×

Επικοινωνία

×

Χρόνος και τρόπος έκδοσης στοιχείων (τιμολογίου/δελτίου αποστολής) σε περίπτωση τριγωνικής παράδοσης αγαθών

Ερώτηση 1165.
02.03.18
Οινοποιείο με πώληση χονδρική-λιανική συνάπτει συμφωνία με τουριστικό γραφείο βάσει της οποίας πελάτες του γραφείου θα επισκέπτονται το οινοποιείο. Θα γίνεται ξενάγηση και εκ παραλλήλου θα δοκιμάζουν κρασιά με ανάλογη αμοιβή για το οινοποιείο από το γραφείο. Τι παραστατικά θα εκδίδονται από το οινοποιείο στο γραφείο; Θα συντάσσονται συμφωνητικά για κάθε ομάδα πελατών ή ένα για όλο το χρόνο; Θα εκδίδεται κάποιο επιπλέον παραστατικό κατά την ώρα επίσκεψης για τα κρασιά προς δοκιμή;

Κατηγορία: 

Ζημιά που προκύπτει από συμφωνία εξυγίανσης και διαγραφή της απαίτησης

Ερώτηση 1168.
01.03.18
Πελάτης λογιστηρίου είχε λαμβάνειν ως ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία 136.000,00 ευρώ από την πτωχευθείσα Μαρινόπουλος ΑΕ. Κατόπιν εξαγοράς της τελευταίας από την Σκλαβενίτης ΑΕ και υστέρα από τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, οριστικοποιήθηκε η εξόφληση του ημίσεος ποσού ήτοι 68.000,00 ευρώ, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του πελάτη λογιστή και της Σκλαβενίτης ΑΕ.
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε το ανεξόφλητο ποσό των 68.000,00 ευρώ πώς αποτυπώνεται ως ζημιά στους λογαριασμούς κίνησης μήνα όπως και στους λογαριασμούς κλεισίματος χρήσης ημερολογιακού έτους 2017, καθώς και ενημέρωση για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε αξιόλογο αναφοράς για αυτή την περίπτωση (νομολογία, συμβουλή, οτιδήποτε).

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση δαπάνης σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας – Έτος έκπτωσης του εξόδου

Ερώτηση 1152.
12.02.18
Τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών από εξωτερικό (Κύπρος) που αφορά περίοδο 1/6/2016-30/6/2017 εκδόθηκε και παρελήφθη μέσα στο 2017. Η εξόφλησή του θα γίνει σε 3 δόσεις: 01/2018, 01/2019 και 01/2020. Δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη και καταχώριση στο 2016. Η αξία του είναι σημαντική. Το συμφωνητικό έχει κατατεθεί στο 2016. Θα εκπέσει λογιστικά και φορολογικά στο 2017; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις (εκτός από φπα);

Κατηγορία: 

Κτηνοτρόφοι κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1141.
25.01.18
Γαλακτοβιομηχανία αγοράζει γάλα από Έλληνες κτηνοτρόφους του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος του Φ.Π.Α.. Επειδή, μερικές φορές, υπάρχουν καθυστερήσεις* στην παραλαβή των τιμολογίων από τους κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος, σκέφτεται η εταιρεία να εκδίδει εκείνη τα τιμολόγια για λογαριασμό τους.
Α) Επιτρέπεται οι κτηνοτρόφοι, του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., να εκδίδουν τα Δ.Α. και η βιομηχανία τα τιμολόγια αγοράς, για λογαριασμό τους;
Β) Επιτρέπεται η βιομηχανία να εκδίδει τιμολόγια αγοράς μόνο στις περιπτώσεις που καθυστερεί ο κτηνοτρόφος, του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., να τα εκδώσει;
Γ) Η βιομηχανία για τους κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος εκδίδει συγκεντρωτικό Δ.Α. στο οποίο υπάρχουν 25 κτηνοτρόφοι ανά Δ.Α. Εάν η βιομηχανία αποφασίσει να εκδίδει και Δ.Α. αγοράς και για τους κτηνοτρόφους του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., πως θα τους δίνει αντίγραφο του Δ.Α. αγοράς;
Δ) Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από την βιομηχανία για να έχει δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια και ίσως Δ.Α. αγοράς για λογαριασμό των κτηνοτρόφων του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.;
Ε) Πώς θα συμπληρώνονται τα στοιχεία της βιομηχανίας και του κτηνοτρόφου στο τιμολόγιο και Δ.Α. και πώς θα είναι ο τίτλος του τιμολογίου και Δ.Α. αγοράς;
ΣΤ) Στην γενική λογιστική ο Φ.Π.Α. θα καταχωρείται στον Φ.Π.Α. αγορών ή θέλει ξεχωριστό λογαριασμό;
* Η καθυστέρηση προσκόμισης των τιμολογίων από τους κτηνοτρόφους οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν δοσοληψίες με περισσότερους του ενός προμηθευτές και προσκομίζουν το τιμολόγιο στο λογιστήριο της κάθε εταιρείας για να το συμπληρώσει η εταιρεία (αγοραστής).

Κατηγορία: 

Εμφάνιση συμμετοχών και δοσμένων εγγυήσεων στον ισολογισμό

Ερώτηση 1140.
19.01.18
ΑΕ πολύ μικρή οντότητα κατέχει εδώ και πολλά χρόνια μετοχές άλλης ΑΕ (10% του κεφαλαίου της) και είχε καταχωρηθεί στον λογ/σμο 18.00.01 (με το ΕΓΛΣ). Επίσης έχουμε το κονδύλι της εγγύησης της ΔΕΗ στον 18.11. Έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στον 36.01;
Στον ισολογισμό εντάσσεται στα πάγια ή στις απαιτήσεις; Αν έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στον 36.01 και να ενταχθούν στις απαιτήσεις στον ισολογισμό (το είχα εντάξει στα πάγια) απαιτείται διόρθωση του προηγούμενου ισολογισμού ή μπορώ να το διορθώσω στον τωρινό ισολογισμό (κλείνει χρήση 30/6/17 και πρέπει να συνταχθεί τώρα ο ισολογισμός). Γενικά αν πρέπει να διορθωθεί πώς θα γίνει αυτό.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου για παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους

Ερώτηση 1142.
17.01.18
Εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε κάποια εκ των συμφωνητικών με τους πελάτες της συμφωνεί σε μία ετήσια αμοιβή την οποία και εισπράττει με την έκδοση ενός τιμολογίου τον τελευταίο μήνα του χρόνου.
Μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, να απαιτήσουν δηλαδή να εκδίδεται τιμολόγιο κάθε μήνα άσχετα εάν η συνολική είσπραξη γίνεται τον τελευταίο μήνα κάθε έτους;

Κατηγορία: 

Τιμολόγηση εμπορευμάτων προς φύλαξη

Ερώτηση 1129.
15.12.17
Εταιρεία -πελάτης ζητεί να της εκδοθεί Τιμολόγιο (αγοράς εμπορευμάτων) προς Φύλαξη, εντός Δεκεμβρίου 2017. Η παράδοση θα γίνει τον 1ο/2018.
Στην ΠΟΛ 1003/2014 Άρθρο 11 παραγρ. 01 εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Μπορεί να εκδοθεί τελικά Τιμ προς φύλαξη ή όχι;

Κατηγορία: 

Λογιστική απεικόνιση αύξησης αξίας ψιλής κυριότητας Α.Ε. σε ακίνητο.

Ερώτηση 1106.
13.12.17
ΑΕ έχει την ψιλή κυριότητα σε ημιτελές ακίνητο. Την επικαρπία την έχει φυσικό πρόσωπο.
Το ακίνητο ενοικιάζεται σε άλλη εταιρεία με την συμφωνία να το αποπερατώσει και να το εκμεταλλευτεί για 20 έτη. Δεν θα καταβληθεί επιπλέον ενοίκιο σε χρήμα, άρα το όφελος από την ενοικίαση αυτή είναι το τελικό κόστος της αποπεράτωσης, το οποίο και θα μοιραστεί σε 20 έτη και το φυσικό πρόσωπο - επικαρπωτής θα δηλώνει σαν έσοδα από ενοίκια το 1/20 κάθε έτος.
Η ΑΕ όμως που τώρα έχει την ψιλή κυριότητα ενός ημιτελούς ακινήτου, θα βρεθεί με την ψιλή κυριότητα ενός ολοκληρωμένου ακινήτου σε 20 έτη.
Μήπως το όφελος πρέπει να μοιράζεται και στην ΑΕ, με τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου; Πως θα απεικονιστεί αυτή η προσαύξηση της αξίας της ψιλής κυριότητας στα βιβλία της ΑΕ;

Κατηγορία: 

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων

Ερώτηση 1114.
12.12.17
Ο.Ε. μεσαίου μεγέθους (σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιεί την FIFO σαν μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της. Για την χρήση 2018 θέλει να αλλάξει την μέθοδο σε Μέση Σταθμική Τιμή. Τι πρέπει να κάνει (αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λπ.) για την αλλαγή αυτή; Επίσης πώς θα χειριστεί λογιστικά και φορολογικά το θέμα; Μπορεί να κάνει την αλλαγή και αναδρομικά, για την χρήση 2017;

Κατηγορία: 

Λογιστικές εγγραφές εισαγωγών

Ερώτηση 1111.
12.12.17
Εταιρία κάνει εισαγωγές Α΄ Υλών από τρίτη χώρα (Κίνα) π.χ. 8874 USD ή 7464 € στις 17/9/17.
Εκτελωνισμός στη χώρα μας (διασάφηση ) 27/10/2017 8926,44€ συν ΦΠΑ
Δασμοί έξοδα 559,85€
ΦΠΑ τρίτων χωρών 2142,34€
Μεταφορικά 40€ συν ΦΠΑ
Φορτωτικά 50€ συν
Τι εγγραφές κάνω στην ομάδα 2 των ΕΛΠ;

Κατηγορία: 

Σελίδες