×

Επικοινωνία

×

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μεταβίβαση αγροτικών δικαιωμάτων-επιδοτήσεων

Ερώτηση 1247
07.06.18
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων αγροτικών επιδοτήσεων μαζί με τα εμπορεύματα (Μόσχοι πάχυνσης), αποτελεί εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κωδ 829 ΠΙΝ.Ε), φορολογείται με 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (αυτοτελώς) και ο φόρος αποδίδεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Έκπτωση τόκων επαγγελματικού δανείου

Ερώτηση 1253
07.06.18
Οι τόκοι επαγγελματικού δανείου που έχουν καταβληθεί σε μια διαχειριστική χρήση και εκδίδει η τράπεζα βεβαίωση, καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης λογιστικά και εκπίπτουν φορολογικά ως δαπάνες όλο το ποσό τους;

Κατηγορία: 

Δικαιολογητικά για την πρόσθετη μείωση φόρου που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Ερώτηση 1250
07.06.18
Προκειμένου να αναγνωριστεί η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω; Μπορεί να γίνει χρήση γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί πριν το 2011 από τις υγειονομικές επιτροπές των κατά τόπους υπηρεσιών. Η γνωμάτευση πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση.

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από ομογενή με την εισαγωγή συναλλάγματος

Ερώτηση 1248
04.06.18
Έλληνας ομογενής πούλησε κατοικία του στην Κορυτσά Αλβανίας και με αυτό το ποσό αγοράζει διαμέρισμα (α’ κατοικία) στην Ελλάδα ισόποσης αξίας (περιλαμβανομένων και συμβολαιογραφικών εξόδων). Θέλει να μεταφέρει το νόμισμα (αλβανικά λέι) τα οποία εισέπραξε από εμπορική τράπεζα της γείτονος χώρας σε ευρώ ως συνάλλαγμα σε ελληνική συστημική τράπεζα.
Το συναλλαγματικό ποσό τον καλύπτει ως τεκμήριο αγοράς α’ κατοικίας στην Ελλάδα ή μήπως όχι;


Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1244.
24.05.18
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Έχουμε ιατρό (φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του (σε νομικό πρόσωπο) και εκδίδει κάθε μήνα παραστατικό μικρότερο των 300 ευρώ. Ερωτάται αν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου. Δηλ. συναλλαγή θεωρείται το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (οπότε υπερβαίνει τα 300 ευρώ και γίνεται παρακράτηση του 20%) ή κάθε μεμονωμένη απόδειξη που προσκομίζει η οποία είναι κάτω των 300 ευρώ και δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση;


Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών και συμπλήρωση Ε3 επί εκπρόθεσμης εξόφλησης - Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Ερώτηση 1236.
18.05.18
Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία έχει ασφαλιστικές εισφορές 2017 ποσού 6.000 από τις οποίες καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.000. Τι ποσό θα καταχωρήσω στα βιβλία και στον πίνακα Ε [707-715-723-731 και 141-142 πίνακας ΣΤ] αντίστοιχα;


Φορολογική αντιμετώπιση εκμίσθωσης αυτοκινήτου από ιδιώτη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων

Ερώτηση 1232.
10.05.18
Ιδιώτης μπορεί να ενοικιάσει το ΙΧ αυτοκίνητο του σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων; Μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας με αυτή την ενέργεια;


Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1228.
10.05.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλλει μηνιαία εισφορές προς τον ΕΦΚΑ .
1. Η πληρωμή τους μπορεί να γίνεται από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας ή θα πρέπει να καταβάλλονται από τον ίδιο, καθότι αφορούν ατομική ασφάλιση;
2. Οι εισφορές αυτές μπορούν να θεωρηθούν εκπιπτόμενη δαπάνη της εταιρίας και σε ποιά περίπτωση;


Εξόφληση μισθοδοσίας συγγενούς α’ βαθμού σε ακανόνιστες περιόδους

Ερώτηση 1226.
27.04.18
Εργοδότης-νομικό πρόσωπο απασχολεί εργαζόμενη η οποία είναι σύζυγος-συγγενής α’ βαθμού του διαχειριστή. Καταβάλλει εμπρόθεσμα τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή των καθαρών μηνιαίων αποδοχών γίνεται ακανόνιστα 2-3 φορές τον χρόνο και όχι ανά μήνα,
α)αφαιρούνται από τα φορολ. έσοδα της επιχείρησης οι εργοδοτικές εισφορές;
β)αφαιρούνται από τα φορολ. έσοδα της επιχείρησης οι καθαρές μισθολογικές αμοιβές, όλες ή μόνο οι πληρωτέες ή καμία απολύτως λόγω ακανόνιστων πληρωμών;


Έκπτωση δαπάνης που αφορά χορηγία/διαφήμιση προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1217.
13.04.18
Α.Ε. έγινε χορηγός σε αθλητικό σωματείο και κατέβαλε ποσό 1000 € πλέον ΦΠΑ 24 %. στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το σωματείο θα τοποθετήσει σε αντάλλαγμα διαφημιστική πινακίδα της εταιρείας στο χώρο του γηπέδου. τα χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου. Ερωτάται αν το ποσό αυτό εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έξοδα της Α.Ε.


Σελίδες