×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έκπτωση δαπάνης που αφορά χορηγία/διαφήμιση προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1217.
13.04.18
Α.Ε. έγινε χορηγός σε αθλητικό σωματείο και κατέβαλε ποσό 1000 € πλέον ΦΠΑ 24 %. στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το σωματείο θα τοποθετήσει σε αντάλλαγμα διαφημιστική πινακίδα της εταιρείας στο χώρο του γηπέδου. τα χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου. Ερωτάται αν το ποσό αυτό εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έξοδα της Α.Ε.


Δωρεά σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ερώτηση 1210.
12.04.18
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία λαμβάνει δωρεές, χρηματικά ποσά και εξοπλισμό από φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών που προβλέπονται στο καταστατικό της.
Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την λήψη αυτών των ποσών τόσο ως προς τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος καθώς και ως προς τον κώδικα τελών χαρτοσήμου.

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης αγροτικού Φ.Ι.Χ.

Ερώτηση 1209.
12.04.18
Πριν ένα μήνα σχεδόν, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης πούλησε σε άλλον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ.
Από το υπουργείο μεταφορών ζήτησαν φόρο υπεραξίας, τον οποίο και πλήρωσε ο πωλητής.
Με ποια διαδικασία μπορεί να πάρει τα χρήματα του πίσω ο πωλητής αφού βάσει την 1086580/1664/Α0012/4.10.2007 απόφαση, η συγκεκριμένη πώληση εξαιρούνταν από φόρο υπεραξίας;

Κατηγορία: 

Έκπτωση καταβαλλόμενων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών από εργολάβο που έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία

Ερώτηση 1205.
12.04.18
Εργολάβος οικοδομών έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία. Το ποσό των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών εκπίπτουν από τα έσοδα του εργολάβου για τους οποίους όμως καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές η εταιρεία με ΑΠΔ και ΑΜΟΕ;


Φόρος υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. προς Α.Ε. στην οποία ο πωλητής είναι βασικός μέτοχος της Α.Ε.

Ερώτηση 1206.
04.04.18
Εταίρος ΟΕ με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 50% θα μεταβιβάσει το μερίδιό του σε ΑΕ στην οποία κατέχει ποσοστό 97,1%. Ερωτάται αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την υπεραξία σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι ο πωλητής και ο Αγοραστής είναι το ίδιο πρόσωπο (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό).

Κατηγορία: 

Αμοιβή με μισθό διαχειριστή ΙΚΕ και απλού εταίρου

Ερώτηση 1197.
26.03.18
Υπάρχει ΙΚΕ με 2 μέλη, τον διαχειριστή και τον απλό εταίρο.
Κατόπιν απόφασης γενικής συνελεύσεως ο διαχειριστής λαμβάνει μισθό 800 ευρώ μηνιαίως.
Οι απορίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Πρέπει να γίνει τροποποίηση καταστατικού, ναι ή όχι;
  2. Η αμοιβή του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι; Εάν ναι, ισχύει το αφορολόγητο όριο μισθωτών;
  3. Πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου ελεύθερου επαγγελματία 20% ή Φ.Μ.Υ. ναι ή όχι; Μήπως επιβάλλεται και χαρτόσημο οποιασδήποτε μορφής;
  4. Επί της προαναφερθείσας αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ υπολογίζονται ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ ναι ή όχι, και εάν ναι με ποιον τρόπο;
  5. Ακριβώς οι ανωτέρω απορίες ισχύουν και για αμοιβή με μισθό του απλού εταίρου, αν αποφασιζόταν κάτι τέτοιο.

Χαρτόσημο – Ομολογιακό δάνειο

Ερώτηση 1198.
23.03.18
Παρακαλώ ενημερώστε με για το παρακάτω:
Ελληνική ΑΕ πρόκειται να λάβει ομολογιακό δάνειο από το εξωτερικό.
Η σύμβαση θα συναφθεί στην αλλοδαπή και τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Ελληνική ΑΕ επίσης στην αλλοδαπή.
Η σύμβαση του δανείου υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου;
Η σύμβαση πρέπει να κατατεθεί στην ΔΟΥ της Ελληνικής ΑΕ;
Οι τόκοι που θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση του δανείου θα χαρτοσημαίνονται;
Θα επιβαρύνονται και με 0,06%;
Αν επιβαρύνεται με χαρτόσημο, ποιος είναι ο σχετικός συντελεστής;

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση χώρου από νομικό πρόσωπο σε εταιρία κινητής τηλεφωνίας για εγκατάσταση κεραίας

Ερώτηση 1192.
23.03.18
Ξενοδοχειακή μονάδα εκμισθώνει στο χώρο της ταράτσας 1 τ.μ. για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα εκμισθώνει στο υπόγειο χώρο 12 τ.μ. και δωμάτιο στον τελευταίο όροφο του κτιρίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της κεραίας από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται ετησίως.
Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού για την παραπάνω πράξη ή θεωρείται εισόδημα από ακίνητα, έχει χαρτόσημο 3,6% και αρκεί η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό;


Έκπτωση δωρεάς ή χορηγίας (σε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο) από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης

Ερώτηση 1204.
22.03.18

  1. Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε αν χρηματική δωρεά ή χορηγία σε αθλητικό σωματείο επαρχιακής πόλης εκπίπτει από τα έξοδα του δωρητή (νομικό πρόσωπο, ελ. επαγγελματία κ.λπ.);
  2. Ποιες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορεί ο σύλλογος να δεχτεί τη δωρεά και ποιες οι προϋποθέσεις για να εκπέσουν από τα έξοδα της εταιρείας;
  3. Σε περίπτωση ελέγχου ποια είναι τα στοιχεία που θα ελέγξει ο ελεγκτής προκειμένου να κρίνει την εκπεσιμότητα ή όχι της δαπάνης, (παρακαλώ πολύ όπως μου αναλύσετε και τις διαφορετικές περιπτώσεις δωρεάς ή χορηγίας πάνω στο ερώτημά μου);

Σελίδες