×

Επικοινωνία

×

Ζυθοποιίες

Ως ζυθοποιία χαρακτηρίζεται η βιομηχανία παρασκευής μπύρας («ζύθου»).

Η βιομηχανία αυτή παρουσιάζει μεγάλες διαφορές τόσο ως προς τα μεγέθη των επιχειρήσεων και εργοστασίων, όσο και στις διαδικασίες και τρόπους παρασκευής, την έκταση του αυτοματισμού και τα παραγόμενα είδη μπύρας. Μπύρα εξάλλου μπορεί να παραχθεί και στο σπίτι, και έτσι κυρίως παραγόταν για μεγάλο μέρος της ιστορίας της.

Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 2.450 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 2,60 € ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας και ο μειωμένος (κατά 50%) συντελεστής καθορίζεται σε 1,30 € ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.

Ο παραπάνω  μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται για την μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ο όρος «ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο» σημαίνει το ζυθοποιείο το οποίο πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

  • είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο,
  • χρησιμοποιεί δικές του εγκαταστάσεις και
  • δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμεταλλεύσεως άλλου επιτηδευματία.

Θεωρούνται επίσης ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο δύο ή περισσότερα μικρά ζυθοποιεία όταν αυτά συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας.

Προσοχή!

Από 1.1.2016 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα αυξάνεται από 2,6 που είναι σήμερα σε 5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας και σε 2,5 ευρώ από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ..


Πώληση ζύθου

Ο φόρος 3%, βάσει της διάταξης του άρθρου 39 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό της χώρας ζύθου, ο οποίος βαρύνει τον αγοραστή, από 19-8-2015 και εφεξής, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.

Υπόχρεοι απόδοσης του φόρου

Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, καθώς και οι αποκτώντες από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εισαγωγείς από τρίτη χώρα.

Χρόνος απόδοσης του φόρου

Ο φόρος αποδίδεται με δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις 20 των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Εκπρόθεσμη – Ανακριβής – Μη υποβολή δήλωσης

Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (άρθρο 54).

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2015.

Για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από 1/6/2015 μέχρι τις 18/8/2015, ο φόρος επί του ζύθου, αποδίδεται σύμφωνα με την μέχρι την 20ή Νοεμβρίου 2015.

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η υποβολή της δήλωσης για τα διαστήματα από 19-8-2015 έως 30-9-2015 και από 1/10/2015 έως 31/12/2015 παρατείνεται μέχρι και 29/2/2016.

(24.05.2016)