×

Επικοινωνία

×

Αμοιβές διοίκησης

Με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούμενες με τον αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

  • οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης,
  • οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης,
  • αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου «software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών,
  • αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.

Προσοχή!

Στις αμοιβές διοίκησης δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας οι οποίες αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.


Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές διοίκησης

Ο συντελεστής παρακράτησης για αμοιβές διοίκησης ανέρχεται σε 20% και επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.

Νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις εξής υπηρεσίες:

αμοιβές διοίκησης,

αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και

άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες,

δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 (φορείς γενικής κυβέρνησης).

Επομένως, για τις παραπάνω υπηρεσίες που παρέχονται από τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, με εξαίρεση τις αμοιβές που λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς και τις αμοιβές για τεχνικά έργα.


Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου αμοιβών διοίκησης

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα την σχετική δήλωση φόρου, του επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

α. Εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

β. Διακόσια πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων

γ. Πεντακόσια (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου αμοιβών διοίκησης

Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:

α. δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

β. τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,

γ. εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Μη καταβολή φόρου αμοιβών διοίκησης

O υπόχρεος απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Εκπρόθεσμη καταβολή φόρου αμοιβών διοίκησης  

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.

Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.

Καθορισμός επιτοκίων:

Από 1/1/2014 για τον καθορισμό των επιτοκίων ισχύουν τα εξής:

α. Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος, ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.

β. Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλονται στον φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον πέντε και εβδομήντα πέντε (5,75) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.


Συμπλήρωση του Ε1 

• Στους κωδικούς 605 – 606, του πίνακα 4.Γ2, αναγράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα αντίστοιχα εισοδήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 425-426, 403-404, 409-410, εφόσον υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις. Αυτοί οι κωδικοί είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο. Μεταξύ άλλων στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνεται και ο παρακρατηθείς φόρος 20% στις αμοιβές διοίκησης.

Προσοχή!

Σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνονται οι παρακρατηθέντες φόροι, ακόμη και στην περίπτωση που οι λήπτες των αμοιβών φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία.


Παράδειγμα εγγραφής παρακράτησης για αμοιβές διοίκησης

Η εταιρεία Σπύρου Α.Ε. πληρώνει έναν οικονομολόγο για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.

Η αμοιβή του είναι  1.000 ευρώ.

Η παρακράτηση της παραπάνω πληρωμής γίνεται ως εξής:

1.000 x 20% = 200 ευρώ

Συνεπώς η εταιρεία θα πληρώσει:

1.000 x 20% = 200 ευρώ παρακράτηση

1.000 x 24% = 240 ευρώ Φ.Π.Α.

=> 1.240 – 200 = 1.040 ευρώ

Η εγγραφή που θα κάνει η εταιρεία Σπύρου Α.Ε. στα βιβλία της, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο των Ε.Λ.Π., θα είναι η εξής:

1. Αμοιβή οικονομολόγου

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
53.06.00.0000 Οικονομολόγος.. 1.240
64.01.01.0624 Αμοιβές διοίκησης 1.000
54.02.02.2924 Φ.Π.Α. εισροών 240

2. Παρακράτηση αμοιβής ελευθέρων επαγγελμάτων

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
53.06.00.0000 Οικονομολόγος.. 200
54.03.02.0000 Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα 200


(Σχετ.: ΔΕΑΦ Β' 1110696 ΕΞ. 18.07.2016ΠΟΛ.1048/11.02.2014)


(11.05.2016)