×

Επικοινωνία

×

Βεβαίωση οίκου δημοπρασιών ως τιμολόγιο - Υποβολή δήλωσης από υπό σύσταση ίδρυμα

Ερώτηση 985.
22.06.17
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τηρώ βιβλία σ’ ένα υπό ίδρυση Ίδρυμα το οποίο τον 6/2016 εκποίησε στον οίκο christie's τιμαλφή τα οποία ήταν στην περιουσιακή του κατάσταση μέσω της διαθήκης που άφησε η θανούσα. Ο οίκος christie's σε δημοπρασία που έγινε στο Λονδίνο, εκποίησε τα κοσμήματα τα οποία αξιολογήθηκαν και εκποιήθηκαν 212.000 € εκ των οποίων στον τραπεζικό λογαριασμό κατατέθηκαν 189.517,4 €. Η διαφορά σε κατάσταση που εστάλη μέσω mail δεν είναι τιμολόγιο αλλά μια κατάσταση που πήγε το κάθε τι. Προμήθειες και τα λοιπά.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει πώς χειρίζομαι λογιστικά το ποσό της κατάθεσης αλλά και το ποσό της προμήθειας από την cristie's από την στιγμή που δεν εκδόθηκε τιμολόγιο.
Επίσης, τα υπό ίδρυση Ιδρύματα σε σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών πέρσι το καλοκαίρι μου γνωστοποιήθηκε πως δεν είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ήθελα να γνωρίζω αν αυτο που μου επιδόθηκε εγγράφως ισχύει ή όχι.

Κατηγορία: 

Αντιμετώπιση επιδότησης/επιχορήγησης - Τέλος χαρτοσήμου σε δοσοληπτικό λογαριασμό - Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων και καταχώρηση στο Ε3 - Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων για επιχορηγήσεις

Ερώτηση 963.
13.06.17
Θα ήθελα την γνώμη σας για μια Αστική εταιρεία ΜΚΟ η οποία ασχολείται με τον σχεδιασμό προτάσεων και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από ΕΕ. Ειδικότερα:
1) Λαμβάνει επιχορήγηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων σε ποιο κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ καταχωρείται. Η εταιρεία είναι ενταγμένη στο ΦΠΑ.
2) Οι δαπάνες που πραγματοποιεί και οι οποίες δεν είναι ενταγμένες σε κανένα πρόγραμμα (ΔΕΗ-ΟΤΕ-επισκευές εξοπλισμού κλπ) το ΦΠΑ αυτών μειώνεται με βάση ποιο κλάσμα pro-rata με δεδομένο το μοναδικό έσοδο είναι οι εισφορές των εταίρων και οι επιχορηγήσεις προγραμμάτων.
3) Επειδή τα προγράμματα υλοποιούνται και χρειάζεται η προηγούμενη εξόφληση αυτών για να σταλεί η επιχορήγηση, οι προσωρινές καταβολές των εταίρων θεωρούνται δανεισμός και εάν ναι, επί ποιου ποσού θα πληρωθεί χαρτόσημο; Στο καταστατικό προβλέπεται η δυνατότητα των προσωρινών καταβολών.
4) Με βάση τα ΕΛΠ στα απλογραφικά ποιοι λογαριασμοί πρέπει να κινηθούν για την παρακολούθηση της υλοποιήσεις τον περιφερειακών προγραμμάτων.
5) Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει σε ποιο κωδικό του εντύπου Ν καταχωρούνται;
6) Στο λογαριασμός ΓΕ και αποτελεσμάτων ποια έσοδα και ποιες δαπάνες πρέπει να απεικονίζονται;

Κατηγορία: 

Τήρηση λογαριασμών από ΜΚΟ

Ερώτηση 969.
07.06.17
Θα ήθελα την άποψη σας σχετικά σε ποιούς λογαριασμούς ΕΓΛΣ και ΕΛΠ παρακολουθεί μια ΜΚΟ με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία την εκτέλεση περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στο σύνολο τους αλλά και σε ποσοστό. Ειδικότερα ποιοι λογαριασμοί ενεργητικού κινούνται με τα έργα και ποιοι για τις χρηματοδοτήσεις τρίτων (δωρεές και επιχορηγήσεις).

Κατηγορία: 

Καθορισμός κατηγορίας μεγέθους οντοτήτων

Ερώτηση 955.
10.05.17
Μια ΑΕ έχει τα εξής δεδομένα:

2015 2014 2013 2012
Σύνολο Ενεργητικού 1.612.764,72 1.603.809,93 1.633.666,38 1.636.857,15
Κύκλος Εργασιών 867.206,19 606.439,64 774.638,45 730.665,16
Αριθμός Προσωπικού 4 4 4 4

Το 2015 χαρακτηρίστηκε ως μικρή οντότητα, διότι είχαμε την μη υπαγωγή του κριτηρίου του κύκλου εργασιών μόνο για 1 χρονιά το 2014 < 700.000 ευρώ και όχι για 2 συνεχόμενες. Με δεδομένο ότι το 2016 ο κύκλος εργασιών είναι 630.700,00€ ο κύκλος εργασιών περίπου < 700χιλ. (και σύνολο ενεργητικού 1.612.700€ περίπου) σε ποια κατηγορία οντοτήτων θα ενταχθεί η εν λόγω εταιρία για το 2016;

Κατηγορία: 

Φορολογική & λογιστική αντιμετώπιση επιχορήγησης ν.3299/2004

Ερώτηση 938.
12.04.17
Εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση επένδυσης βάσει του Ν.3299/2004 και για την οποία υπάρχει ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου περί ΥΠΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για ενίσχυση με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ έχει ημερομηνία 2015. Διευκρινίζω ότι μέχρι σήμερα η επιχείρηση δεν έχει εισπράξει το ποσό της επιχορήγησης.
Τα ερωτήματα που θέλω να θέσω είναι τα ακόλουθα.

  1. Πότε πρέπει να γίνει η λογιστική εγγραφή και ποιοι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση;
  2. Πώς αντιμετωπίζω τα ποσά της επιχορήγησης λογιστικά και φορολογικά; Επηρεάζουν το αποτέλεσμα της χρήσης μέσα από τις αποσβέσεις που υπολογίζω κάθε χρόνο για τα πάγια τα οποία επιχορηγήθηκαν;
  3. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος αποφασίσει να μεταβιβάσει τα μερίδια του πώς επηρεάζεται η υπεραξία επί της οποίας θα υπολογιστεί ο φόρος, από το ποσό της επιχορήγησης;
  4. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάποια εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας και στην απεικόνιση στον ισολογισμό, στην χρήση στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί τώρα η εταιρεία;

Υποχρέωση ή μη απογραφής στα απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 930.
04.04.17
ΟΕ με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ειδών σούπερ μάρκετ με έμφαση το εμπόριο τροφίμων (κύρια) και δεύτερη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο τσιγάρων, είχε το 2016 τζίρο 930.000,00 ευρώ, εκ των οποίων οι 700.000,00 από την κύρια δραστηριότητα και οι 230.000,00 από την πώληση τσιγάρων.
Μπορεί η επιχείρηση να μην συντάξει απογραφή για το σύνολο των δραστηριοτήτων ή θα πρέπει να κάνει απογραφή μόνο τα τσιγάρα; Σε ερώτημα που έγινε τηλεφωνικά στο υπουργείο η πρώτη απάντηση ήταν ότι δεν έχει υποχρέωση απογραφής για το σύνολο των δραστηριοτήτων εφόσον το 51% του τζίρου ανήκει στις απαλλασσόμενες τις ΠΟΛ.1019/2015, ενώ η δεύτερη ότι έχει υποχρέωση απογραφής μόνο για τα τσιγάρα εφόρων ο τζίρος υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ. Θα ήθελα την γνώμη σας.

Κατηγορία: 

Αποδείξεις Λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού

Ερώτηση 931.
29.03.17
Εταιρεία εκδίδει τιμολόγια αντί για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες τα οποία δεν σημαίνονται από φορολογικό μηχανισμό. Ποιές οι συνέπειες για την επιχείρηση όταν:

  1. Οι πωλήσεις προς ιδιώτες είναι περιστασιακές
  2. Οι πωλήσεις προς ιδιώτες είναι συστηματικές
Κατηγορία: 

Μη υποχρέωση για διενέργεια απογραφής λόγω αντικειμένου εργασιών

Ερώτηση 916.
20.03.17
ΟΕ με αντικείμενο εργασιών:
α) 47737400 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών(φαρμακεία) και
β) 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμοί
Ο τζίρος της εταιρείας το 2016 ήταν 255.000,00 και το 90% του τζίρου προέρχεται από την πρώτη δραστηριότητα. Είναι ορθή η άποψη ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη να συντάξει απογραφή 31/12/2016 για το σύνολο των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ΠΟΛ 1019/2015;

Κατηγορία: 

Σελίδες