×

Επικοινωνία

×

Δυνατότητα μη έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου σε περίπτωση claw back

Ερώτηση 997.
10.07.17
Γιατρός που έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ, με ανάρτηση στο σύστημα e-ΔΑΠΥ, τις μειώσεις στις αμοιβές του για το clawback και rebate, έχει υποχρέωση να εκδώσει και πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ ή το ίδιο το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ επέχει και θέση τιμολογίου με βάση τα ΕΛΠ;

Κατηγορία: 

Προαιρετική – υποχρεωτική σύνταξη απογραφής για απλογραφικά με τζίρο < 150 χιλ. €

Ερώτηση 988.
27.06.17
Έστω ότι την 31/12/2016 συντάχθηκε απογραφή και για την επόμενη χρήση 2017 η επιχείρηση δεν θέλει (αφού δεν υποχρεούται) να συντάξει απογραφή. Στο Ε3 του φορολογικού έτους 2017, η απογραφή λήξης της 31/12/2016 θα αναγραφεί σαν απογραφή έναρξης του 2017;
Έστω ότι την 31/12/2016 ΔΕΝ συντάχθηκε απογραφή (αφού η επιχείρησης δεν υποχρεούνταν). Αν στην χρήση 2017 αποφασίσει να συντάξει απογραφή λήξης 31/12/2017, στο Ε3 του φορολογικού έτους 2017 τι θα αναγράψει σαν απογραφή έναρξης 1/1/2017;
Θα μπορούσε να συντάξει απογραφή έναρξης 1/1/2017 η οποία όμως δεν θα ήταν υποχρεωτική να αναγραφεί στο Ε3 του φορολογικού έτους 2016 ως απογραφή λήξης 31/12/2016;
Αν συντάξω προαιρετική απογραφή την 31/12/2016. Ποια θα είναι η τελευταία υποχρεωτική απογραφή του κύκλου της τριετίας; Η απογραφή της 31/12/2019;

Κατηγορία: 

Συνεχόμενες προαιρετικές απογραφές – δυνατότητα διακοπής διενέργειας προαιρετικής απογραφής

Ερώτηση 987.
27.06.17
1η Επιχείρηση: Απλογραφικά – Λιανοπωλητής οπτικών
Ακαθάριστα έσοδα κατά χρήση:
2010 = 203.000€
2011 = 141.000€
2012 = 122.000€
2013 = 98.000€
2014 = 98.000€
2015 = 98.000€
2016 = 101.000€
Όλα τα χρόνια αυτά διενεργούσε απογραφή αποθεμάτων.
Πότε κλείνει ο κάθε κύκλος υποχρέωσης απογραφής λόγω σύνταξης προαιρετικής απογραφής;
Τελικά, πότε μπορεί να σταματήσει την απογραφή;
 
2η επιχείρηση: Απλογραφικά – παντοπωλείο μίνι μάρκετ (λιανική)
Ακαθάριστα έσοδα κατά χρήση:
2012 = 8.500€ (έναρξη 18/12/2012) – Δεν έκανε απογραφή
2013 = 98.000€ - συνέταξε απογραφή
2014 = 98.000€ - συνέταξε απογραφή
2015 = 98.000€ - συνέταξε απογραφή
2016 = 101.000€ - συνέταξε απογραφή
Επίσης, τα ίδια με παραπάνω ερωτήματα.

Κατηγορία: 

Βεβαίωση οίκου δημοπρασιών ως τιμολόγιο - Υποβολή δήλωσης από υπό σύσταση ίδρυμα

Ερώτηση 985.
22.06.17
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τηρώ βιβλία σ’ ένα υπό ίδρυση Ίδρυμα το οποίο τον 6/2016 εκποίησε στον οίκο christie's τιμαλφή τα οποία ήταν στην περιουσιακή του κατάσταση μέσω της διαθήκης που άφησε η θανούσα. Ο οίκος christie's σε δημοπρασία που έγινε στο Λονδίνο, εκποίησε τα κοσμήματα τα οποία αξιολογήθηκαν και εκποιήθηκαν 212.000 € εκ των οποίων στον τραπεζικό λογαριασμό κατατέθηκαν 189.517,4 €. Η διαφορά σε κατάσταση που εστάλη μέσω mail δεν είναι τιμολόγιο αλλά μια κατάσταση που πήγε το κάθε τι. Προμήθειες και τα λοιπά.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει πώς χειρίζομαι λογιστικά το ποσό της κατάθεσης αλλά και το ποσό της προμήθειας από την cristie's από την στιγμή που δεν εκδόθηκε τιμολόγιο.
Επίσης, τα υπό ίδρυση Ιδρύματα σε σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών πέρσι το καλοκαίρι μου γνωστοποιήθηκε πως δεν είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ήθελα να γνωρίζω αν αυτο που μου επιδόθηκε εγγράφως ισχύει ή όχι.

Κατηγορία: 

Αντιμετώπιση επιδότησης/επιχορήγησης - Τέλος χαρτοσήμου σε δοσοληπτικό λογαριασμό - Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων και καταχώρηση στο Ε3 - Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων για επιχορηγήσεις

Ερώτηση 963.
13.06.17
Θα ήθελα την γνώμη σας για μια Αστική εταιρεία ΜΚΟ η οποία ασχολείται με τον σχεδιασμό προτάσεων και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από ΕΕ. Ειδικότερα:
1) Λαμβάνει επιχορήγηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων σε ποιο κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ καταχωρείται. Η εταιρεία είναι ενταγμένη στο ΦΠΑ.
2) Οι δαπάνες που πραγματοποιεί και οι οποίες δεν είναι ενταγμένες σε κανένα πρόγραμμα (ΔΕΗ-ΟΤΕ-επισκευές εξοπλισμού κλπ) το ΦΠΑ αυτών μειώνεται με βάση ποιο κλάσμα pro-rata με δεδομένο το μοναδικό έσοδο είναι οι εισφορές των εταίρων και οι επιχορηγήσεις προγραμμάτων.
3) Επειδή τα προγράμματα υλοποιούνται και χρειάζεται η προηγούμενη εξόφληση αυτών για να σταλεί η επιχορήγηση, οι προσωρινές καταβολές των εταίρων θεωρούνται δανεισμός και εάν ναι, επί ποιου ποσού θα πληρωθεί χαρτόσημο; Στο καταστατικό προβλέπεται η δυνατότητα των προσωρινών καταβολών.
4) Με βάση τα ΕΛΠ στα απλογραφικά ποιοι λογαριασμοί πρέπει να κινηθούν για την παρακολούθηση της υλοποιήσεις τον περιφερειακών προγραμμάτων.
5) Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει σε ποιο κωδικό του εντύπου Ν καταχωρούνται;
6) Στο λογαριασμός ΓΕ και αποτελεσμάτων ποια έσοδα και ποιες δαπάνες πρέπει να απεικονίζονται;

Κατηγορία: 

Τήρηση λογαριασμών από ΜΚΟ

Ερώτηση 969.
07.06.17
Θα ήθελα την άποψη σας σχετικά σε ποιούς λογαριασμούς ΕΓΛΣ και ΕΛΠ παρακολουθεί μια ΜΚΟ με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία την εκτέλεση περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στο σύνολο τους αλλά και σε ποσοστό. Ειδικότερα ποιοι λογαριασμοί ενεργητικού κινούνται με τα έργα και ποιοι για τις χρηματοδοτήσεις τρίτων (δωρεές και επιχορηγήσεις).

Κατηγορία: 

Καθορισμός κατηγορίας μεγέθους οντοτήτων

Ερώτηση 955.
10.05.17
Μια ΑΕ έχει τα εξής δεδομένα:

2015 2014 2013 2012
Σύνολο Ενεργητικού 1.612.764,72 1.603.809,93 1.633.666,38 1.636.857,15
Κύκλος Εργασιών 867.206,19 606.439,64 774.638,45 730.665,16
Αριθμός Προσωπικού 4 4 4 4

Το 2015 χαρακτηρίστηκε ως μικρή οντότητα, διότι είχαμε την μη υπαγωγή του κριτηρίου του κύκλου εργασιών μόνο για 1 χρονιά το 2014 < 700.000 ευρώ και όχι για 2 συνεχόμενες. Με δεδομένο ότι το 2016 ο κύκλος εργασιών είναι 630.700,00€ ο κύκλος εργασιών περίπου < 700χιλ. (και σύνολο ενεργητικού 1.612.700€ περίπου) σε ποια κατηγορία οντοτήτων θα ενταχθεί η εν λόγω εταιρία για το 2016;

Κατηγορία: 

Φορολογική & λογιστική αντιμετώπιση επιχορήγησης ν.3299/2004

Ερώτηση 938.
12.04.17
Εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση επένδυσης βάσει του Ν.3299/2004 και για την οποία υπάρχει ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου περί ΥΠΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για ενίσχυση με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ έχει ημερομηνία 2015. Διευκρινίζω ότι μέχρι σήμερα η επιχείρηση δεν έχει εισπράξει το ποσό της επιχορήγησης.
Τα ερωτήματα που θέλω να θέσω είναι τα ακόλουθα.

  1. Πότε πρέπει να γίνει η λογιστική εγγραφή και ποιοι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση;
  2. Πώς αντιμετωπίζω τα ποσά της επιχορήγησης λογιστικά και φορολογικά; Επηρεάζουν το αποτέλεσμα της χρήσης μέσα από τις αποσβέσεις που υπολογίζω κάθε χρόνο για τα πάγια τα οποία επιχορηγήθηκαν;
  3. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος αποφασίσει να μεταβιβάσει τα μερίδια του πώς επηρεάζεται η υπεραξία επί της οποίας θα υπολογιστεί ο φόρος, από το ποσό της επιχορήγησης;
  4. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάποια εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας και στην απεικόνιση στον ισολογισμό, στην χρήση στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί τώρα η εταιρεία;
Κατηγορία: 

Σελίδες