×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ανέγερση ακινήτου σε ακίνητο τρίτου με επιδότηση στο μισθωτή – Φορολογία μισθώματος σε είδος και υπεραξίας

Ερώτηση 1187.
21.03.18
Στην περίπτωση π.χ. 25ετούς μίσθωσης ακινήτου από ΦΠ (μη επιτηδευματία) προς ΙΚΕ, με σκοπό την ένταξη της ΙΚΕ στο ΕΣΠΑ Τουρισμού και λήψη επιδότησης 50% (για εκτεταμένες δαπάνες βελτίωσης και δαπάνες εξοπλισμού), ποιο ποσό θα ληφθεί υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του μισθώματος σε είδος; Αυτό της συνολικής δαπάνης της επένδυσης (χωρίς την αφαίρεση της επιδότησης) ή του τελικού κόστους για τον μισθωτή (δηλαδή μετά την μείωση με την επιδότηση του ΕΣΠΑ 50%);
Επίσης, στο τέλος της μίσθωσης (μετά την πάροδο της 25ετίας) και εφόσον το ακίνητο περιέλθει στον εκμισθωτή, θα υπάρξει φορολογία υπεραξίας; Αν ναι, θα υπολογιστεί στην τότε αγοραία αξία του ακινήτου μείον τα μισθώματα της 25ετίας (εννοώ τα μισθώματα πραγματικής αξία συν της αξίας μίσθωσης σε είδος);

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;


Αποσβέσεις παγίων που επιχορηγήθηκαν βάσει Ν.3299/2004

Ερώτηση 1180.
20.03.18
Εταιρεία με νομική μορφή ΙΚΕ, και αντικείμενο εργασιών "παραγωγή ενέργειας από φ/β συστήματα" κατασκεύασε φωτοβολταϊκό πάρκο για το οποίο έλαβε το 2017 επιχορήγηση βάσει των διατάξεων του Ν.3299/2004.
Πως θα αντιμετωπίσει λογιστικά την επιχορήγηση την οποία έλαβε και σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί;
Πως επηρεάζονται οι αποσβέσεις των παγίων λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή του φ/β πάρκου για το οποίο επιχορηγήθηκε ολοκληρώθηκε το 2011 και από το 2011 πουλάει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο ΛΑΓΗΕ.

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε ξένο νόμισμα στο τέλος της χρήσης

Ερώτηση 1185.3
20.03.18
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την τακτοποίηση των όψεως σε ξένο νόμισμα στις 31/12 εκπίπτουν φορολογικά; Αναφέρω ένα παράδειγμα:
Στις 31/12 ο όψεως έχει υπόλοιπο στα βιβλία 5.500€ (το ποσό σε € έχει προκύψει από την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της κάθε συναλλαγής). Το υπόλοιπο σε δολάρια είναι 6.000$. Η ισοτιμία στις 31/12 είναι 1,19, επομένως η αξία του σε € θα είναι 5.042€. Η χρεωστική συναλλαγματική διαφορά που θα προκύψει θα είναι 458€. Η εγγραφή βάσει ΕΛΠ θα είναι:
62 Χ 458,00
38-02 Π 458,00
Αναγνωρίζεται φορολογικά αυτή η ζημία; Αντίστοιχα, αν προέκυπτε πιστωτική συναλλαγματική διαφορά, φορολογείται ως έσοδο;

Κατηγορία: 

Ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια για μέλος Δ.Σ.)

Ερώτηση M018.
13.03.18
Κατά τον φορολογικό έλεγχο ποια είναι τα στοιχεία που θα ελέγξει ένας ελεγκτής προκειμένου να κρίνει την εκπεσιμότητα ή όχι της δαπάνης.
Αρκεί η αναγραφή επί του ασφαλιστηρίου της λέξης "ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ" ;
Συμπληρωματικά εάν ο εργαζόμενος έχει και την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει ή όχι την εκπεσιμότητα της δαπάνης;


Επισφαλείς απαιτήσεις εταιρείας σε εκκαθάριση

Ερώτηση 1174.
07.03.18
Μεταφορική επιχείρηση το 2017 είχε κέρδη 100.000. Το 2018 τίθεται σε εκκαθάριση. Μέρος των εσόδων του 2017 π.χ. 90.000 δεν πληρώθηκαν στην επιχείρηση και η εταιρεία άσκησε τα ένδικα μέσα για την είσπραξή τους. Επειδή η εταιρεία το 2018 είναι σε εκκαθάριση και δεν έχει έσοδα, υπάρχει δυνατότητα αυτά τα έσοδα να καταχωρηθούν στην αναμόρφωση π.χ. με τροποποιητική το 2017;

Κατηγορία: 

Διατακτικές σίτισης. Χρόνος χορήγησης & έκπτωση δαπάνης

Ερώτηση 1178.
05.03.18
Σύμφωνα με το άρθρο 14 ν.4172/2014:

  1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:

    ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,

Ως παραστατικό για την λογιστική καταχώρηση και φορολογική αναγνώριση της δαπάνης είναι αρκετό το τιμολόγιο της αγοράς των διατακτικών και η κατάσταση παραλαβής αυτών υπογεγραμμένη από τους υπαλλήλους που τις έλαβαν;
Η αγορά και ο διαμοιρασμός των διατακτικών στους υπαλλήλους μπορεί να γίνει εφάπαξ τον τελευταίο μήνα του έτους ή πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση μπλοκάκια σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι στην αλλοδαπή

Ερώτηση 1177.
05.03.18
Μετά την δημοσίευση της ΠΟΛ.1029/2018 τι αλλάζει ουσιαστικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εκδότη και του λήπτη του στοιχείου; Δημιουργείται κάποια υποχρέωση για αλλαγές όσον αφορά και τις προηγούμενες χρήσεις;

Κατηγορία: 

Τρόπος δήλωσης εισοδήματος από παραχώρηση χρήσης κτιρίου και ανέγερσής του από τον μισθωτή – Αναγραφή στο Ε9

Ερώτηση 1172.
02.03.18
Φυσικό πρόσωπο ενοικιάζει με χαμηλό ποσό οικόπεδο με υπάρχουσα παλαιά κατοικία, σε νομικό πρόσωπο το οποίο με δική του δαπάνη θα επισκευάσει το υπάρχον κτίσμα και θα εκδώσει νέα οικοδομική άδεια για ανέγερση νέου κτιρίου εντός του οικοπέδου που θα το εκμεταλλευτεί για 20 χρονιά και μετά θα το παραδώσει στον εκμισθωτή.
Τι υποχρέωση έχει ο εκμισθωτής ως προς το μισθωτήριο, τι θα δηλώνει ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και πως και ποτέ θα πρέπει να αναγράψει στο Ε9 το νέο ακίνητο που θα ανεγερθεί στο οικόπεδο του με δαπάνη του νομικού προσώπου;


Πώληση τρακτέρ

Ερώτηση 1169.
02.03.18
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πουλάει το τρακτέρ του. Η πώληση έχει υπεραξία; Αγοραστής είναι επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και παράλληλα έχει αγροτικές δραστηριότητες (Καλλιέργεια πορτοκαλιών). Το Τιμολόγιο Αγοράς για την αγορά αγαθών που θα εκδώσει θα έχει χαρτόσημο; Αν ναι πόσο; 1,2% ή 3,6%;


Σελίδες