×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Ερώτηση 1654
10.03.20
1. Άρθρο 14 / Ν. 4172/2013 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,
β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά,
γ) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπερ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο,
στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου,
ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,
η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο,
ιβ) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,
ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, και
ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 42Α.

Α. Με ποιον τρόπο φορολογείται το εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»; Φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης;
Β. Υποβάλλεται αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ για κάθε εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Γ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ ποιος είναι ο κωδικός βεβαίωσης αποδοχών για κάθε εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Δ. Σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 συμπληρώνεται κάθε εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Ε. Υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
ΣΤ. Υπόκεινται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών τα εισοδήματα των περιπτώσεων «α έως ιδ»; Γίνεται ΑΠΔ για τα εισοδήματα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Ζ. Ποια είναι τα εισοδήματα που υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης;

Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Επιβολή ΦΠΑ σε περίπτωση υπεκμίσθωσης

Ερώτηση 1666
10.03.20
καλησπέρα,
Α.Ε. μισθώνει επαγγελματικό χώρο- κατάστημα και στη συνέχεια το υπεκμισθώνει σε ελεύθερο επαγγελματία. Η υπεκμίσθωση υπάγεται σε ΦΠΑ ή θεωρείται μίσθωση και απαλλάσσεται;

Κατηγορία: 

Ασφαλισμένοι που αμείβονται με ΔΠΥ

Ερώτηση 1665
10.03.20
Τι προβλέπουν οι διατάξεις του 4670/2020 για την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων;
Μέχρι τώρα ο «εργοδότης» υπέβαλε ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.
Στην πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να επιλέξουν το πεδίο: "ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ";
Αν η απάντηση στο παραπάνω είναι ναι, δεδομένης της αλλαγής πλέον στις εισφορές από την άσκηση της παράλληλης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος αφού πλέον οι έμμισθοι ασφαλισμένοι με αποδοχές 935 ευρώ περίπου απαλλάσσονται πλήρως από το ειδοποιητήριο της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, για τα «μπλοκάκια» ποιο είναι το αντίστοιχο όριο ανάλογα της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα.
Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για το σύντομο της απάντησης δεδομένου της προθεσμίας που τρέχει για την σχετική επιλογή από τους ασφαλισμένους.


Υπολογισμός ημερών ασφάλισης και απεικόνιση στην ΑΠΔ των αμειβομένων με τίτλο κτήσης

Ερώτηση 1663
10.03.20
Επιχείρηση συνεργάζεται ΔΙΧΩΣ έγγραφη συμφωνία παρά μόνο προφορικά με ιδιώτη τον οποίο απασχολεί περιστασιακά και τον αμείβει με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Πώς υπολογίζονται και πως απεικονίζονται ασφαλιστικά (σε ΑΠΔ) οι ημέρες εργασίας του ιδιώτη;


Ασφάλιση Γερμανού υπηκόου συνταξιούχου που είναι εταίρος Ε.Ε. στην Ελλάδα και φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων

Ερώτηση 1661
10.03.20
Γερμανός υπήκοος είναι μέλος – διαχειριστής - εκπρόσωπος σε ετερόρρυθμο εταιρεία (νομικό πρόσωπο) στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τον ίδιο, από το ημερ. έτος 1991. Προ επταετίας συνταξιοδοτήθηκε στην Γερμανία και παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται η εμπορική δραστηριότητά του στην Ελλάδα, για την οποία είχε απαλλαγή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
1. Υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά το ασφαλιστικό του καθεστώς στην Ελλάδα;
2. Υπάρχει κάποια φορολογική ή πάσης μορφής νομοθεσία η οποία του απαγορεύει να ασκεί -ως συνταξιούχος στην Γερμανία -εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα;


Αποζημίωση για ηθική βλάβη που λαμβάνει νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1658
10.03.20
Ανώνυμη εταιρία αποζημιώθηκε με το ποσό των 6.000,00 ευρώ από ασφαλιστική εταιρία για ατύχημα που συνέβη σε όχημα της τον Ιούλιο του 2018. Το ποσό της αποζημίωσης εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Από το ποσό της αποζημίωσης ένα μέρος αφορά ηθική βλάβη και το υπόλοιπο μέρος αφορά τα τιμολόγια επισκευής του αυτοκινήτου τα οποία καταχωρηθήκανε ως έξοδα το έτος 2018.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα χειριστώ φορολογικά την παραπάνω ληφθείσα αποζημίωση.
Η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει εκδώσει τιμολόγιο.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Καταβολή εισφορών, υποβολή ΑΠΔ, ΒΗΔΑΠ και υποβολή Ε12 στο ΕΡΓΑΝΗ για ιδιωτικό οικοδομικό έργο

Ερώτηση 1660
09.03.20
Έχουμε ένα ιδιωτικό οικοδομικό έργο. Αντικείμενο εργασιών μετατροπές. Το ΙΚΑ προσδιόρισε 12 ένσημα. Πως θα γίνει η πληρωμή των ενσήμων; Θα υποβληθεί ΑΠΔ; Τι υποχρεώσεις έχουμε ως προς το ΕΡΓΑΝΗ; Θα πρέπει να γίνει αναγγελία πρόσληψης πίνακας προσωπικού απόλυση ηλεκτρονικά; Θα πρέπει να τηρούμε χειρόγραφο βιβλίο εργασιών θεωρημένο από επιθεώρηση εργασίας;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Διάλειμμα εργασίας

Ερώτηση 1662
09.03.20
Εργοδότης καταθέτει τον Πίνακα Ωρών Εργασίας στο yeka.gr για τον εργαζόμενο του, δίχως να μας ενδιαφέρει αν απασχολείται οχτάωρο ή τετράωρο κλπ. με πενθήμερη ή πιο ολιγοήμερη εργασία. Η ώρα διαλείμματος αναφέρεται ξεχωριστά ή όχι; Πχ. αν εργάζεται 09.00 πμ-17.00 μμ και διάλειμμα 13.00 μμ-13.20 μμ το γράφουμε όπως το διαβάζουμε ή αναφέρουμε ωράριο εργασίας 09.00 πμ-17.20 μμ με παρατήρηση το εικοσάλεπτο διάλειμμα;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.


Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Ερώτηση 1659
06.03.20
Καλημέρα
Είμαι λογιστής και τηρώ τα βιβλία ατομικής επιχείρησης σούπερ μάρκετ διπλογραφικά. Θέλουμε να μετατρέψουμε την ατομική σε ΑΕ με βάση τον ν.2166/93. Περιγράψτε την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά το νομικό μέρος και τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία της ατομικής και της νέας ΑΕ.
Για υπολογισμό του κεφαλαίου που θα εισφέρει ο επιχειρηματίας θα λάβουμε τα στοιχεία του ισολογισμού της 31/12/2020;
Η ατομική διαθέτει μεγάλο αριθμό παγίων, κινητά και ακίνητα και εμπορεύματα στην απογραφή της 31/12/2020. Η μεταβίβαση τους θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο;
Ποια δεδομένα θα πρέπει μεταφερθούν στην νέα ΑΕ, η απογραφή του ισολογισμού της 31/12/2020 ή η απογραφή που θα γίνει όταν κλείσει οριστικά η ατομική και γίνει έναρξη την νέας ΑΕ;
Πως θα αποτυπωθούν λογιστικά οι διαφορές που θα προσδιορίσουν οι ελεγκτές και πότε θα γίνουν την 31/12/2020 ή όταν κλείσει οριστικά η ατομική;
Παρακαλώ στην απάντηση σας να βάλετε και μια πρακτική εφαρμογή με ένα παράδειγμα στην πράξη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Σελίδες