×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού – Ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για χρέη της Ο.Ε. προς το Δημόσιο

Ερώτηση 1207.
12.04.18
Ομόρρυθμη εταιρεία έκανε ρύθμιση σε 120 δόσεις χρέος 30.000.00 ευρώ και χάθηκε η ρύθμιση. Μπορεί να ξαναγίνει ρύθμιση σε 120 δόσεις όποτε θέλουμε; Δεύτερο, το ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 12,5% έχει μισθό από μισθωτή υπηρεσία πάνω από το όριο στο ακατάσχετο 1.250,00 ευρώ. Θα έχει πρόβλημα να του δεσμευτεί το υπόλοιπο ποσό από την εφορία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας αν δεν μπουν τα χρέη σε πάγια ρύθμιση; Τρίτον, το ομόρρυθμος μέλος θα έχει ευθύνη στα χρέη μέχρι το ποσοστό του 12,5% ή για ολόκληρο το χρέος;

Κατηγορία: 

Έκπτωση καταβαλλόμενων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών από εργολάβο που έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία

Ερώτηση 1205.
12.04.18
Εργολάβος οικοδομών έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία. Το ποσό των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών εκπίπτουν από τα έσοδα του εργολάβου για τους οποίους όμως καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές η εταιρεία με ΑΠΔ και ΑΜΟΕ;


Φορολογική αντιμετώπιση πώλησης παγίου

Ερώτηση 1203.
10.04.18
ΙΚΕ πουλάει ένα πάγιο αναπόσβεστης αξίας 1.840 ευρώ με αξία πώλησης όση η αναπόσβεστη. Με βάση τον Ν.4172/2013 οι πωλήσεις παγίων φορολογούνται κανονικά στα έσοδα και η εγγραφή που θα γίνει κατά την πώληση είναι χρέωση πελάτης = 2281,16 και πίστωση πωλήσεις + ΦΠΑ (1840 + 441,6) Κατά το κλείσιμο της χρήσης αφού γίνουν οι εγγραφές κλεισίματος το πάγιο που πουλήθηκε στο ισολογισμό δεν πρέπει να εμφανίζεται με την πραγματική του λογιστική αξία δηλαδή αξία αγοράς μείον αποσβέσεις μέχρι την πώληση υπόλοιπο 0,01 λεπτό; Αν είναι έτσι τι εγγραφές θα κ άνω ώστε να φτάσω στο παραπάνω αποτέλεσμα;

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. προς Α.Ε. στην οποία ο πωλητής είναι βασικός μέτοχος της Α.Ε.

Ερώτηση 1206.
04.04.18
Εταίρος ΟΕ με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 50% θα μεταβιβάσει το μερίδιό του σε ΑΕ στην οποία κατέχει ποσοστό 97,1%. Ερωτάται αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την υπεραξία σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι ο πωλητής και ο Αγοραστής είναι το ίδιο πρόσωπο (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό).

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείων σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος πρόσβασης σε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και επί παράδοσης βιβλίου σε υλική μορφή (CD)

Ερώτηση 1201.
04.04.18
Εκδοτικός οίκος Α εκδίδει σε μορφή e-book βιβλία επιστημονικού περιεχομένου. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν στο site του οίκου και οι πελάτες (ιδιώτες ΦΠ και ΝΠ) έναντι αμοιβής έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Υπάρχουν κάποια ΦΠ που (συμμετέχοντας σε ένα σεμινάριο που διοργανώνει τρίτος) θα αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα e-book του Α. Η συμφωνία θα προβλέπει ότι τα ΦΠ, ανάλογα με την πρόοδο του σεμιναρίου, θα έχουν μέσω των κωδικών τους, πρόσβαση στα e-book αλλά σε περιορισμένο περιεχόμενο ανάλογο την διδακτέας ύλης. Όμως, στο τέλος του σεμιναρίου θα λαμβάνουν σε cd ολόκληρο το e-book.
Για τις ανάγκες του ΦΠΑ θεωρώ η παραπάνω πράξη υπάγεται στα αρ 47α & 72 δηλαδή ότι είναι υπηρεσία. Για τις ανάγκες των ΕΛΠ, σε ποια περίπτωση του Αρ 13 υπάγεται;
1) Σαν δικαίωμα λήψης υπηρεσίας, οπότε θα έχει ο Α υποχρέωση έκδοσης απόδειξης στην έναρξη της υπηρεσίας;
2) Σαν συνεχιζόμενη, οπότε η έκδοση θα εξαρτάται από την μορφή της συμφωνίας σε σχέση με το απαιτητό;
3) Ή σαν πώληση είδους και η έκδοση απόδειξης θα συγχρονίζεται με την παράδοση του cd;
4) Βλέπεται κάποια διαφοροποίηση στον χρόνο έκδοσης με το Αρ .11 των ΕΛΠ αν χρειαστεί να εκδώσουμε παρόμοια στοιχεία προς ΝΠ;

Κατηγορία: 

Σελίδες