×

Επικοινωνία

×

Γραμμάτια πληρωτέα

Ως Γραμμάτια Πληρωτέα (Notes payable), χαρακτηρίζονται οι υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο.

Στα Ε.Λ.Π. τα γραμμάτια πληρωτέα παρακολουθούνται στον λογαριασμό 51:

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

51.01 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες

51.02 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - συνδεδεμένες οντότητες


(08/04/2016)