×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ΕΕΤΑ

Ερώτηση 1122.
13.12.17
Εκπίπτει το ΕΕΤΑ 2013 που βεβαιώθηκε μέσα στο 2016 σε επιχείρηση που εκμισθώνει ακίνητα στο δημόσιο και του το αφαίρεσαν από το ενοίκιο που εισπράττει; Τέλος του 2016 έφτασε μια λίστα με συμψηφισμούς ΕΕΤΑ του 2013 που έπρεπε να κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα και ήρθε η υπηρεσία και μας είπε βάσει αυτής της απόφασης πρέπει να σας αφαιρέσουμε αυτό το ποσό από το ενοίκιο. Το ποσό που αφαιρέθηκε εκπίπτει σαν έξοδο το 2016 αφού αφορά παρελθόντα έτη;


Παρακράτηση φόρου μερισμάτων επί συμψηφισμού ζημιών με μείωση κεφαλαίου

Ερώτηση 1119.
13.12.17
Οφείλεται φόρος μερισμάτων όταν έχουμε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων; Αν ναι, πού βασίζεται αυτό; Δηλαδή πώς μπορεί να θεωρηθεί μέρισμα η κεφαλαιοποίηση ζημιών;


Ατομική επιχείρηση και εργάτης γης με εργόσημο ή ατομική αγροτική δραστηριότητα-Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1116.
04.12.17
Επαγγελματίας με αντικείμενο εργασιών παντοπωλείο εργάζεται και ως εργάτης γης και ασφαλίζεται με εργόσημο ΟΓΑ για την εργασία του. Θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς αγροτών; Θα εκδώσει ΑΠΥ; Θα φορολογηθεί ως μισθωτός ή οι αμοιβές του θα προστεθούν στα κέρδη του από την επιχείρηση; Τι ισχύει για αγρότη κανονικού καθεστώτος σε ανάλογη περίπτωση;


Φορολογία εισοδήματος- παρακράτηση φόρου σε λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό

Ερώτηση 1113.
30.11.17
Σχετικά με τις αμοιβές που καταβάλει ημεδαπό νομικό πρόσωπο σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξωτερικού για υπηρεσίες που μας παρείχε, τι ισχύει για την παρακράτηση φόρου γενικά και πιο συγκεκριμένα για δικαιώματα;
Όταν έχουμε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το εξωτερικό (ακόμα και αν δεν είναι δικαιώματα) ζητάμε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και υποβάλλουμε στην Δ.Ο.Υ μια δήλωση μηδενική.
Μετά την ΠΟΛ 1007 /2017
Αυτή η υποχρέωση υφίσταται ακόμα είτε αφορά η υπηρεσία σε δικαίωμα είτε όχι;
Η εγκύκλιος φαίνεται να περιέχει δύο αντιφατικές διατάξεις; Παραθέτω τα δύο διαφορετικά εδάφια της ΠΟΛ
“Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.”
«Αντίθετα, οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.»


Εξόφληση δαπάνης άνω των 500 ευρώ μέσω προθεσμιακού λογαριασμού

Ερώτηση 1112.
30.11.17
Σχετικά με την εξόφληση στοιχείων που πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, αυτή πρέπει να γίνεται μόνο με λογαριασμούς όψεως; Αν δηλ. κάποιος επαγγελματίας πληρώσει τιμολόγιο άνω των 500 ευρώ σε άλλον επαγγελματία μέσα από προθεσμιακό λογαριασμό υπάρχει πρόβλημα;


Φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση παροχής κατοικίας σε διευθύνοντα σύμβουλο Α.Ε.

Ερώτηση 1101.
23.11.17
ΑΕ ενοικιάζει κατοικία την οποία παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ενοίκιο θα υπολογιστεί και σαν παροχή στο τέλος του χρόνου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ερωτάται, αν το ενοίκιο αναγνωρίζεται σαν έξοδο της ΑΕ δεδομένου ότι δηλώνεται ως παροχή και, αν η παροχή αυτή έχει ασφαλιστικές εισφορές. ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέτοχος άνω του 3% και ασφαλίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), και δεν λαμβάνει μισθό.


Δωρεάν παραχώρηση οικίας σε μη κερδοσκοπικού χαρκατήρα νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1096.
20.11.17
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όταν του παραχωρείται δωρεάν οικία για την άσκηση του σκοπού του π.χ. στέγαση αστέγων και ποιες οι υποχρεώσεις του παραχωρούντος την οικία.

Κατηγορία: 

Τροποποιητική δήλωση παρελθουσών ετών

Ερώτηση 1098.
20.11.17
Η αρχική Δ.Φ.Ε. οικονομικού έτους 2008 εκκαθαρίστηκε χρεωστικώς, λανθασμένα, λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς ελήφθη υπόψη και το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης του φορολογούμενου. Υπάρχει δικαίωμα τροποιητικής δήλωσης για το 2008;


Σελίδες