×

Επικοινωνία

×

Λογιστική εγγραφή αγοράς οικοπέδου

Ερώτηση 1440
22.02.19
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ αγοράζει οικόπεδο καταβάλλοντας το ποσό των 90000,00 ευρώ.
Ταυτόχρονα καταβάλει ως αμοιβή στον συμβολαιογράφο το ποσό των 915,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έξοδα μεταγραφής 503,98 ευρώ και φόρο μεταβίβασης 3077,25 ευρώ.
Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε ποιοι λογαριασμοί θα κινηθούν στις εγγραφές που θα γίνουν σε διπλογραφικά βιβλία.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Χρόνος καταχώρισης πιστωτικού τιμολογίου που αφορά Rebate και χρόνος φορολογικής αναγνώρισης

Ερώτηση 1431
20.02.19
Φαρμακοποιός κόβει πιστωτικό τιμολόγιο rebate με ημερομηνία έκδοσης 07/01/2019 και αφορά την χρήση 2018. Τα ποσά τα έκοψε από την βεβαίωση το ποσό + το ΦΠΑ δεν έκανα αποφορολόγηση. Σε ποιο έτος θα το καταχωρήσω? Θα είναι μειωτικό των εσοδών?

Κατηγορία: 

Συνεχιζόμενη υπηρεσία

Ερώτηση 1426
11.02.19
Δεδομένα:
Φορολογία συνεχιζόμενης υπηρεσίας και χρόνος έκδοσης τιμολογίων
Έχουμε τις παρακάτω δύο συμβάσεις από επιχείρηση του Αρ 1 $ 2γ των ΕΛΠ

Α) Διάρκεια Σύμβασης 21/11/18-30/4/2019
«Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών και διάθεσης κατάλληλα διαμορφουμένων χώρων - αίθουσες θα γίνει από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου …. προς τον Ανάδοχο σε δύο δόσεις: 1η δόση (τέλος Ιανουαρίου 2019) το 40% του συνολικού ποσού & 2η δόση το υπόλοιπο ποσό με τη λήξη του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της σύμβασης.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από 21/11-31/12 είναι 40 ημέρες ή 25% του συνολικού χρόνου.

Β) Διάρκεια Σύμβασης 6/11/2018 - 30/5/2019
«Η αμοιβή (σημείωση ερωτώντος: ανάλογη της παραπάνω μορφής) καταβάλλεται ως εξής: 40% με την υπογραφή του συμφωνητικού (6/11/2018) και το υπόλοιπο μετά το πέρας της υπηρεσίας και την τιμολόγηση αυτής. Το σχετικό παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως την 30-5-2019.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από 2/11-31/12 είναι 55 ημέρες ή 27% του συνολικού χρόνου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Από πλευράς εφαρμογής του Αρ 8 του Κ.Φ.Ε. ν.4172/2013 πώς θα γίνει η φορολόγηση; Με αναλογία δουλεμένου ή με την ολοκλήρωση;
Από πλευράς εφαρμογής του Αρ 11 του 4308/14, πότε θα γίνει η τιμολόγηση και με ποια ποσά κάθε φορά;

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση ακινήτου και πακέτου μετοχών από Α.Ε. – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων

Ερώτηση 1425
11.02.19
Μία Α.Ε. πουλάει το ακίνητο σε μία άλλη εταιρία. Ποιος είναι ο πιο συμφέρων τρόπος πώλησης του ακινήτου; Χρειάζεται να γίνει αναπροσαρμογή της αρχικής αξίας στην εύλογη αξία του ακινήτου;
Σε περίπτωση πώλησης του πακέτου μετοχών της Α.Ε. έναντι 4.000.000€, ποιο θα είναι το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου που αφορά ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου ατομικής επιχείρησης και συμπλήρωση δαπάνης απόκτησης στο Ε1

Ερώτηση 1424
11.02.19
Έμπορος με αντικείμενο εργασιών είδη φανοποιίας – σιδηρικά - εργαλεία τηρεί απλογραφικά βιβλία και έχει αναθέσει σε μηχανικό την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου. Η επίβλεψη έχει διάρκεια από 30/09/2018 - 31/12/2020 έναντι ποσού 17.000 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται σε 28 δόσεις από 30/09/2018 [28 x 500].
• Tο 2018 θα γίνει κάποια εγγραφή στα βιβλία; Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε εγγραφή για μέρος του ποσού που δόθηκε 2018 [4 x 500] σαν έξοδο;
• Το τιμολόγιο θα εκδοθεί κατά το χρόνο που θα παραδοθεί το έργο;
• Τι κινήσεις πρέπει να κάνω στα βιβλία για τα έτη αυτά και τι ποσό δαπάνης στο Ε1 στον κωδ.735 ανέγερση οικοδομής;

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422
30.01.19
Μηχανικός με απλογραφικά κόβει πιστωτικό τιμολόγιο σε δημοτικό οργανισμό για αφαίρεση εργασιών του από ΤΠΥ που είχε εκδοθεί το 2016, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η δαπάνη και ζητήθηκε το σχετικό πιστωτικό από τον δήμο. Έχουμε στα χέρια μας την απόφαση του δήμου, κατά την οποία απορρίπτεται η συγκεκριμένη δαπάνη.
Πώς θα το χειριστούμε φορολογικά αφού αφορά ΤΠΥ του 2016 και αν θα εκπέσουμε τον ΦΠΑ του πιστωτικού.

Κατηγορία: 

Συμπληρωματική εκκαθάριση αγροτικών προϊόντων

Ερώτηση 1421
29.01.19
Αγροτικός συνεταιρισμός πούλησε τη χρήση 2018 βαμβάκι για λογαριασμό αγροτών και εξέδωσε εκκαθαρίσεις προς τους αγρότες. Επειδή όμως υπάρχουν μεταβολές στη τιμή του βαμβακιού προς τα πάνω πρέπει να εκδοθούν συμπληρωματικές εκκαθαρίσεις προς τους αγρότες και τιμολόγια προς τους εμπόρους, όπως μας ενημέρωσαν οι έμποροι και τα εκκοκκιστήρια που αγόρασαν το βαμβάκι από τον συνεταιρισμό.
Το ερώτημα είναι αν οι εκκαθαρίσεις θα πρέπει να εκδοθούν όπως είχαν εκδοθεί οι αρχικές και ειδικά στη περίπτωση που οι αρχικές εκδόθηκαν με ΦΠΑ άμεσα γιατί πλέον έχουν περάσει δυο και τρείς μήνες και για μερικές ίσως εκδοθούν στη χρήση 2019, ή θα εξαρτηθεί ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσής τους από το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου προς τους εμπόρους που μας ενημερώνουν για τις τιμές βάμβακος.
Η ερώτηση έχει σχέση με προηγούμενη ερώτησή μου για το ΦΠΑ εκκαθαρίσεων.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης ΑΛΣ εκδοτικού οίκου που εμπορεύεται ψηφιακά βιβλία μέσω e-shop

Ερώτηση 1417
28.01.19
Εκδοτικός οίκος από το e-shop του θα πουλάει on-line, μέσω download, ψηφιακά βιβλία (με ΦΠΑ 24%).
Υποχρεούται να εκδίδει άμεσα την απόδειξη λιανικών συναλλαγών (ΑΛΣ) ή μπορεί να εκδίδει την ΑΛΣ την επόμενη ημέρα και να αποστέλλεται η ΑΛΣ με e-mail;
Το download θα γίνεται αφού ο πελάτης θα έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικής κάρτας το ποσό της πώλησης.

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών αυτοπαραδόσεων λογιστικού γραφείου και εστιατορίου-μπαρ, λογιστική αντιμετώπιση και απεικόνιση στον έντυπο Ε3

Ερώτηση 1414
28.01.19
Λογιστικό γραφείο (με απλογραφικά) πρέπει να εκδώσει αυτοπαράδοση για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της και, ακόμη, απόδειξη δωρεάν (=αυτοαπόδοση) για την τήρηση λογιστικών βιβλίων συγγενών. Βάσει του Ν. 2859/2000 υπάρχει πρόβλεψη υπολογισμού της φορολογητέας αξίας της αυτοπαράδοσης ή δωρεάς.
Με βάση τον Ν.4172/2013 οι δαπάνες αυτές που αναγνώρισε το λογιστικό γραφείο σαν δαπάνες ξένες ως προς την άσκηση της δραστηριότητας του (έστω και με την λογική του Ν. 2859/2000), θα εκπέσουν σαν δαπάνες του άρθρου 22 ή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ΚΦΑ;
Το ίδιο και με ένα εστιατόριο ή μπαράκι και σε σχέση με το κόστος των κερασμάτων προς τους πελάτες ή την σίτιση των ιδιοκτητών και υπαλλήλων. Αν στην προηγούμενη περίπτωση του λογιστικού γραφείου αναφερόμαστε μόνο σε δαπάνες της ομάδας 6 (και του 66), για το εστιατόριο έχουμε επιπλέον και δαπάνες της ομάδας 2. Πως θα χειριστούμε το κόστος των κερασμάτων ή αυτοκατανάλωσης (αυτοπαραδόσεις κατά το ΦΠΑ) φορολογικά; Στο Ε3 που θα εμφανιστούν τα ποσά αυτά; (και στο λογιστικό γραφείο και στο εστιατόριο)

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης ΑΠΥ με μετρητά και pos

Ερώτηση 1410
28.01.19
Εταιρία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία εκδίδει από εμπορική διαχείριση ΑΠΥ προς ιδιώτες που ο αριθμός τους σε καθημερινή βάση είναι μεγάλος. Η επιχείρηση εντάσσεται στην ΠΟΛ.1002/2015 και εκδίδει τις ΑΠΥ χωρίς χρήση ΦΗΜ. Αξιολογώντας τα παρακάτω δεδομένα θα ήθελα την γνώμη σας για το αν η συγκεντρωτική εγγραφή που καταχωρούσε στο ημερολόγιο είναι ορθή με δεδομένο ότι όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την εγγραφή αυτή προκύπτουν από την εμπορική διαχείριση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/01/2018 ΑΠΥ. Ν. 120-250 ΑΞΙΑ 1.000,00
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 900,00 ΜΕΤΡΗΤΑ
50,00 ΜΕ ΚΑΡΤΑ
50,00 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠ.ΕΙΣΠ. 10-15 40,00

1) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΥ. 120-250
30.08.00 Πελάτες ιδιώτης 1.000,00
73.01.00 Πωλήσεις σε ιδιώτες 1.000,00

2) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΥ.120-250
38.00.00 Ταμείο 900,00
30.08.00 Πελάτες Ιδιώτες 900,00

3) Λογιστική εγγραφή 10/01/2018
ΑΠΥ.120-250
38.03.00 Τράπεζα λογ. 50,00
30.08.00 Πελάτες ιδιώτες 50,00

4) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΕ. Ν 10-15
38.00.00 Ταμείο 40,00
30.08.00 Πελάτες Ιδιώτες 40,00

Οι πελάτες ιδιώτες που δεν έχουν εξοφλήσει (10,00) παρακολουθούνται στην εμπορική μας διαχείριση.

Κατηγορία: 

Σελίδες