×

Επικοινωνία

×

Πρακτορεία ΟΠΑΠ

Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τυχερά παίγνια

Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ισχύει μέχρι την 12/10/2020.

Μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ο κάτοχος άδειας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.


Σε ό,τι αφορά τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε., ισχύουν τα εξής:

Το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται μέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες διαμορφούμενο έτσι κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους:

Περίοδος Α':

Από την έναρξη ισχύος της άδειας έως το τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος της άδειας.
Περίοδος Β:

Από την έναρξη του πέμπτου έτους ισχύος της άδειας, μέχρι τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας.

Περίοδος Γ:

Από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της άδειας, μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.

Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό των μικτών κερδών της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την περίοδο από τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων («Μικτά Κέρδη»).

Αν το ποσό των Μικτών Κερδών είναι:

α) μικρότερο ή ίσο από το Κατώτατο Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω), δεν θα υπάρχει επιπλέον συμμετοχή,

β) μεγαλύτερο ή ίσο από Ανώτατο Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω), η επιπλέον συμμετοχή θα ισούται με πέντε ποσοστιαίες μονάδες,

γ) μεταξύ του Κατώτατου και του Ανώτατου Ορίου, η επιπλέον συμμετοχή θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Επιπλέον συμμετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο) /(Άνω Όριο - Κάτω Όριο) x 5%


Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

                        ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ                ΑΝΩ ΟΡΙΟ

Περίοδος Α:   2.793.000.000 €        4.190.000.000 €

Περίοδος Β:   2.940.000.000 €        4.410.000.000 €

Περίοδος Γ:   1.470.000.000 €        2.205.000.000 €

Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.

Σημειώσεις!

  • Με το άρθρο 113 του Ν.4387/2016, καταργήθηκε το ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο είχε αρχικά θεσπιστεί με το άρθρο 12 του Ν.4346/2015.
  • Με την Υποπαράγραφο Δ.12 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, καταργήθηκε η δυνατότητα έκπτωσης ποσοστού 1,5% και 1% για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.

 

Φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου

Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ των πρακτορείων ΟΠΑΠ και της εταιρείας «Payzone Ελλάς Α.Ε.» (στο εξής Εταιρεία), το εκάστοτε συνεργαζόμενο πρακτορείο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει να προωθεί και να διαθέτει στους καταναλωτές, μέσω του ηλεκτρονικού τερματικού της αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας, υπηρεσία που αφορά στην πώληση, στην ονομαστική τους αξία, κωδικών αριθμών ανανεώσεως χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, οι οποίοι εκδίδονται από αντίστοιχες εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Το συνεργαζόμενο πρακτορείο εισπράττει το ποσό της ονομαστικής αξίας και ταυτοχρόνως εκδίδει μέσω του τερματικού σχετική εκτύπωση, στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του πρακτορείου ΟΠΑΠ, το εισπραττόμενο από τον αγοραστή ποσό, το όνομα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν που επιλέχθηκε από τον αγοραστή, η ημερομηνία της συναλλαγής και ο κωδικός αριθμός ανανέωσης.

Για τις ανωτέρω πωλήσεις, το συνεργαζόμενο πρακτορείο ΟΠΑΠ παρακρατά ένα ποσό το οποίο ορίζεται ως «προμήθεια» και απεικονίζεται με τη μορφή έκπτωσης επί της ονομαστικής αξίας στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται από την Εταιρεία προς το πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Από πλευράς ΦΠΑ, η πώληση κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας και διαδικτύου αποτελεί παροχή υπηρεσίας (περ. 1.α', άρθ. 8, Ν.2859/2000).

Για την ανωτέρω δραστηριότητα δεν προβλέπεται απαλλαγή από το ΦΠΑ, όπως για τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων (περ. κζ') και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών (περ. κε'), που παρέχουν με απαλλαγή από το ΦΠΑ τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, χωρίς να δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

Περαιτέρω, στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών. Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, πέραν της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ δραστηριότητάς τους, παρέχουν και φορολογητέες υπηρεσίες για τις οποίες οφείλουν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Λόγω του ότι το σύνολο του ΦΠΑ που αναλογεί στην τιμή λιανικής πώλησης (ονομαστική αξία) του χρόνου ομιλίας και διαδικτύου αποδίδεται στο Δημόσιο από τον πάροχο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ για τις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου δεν υποχρεούνται σε απόδοση ΦΠΑ εκροών, ούτε έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στη δικαιούμενη από την αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία αμοιβή για τις δικές της υπηρεσίες.

Ωστόσο, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των λοιπών εισροών που ενδεχομένως πραγματοποιούν και αφορούν αποκλειστικά την ανωτέρω δραστηριότητα.

Επίσης, δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των κοινών εισροών τους που αφορούν και στην απαλλασσόμενη και στη φορολογητέα δραστηριότητά τους.

Για να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα, οφείλουν να προσδιορίζουν το ποσοστό του εκπιπτόμενου ΦΠΑ (Pro-rata).

Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται σε υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ δηλώνοντας τόσο τις εκροές τους χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και τις απαλλασσόμενες εκροές τους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Κέρδη από πρακτορεία ΟΠΑΠ

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

α) Μικτά κέρδη προ φόρων, μέχρι του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ ανά δελτίο, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. 

β) Μικτά κέρδη προ φόρων, από διακόσια (200) έως οκτακόσια (800) ευρώ ανά δελτίο, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η πληρωμή διενεργείται μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

γ) Μικτά κέρδη προ φόρων, άνω του ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

δ) Η καταβολή των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ και των κερδών της περίπτωσης γ’, διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής κερδών από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης που ορίζει η ΟΠΑΠ ΑΕ προς συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η διαδικασία που ακολουθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ για την έκδοση της εντολής πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ και των κερδών της περίπτωσης γ’, επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που εμφάνισε το δελτίο προς είσπραξη.

Η ΟΠΑΠ χορηγεί αποκλειστικά, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, κατά τους τρεις πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, βεβαίωση κέρδους για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ και των κερδών της περίπτωσης γ’ κάθε οικονομικής χρήσης, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό της σύστημα.

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται, μαζί με το αίτημα του δικαιούχου, να προσκομίζονται το σύνολο των ως άνω εντολών πληρωμής, τα στοιχεία των οποίων επαληθεύονται με το σύστημα της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Η βεβαίωση κέρδους περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο, τα στοιχεία του δικαιούχου που δεν επιτρέπεται να είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής του (το ΑΦΜ του δικαιούχου, η οικονομική χρήση την οποία φορά, το αντίτιμο συμμετοχής, το μικτό και καθαρό κέρδος, και τυχόν φόρους που παρακρατήθηκαν από την ΟΠΑΠ ΑΕ).

Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ ΑΕ και τους παραχωρησιούχους

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων υποχρεούνται να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του Ν.4002/2011, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιοµηχανήµατα που εκμεταλλεύεται µέσω των Πρακτορείων της εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των µη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η µη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π.. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, λειτουργούν τα παιγνιοµηχανήµατα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύβαση µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παραχώρηση και σύμφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.

Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των µη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου µέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π..

Μετά την παρέλευση της άνω ετήσιας προθεσμίας ο αριθμός των µη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημοσίου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π..
Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού φακέλου. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τα παιγνιομηχανήματα λειτουργούν με την ευθύνη του κατόχου της άδειας ή του παραχωρησιούχου που πρέπει να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές του νόμου και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων που υπεβλήθησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση.

Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή παραχωρησιούχου δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποίησή της. Αν πρόκειται για διάθεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.

Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή µε βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή/και ελέγχουν άλεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο.

β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου.

γ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της ΕΕΕΠ.

δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση µε την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την δανειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση µε την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη µε αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής ή/και συνδεδεμένη µε αυτόν εταιρεία ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες εταιρίες.


(Σχετικό λήμμα: «Φόρος κερδών από τυχερά παιχνίδια»)


(05.01.2017)