×

Επικοινωνία

×

Έκδοση στοιχείων από πρατήριο υγρών καυσίμων

Ερώτηση 603.
12.04.2016
Το ερώτημά μου αφορά τις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από τα πρατήρια καυσίμων διότι υπάρχουν αρκετές απόψεις και επικρατεί μία σχετική σύγχυση μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης της ΑΛΠ μέχρι 300 ευρώ ανά όχημα.
Συγκεκριμένα, θα σας αναφέρω μερικές περιπτώσεις:

  1. Επιχείρηση λαμβάνει ΑΛΠ από ένα πρατήριο ολόκληρο το μήνα και την τελευταία ημέρα του μήνα πηγαίνει στο πρατήριο όλες τις αποδείξεις και τις κάνει αντικατάσταση με ένα τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο αναγράφονται όλες οι προς αντικατάσταση ΑΠΛ. Αυτό μπορεί να γίνει; Αν ναι, μπορεί να γίνει με 1 τιμολόγιο για το σύνολο των ΑΛΠ ασχέτως αν αυτές αναφέρονται σε περισσότερα από ένα όχημα της επιχείρησης;
  2. Εκδίδεται ΑΛΠ, την ίδια ημέρα Δελτίο αποστολής και αυτό συνεχίζεται ολόκληρο το μήνα. Στο τέλος του μήνα εκδίδεται ένα τιμολόγιο πώλησης. Όπως και στην περίπτωση 1, αν αυτό είναι σωστή διαδικασία μπορεί να εκδοθεί 1 τιμολόγιο για το σύνολο των Δελτίων αποστολής ακόμα και αν η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός οχήματος;
  3. Εκδίδονται ΑΛΠ χωρίς να αναγράφεται μηχανογραφημένα ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ της επιχείρησης, μπαίνει όμως η σφραγίδα του πρατηρίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται χειρόγραφα.
  4. Εκδίδεται ΑΛΠ με μηχανογραφική καταχώρηση μόνο του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, σφραγίζεται, όμως δεν αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Το ίδιο όχημα βάζει καύσιμο 2 φορές τη μέρα από το ίδιο πρατήριο και στο τέλος της ημέρας εκδίδεται 1 τιμολόγιο σε αντικατάσταση των 2 ΑΛΠ.
Σε όλα τα παραπάνω θεωρήστε ότι κάθε ΑΛΠ είναι κάτω των 300 ευρώ.
Παρακαλώ πολύ την θέση σας ως προς το ποιες από τις παραπάνω διαδικασίες είναι σύμφωνες και αποδεκτές λύσεις από τον ΚΦΑΣ και τον φορολογικό έλεγχο.

 
 
Απάντηση
Με το άρθρο 93 του Ν.4316/2014 προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, κατ’ εξαίρεση, δεν καταργούνται οι αποφάσεις κ.υ.α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012, κ.υ.α. ΠΟΛ.1203/2.11.2012, κ.υ.α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013, κ.υ.α. ΠΟΛ.1206/30.8.2013 και κ.υ.α. ΠΟΛ.1263/4.12.2013, καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στο θέμα σας αναφέρεται τόσο η ΠΟΛ.1203/2012 όσο και η ΠΟΛ.1161/2013 (με την οποία επιλύθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα πρακτικής φύσεως που απορρέουν από την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012), οι οποίες λόγω των προαναφερόμενων διατάξεων συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος των Ε.Λ.Π..

Συγκεκριμένα, η ΠΟΛ.1161/2013 αναφέρει τα εξής:

«2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.2 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών:

1ος τρόπος: Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την έκδοσή της, με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και εφόσον η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, ενώ δεν απαιτείται με τον τρόπο αυτό και η έκδοση τιμολογίου.

2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου (στην οποία προφανώς δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών) και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. ... απόδειξης εσόδου».

Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι, η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την εκδοθείσα απόδειξη εσόδου.

3.Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.4 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών:

1ος τρόπος: Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης (της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) αντίτυπο της οποίας παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.) και η οποία (κατάσταση) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ... αποδείξεων εσόδου».

Επισημαίνεται ότι και για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από τις εκδοθείσες αποδείξεις εσόδου.»

Περαιτέρω, η ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ορίζει ότι στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί του Α.Φ.Μ. του πελάτη, κι της πλήρους επωνυμίας και της πλήρους διεύθυνσης του πωλητή και του πελάτη (όπως επιβάλλεται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, θεωρούμε ότι όλες οι περιπτώσεις που τίθενται στο ερώτημά σας είναι σύμφωνες με το νόμο.

Κατηγορία: