×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών και προσαυξήσεων που καταλογίστηκαν από έλεγχο του ΙΚΑ

Ερώτηση 1093.
20.11.17
Σε έλεγχο που διενήργησε το ΙΚΑ το 2017 σε επιχείρηση για την προηγούμενη δεκαετία έβγαλε διαφορές για παρελθόντα έτη (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) ποσού 3.500 ευρώ (τα 1700 είναι ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα 1800 προσαυξήσεις). Το ποσό αυτό πληρώθηκε εφάπαξ από την επιχείρηση μέσα στο 2017, το ερώτημα είναι αν αυτή η δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της φετινής χρονιάς;


Απαλλαγή τραπεζικών καταθέσεων αλλοδαπής από το φόρο κληρονομιάς

Ερώτηση 1091.
20.11.17
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2.γ’ του Ν.2961/2001 (Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια),
«γ. Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) κατά τις διατάξεις του ν. 5638/1932(ΦΕΚ 307 Α'), στην οποία έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και σε κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς λογαριασμούς σε συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και δραχμές με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση μόνιμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με συνδικαιούχους μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής. Αντίθετα η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου.»
Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι εάν η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο γ’ ισχύει μόνο για τους εν Ελλάδι λογαριασμούς ή ισχύει και για τους λογαριασμούς στην αλλοδαπή για τους οποίους προβλέπονται οι ίδιοι όροι στην σύμβαση όρων ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού που υπογράφουν οι δικαιούχοι του λογαριασμού με την τράπεζα;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου παρελθουσών χρήσεων βάσει δικαστικής απόφασης

Ερώτηση 1084.
10.11.17
Εταιρία είχε συμφωνήσει προφορικά το ενοίκιο από 2.500,00 που είχε υπογράψει στο μισθωτήριο, να πληρώνει 2.000,00 κάθε μήνα από το έτος 2014. Στα βιβλία της καταχωρούσε τις 2.000,00.
Τη διαφορά των 500,00 ευρώ η εκμισθώτρια την διεκδίκησε δικαστικά και την κέρδισε.
Το δικαστήριο όρισε να πληρωθεί εντός 2 ετών σε δόσεις από το 2017.
Τη διαφορά του ενοικίου την καταχωρώ στο 81 ή στο 82 και το ερώτημα είναι εάν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της τρέχουσας χρήσης.


Υπολογισμός εισφορών κατά τη χορήγηση διατακτικών σίτισης και συμπερίληψή τους στις βεβαιώσεις αποδοχών

Ερώτηση 1087.
03.11.17
Εταιρεία χορηγεί κουπόνια σίτισης σε κάποιους από τους εργαζομένους της , αξίας 6 ευρώ την ημέρα.
Ερωτάται , αν πρέπει να φαίνονται στην μισθοδοσία σαν παροχή μη υποκείμενη σε ασφαλιστικές εισφορές και αν πρέπει να συμπεριληφθούν τα ποσά αυτά σαν αφορολόγητα στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών.


Κόστος οικοδομής και ΦΠΑ

Ερώτηση 1081.
31.10.17
Οικοδομοτεχνική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο δραστηριότητας ανέγερση και πώληση κατοικιών, κατασκευάζει νέα κατοικία με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2011, έναρξη κατασκευής 15/01/2017, στη συνέχεια την 02/10/2017 πωλήθηκε με συμβόλαιο έναντι τιμήματος 180.000,00 για το οποίο πληρώθηκε φόρος μεταβίβασης, το τίμημα αφορά την κατοικία ολοκληρωμένη η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.
Ερώτημα 1ο :
Πως θα υπολογίσω το κέρδος από την συγκεκριμένη κατοικία αφού δεν θα έχω το συνολικό κόστος μέχρι το τέλος της χρήσης, το οποίο θα έχω κατά την ολοκλήρωση το 2018, πως θα συνταχθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Ερώτημα 2ο :
Ως προς το ΦΠΑ, σε ποιες περιπτώσεις η πώληση ακινήτου επιβαρύνεται με ΦΠΑ και ποιες όχι, τα υλικά κατασκευής έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, και έχει δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο, πως θα το χειριστώ εάν η πώληση είναι χωρίς ΦΠΑ;
Ερώτημα 3ο :
Εκτός από το συμβόλαιο χρειάζεται να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την επιχείρηση για των πώληση του ακινήτου;


Είσπραξη μερισμάτων από ημεδαπή Α.Ε. από θυγατρική της στην Βουλγαρία

Ερώτηση 1069.
31.10.17
Εισπραχθέντα μερίσματα από θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία. Δικαιούχος των μερισμάτων ημεδαπή Α.Ε.

  1. Στην χρήση 2011 σύμφωνα με άρθρο 14 παρ.13 του Ν.3943/2011 και ΠΟΛ.1129/2011 το ποσό αυτό καταχωρείται ελεύθερο φόρου (καθαρό ποσό) και είναι αφορολόγητο, εμφανιζόμενο σε λογαριασμό Αφορολόγητου Αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής του οφείλετο φόρος 25% και εφαρμογή των διατάξεων παρ.1 αρ.54 Ν.2238/94
  2. Χρήσεις 2012 και 2013, τα ίδια ως άνω μερίσματα από θυγατρική στην Βουλγαρία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.6 Ν.4110/2013 και ΠΟΛ.1134 καταχωρούντο τα μικτά ποσά (Φόρος Βουλγαρίας 10% και μηδέν παρακράτηση φόρου μερισμάτων). Σε περίπτωση διανομής τους οφείλετο φόρος σύμφωνα με το αρ.54 παρ.1 Ν.2238/94 συμψηφιζόμενου του εταιρικού φόρου που καταβλήθηκε στην Βουλγαρία.

Ερώτηση
Εάν τα ως άνω κονδύλια διανεμηθούν σήμερα ποια είναι η τύχη τους από φορολογική άποψη;
Κατισχύουν οι τότε διατάξεις ή οφείλεται φόρος βάσει του Ν.4172/2013 και ποιου άρθρου;

Κατηγορία: 

Φόρος κληρονομίας και δωρεάς που αφορά μετοχές σε αλλοδαπή εταιρεία φορολογικού κατοίκου Ελλάδας

Ερώτηση 1076.
30.10.17
Αλλοδαπή εταιρεία μετέχει με ποσοστό 100% στο εταιρικό κεφάλαιο ελληνικής εταιρείας ΙΚΕ.
Εφόσον ιδιοκτήτης 100% της αλλοδαπής εταιρείας είναι φορολογικός κάτοικος ΕΛΛΑΔΟΣ, τί ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν ο ιδιοκτήτης της αλλοδαπής εταιρείας αποβιώσει, ως προς την δήλωση φόρου κληρονομιάς. Συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση φόρου κληρονομιάς οι μετοχές της αλλοδαπής εταιρείας και καταβάλλεται φόρος κληρονομιάς στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ από τους κληρονόμους, επίσης φορολογικούς κάτοικους ΕΛΛΑΔΟΣ ή εξαιρείται το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο γιατί βρίσκεται στην αλλοδαπή;
β) Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να δωρίσει τις μετοχές της αλλοδαπής εταιρείας στα τέκνα του, υπάρχει φόρος δωρεάς που πρέπει να καταβληθεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή υπάρχει απαλλαγή γιατί το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην αλλοδαπή;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο τρίτου

Ερώτηση 1065.
25.10.17
ΙΚΕ, σε λειτουργία, πρόκειται να ενοικιάσει διαμέρισμα για να εγκαταστήσει την έδρα της. Επειδή ο χώρος χρήζει διαμόρφωσης και μερικής ανακαίνισης, θα γίνουν δαπάνες οικοδομικές κλπ., πέραν του εξοπλισμού.
Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται στα έξοδα της;

Κατηγορία: 

Μείωση δανείου από καταβολή εγγύησης ασφαλιστικής εταιρείας προς την τράπεζα

Ερώτηση 1058.
25.10.17
Εταιρεία (ΕΠΕ) είχε δάνεια από τράπεζες, εγγυημένα από τον διαχειριστή – εταίρο της ο οποίος ήταν ασφαλισμένος από την τράπεζα για θάνατο. Επειδή συνέβη (ο θάνατος), το ποσό του δανείου μειώθηκε από την τράπεζα κατά ένα σημαντικό ποσοστό, με το ποσό που κατέβαλε η ασφαλιστική εταιρεία. Ποιος ο χειρισμός των γεγονότων λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών

Ερώτηση 1066.
23.10.17
ΙΚΕ με αγροτική δραστηριότητα, έχει στην κατοχή της αγροτική έκταση (αγροτεμάχιο) που συνορεύει με χείμαρρο. Δαπάνες αντιστήριξης (τοιχίο κ.λπ.) είναι εκπιπτόμενες;


Σελίδες