×

Επικοινωνία

×

Αγροτικές επιδοτήσεις

Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι αγρότες

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές.

Επομένως στα έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικά περιλαμβάνονταν και οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Επιδοτήσεις Παγίων

  • Δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
  • Αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.
  • Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων.
  • Για επιδοτήσεις βάσει αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1892/1990, ν.3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και οι οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους.

Επιδοτήσεις κάλυψης συγκεκριμένων δαπανών

  • Δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού).

Λοιπές Επιδοτήσεις

  • Θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων (αποφ. 35494/20.03.2015/ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συνοψίζοντας, για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις λαμβάνονται υπόψη κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 12.000 €, ενώ η βασική ενίσχυσή λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό της.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις, στο σύνολο τους, εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Αγροτικές επιδοτήσεις στο Έντυπο Ε3

Πίνακας Ε’:

Αναγράφεται το σύνολο των επιδοτήσεων μόνο για πληροφοριακούς λόγους ως εξής:

Κωδικός 681 – Σύνολο επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν

Αναγράφετε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

(π.χ. επιδοτήσεις για διατήρηση θέσεων εργασίας, για πρόσληψη νέου προσωπικού, επιδότηση δαπανών στα πλαίσια προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κ.λπ.)

Αν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, το ποσό του παραπάνω κωδικού μεταφέρεται στον κωδικό 465 του Πίνακα Η’, στις επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα.

Αν τηρούνται απλογραφικά βιβλία, το ποσό του παραπάνω κωδικού μεταφέρεται στους κωδικούς 273 ή 282 του Πίνακα ΣΤ’, ως λοιπά έσοδα δραστηριότητας.

Κωδικός 904 - Σύνολο επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν

Αναγράφετε για πληροφοριακούς λόγους το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

(π.χ. επιχορηγήσεις για αγορές νέων παγίων, ανέγερσης ακινήτου, κ.λπ.)

Αν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, το ποσό του παραπάνω κωδικού μεταφέρεται στον κωδικό 465 του Πίνακα Η’, στις επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα.

Αν τηρούνται απλογραφικά βιβλία, το ποσό του παραπάνω κωδικού μεταφέρεται στους κωδικούς 273 ή 282 του Πίνακα ΣΤ’, ως λοιπά έσοδα δραστηριότητας.

Κωδικός 909 – Αγροτικές αποζημιώσεις

Στον κωδικό 909 αναγράφονται για πληροφοριακούς λόγους, οι αγροτικές αποζημιώσεις αντίστοιχα, οι οποίες δεν λαμβάνονται στο σύνολο τους υπόψη για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κωδικός 901 – Βασική ενίσχυση

Αναγράφετε τα ποσά που λάβατε και αφορούν τη βασική ενίσχυση του Πυλώνα 1 (άμεσες ενισχύσεις) της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Κωδικός 902 – Πράσινες ενισχύσεις

Αναγράφετε τα ποσά που λάβατε και αφορούν πράσινες ενισχύσεις του Πυλώνα 1 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Πράσινη ενίσχυση δικαιούνται οι γεωργοί, οι οποίοι στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης τηρούν σε όλα τα επιλέξιμα εκτάριά τους τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον των άρθρων 27, 28 και 29 της ΥΑ Αριθ. 104/7056/15.

Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:

α) Διαφοροποίηση καλλιεργειών (άρθρο 27)

β) Διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων (άρθρο 28)

γ) Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση (άρθρο 29)

Δεδομένου ότι οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις (βλ. θ.5.6.6) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 12.000,00 ευρώ:

Κωδικός 903 – Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Αναγράφετε τα ποσά που λάβατε και αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του Πυλώνα 1 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη) καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 52-53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ΕΚ.

Κωδικός 907 – Επενδυτικές ενισχύσεις

Αναγράφετε τα ποσά που λάβατε και αφορούν τις επενδυτικές ενισχύσεις του Πυλώνα 1 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

(π.χ. αγορά παγίου εξοπλισμού - μεταφορικά μέσα, γεωργικά μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός -  ,ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, κλπ).

Κωδικός 908 – Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων

Αναγράφετε τα ποσά που λάβατε και αφορούν τις λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων του Πυλώνα 1 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (π.χ. νέοι γεωργοί, ειδική ενίσχυση βάμβακος κ.λπ.).

Κωδικός 910 – Επενδυτικές ενισχύσεις

Αναγράφετε για πληροφοριακούς λόγους, τα ποσά που λάβατε και αφορούν τις επενδυτικές ενισχύσεις του Πυλώνα 2 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους των ασκούντων ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κωδικός 911 - Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων

Αναγράφετε για πληροφοριακούς λόγους, τα ποσά που λάβατε και αφορούν τις λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων του Πυλώνα 2 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι οποίες είναι αφορολόγητες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους των ασκούντων ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αγροτικές επιδοτήσεις στο Έντυπο Ε1

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2016 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Ωστόσο κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.901) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.902) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ 156 Ε1 ενισχύσεων, κωδικοί 908, 911 και 914) καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους. Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912), αν και δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 909) δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο.


(04.04.2017)