×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ασφάλιση αμειβομένων με σταθερές αποδοχές

Ερώτηση 1797
24.12.20
Σύμφωνα με το έγγραφο 304941 της 18ης/11/2020 του ΙΚΑ από την ενότητα Γ καταλαβαίνω ότι οποίος αμείβεται αποκλειστικά με σταθερές αποδοχές και εφόσον αυτές είναι ίσες με τις κατώτερες νόμιμες αποδοχές (γιατί το έγγραφο αναφέρει ότι δεν πρέπει να είναι κατώτερες) τότε δεν ισχύει η ασφάλιση του με τα τεκμαρτά αλλά θα πρέπει να ασφαλίζεται με τις πραγματικές του αποδοχές.
Άρα (κατά την άποψή μου) κατά τον υπολογισμό τον μηνιαίων αποδοχών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν την νυχτερινή απασχόληση, την απασχόληση στις αργίες, υπερεργασία, υπερωρία, κλπ για να ασφαλίσουμε επί των πραγματικών (βάσει του εργατικού δικαίου) αποδοχών τις ασφαλιστικές εισφορές.
Α) Ισχύει το παραπάνω, σωστά το αντιλήφθηκα;
Β) Αν για παράδειγμα η σύμβαση πρόσληψης ενός οδηγού ΤΑΞΙ είναι μία σύμβαση όπως σε κάθε άλλη περίπτωση εξαρτημένης εργασίας: με σταθερές μηνιαίες αποδοχές, εξαρτημένη εργασία, όχι ποσοστά, όχι κυμαινόμενες αποδοχές, όχι σύμβαση εκμετάλλευσης πράγματος.
Και αν πρέπει να ασφαλιστεί όπως στις κοινές επιχειρήσεις επί των πραγματικών αποδοχών, όχι με τεκμαρτά δηλαδή, τότε θα πρέπει να αποδώσουμε ασφαλιστικές εισφορές και για δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας;
Ανεξάρτητα δηλαδή από την απόφαση η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση από το ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για το δώρο Χριστουγέννων, επειδή δεν καταβάλλεται δώρο Χριστουγέννων από τον επιβάτη;

Κατηγορία: 

Τεκμαρτά ημερομίσθια οδηγών ταξί

Ερώτηση 1796
24.12.20
Οδηγός ταξί προσλαμβάνεται με πλήρη απασχόληση (5 μέρες 40 ώρες τη βδομάδα) και με όλη την προϋπηρεσία έχει μικτές αποδοχές 845 ευρώ. Το ημερομίσθιο λοιπόν είναι 33,80€. Σύμφωνα με την εγκ. 32/2008 του ΙΚΑ (σε ισχύ) το ημερομίσθιο αυτό ανήκει στην κλάση από 33,22 έως 35,63 οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με το τεκμαρτό ημερομίσθιο 34,69 της 10ης ασφαλιστικής κλάσης.
Τον επόμενο μήνα αλλάζει σύμβαση και από πλήρη απασχόληση μετατρέπεται σε εκ περιτροπής, δηλαδή τρεις ημέρες τη βδομάδα με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση.
Α) Πώς, με ποιους υπολογισμούς θα βρεθεί το ημερομίσθιο του έτσι ώστε να γίνουν οι παραπάνω υπολογισμοί για να βρούμε σε ποια ασφαλιστική κλάση θα καταταχθεί;
(Διότι πλέον για την ημερήσια απασχόληση του των 8 ωρών οι πραγματικές καταβλητέες ημερήσιες μικτές αποδοχές θα είναι 40,56 το οποίο εντάσσεται στην κλάση από 39,17 έως 42,44 δηλαδή στην 12η, οπότε πρέπει να ασφαλίζεται με 40,45 ευρώ την ημέρα;)
Β) Ποια είναι η σωστή κατάταξη για την ασφάλιση του τον ένα μήνα με την πλήρη απασχόληση και ποια τον άλλο μήνα με την εκ περιτροπής απασχόληση;


Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού

Ερώτηση 1805
23.12.20
Ερώτηση
Καλημέρα σας.
Θα ήθελα να ρωτήσω πότε καταβάλλεται από το κράτος η αναλογία της άδειας ειδικού σκοπού, διότι από τον Μάιο ενώ έγινε η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ και δηλώθηκε τραπεζικός λογαριασμός, έως και σήμερα δεν έγινε κάποια καταβολή, εκτός και σε περίπτωση χρεών συμψηφίζονται.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Προσωρινή απόληψη κερδών από εταίρο Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1804
23.12.20
Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά τις προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ:

Α. Διαδικασία

Η ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να προ-διανέμει κέρδη τρέχουσας χρήσης πριν από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση με έκτακτη ΓΣ εντός της χρήσης;
Εάν ναι, η όποια διανομή γίνει, θα τελεί υπό την μετέπειτα έγκρισή της από την τακτική ΓΣ όταν λάβει χωρά στο επόμενο έτος;
Θα πρέπει να συνταχθούν ενδιάμεσες (ή προσωρινές) οικονομικές καταστάσεις π.χ. για το διάστημα από την 01.01.20 έως της 30.11.20 από τις οποίες να προκύπτουν κέρδη χρήσης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Έστω περίπτωση που τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι τα παρακάτω όπως προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζετε με έκτακτη γενική συνέλευση στης 05.12.ΧΧ την διανομή προσωρινών απολήψεων κερδών ύψους 50.000€.

Αποτελέσματα προς φορών: 100.000
Φόρος ΝΠ 24%: 24.000
Αποτελέσματα μετά φόρων: 76.000
Τακτικό αποθεματικό: 3.800
Διανεμόμενα κέρδη βάση ΓΣ στις 05.12.20: 50.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 22.200

Για την νόμιμη διανομή βάση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και σε αυτή την περίπτωση; Επίσης σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας το πρακτικό θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του αρμοδίου λογιστή;
Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό του ύψους της διανομής; Είναι καθαρά στην απόφαση των εταίρων της ΓΣ (όχι πάνω από τα προσωρινά κέρδη χρήσης);

Β. Χρηματικά διαθέσιμα

Βάση της ανωτέρω απόφασης των εταίρων που τέθηκε πιο πάνω, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα με μετρητά λόγω υπερήμερων απαιτήσεων κάποιων πελατών οι οποίοι τυγχάνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής θα μπορεί να γίνει η πληρωμή των κερδών σε τμηματικές δόσεις προς τους εταίρους;

Γ. Φορολογία Εισοδήματος

Το υπόψη διανεμόμενο ποσό βάση της 1.100/2019 θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του φόρου μερισμάτων 5% μέσα σε ένα μηνά από την έγκρισης της ΓΣ και να αποδοθεί στο δημόσιο ο Παρακρατούμενος φόρος.
Το συγκεκριμένο εισόδημα έχει λάβει χωρά μέσα στο 2020, οπότε βάση της ΓΣ έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του από την εταίρους. Το εν λόγω εισόδημα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα της χρήσης 2020 όπως αναφέρεται και βάση της παρ.4 αρ.8 ν.4172/13; Εάν ναι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί το ανάλογο εισόδημα;

Δ. Λογιστική

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο βάση ΕΛΠ ποιες είναι η λογιστικές εγγραφές στα βιβλία που θα πρέπει να γίνουν, χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα.
Πως θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο γεγονός στον τελικό Ισολογισμό χρήσης;

Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Αναμένω την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Καλές Γιορτές και Καλά Χριστούγεννα


Ασφαλιστική αντιμετώπιση διανομέα σε εταιρεία courier

Ερώτηση 1803
23.12.20
Υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων, επιστολών κ.λπ. (ταχυμεταφορών η κούριερ) θα προσλάβει εργαζόμενους οι οποίοι θα κάνουν τις μεταφορές είτε με ΙΧΕ αυτοκίνητα της εταιρείας είτε με δικά τους αυτοκίνητα (όχι μοτοποδήλατα η μοτοσικλέτες, μόνο με αυτοκίνητα).
Πως ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι αυτοί, σαν διανομείς με ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτες) η σαν οδηγοί με μισθό (υπάλληλοι); Ποιος είναι ο κωδικός ειδικότητας;


Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου συνταξιούχου

Ερώτηση 1802
23.12.20
παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα, για τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ-ΙΚΑ που αφορούν εργαζόμενους συνταξιούχους που ανήκουν στο πακέτο ασφαλιστικής κατηγορίας 618 περ. 4, από 1-1-2021.
Από παλαιότερες πληροφορίες που είχαμε από το ΙΚΑ, μας ενημέρωσαν ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για ασθένεια σε είδος.
Σύμφωνα με αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-6-2019 αντί 39,66% ανέρχονταν σε 33,21%.


Ασφάλιση εταίρου και διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1800
23.12.20
Εταίρος και Διαχειριστής ΙΚΕ (όχι μονοπρόσωπης) λαμβάνει κατά το μήνα Δεκέμβριο ετήσια αμοιβή για τις υπηρεσίες διαχείρισης προς την εταιρεία. Ερωτάται:
1. Χρειάζεται να απεικονιστούν οι αποδοχές του σε ΑΠΔ μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό ή η σχετική υποχρέωση αφορά μόνο Διαχειριστές ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ;
2. Σε καταφατική απάντηση, ποιος είναι ο κατάλληλος κωδ. ειδικότητας, το πακέτο κάλυψης και τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών;


Παραγραφή επιστροφής ΕΝΦΙΑ

Ερώτηση 1799
23.12.20
Ο ΕΝΦΙΑ του 2014, που εκδόθηκε αν θυμάμαι καλά το φθινόπωρο το 2014, προέκυψε είτε από Ε9 που υποβλήθηκαν πριν τις 31/12/2013 ή ακόμα και από αλλαγές που γίνανε το 2014 πριν την έκδοση του ΕΝΦΙΑ του 2014 στη μεταβατική τότε περίοδο.
Α) Εάν προχωρήσουμε σήμερα, το 2020, σε μία τροποποιητική Ε9 για τον ΕΝΦΙΑ του 2014 και προκύπτει πόσο για επιστροφή, η παραγραφή από πότε αρχίζει;
• Από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ;
• Από την έκδοση του ΕΝΦΙΑ;
• Από την υποβολή του τροποποιητικού Ε9 το 2020;
Β) Τι ρόλο παίζει ο ΚΕΔΕ; Έχουμε δηλαδή τριετία ή πενταετία σε αυτή την επιστροφή που θα προκύψει μετά την τροποποιητική που θα υποβάλλουμε το 2020 για το ΕΝΦΙΑ 2014;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές επιχείρησης ενταγμένης στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39)

Ερώτηση 1795
23.12.20
Αναζητώ στο σύστημα vies τα ΑΦΜ κάποιων ελληνικών επιχειρήσεων που ανήκουν στο άρθρο 39 (απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών κάτω των 10.000 ευρώ) και βρήκα τα παρακάτω:
• Όσοι έχουμε δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές στο Μητρώο το σύστημα vies μας βγάζει ότι είναι ο αριθμός ΑΦΜ ισχύει.
• Για όσους δεν έχουμε δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές αλλά στο παρελθόν ήταν στο κανονικό καθεστώς, πάλι βγάζει απάντηση ναι ο ΑΦΜ ισχύει.
• Μόνο για όσους δεν ήταν ποτέ στο κανονικό καθεστώς και δεν έχω δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές βγάζει απάντηση ότι ο ΑΦΜ δεν ισχύει.
Α) Γιατί συμβαίνει αυτό;
Β) Μία επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία εντάσσεται στο άρθρο 39, (με τις παραπάνω τρεις ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ) ποιες δηλωτικές υποχρεώσεις έχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Εάν λάβει ένα τιμολόγιο από το εξωτερικό χωρίς ΦΠΑ θα πρέπει να αποδώσει το ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα με έκτακτη δήλωση;
• Εάν παρέχει υπηρεσίες προς το εξωτερικό (προς υποκείμενο), πρέπει να προσθέσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο ή όχι; θα πρέπει να αναγράψει σε αυτή την περίπτωση το «αντίστροφη επιβάρυνση» ή κάτι άλλο που να παραπέμπει στο Αρ 39;
Γ) Τι διαφορά θα υπήρχε στα παραπάνω εάν αυτή η επιχείρηση δεν είχε δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές στο σύστημα στο μητρώο;

Κατηγορία: 

Σελίδες