×

Επικοινωνία

×

Υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης για πάγιο εξοπλισμό

Ερώτηση 1657
05.03.20
Υποχρεούται επιχείρηση να εκδίδει δελτίο αποστολής για πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την καθημερινή εκτέλεση εργασιών;
ΠΧ. Επιχείρηση χωματουργικών, κάθε μέρα φορτώνει εργαλεία στο φορτηγό (από σκάλα έως κομπρεσέρ) τα οποία τα χρησιμοποιεί για τις εργασίες στους πελάτες της. Δε τα πωλεί, είναι παγία τα οποία παίρνει πίσω στη έδρα της. Υποχρεούται να κόψει δελτίο αποστολής γι’ αυτά;

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης επιχορήγησης ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1656
05.03.20
Επιχείρηση Α.Ε. έχει υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις 21/10/2019 ο φορέας ΕΦΕΠΑΕ με έγγραφό του απαντά ότι η αίτηση μας εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με επιχορηγούμενο ποσό προϋπολογισμού 179.657,00 € και επιχορήγηση 89.828,50 €. Η επιχείρηση πραγματοποίησε μέσα στο 2019 σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων και οι υπόλοιπες έγιναν το 2020. Η επιχείρηση ως σήμερα δεν έχει υποβάλλει ακόμη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά για να υπάρχει πιστοποίηση και να είναι οριστική και σίγουρη η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η ΔΕΑΦ Β 1010732/23-1-2017 αναφέρει ότι: 5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει γι' αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτάται κατά το έτος οριστικής έγκρισής τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και φορολογείται.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιληφθεί σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επειδή είχαν καταστεί δεδουλευμένες αλλά δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση, μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (αν και γίνεται αναφορά σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες θεωρώ ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις).
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται η έγκριση της αίτησης ένταξης ότι η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει το δικαίωμα είσπραξης και να προβεί στην ανάλογη εγγραφή στα βιβλία της με ημερομηνία 21/10/2019 και να διενεργήσει αποσβέσεις στο μη επιχορηγούμενο ποσό των παγίων ή θα πρέπει να περιμένει μέχρι την υποβολή του φακέλου και την οριστική έγκρισή του από την αρμόδια αρχή (γεγονότα που θα λάβουν χώρα το 2020) και τότε να προβεί στις ανάλογες λογιστικές εγγραφές και να αναγνωρίσει φορολογικά το έσοδο.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση έκδοσης λιανικής συναλλαγής μέσω ΦΗΜ επισκευαστή ηλεκτρικών συσκευών

Ερώτηση 1650
19.02.20
Επισκευαστής ηλεκτρικών συσκευών.
Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις (όλες είναι λιανικές συναλλαγές) υποχρεούται σε έκδοση παραστατικού μέσω ΦΗΜ;
1. Πελάτης φέρνει τηλεόραση για επισκευή στο κατάστημά του.
2. Επισκευάζει τηλεόραση στο σπίτι του πελάτη του (εκτός εγκατάστασης).
3. Εγκαθιστά κεραία και συναγερμό σε σπίτι πελάτη (για την αμοιβή της υπηρεσίας και των εξαρτημάτων).
Αν για κάποια πράξη έχει απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ, αλλά παρολ’ αυτά το χρησιμοποιήσει, θεωρείται παράβαση;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών

Ερώτηση 1646
19.02.20
Εκδοτικός οίκος πουλάει το παρακάτω προϊόν: έναντι προκαθορισμένου ποσού, επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στα βιβλία έκδοσής του. Κάθε σελίδα που θα «κατεβάζει» ο πελάτης σε pdf, η οποία έχει συγκεκριμένη τιμή, θα μειώνει το αρχικώς καταβληθέν ποσό έως την εξάντλησή του. Ταυτόχρονα, η ανώτερη περίοδος πρόσβασης είναι 2 έτη.
− Το παραπάνω προϊόν είναι αγαθό ή απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (ΠΟΛ.1003/14, παρ. 11.2.7 και 13.1.4);
− Φορολογικά, το έσοδο από το προϊόν αυτό, επειδή επεκτείνεται σε 2 έτη, θα κατανεμηθεί ανάλογα σε αυτά ή θα φορολογηθεί εξ εξολοκλήρου στο έτος έκδοσης του παραστατικού;
− Αν πρέπει να κατανεμηθεί το έσοδο στα 2 έτη, δεν θα πρέπει ανάλογα και το κόστος να κατανεμηθεί κατά τον ίδιο τρόπο;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ανείσπρακτων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας νομικού προσώπου

Ερώτηση 1628
04.02.20
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (Κυπριακή) αγοράζει ακίνητο στην Αθήνα . Το ακίνητο έχει μισθωμένα καταστήματα τα οποία όμως δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα ενοίκια.
Δεν γίνονται νέα μισθωτήρια , ως νέος ιδιοκτήτης, και ξεκινά η διαδικασία έξωσης των μισθωτών με επιδόσεις εκθέσεων αποβολής. Για του πρώτο εξάμηνο του έτους καταχώρησα στα βιβλία μου τα ενοίκια ως έσοδο, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης μισθίου στο οποίο η εταιρεία παραιτείται από όλες τις οικονομικές της απαιτήσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Η ερώτηση είναι πώς αντιμετωπίζω φορολογικά αυτήν την εξέλιξη, πώς την απεικονίζω στα βιβλία της εταιρείας;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004

Ερώτηση 1625
04.02.20
ΑΕ που έχει υπαχθεί στον Ν.3299/04 επενδύοντας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προ της 1/1/2015 και που έχει επιλέξει να μεταφέρει το κονδύλι του 3299 σαν αφορολόγητο αποθεματικό στον ισολογισμό, με τι λογιστικό - φορολογικό χειρισμό πρέπει να το αντιμετωπίσει; Είναι σωστός ο χειρισμός να το έχουμε αμετάβλητο σαν αποθεματικό στον ισολογισμό και στον λογ/σμο 41.10 κάθε χρόνο και να εκπίπτουμε τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων; Υπάρχει κάποιος διαφορετικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ; Η ΣΛΟΤ Α.Π 345/5-3-2019 με έβαλε σε σκέψεις.

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Ερώτηση 1626
04.02.20
Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση 1610 που σας υπέβαλα στις 16-1-20. Εάν η συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία αναφέρθηκα στο ερώτημα 1610, δεν αποτελεί μηνιαία μίσθωση (μία μέρα το μήνα όπως αναγράφεται στο ερώτημα), αλλά μία εφάπαξ μίσθωση για 1 μέρα και μόνο. Αυτό αλλάζει τα πράγματα ως προς αυτό που αναφέρει η προτελευταία παράγραφος για 3 ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου; Αν είναι μία και μόνη εφάπαξ συναλλαγή, χωρίς να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον (ή αν π.χ. επαναλαμβάνεται 1 φορά τον χρόνο και μόνο), και πάλι οδηγεί στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου που δίνεται μέσω διαγωνισμού είτε σε νομικό είτε σε φυσικό πρόσωπο

Ερώτηση 1621
30.01.20
Πώς θα χειριστούμε φορολογικά χρηματικό έπαθλο (βραβείο) που δόθηκε από μία ΑΕ σε μία ΙΚΕ που η δεύτερη κέρδισε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η πρώτη. Τι φορολογικό στοιχείο θα κοπεί και από ποια από τις δύο εταιρείες;
Θα υπάρχει ΦΠΑ-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου; Υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που διοργάνωσε το διαγωνισμό και της νικήτριας που αναφέρει λεπτομέρειες για το βραβείο.
Στον ίδιο διαγωνισμό δόθηκε και χρηματικό έπαθλο σε ιδιώτη (με σύμβαση). Πώς θα το χειριστούμε αυτό (έκδοση στοιχείου-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου-ασφαλιστικές εισφορές);


Σελίδες