×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Τόπος φορολογίας ιατρικών υπηρεσιών

Ερώτηση 1475
08.04.19
Έλληνας γιατρός (ελεύθερος επαγγελματίας) προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς ασφαλιστικών εταιριών της Γερμανίας, Πολωνίας, Σερβίας. Στο τέλος του μήνα εκδίδει τα τιμολόγια στις ασφαλιστικές εταιρίες ανάλογα με τα παραστατικά που έχει εξετάσει.
Υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES, μια και δεν είναι υπόχρεος σε ΦΠΑ;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων – ενισχύσεων και προσδιορισμός χρόνου φορολογίας τους

Ερώτηση 1473
08.04.19
Από το τμήμα Α’ της ΔΕΑΦ επιμένουν για τις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ για τα ΦΠ (που άλλωστε είναι υπεύθυνοι) ότι έχει εφαρμογή το έγγραφο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις όταν η επιδότηση περιλαμβάνει ποσά για έτη που έχει υποβληθεί η δήλωση. Το έγγραφο αυτό είναι και από το Α και από το Β τμήμα.
Ταυτόχρονα υπάρχει και το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, που είναι μόνο του τμήματος Β’ και που έχει στον τίτλο αναφορά γενικά στα ΝΠ αλλά εσωτερικά απαντά για ένα ΝΠμΚΧ, αλλά που το σκεπτικό είναι διαφορετικό από το 1ο έγγραφο και καταλήγει σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή δεν πάμε πίσω για τροποποιητικές αλλά όλα διακανονίζονται στο έτος πιστοποίησης της επιδότησης.
Ερωτήσεις:
• Πώς αντιμετωπίζουμε την επιδότηση ΕΣΠΑ που η πιστοποίησή της έγινε το 2018 αλλά περιλαμβάνει τιμολόγια ετών 2016,2017,2018 είτε δαπανών είτε παγίων.
• Διαφέρει η αντιμετώπιση αν ο λήπτης της επιδότησης είναι ΦΠ ή ΝΠ;
• Διαφέρει η αντιμετώπιση αν ο λήπτης της επιδότησης τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Κλείσιμο λογαριασμών εσόδων/εξόδων σε διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1470
05.04.19
Αν ακολουθώ το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ, ποιες εγγραφές κατ’ ελάχιστο πρέπει να κάνω για να κλείσω την χρήση; Έχω κάνει τις εγγραφές απογραφής λήξης, αποσβέσεων, τακτοποίησης εσόδων και εξόδων (πχ ΔΕΗ κ.λπ.).
Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ολόκληρη η «χορογραφία» που εφαρμόζονταν επί ΕΓΛΣ στην ομάδα 8 ή μπορώ να μεταφέρω μόνο τις ομάδες 2, 6 & 7 σε ένα λογαριασμό αποτελεσμάτων (αφού τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ομάδων 1,3,4,5 έχει δυνατότητα το λογιστικό πρόγραμμα να τα παρακολουθεί και στην επόμενη χρήση);

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422 (διευκρίνηση)
05.04.19
Σχετικά με την ερώτηση 1422 θα ήθελα να επιβεβαιώσω τα εξής:
- Δεν καταχωρώ το πιστωτικό την 13/12/18 που έχει εκδοθεί
- Το καταχωρώ το 2016 (την ημ/νια εκδοσης του αρχικού τιμολογίου) και κάνω τροποποιητική ΦΕ
- Υποβάλλω τροποποιητική ΦΠΑ το 2016
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Εγγραφές εισαγωγής σε απλογραφικά και δήλωση ΦΠΑ

Ερώτηση 1468
05.04.19
Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα:
Έχω τιμολόγιο αγοράς από Τουρκιά, το τιμολόγιο αναφέρει ποσόν σε λίρες Τουρκίας 7.588,84 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.241,35 ευρώ. Το Τ.Π.Υ. από τον εκτελωνιστή αναφέρει:
Δασμοί & φόροι 1241,33 ευρώ με Φ.Π.Α. 297,92 ευρώ.
Διάφορα έξοδα εκτελωνισμού, χωρίς Φ.Π.Α., 15,00 ευρώ.
Ένσημα 10,00 ευρώ.
ΕΕΠΑ 10,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2,40 ευρώ.
Αμοιβή γραφείου 40,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 9,60 ευρώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες εγγραφές θα κάνω σε απλογραφικά βιβλία και ποιοι κωδικοί στο έντυπο ΦΠΑ θα ενημερωθούν.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών αυτοκινήτου με leasing που αποκτά ιατρός ο οποίος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1467
05.04.19
Με την αγορά ΕΙΧ αυτ/του με LEASING από ιδιώτη ιατρό θα δύναται να διενεργεί αποσβέσεις, καθότι δεν είναι αγορά παγίου;
Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών (αποσβέσεις-τόκοι μισθωμάτων) από το ακαθάριστο εισόδημα (άρθρο 22) θεωρώντας ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχ/σης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται σε επόμενο έτος

Ερώτηση 1465
05.04.19
Σε σχέση με την ερώτηση 1454, νομίζω ότι η ΠΟΛ 1223/8-10-2015 ΚΦΕ σε συνάρτηση με την ΠΟΛ 1003 (2014 / 2015) ΕΛΠ, ρυθμίζουν ως χρόνο έκπτωσης (φορολογικό έτος) της δαπάνης ΔΕΗ τον χρόνο έκδοσης του λογαριασμού και ταυτόχρονα της απαίτησης του προμηθευτή προς είσπραξη.
ΠΟΛ 1223/8-10-2015
«Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β' προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού»
ΠΟΛ 1003 (2014 / 2015) ΕΛΠ
«11.2.6 Στην περίπτωση (β) εμπίπτει και η περίπτωση συνεχιζόμενων πωλήσεων αγαθών μέσω δικτύου συνεχούς ροής (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου κ.λπ.). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου από 20 Ιανουαρίου 20Χ5 έως 20 Μαρτίου του 20Χ5, το παραστατικό πώλησης (στη συγκεκριμένη περίπτωση «Λογαριασμός» κατά την καθιερωμένη ονομασία) θα εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 20Χ5»

Κατηγορία: 

Συνεχής υπερεργασία

Ερώτηση 1469
29.03.19
Το ερώτημα αφορά ειδική περίπτωση υπερεργασίας: Είναι νόμιμη η συνεχής υπερεργασία μιας ώρας ανά εργάσιμη ημέρα για ορισμένο διάστημα π.χ. 3 ή 4 μηνών λόγω φόρτου εργασίας της επιχείρησης τη συγκεκριμένη περίοδο?
Αν ναι, δηλώνεται μέσω του εντύπου Ε8, ή απαιτείται να υποβληθεί παράλληλα και το Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου)? Αν απαιτείται και το Ε4, τι ωράριο αναγράφεται?

Κατηγορία: 

Τεκμαρτά ημερομίσθια κομμωτών

Ερώτηση 1466
27.03.19
α) Με ποιο τρόπο υπολογίζουμε μισθοδοσία σε κομμωτήρια ? Είναι σωστός ο τύπος του υπουργείου?
«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»
Β) Ποια ασφαλιστική κλάση τεκμαρτών χρησιμοποιούμε για α) κομμωτές και Β) βοηθούς κομμωτές?
γ) Μετά την αύξηση κατώτερου ημερομίσθιου και δεδομένου ότι η μισθοδοσία υπολογίζεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτερο ημερομίσθιο πχ 29,04 ή 31,94 σε περίπτωση τριετιών και εφόσον ο μηνιαίος μισθός ξεπερνά την τεκμαρτή ασφαλιστική κλάση που μας δίνει το ΙΚΑ πχ 7η 9η κλπ. είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ανώτερη πχ 8η 11η κλπ.?
δ) Εάν είναι δυνατό δώστε μας ένα παράδειγμα ? πχ 22 ή 23 εργάσιμες με 31,94 ημερομίσθιο και βοηθός κομμωτή για ασφαλιστική κλάση.
Το ΙΚΑ υποστηρίζει ότι ασφαλίζουμε πάντα με 25 τεκμαρτά ημερομίσθια και όχι με 26 ή 27 όπως υπολογίζουμε σε άλλους ημερομίσθιους . Είναι σωστό αυτό ?

Κατηγορία: 

Υπεραξία από πώληση μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο 0,5% και αγορά νέων μετοχών με το ποσό αυτό – Συμπλήρωση Ε1

Ερώτηση 1464
27.03.19
Το κέρδος από πώληση μετοχών εισηγμένων (με ποσοστό Θα ήθελα να μου δώσετε οδηγίες πως θα δηλωθεί στο Ε1 το ακόλουθο παράδειγμα:
Αγορά μετοχής Α 5/1/2016 500 τεμ. Χ 1 ευρώ αξία κτήσης = 500 ευρώ
Πώληση Μετοχής Α 5/3/2018 500 τεμ. X 2 ευρώ αξία πώλησης = 1000 ευρώ
Αγορά Μετοχής Β 5/3/2018 100 τεμ. X 10 ευρώ = 1000 ευρώ
Στον 659 θα δηλωθούν τα 500 ευρώ κέρδος, άσχετα του ότι επανεπενδύθηκαν σε άλλη μετοχή;
Επίσης θα δηλωθούν στον 781 τα 1000 ευρώ και στον 743 1000 ευρώ;
Αν είναι έτσι μπορεί κάποιος να πάρει την συγκεντρωτική κατάσταση αποτίμησης μετοχών της 31-12-17 και της 31-12-18 και να δηλώσει την διαφορά αποτιμήσεων ως κέρδος ή πρέπει να τηρεί αναλυτική κατάσταση αγορών - πωλήσεων ανά μετοχή;

Κατηγορία: 

Σελίδες