία οινοποιείου.
Σχετικά θα ήθελα να με ενημερώσετε στα εξής:
1. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ των δαπανών ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ) και με ποια πρακτική διαδικασία; Πρέπει πριν τις εργασίες ανέγερσης να δηλωθεί ο ΚΑΔ: 41202001;
2. Επίσης σχετικά με το ΦΠΑ των λοιπών επενδυτικών αγαθών (μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ.) υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής του ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.34 του κώδικα ΦΠΑ; Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ όπως παραπάνω (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ); Υπάρχει κάποιος περιορισμός σε περίπτωση που έχει ληφθεί παλαιότερα τέτοια απαλλαγή για αγροτικά μηχανήματα;
3. Η επιλογή ένταξης των επενδύσεων αυτών σε πρόγραμμα LEADER επηρεάζει την δυνατότητα επιστροφής – απαλλαγής ;
4. Ως προς την φορολογία των νέων δραστηριοτήτων, αυτές θα αντιμετωπίζονται πλέον διαφορετικά ως εμπορικές και παραγωγικές, ξεχωριστά από την αγροτική δραστηριότητα που ως τώρα αφορά μόνο την πώληση προϊόντων παραγωγής του που τα διαθέτει απευθείας μέσω λαϊκών αγορών ή σε τρίτους εμπόρους επιτηδευματίες;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Διακανονισμός παγίων

Ερώτηση 1501
18.06.19
Καλησπέρα,
Οικοδομική επιχείρηση ανέγειρε ακίνητο του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α με σκοπό την πώληση. Το 2016 εκμεταλλεύεται το ακίνητο αυτό ως τουριστικό κατάλυμα, με γνωστοποίηση στη ΔΟΥ ότι το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως τουριστικό κατάλυμα (δεν αποδόθηκε Φ.Π.Α αυτοπαράδοσης, λόγω εκμετάλλευσής του σε φορολογητέα δραστηριότητα.). Το 2019 αποφασίζει να πωλήσει το ως άνω ακίνητο και το ερώτημα που γεννάται είναι τι ποσό Φ.Π.Α οφείλει να καταβάλλει στην εφορία (5ετής διακανονισμός Φ.Π.Α παγίου) 2/5 ή 1/5; Αναμένω την απάντησή σας και παρακαλώ πολύ όπως μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά τις Εγκυκλίους και τους Νόμους στους οποίους θα βασιστεί η απάντησή σας.

Κατηγορία: 

Σελίδες