×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Θέση Α.Ε. σε αδράνεια

Ερώτηση 1442
25.02.19
ΑΕ βρίσκεται σε εκκαθάριση. Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (από την δραστηριότητά της), έχει πωληθεί η περιουσία της και το μόνο που απομένει είναι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αποζημιώσεις που έχει λάβει από απαλλοτρίωση ακινήτου της. Υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις για 8 χρόνια. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου μια να μπει σε αδράνεια; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αδράνεια;


Λογιστική εγγραφή τιμήματος που δόθηκε για αγορά αγροτεμαχίου με προσύμφωνο

Ερώτηση 1441
22.02.19
Αγροτεμάχιο αγοράσθηκε από ΙΚΕ με προσύμφωνο. Το οριστικό θα γίνει στην επόμενη χρήση.
Παρακαλώ να μου απαντήσετε αν η αγορά αυτή θα καταχωρηθεί στα πάγια, στον λογαριασμό 10.04 (Αγροί) ή στον 15.09 "προκαταβολή κτήσεων πάγιων στοιχείων".

Κατηγορία: 

Δωρεάν διάθεση αγαθών – Αυτοπαράδοση

Ερώτηση 1435
22.02.19
Εμπορική εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία διαθέτει δωρεάν αγαθά εκδίδοντας ΤΠ μηδενικής αξίας με έκπτωση 100%. Έχει το δικαίωμα ή πρέπει να εκδώσει στοιχείο αυτοπαράδοσης με Φ.Π.Α. στο κόστος αγοράς των αγαθών; Οι εγγραφές που διενεργούνται;

Κατηγορία: 

Λογιστική εγγραφή αγοράς οικοπέδου

Ερώτηση 1440
22.02.19
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ αγοράζει οικόπεδο καταβάλλοντας το ποσό των 90000,00 ευρώ.
Ταυτόχρονα καταβάλει ως αμοιβή στον συμβολαιογράφο το ποσό των 915,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έξοδα μεταγραφής 503,98 ευρώ και φόρο μεταβίβασης 3077,25 ευρώ.
Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε ποιοι λογαριασμοί θα κινηθούν στις εγγραφές που θα γίνουν σε διπλογραφικά βιβλία.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστών και μελών Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 1439
22.02.19
Ε.Π.Ε. με 3 μέλη (2 διαχειριστές και ένα μέλος), αποφασίζει μέσω της Γ.Σ. την καταβολή μηνιαίων μισθών και στους 3 για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης.
Πως φορολογείται αυτό το εισόδημα; Πως αποδίδεται ο φόρος και με ποια ποσοστά παρακράτησης;
Πως αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές; Με ποια ποσοστά;


Μη καταβολή ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) από αλλοδαπή εταιρεία

Ερώτηση 1438
22.02.19
Αλλοδαπή εταιρεία απέκτησε το 2010 ακίνητο στην ΕΛΛΑΔΑ (αγροτεμάχιο) για το οποίο δεν προχώρησε ποτέ στην ίδρυση υποκαταστήματος στην ΕΛΛΑΔΑ. Κατά συνέπεια δεν υποβλήθηκε ποτέ και η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 15 Ν.3091/2002.
Σε περίπτωση που η εταιρεία προβεί σήμερα στην ίδρυση υποκαταστήματος τι συνέπειες αντιμετωπίζει.
Μπορεί να υποβάλλει αναδρομικά τις δηλώσεις του άρθρου 15 Ν.3091/2002 και εάν ναι τι πρόστιμα προβλέπονται σε αυτήν την περίπτωση;


Μείωση εταιρικού κεφαλαίου Ε.Π.Ε. και επιστροφή στους εταίρους

Ερώτηση 1437
20.02.19
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει εταιρικό κεφάλαιο 190.000 και κέρδη χρήσεων εις νέο 80.000.
Η εταιρεία αποφασίζει όπως γίνει μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 100.000 και επιστροφή στους εταίρους.
Μπορεί να τεθεί θέμα ότι στα 100.000 υπάρχει και αναλογία κερδών οπότε ένα μέρος να θεωρηθεί κέρδος το οποίο διανεμήθηκε με αυτόν τον τρόπο;

Κατηγορία: 

Επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε αγορά ΙΧ από ατομική ή ΟΕ

Ερώτηση 1434
20.02.19
ΟΕ ή ατομική επιχείρηση αγοράζει αυτοκίνητο ΙΧ από ιδιώτη και εκδίδει τιμολόγιο αγοράς. Θα πρέπει να αποδοθεί χαρτόσημο η λόγω τελών μεταβίβασης η απαλλάσσεται από χαρτόσημο; Αν επιβληθεί τελικά χαρτόσημο είναι 2,4 στην ΟΕ και 3,6 στην ατομική;

Κατηγορία: 

Βεβαίωση αποδοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας από τιμολόγιο δικηγόρου

Ερώτηση 1433
20.02.19
Επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγιο από Δικηγόρο, φυσικό πρόσωπο, με τα παρακάτω δεδομένα.
Καθαρή αξία τιμολογίου 500,00 ευρώ - ΦΠΑ τιμολογίου 120,00 ευρώ - σύνολο 620,00 ευρώ
Στο ποσό των 288,00 ευρώ έγινε παρακράτηση 15% από το δικηγορικό σύλλογο 43,20 ευρώ, στο υπόλοιπο ποσό των 212,00 ευρώ δεν έχει γίνει παρακράτηση φόρου.
Παρακαλώ να μου απαντήσετε πως θα αποτυπωθούν τα παραπάνω, ποσά και φόρος, και σε ποιους κωδικούς στις βεβαιώσεις αποδοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Σελίδες