×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης για πάγιο εξοπλισμό

Ερώτηση 1657
05.03.20
Υποχρεούται επιχείρηση να εκδίδει δελτίο αποστολής για πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την καθημερινή εκτέλεση εργασιών;
ΠΧ. Επιχείρηση χωματουργικών, κάθε μέρα φορτώνει εργαλεία στο φορτηγό (από σκάλα έως κομπρεσέρ) τα οποία τα χρησιμοποιεί για τις εργασίες στους πελάτες της. Δε τα πωλεί, είναι παγία τα οποία παίρνει πίσω στη έδρα της. Υποχρεούται να κόψει δελτίο αποστολής γι’ αυτά;

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης επιχορήγησης ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1656
05.03.20
Επιχείρηση Α.Ε. έχει υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις 21/10/2019 ο φορέας ΕΦΕΠΑΕ με έγγραφό του απαντά ότι η αίτηση μας εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με επιχορηγούμενο ποσό προϋπολογισμού 179.657,00 € και επιχορήγηση 89.828,50 €. Η επιχείρηση πραγματοποίησε μέσα στο 2019 σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων και οι υπόλοιπες έγιναν το 2020. Η επιχείρηση ως σήμερα δεν έχει υποβάλλει ακόμη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά για να υπάρχει πιστοποίηση και να είναι οριστική και σίγουρη η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η ΔΕΑΦ Β 1010732/23-1-2017 αναφέρει ότι: 5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει γι' αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτάται κατά το έτος οριστικής έγκρισής τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και φορολογείται.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιληφθεί σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επειδή είχαν καταστεί δεδουλευμένες αλλά δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση, μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (αν και γίνεται αναφορά σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες θεωρώ ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις).
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται η έγκριση της αίτησης ένταξης ότι η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει το δικαίωμα είσπραξης και να προβεί στην ανάλογη εγγραφή στα βιβλία της με ημερομηνία 21/10/2019 και να διενεργήσει αποσβέσεις στο μη επιχορηγούμενο ποσό των παγίων ή θα πρέπει να περιμένει μέχρι την υποβολή του φακέλου και την οριστική έγκρισή του από την αρμόδια αρχή (γεγονότα που θα λάβουν χώρα το 2020) και τότε να προβεί στις ανάλογες λογιστικές εγγραφές και να αναγνωρίσει φορολογικά το έσοδο.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου ακινήτου από διαγνωστικό κέντρο

Ερώτηση 1655
05.03.20
ΑΕ (διαγνωστικό κέντρο) με αντικείμενο εργασιών την παροχή α/θμιας περίθαλψης τον Οκτώβριο 2017 αγόρασε 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες τις οποίες τις χρησιμοποιεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως έδρα της.
Το Φεβρουάριο 2020 αγοράζει και τις δύο εναπομείνασες στο κτίριο οριζόντιες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα ολόκληρο το οικοδόμημα να ανήκει σ’ αυτή.
Η εταιρεία στο καταστατικό της δεν έχει αντικείμενο που να αναφέρεται στην εκμετάλλευση ακινήτων παρά μονάχα "την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001".
Θα έπρεπε η εταιρία με την απόκτηση των ακινήτων να υποβάλει δήλωση φόρου επί των ακινήτων για το έτη 2018 και 2019 και συνέχεια για το 2020; Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες.

Κατηγορία: 

Τριγωνική πώληση αγαθών που εξέρχονται από φορολογική αποθήκη μεταξύ καρτών μελών της Ε.Ε.

Ερώτημα 1 user2444
21.02.20
Ατομική επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα, συμφωνεί να αγοράσει εμπορεύματα από την Τσεχία.
Τα εμπορεύματα βρίσκονται στις ελεύθερες φορολογικές αποθήκες της Ολλανδίας με τόπο παράδοσης την Μεγάλη Βρετανία.
Τον πελάτη στην Μεγάλη Βρετανία θα τον τιμολογήσει η Ελληνική ατομική επιχείρηση.
Κατά την τιμολόγηση θα επιβάλει ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υποχρεώσεις επιχείρησης προς τον εργαζόμενο και τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση απουσίας του εργαζόμενου για διάστημα 8 μηνών λόγω ασθένειας

Ερώτηση 1640
19.02.20
Υπάλληλος που προσλήφθηκε από επιχείρηση στις 10/01/1991 με μικτό μισθό 1.280,00 ευρώ απουσιάζει από την εργασία του για λόγους υγείας από 01/02/2020 και για διάστημα 8 μηνών. Θα επιστρέψει για εργασία στις 30/09/2020. Ποιες υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση απέναντι στον εργαζόμενο και στον ΕΦΚΑ για όλο το παραπάνω διάστημα. Δεν τίθεται θέμα απόλυσης του εργαζόμενου.
Ευχαριστώ


Υποχρέωση έκδοσης λιανικής συναλλαγής μέσω ΦΗΜ επισκευαστή ηλεκτρικών συσκευών

Ερώτηση 1650
19.02.20
Επισκευαστής ηλεκτρικών συσκευών.
Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις (όλες είναι λιανικές συναλλαγές) υποχρεούται σε έκδοση παραστατικού μέσω ΦΗΜ;
1. Πελάτης φέρνει τηλεόραση για επισκευή στο κατάστημά του.
2. Επισκευάζει τηλεόραση στο σπίτι του πελάτη του (εκτός εγκατάστασης).
3. Εγκαθιστά κεραία και συναγερμό σε σπίτι πελάτη (για την αμοιβή της υπηρεσίας και των εξαρτημάτων).
Αν για κάποια πράξη έχει απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ, αλλά παρολ’ αυτά το χρησιμοποιήσει, θεωρείται παράβαση;

Κατηγορία: 

Βεβαίωση αποδοχών για ποσοστά επί των πωλήσεων που λαμβάνει περιοδεύων πωλητής

Ερώτηση 1648
19.02.20
Περιοδεύων πωλητής αμείβεται με σταθερό μισθό και ποσοστά επί των εισπράξεων. Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εάν τα ποσοστά επί των πωλήσεων είναι συνεκαθαριζόμενες αποδοχές με τις τακτικές αποδοχές με κωδ. αποδοχών 1 (τακτικές αποδοχές) ή θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές με κωδικό είδους αποδοχών 2 και φορολόγηση 20%;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών

Ερώτηση 1646
19.02.20
Εκδοτικός οίκος πουλάει το παρακάτω προϊόν: έναντι προκαθορισμένου ποσού, επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στα βιβλία έκδοσής του. Κάθε σελίδα που θα «κατεβάζει» ο πελάτης σε pdf, η οποία έχει συγκεκριμένη τιμή, θα μειώνει το αρχικώς καταβληθέν ποσό έως την εξάντλησή του. Ταυτόχρονα, η ανώτερη περίοδος πρόσβασης είναι 2 έτη.
− Το παραπάνω προϊόν είναι αγαθό ή απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (ΠΟΛ.1003/14, παρ. 11.2.7 και 13.1.4);
− Φορολογικά, το έσοδο από το προϊόν αυτό, επειδή επεκτείνεται σε 2 έτη, θα κατανεμηθεί ανάλογα σε αυτά ή θα φορολογηθεί εξ εξολοκλήρου στο έτος έκδοσης του παραστατικού;
− Αν πρέπει να κατανεμηθεί το έσοδο στα 2 έτη, δεν θα πρέπει ανάλογα και το κόστος να κατανεμηθεί κατά τον ίδιο τρόπο;

Κατηγορία: 

Αντικατάσταση ετερόρρυθμου εταίρου και υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1645
19.02.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε την διαδικασία αποχώρησης ετερόρρυθμου μέλους από μια ΕΕ και αντικατάστασης του από κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο καινούριος εταίρος πρέπει να ασφαλιστεί ως μη μισθωτός στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της ιδιότητας του ετερόρρυθμου εταίρου; Η εταιρία δεν έχει ακίνητα, ούτε αυτοκίνητα.


Σελίδες