×

Επικοινωνία

×

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Χρήση ΦΗΜ

Ερώτηση 1137.
16.01.18
Ιατρός με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές υπηρεσίες δερματολογίας έχει κάνει επέκταση δραστηριότητας με ΚΑΔ. 96041006 Υπηρεσίες προσωπικής Υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης-θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) και εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Για την δραστηριότητα αυτή εκδίδει αθεώρητες με ξεχωριστή σειρά χειρόγραφες ΑΠΥ με ΦΠΑ 24% με βάση την ΠΟΛ.1002/2014. Είναι σωστό αυτό ή για την δεύτερη δραστηριότητα θα πρέπει να χρησιμοποιεί ΦΗΜ για την έκδοση των αποδείξεων.


Πρόστιμο σε περίπτωση ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1135.
15.01.18
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις συνέπειες και τυχόν πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που σε φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών δεν αναφερθεί μια δαπάνη (που αφορά τιμολόγηση από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους περίπου 10.000€) ή υπάρξει απλώς μια αναφορά για την εν λόγω δαπάνη, αλλά δεν υπάρξει τεκμηρίωση.
Θεωρήστε δεδομένο ότι λόγω των ορίων είναι υποχρεωτική η υποβολή πίνακα και η σύνταξη φακέλου. Η συγκεκριμένη δαπάνη έχει περιληφθεί στον συνοπτικό πίνακα.
Επιπλέον κατά την τεκμηρίωση λαμβάνοντας δείγμα από άλλες εταιρείες για να βρεθούν συγκριτικά στοιχεία απαιτείται για παράδειγμα οι συγκρίσιμες εταιρείες να μην είναι μέλος ομίλου ή να έχουν κέρδη για τρία χρόνια.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες και τυχόν πρόστιμα αν οι συγκρίσιμες εταιρείες είναι μέλος ομίλου ή έχουν κέρδη για δύο χρόνια;

Κατηγορία: 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Ερώτηση 1131.
18.12.17
Με απόφαση 10/11/2014 κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή από μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να καταβληθεί ποσό 36.082,36€. Δεν έχει γίνει εγγραφή επισφαλών απαιτήσεων για το συγκεκριμένο ποσό. Σήμερα πήραμε πιστοποιητικό από υποθηκοφυλακείο, το οποίο αναφέρει ότι η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη έχει βάρη από τα οποία δεν μπορούμε να εισπράξουμε το ανωτέρω ποσό. Μπορεί να γίνει διαγραφή της απαίτησης μέσα στη χρήση του 2017;


Τρόπος έκπτωσης (ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος) δαπανών ανέγερσης κτίσματος από το μισθωτή, σε μισθωμένο ακίνητο κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1121.
18.12.17
Ενοικιαστής (ατομική επιχείρηση) προβαίνει σε κατασκευή εντός του χώρου που ενοικιάζει η οποία είναι πρόσθετη και θα αφαιρεθεί με την λήξη της μίσθωσης. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μπετό - σίδερα - ειδικό γυαλί και αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων (η ενοικιάστρια επιχείρηση είναι ενεχυροδανειστήριο). Δεδομένου ότι τα εναπομείναντα χρόνια ενοικίασης βάσει συμβολαίου είναι 8, ερωτάται αν η ενοικιάστρια επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει το ΦΠΑ της δαπάνης αυτής η οποία δαπάνη επαναλαμβάνω δεν αποτελεί προσθήκη ή βελτίωση του ακινήτου αλλά θα αφαιρεθεί όταν παραδοθεί το ακίνητο (εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης) και να χειριστεί την κατασκευή αυτή ως πάγιο αποσβένοντάς την σε 8 έτη που είναι η υπόλοιπη διάρκεια της μίσθωσης.


Ελάχιστη μισθωτική αξία

Ερώτηση 1126.
18.12.17
Εταιρεία η οποία εκμισθώνει ακίνητα, εάν το μίσθωμα ενός ακινήτου είναι μικρότερο από το 3% σε ποίες ενέργειες θα πρέπει να προβεί κατά την σύνταξη του εντύπου Ν και του Ε2 και του ισολογισμού;
Θα πρέπει να δηλώνει το τεκμαρτό ή το πραγματικό στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Θα πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστούς κωδικούς;


Τεκμήριο δαπανών ανέγερσης οικοδομής για τη λειτουργία υποκαταστημάτων ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1125.
15.12.17
Ατομική επιχείρηση έχει δηλώσει στην ΔΟΥ 2 νέα υποκαταστήματα υπό ανέγερση σε οικόπεδα που ανήκουν στον επιχειρηματία (όπου και φαίνεται η ατομική επιχείρηση). Παίρνει τιμολόγια για τις εργασίες ανέγερσης και αποπεράτωσης (προκειμένου να τα εμφανίσει και ως πάγια). Το ερώτημα είναι αν για αυτά τα κτίσματα οφείλει να δηλώσει τις δαπάνες τους στο Ε1 για το πόθεν έσχες.


Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ΕΕΤΑ

Ερώτηση 1122.
13.12.17
Εκπίπτει το ΕΕΤΑ 2013 που βεβαιώθηκε μέσα στο 2016 σε επιχείρηση που εκμισθώνει ακίνητα στο δημόσιο και του το αφαίρεσαν από το ενοίκιο που εισπράττει; Τέλος του 2016 έφτασε μια λίστα με συμψηφισμούς ΕΕΤΑ του 2013 που έπρεπε να κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα και ήρθε η υπηρεσία και μας είπε βάσει αυτής της απόφασης πρέπει να σας αφαιρέσουμε αυτό το ποσό από το ενοίκιο. Το ποσό που αφαιρέθηκε εκπίπτει σαν έξοδο το 2016 αφού αφορά παρελθόντα έτη;


Παρακράτηση φόρου μερισμάτων επί συμψηφισμού ζημιών με μείωση κεφαλαίου

Ερώτηση 1119.
13.12.17
Οφείλεται φόρος μερισμάτων όταν έχουμε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων; Αν ναι, πού βασίζεται αυτό; Δηλαδή πώς μπορεί να θεωρηθεί μέρισμα η κεφαλαιοποίηση ζημιών;


Φορολογία εισοδήματος- παρακράτηση φόρου σε λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό

Ερώτηση 1113.
30.11.17
Σχετικά με τις αμοιβές που καταβάλει ημεδαπό νομικό πρόσωπο σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξωτερικού για υπηρεσίες που μας παρείχε, τι ισχύει για την παρακράτηση φόρου γενικά και πιο συγκεκριμένα για δικαιώματα;
Όταν έχουμε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το εξωτερικό (ακόμα και αν δεν είναι δικαιώματα) ζητάμε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και υποβάλλουμε στην Δ.Ο.Υ μια δήλωση μηδενική.
Μετά την ΠΟΛ 1007 /2017
Αυτή η υποχρέωση υφίσταται ακόμα είτε αφορά η υπηρεσία σε δικαίωμα είτε όχι;
Η εγκύκλιος φαίνεται να περιέχει δύο αντιφατικές διατάξεις; Παραθέτω τα δύο διαφορετικά εδάφια της ΠΟΛ
“Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.”
«Αντίθετα, οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.»


Εξόφληση δαπάνης άνω των 500 ευρώ μέσω προθεσμιακού λογαριασμού

Ερώτηση 1112.
30.11.17
Σχετικά με την εξόφληση στοιχείων που πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, αυτή πρέπει να γίνεται μόνο με λογαριασμούς όψεως; Αν δηλ. κάποιος επαγγελματίας πληρώσει τιμολόγιο άνω των 500 ευρώ σε άλλον επαγγελματία μέσα από προθεσμιακό λογαριασμό υπάρχει πρόβλημα;


Σελίδες