×

Επικοινωνία

×

Πώληση αγροτεμαχίου στο οποίο δεν ανεγέρθηκε κτίριο

Ερώτηση 1540
05.09.19
Ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης κατασκευής ακινήτων με έναρξη το 2008 και ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.20.00.00) και δευτερεύουσα ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.10.00.00) καθώς και άλλες δευτερεύουσες .
Το 2010 έγινε αγορά 2 αγροτεμαχίων αξίας 50.000,00 ευρώ με σκοπό την ανέγερση εμπορικού κέντρου πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο του 2019 να γίνει η πώληση των αγροτεμαχίων με αξία πώλησης 500.000,00 ευρώ σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Θα ήθελα τα φώτα σας όσον αφορά την λογιστική αλλά και φορολογική αντιμετώπιση της πράξης αυτής.
Παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε και οτιδήποτε θεωρείται ότι πρέπει να επιστήσω την προσοχή μου.

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΕΙΧ αυτοκινήτου που αγοράστηκε ως πάγιο σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1538
09.08.19
Εταιρεία αγόρασε το «Α» ΕΙΧ τον ΝΟΕ-2018. Το αυτοκίνητο «Α» παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και ο προμηθευτής δέχθηκε να το αντικαταστήσει. Αρχές του 2019 επέστρεψε η εταιρεία το προβληματικό «Α» ΕΙΧ και έλαβε ισόποσο πιστωτικό τιμολόγιο με την αγορά του και, σε λίγες ημέρες αργότερα, παρέλαβε το νέο ΕΙΧ «Β» (όμοιο με το «Α») με νέο τιμολόγιο, ισόποσο της αρχικής αγοράς.
Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε (σύμφωνα με τα ΕΛΠ) αυτήν την συναλλαγή;
Γιατί, η αγορά, χρήση (απόσβεση) και επιστροφή του «Α» δημιουργεί ένα πλασματικό κέρδος που υπό ομαλές συνθήκες δεν θα υπήρχε.

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1535
09.08.19
Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πελάτες από airbnb, η οποία απέστειλε ένα έντυπο με το ονόματα και τα ποσά των κρατήσεων. Τι καταχωρεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων; Το συγκεκριμένο έντυπο ή πρέπει να κόψει ο υπόχρεος ΤΠΥ; Θεωρείται ενδοκοινοτική η πράξη αυτή και πώς διαχειρίζεται;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσίας

Ερώτηση 1524
25.07.19
Με τα ΕΛΠ δεν έχουμε υποχρέωση έκδοσης ΑΛΠ για τις δωρεάν υπηρεσίες.
Για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή υπάγεται στο ΦΠΑ, η Π. 7475/07.11.86 προέβλεπε: «5. Για τον τρόπο και χρόνο έκδοσης, καταχώρισης και φύλαξης του ειδικού στοιχείου εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές µε το φορολογικά στοιχεία διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.»
Σήμερα, ποια είναι η προθεσμία έκδοσης ΑΠΥ στην πχ δωρεάν υποβολή φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης εσόδου προ προκύπτει από τιμολόγιο εκκαθάρισης, προμήθειας κλ.π.

Ερώτηση 1523
25.07.19
Επιχείρηση λαμβάνει εκκαθαρίσεις από πωλήσεις εμπορευμάτων από πωλήσεις που πραγματοποιούν τρίτοι. Οι εκκαθαρίσεις για τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους.
Στην λογιστική βάση τα έσοδα αυτά τα καταχωρώ στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού και τα αναγνωρίζω στην λογιστική βάση ως έσοδα της χρήσης 2018. Με βάση όμως την φορολογία εισοδήματος θα πρέπει επειδή το παραστατικό εκδίδεται στο επόμενο έτος να αναγνωριστούν ως φορολογητέο έσοδο της επόμενης χρήσης και να συμπληρώσω τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 και τους σχετικούς κωδικούς από ετεροχρονισμό εσόδων.
Παράλληλα έχω και έσοδα από παροχή υπηρεσίας για προμήθειες που λαμβάνει η επιχείρηση και τα τιμολόγια εκδίδονται στο επόμενο έτος. Στην λογιστική βάση τα αναγνωρίζω ως έσοδα της χρήσης και καταχωρούνται στους κατάλληλους λογαριασμούς εσόδων με χρέωση του σχετικού λογαριασμού των απαιτήσεων (κωδικός 37.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ).
Τέλος, οι προμήθειες που καταβάλλω στον παραγγελέα με τις εκκαθαρίσεις θα πρέπει και αυτές να αναμορφωθούν ως προσωρινές διαφορές; Παρακαλώ αν θα μπορούσα να έχω και ένα σχετικό πρακτικό παράδειγμα προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ορθή μεταχείριση του συγκεκριμένου θέματος.

Κατηγορία: 

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων αγροτικού μετά την έναρξη της χρήσης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

Ερώτηση 1519
04.07.19
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν 4308/2014) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων απλογραφικών με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών έως 1.500.000 ευρώ). Ερωτώ εάν μπορώ να υποβάλλω σήμερα τον Ιούνιο του 2019 στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολών ενός συνεταιρισμού για αλλαγή βιβλίων από διπλογραφικά που τηρεί μέχρι σήμερα σε απλογραφικά, από την 1/1/2019, δεδομένου ότι εμπίπτει στις διατάξεις που προαναφέρονται και δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές.

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός επιχορήγησης ν. 3299/2004 σε απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1515
04.07.19
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο εργασιών "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" πραγματοποίησε επένδυση ύψους 300.000,00 ευρώ η οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και επιχορηγήθηκε σε ποσοστό 40% λαμβάνοντας ως επιχορήγηση το ποσό των 120.000,00 ευρώ. Η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα αναφέρει πως το ποσό της επιχορήγησης εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεματικό.
Η επιχείρηση μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε συντελεστή απόσβεσης για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 10% τον οποίο εφάρμοζε μόνο στην αξία των παγίων που δεν είχε επιχορηγηθεί. (180.000,00 ευρώ)
Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων στα παραπάνω πάγια των 300.000,00 ευρώ τα οποία αφορούν εξοπλισμό φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης της επιχορήγησης στο θέμα της φορολογίας εισοδήματος.
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απαλλαγή ΦΤΜ

Ερώτηση 1494
18.06.19
Υπάρχει υποχρέωση ΑΠΥ ή χρήσης ΦΤΜ από ατομική επιχείρηση, ενοικίασης θαλάσσιων ποδηλάτων, σκαφών ή ξαπλωστρών;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002 31/12/2014 β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου δεν υποχρεούται σε χρήση ΦΤΜ.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση μισθώνει το χώρο της ακτής από το Δήμο.

Κατηγορία: 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών καμπινγκ

Ερώτηση 1488
20.05.19
Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία πώλησης ενός camping, το συντελεστή ΦΠΑ και τα δημοτικά τέλη. Π.χ. έσοδα διαμονής ποια θεωρούνται (άτομα, οχήματα,...); η παροχή ρεύματος, το πλυντήριο ρούχων -ή- λοιπές υπηρεσίες τί ΦΠΑ έχουν και αν έχουν δημοτικά τέλη.

Κατηγορία: 

Σελίδες