×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Κάλυψη τεκμηρίων από δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή

Ερώτηση 1164.
02.03.18
Ιδιώτης φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει την Ελληνική και την Βουλγαρική υπηκοότητα.
Τον Ιανουάριο του 2018 σύναψε δάνειο στην Βουλγαρία από άλλο ιδιώτη και από Βουλγάρικη εταιρεία ύψους 5.000 € το πρώτο και 5.000 € το δεύτερο. Ερωτάται, υπάρχει υποχρέωση χαρτοσήμανσης του δανείου στην Ελλάδα, δεδομένου ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη τεκμηρίων; Οι συμβάσεις των δανείων έχουν κατατεθεί στην Βουλγάρικη φορολογική αρχή. Θα πρέπει να κατατεθούν και στην Ελλάδα; Αν ναι σε ποια προθεσμία; Ή αρκεί να μεταφραστούν επισήμως για να χρησιμοποιηθούν;


Ζημιά που προκύπτει από συμφωνία εξυγίανσης και διαγραφή της απαίτησης

Ερώτηση 1168.
01.03.18
Πελάτης λογιστηρίου είχε λαμβάνειν ως ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία 136.000,00 ευρώ από την πτωχευθείσα Μαρινόπουλος ΑΕ. Κατόπιν εξαγοράς της τελευταίας από την Σκλαβενίτης ΑΕ και υστέρα από τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, οριστικοποιήθηκε η εξόφληση του ημίσεος ποσού ήτοι 68.000,00 ευρώ, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του πελάτη λογιστή και της Σκλαβενίτης ΑΕ.
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε το ανεξόφλητο ποσό των 68.000,00 ευρώ πώς αποτυπώνεται ως ζημιά στους λογαριασμούς κίνησης μήνα όπως και στους λογαριασμούς κλεισίματος χρήσης ημερολογιακού έτους 2017, καθώς και ενημέρωση για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε αξιόλογο αναφοράς για αυτή την περίπτωση (νομολογία, συμβουλή, οτιδήποτε).

Κατηγορία: 

Μη κερδοσκοπικό σωματείο - Εκδρομές

Ερώτηση 1166.
01.03.18
Σωματείο συνταξιούχων μη κερδοσκοπικό πρόκειται να οργανώσει εκδρομές. Οι εκδρομές αναφέρονται στον σκοπό του καταστατικού του σωματείου. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν εκτός από τα μέλη και τρίτοι, όπως σύζυγοι - φίλοι κλπ. Τα χρήματα που θα εισπραχθούν θα ισοσκελισθούν από τα έξοδα της εκδρομής (π.χ. λεωφορείο). Το ερώτημα είναι:
Τα παραπάνω χρήματα εάν θα θεωρηθούν έσοδα και τι παραστατικό εκδίδει το σωματείο;


Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση παροχής σε είδος (αυτοκινήτου) σε εταίρο

Ερώτηση 1160.
23.02.18
Δικηγορική εταιρεία έχει στην κατοχή της αυτοκίνητο ΙΧ. Τα μέλη της είναι δύο με ποσοστό 80% και 20%. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κυρίως από το μέλος με ποσοστό 20%. Θέτω τα εξής ερωτήματα
1. Μπορώ να δώσω την παροχή στο ένα μέλος;
2. Άλλαξε κάτι όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού; (ΛΤΠΡΦ)
3. Θα υπολογίσω ασφαλιστικές εισφορές και αν ναι με ποιον τρόπο;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1153.
16.02.18
Θα γίνει σύσταση εταιρείας ΙΚΕ με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση δωματίων, στην οποία θα συμμετέχουν ένα φυσικό πρόσωπο και ένα νομικό πρόσωπο, τα οποία θα αγοράσουν ένα οικόπεδο και θα το νοικιάσουν στην ΙΚΕ, η οποία θα ανεγείρει κτίσμα σ' αυτό.
1. Το συμβόλαιο ενοικίασης πόσης διάρκειας θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να εκπέσουν οι δαπάνες ανέγερσης καθώς και το ΦΠΑ τους;
2. Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση:
α) αν το ακίνητο αποδοθεί μετά από 20 χρόνια στον ενοικιαστή χωρίς τίμημα;
β) αν αποδοθεί με κάποιο εύλογο τίμημα;

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση παγίων και εμπορευμάτων επιχείρησης

Ερώτηση 1149.
15.02.18
Ένας φαρμακοποιός θέλει να κάνει δύο συστεγάσεις φαρμακείων. Στην πρώτη συστέγαση θέλει να μεταβιβάσει την άδεια του ήδη υπάρχοντος φαρμακείου σε ένα νέο φαρμακοποιό αφήνοντάς του τον πάγιο εξοπλισμό και στην δεύτερη συστέγαση να κάνει Ο.Ε. με έναν φαρμακοποιό που έχει επίσης φαρμακείο και θέλει να αποχωρήσει. Η όλη διαδικασία γίνεται λόγω των περιορισμών που θέτει ο νόμος στις άδειες των φαρμακείων.
α) Μπορεί στην μία επιχείρηση να εισφέρει μόνο τον πάγιο εξοπλισμό και στην δεύτερη μόνο το εμπόρευμα;
β) Πρέπει να κοπούν τιμολόγια στην κάθε εταιρεία για ό,τι εισφέρεται σε αυτές (πάγια, εμπόρευμα); Και αν ναι, αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Υπάρχει άλλος τρόπος "εισφοράς" αφού στην ουσία η εισφορά είναι εικονική; Αν το ποσό είναι άνω των 500 ευρώ μπορεί η συναλλαγή να διεκπεραιωθεί και σε λογαριασμό όψεως μέλους ή αποκλειστικά της εταιρείας;
γ) Εφόσον διαλυθούν οι εταιρείες και στο καταστατικό τους προβλέπεται ότι το εμπόρευμα ή τα πάγια θα μείνουν στο χ ή το ψ μέλος χρειάζεται κάποιο επιπλέον στοιχείο;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού μισθωτηρίου λόγω εισφοράς μετόχου/εταίρου στην εταιρεία της παραχώρησης χρήσης ακινήτου και ωφέλεια από την ανέγερση κτιρίου

Ερώτηση 1148.
12.02.18
Ιδιώτης συμμετέχει σε Ο.Ε. εισφέροντας σαν κεφάλαιο την χρήση οικοπέδου που έχει στην κυριότητά του για 20 έτη. Η Ο.Ε. πρόκειται να ανεγείρει ακίνητο επί του οικοπέδου το οποίο, μετά την 20ετία που λήγουν και η διάρκεια της Ο.Ε. και η συμφωνία παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου, θα παραμείνει στην κυριότητα του ιδιώτη. Ερωτάται αν ο ιδιώτης είναι ΟΚ απέναντι στην εφορία για την εισφορά αυτή με τον τρόπο που γίνεται, δηλαδή με την αναφορά στο καταστατικό της Ο.Ε. ότι πρόκειται για την εισφορά του ιδιώτη στο κεφάλαιο της εταιρείας και αφού έχει εκτιμηθεί η εισφορά αυτή από την επιτροπή του άρθρου 9 κλπ. ή πρέπει να υποβάλει και μισθωτήριο ηλεκτρονικά δεδομένου ότι ούτως ή άλλως θα δηλώσει σαν ενοίκιο το όφελος που θα έχει από την ανέγερση του κτιρίου στην διάρκεια της 20ετίας. Αν όχι, με τι τρόπο θα εμφανίζει το ακίνητο αυτό και την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου στο Ε9 και στο Ε2;


Λογιστικός χειρισμός κατεστραμμένων πάνελ φωτοβολταϊκού πάρκου - Εφάπαξ απόσβεση (1.500 ευρώ) καινούριων πάνελ

Ερώτηση 1147.
29.01.18
ΕΠΕ που έχει στην κατοχή της φωτοβολταϊκό πάρκο, αντιμετωπίζει το πάρκο από πλευράς αποσβέσεων σαν σύνολο και όχι σαν επιμέρους πάγια (πάνελ, inverter κλπ), εδώ και 4 χρόνια που λειτουργεί.
Το 2017 αγόρασε 10 πάνελ σε αντικατάσταση ισάριθμων τα οποία είχαν μειωμένη απόδοση και δεν καλύπτονταν από εγγύηση.
Ερωτάται αν μπορεί να αποσβέσει τα εν λόγω 10 πάνελ στο σύνολό τους μέσα στο 2017 δεδομένου ότι η αξία του καθενός από τα 10 πάνελ είναι 780 €. Δεσμεύεται από το γεγονός ότι αποσβένει το σύνολο του φωτοβολταϊκού πάρκου και όχι τα επιμέρους πάγια που το αποτελούν έως τώρα;
Επίσης αν πουλήσει τα κατεστραμμένα προηγούμενα 10 πάνελ σε μηδαμινή τιμή, πως θα μειώσει την αξία του Πάγιου εξοπλισμού δεδομένου ότι αυτά δεν απεικονίζονται ανά είδος και τεμάχιο στο μητρώο παγίων;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών

Ερώτηση 1144.
25.01.18
Δικηγορική εταιρεία συνάπτει συμφωνητικό με πελάτη βάσει του οποίου η καθαρή αμοιβή του είναι 1.500 ευρώ (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών 34% και της φορολογίας 29%). Πώς θα γίνεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και έκπτωσής τους από 1/1/2018; Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ώστε να παραμένει καθαρή αμοιβή 1.500 ευρώ;

Κατηγορία: 

Φορολογία αξίας εισφοράς ακινήτου σε ΙΚΕ

Ερώτηση 1139.
16.01.18
Ιδιώτης συμμετέχει σε εταιρεία ΙΚΕ εισφέροντας την χρήση ιδιόκτητου ακινήτου του για 10 έτη. Η αξία της εισφοράς του αποτιμάται από Ορκωτό λογιστή. Ερωτάται, αν η αξία της εισφοράς του όπως αποτιμάται από τον Ορκωτό λογιστή, πρέπει να δηλωθεί ως ατομικό του εισόδημα από ακίνητα επιμεριζόμενο στα 10 έτη που ισχύει η παραχώρηση, και να φορολογηθεί γι’ αυτό.

Κατηγορία: 

Σελίδες