×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Πρόστιμο σε περίπτωση ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1135.
15.01.18
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις συνέπειες και τυχόν πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που σε φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών δεν αναφερθεί μια δαπάνη (που αφορά τιμολόγηση από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους περίπου 10.000€) ή υπάρξει απλώς μια αναφορά για την εν λόγω δαπάνη, αλλά δεν υπάρξει τεκμηρίωση.
Θεωρήστε δεδομένο ότι λόγω των ορίων είναι υποχρεωτική η υποβολή πίνακα και η σύνταξη φακέλου. Η συγκεκριμένη δαπάνη έχει περιληφθεί στον συνοπτικό πίνακα.
Επιπλέον κατά την τεκμηρίωση λαμβάνοντας δείγμα από άλλες εταιρείες για να βρεθούν συγκριτικά στοιχεία απαιτείται για παράδειγμα οι συγκρίσιμες εταιρείες να μην είναι μέλος ομίλου ή να έχουν κέρδη για τρία χρόνια.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες και τυχόν πρόστιμα αν οι συγκρίσιμες εταιρείες είναι μέλος ομίλου ή έχουν κέρδη για δύο χρόνια;

Κατηγορία: 

Χαρακτηρισμός πώλησης ακινήτων ως επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1133.
15.01.18
Φυσικό πρόσωπο θέλει να πουλήσει τα ακίνητά του αντικειμενικής αξίας 3εκ ευρώ, τα οποία αποτελούνται από πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες, προκειμένου να προβεί σε αγορά εταιρίας ΑΕ ξενοδοχειακής μονάδας. Σύμφωνα όμως με τον 4172/13 αν φυσικό πρόσωπο πουλήσει πάνω από 2 ακίνητα εντός 2 ετών, τότε θεωρείται ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το αν υπάρχει κάποια ευνοϊκή διάταξη σε αναπτυξιακό νόμο που λόγω του ότι θέλει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μπορεί να απαλλαχθεί από την εν λόγω διάταξη του 4172. Η δεύτερη ερώτηση είναι ποια διαδικασία πρέπει να κάνουμε ώστε να φορολογηθεί σαν από επιχειρηματική δραστηριότητα; Απαιτείται έναρξη ατομικής επιχείρησης με καδ εκμετάλλευση ακινήτων ή απλά φορολογείται με τους οικείους κωδικούς στο Ε1;

Κατηγορία: 

Λύση εταιρείας λόγω ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων που συνιστούν μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ερώτηση 1123.
19.12.17
Ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει επιστολή από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και γι αυτόν τον λόγο είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια από τις διατάξεις περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 να προχωρήσει στις διαδικασίες λύσης της εταιρείας.
Τι σημαίνει στο πρακτικό κομμάτι εάν ξεκινήσουν οι διαδικασίες λύσης της εταιρείας γιατί η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων;
Ποιες οι ευθύνες των εταίρων και του Δ.Σ. σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο έναντι των προμηθευτών αλλά και έναντι των οφειλών στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ σε φόρους και εισφορές;


Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Ερώτηση 1131.
18.12.17
Με απόφαση 10/11/2014 κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή από μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να καταβληθεί ποσό 36.082,36€. Δεν έχει γίνει εγγραφή επισφαλών απαιτήσεων για το συγκεκριμένο ποσό. Σήμερα πήραμε πιστοποιητικό από υποθηκοφυλακείο, το οποίο αναφέρει ότι η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη έχει βάρη από τα οποία δεν μπορούμε να εισπράξουμε το ανωτέρω ποσό. Μπορεί να γίνει διαγραφή της απαίτησης μέσα στη χρήση του 2017;


Σελίδες