×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Ίδρυση Ο.Ε. με εκμετάλλευση ακινήτων και εισφορά ‘η μίσθωση των ακινήτων από τους εταίρους που είναι αγρότες

Ερώτηση 1884
13.04.21

Φυσικό πρόσωπο αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει στην κατοχή του ενα ημιτελές ακίνητο. Το φυσικό πρόσωπο έχει εισοδήματα από ενοίκια και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Αν συστήσει εταιρεία ΟΕ με δραστηριότητα εκμετάλλευση ακίνητων και εμπόριο αγροτικών προϊόντων:

1) Μπορεί να μισθώσει το ημιτελές ακίνητο στην εταιρεία για 20 χρόνια και η εταιρεία να εκπέσει σαν δαπάνες όλες τις εργασίες και τον ΦΠΑ;

2) Μπορεί να μισθώσει στην εταιρεία τα υπόλοιπα ακίνητα και η εταιρεία να τα υπεκμισθώσει;

3) Αν αποφασίσει να τα εισφέρει στην εταιρεία απαιτείται έκθεση ορκωτών και 3% για τη μεταβίβαση;

4) Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός στη ΟΕ όσον αφορά στο ημιτελές ακίνητο; Δηλαδή, η εταιρεία θα τα μεταχειριστεί ως πάγιο ή ως δαπάνη;

5) Για τις δαπάνες που θα γίνουν, πρέπει η εταιρεία να έχει επαρκές κεφάλαιο κατά τη σύσταση;

6) Οι ζημιές που θα προκύψουν τον πρώτο χρόνο από την εκμετάλλευση ακινήτων θα μπορέσουν να συμψηφιστούν με άλλο κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας πχ αγροτικά;

7) Αν τα δυο μέλη της ΟΕ (αγρότες κανονικού καθεστώτος) διατηρήσουν παράλληλα και τις ατομικές τους αγροτικές επιχειρήσεις θα χάσουν την ιδιότητα του κύριου επαγγέλματος αγρότη;

8) Τι εισφορες θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ διατηρώντας παράλληλα και τις δυο ατομικές τους επιχειρήσεις;


Απορρόφηση ΙΚΕ από ΟΕ

Ερώτηση 1863
10.03.21

Ο Α και ο Β είναι συνιδιοκτήτες από 50% έκαστος σε ένα ακίνητο το οποίο έχουν μισθώσει σε μία εταιρεία ΟΕ που έστησαν οι δυο τους και το εκμεταλλεύονται τουριστικά. Στην συνέχεια ο Α μαζί με τον Γ έστησαν μία ΙΚΕ σε ενοικιαζόμενο ακίνητο εκμετάλλευση καφετέριας. Ο Γ όμως πωλεί το μερίδιο του το οποίο αγοράζει ο Β και έτσι ο Α και ο Β κατέχουν σήμερα μία ΟΕ και μία ΙΚΕ με 50% έκαστος. Οι δύο εταίροι συμφώνησαν να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες στην μορφή όμως της ΟΕ ώστε να υποχρεούνται σε απλογραφικά βιβλία. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε αν, κατά την γνώμη σας είναι σωστή αυτή η σκέψη των εταίρων, και να υποδείξετε την πιο ανώδυνη διαδικασία για να γίνει αυτό; Τι ακριβώς ενέργειες δηλαδή πρέπει να γίνουν, σε εφορία, ΓΕΜΗ, κ.λπ. και τι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της ΙΚΕ αφού αυτή θα κλείσει οριστικά; Κεφάλαιο που έχει η ΙΚΕ τώρα 10.000,00 και η ΟΕ 20.000,00. Ευχαριστούμε.


Ταμειακή διευκόλυνση / δάνειο εταίρου ΙΚΕ προς την εταιρεία

Ερώτηση 1844
15.02.21

Μια πολυπρόσωπη ΙΚΕ που συμμετέχει σε πρόγραμμα LEADER για τη πραγματοποίηση των δράσεων του προγράμματος δεν επαρκεί το κατατεθημένο κεφάλαιο και δεν έχει έσοδα ακόμη. Αν ο εταίρος με το μεγαλύτερο ποσοστό θέλει να κάνει ταμειακή διευκόλυνση π.χ. 60.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των δράσεων και να τα λάβει πίσω μόλις πληρωθεί η εταιρεία από το πρόγραμμα στο ίδιο έτος, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία;

Πρέπει να γίνει κάποια σύμβαση;

Πρέπει να κατατεθεί στην εφορία και με τι προθεσμία;

Έχει χαρτόσημο με ποσοστό 1,2%;


Ορισμός προβληματικής επιχείρησης

Ερώτηση 1813
13.01.21
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η υπεύθυνη δήλωση λογιστή η οποία αναφέρει αν η εταιρεία είναι προβληματική. Με βάση τον Καν.651/2014 παρ.18 αρθρο 2 ο παραπάνω όρος «προβληματική» αφορά όλων των μορφών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) όπως και όλων των μεγεθών (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία);


Έκδοση TΠΥ παροχής λογιστικής υπηρεσιών από λογιστή που ασκεί ατομική επιχείρηση ο οποίος είναι εταίρος και διαχειριστής της Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1812
13.01.21
Διαχειριστής και εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στην ΙΚΕ, έχοντας ο ίδιος ατομική επιχείρηση (λογιστικό γραφείο). Για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κόβει τιμολόγιο στην ΙΚΕ ή θεωρείται προσωπική εργασία; Τι είναι σωστό να γίνεται;
Θεωρούνται οι δυο αυτές επιχειρήσεις συνδεδεμένες;


Παρακράτηση χαρτοσήμου σε αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1807
24.12.20
Σε περίπτωση καταβολής αμοιβών διαχείρισης σε Διαχειριστή ΙΚΕ, πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί χαρτόσημο; Εάν οφείλεται χαρτόσημο, το ποσοστό είναι 1,2% ή 2,4% και ποιος το επιβαρύνεται, η επιχείρηση ή ο δικαιούχος;


Προσωρινή απόληψη κερδών από εταίρο Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1804
23.12.20
Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά τις προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ:

Α. Διαδικασία

Η ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να προ-διανέμει κέρδη τρέχουσας χρήσης πριν από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση με έκτακτη ΓΣ εντός της χρήσης;
Εάν ναι, η όποια διανομή γίνει, θα τελεί υπό την μετέπειτα έγκρισή της από την τακτική ΓΣ όταν λάβει χωρά στο επόμενο έτος;
Θα πρέπει να συνταχθούν ενδιάμεσες (ή προσωρινές) οικονομικές καταστάσεις π.χ. για το διάστημα από την 01.01.20 έως της 30.11.20 από τις οποίες να προκύπτουν κέρδη χρήσης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Έστω περίπτωση που τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι τα παρακάτω όπως προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζετε με έκτακτη γενική συνέλευση στης 05.12.ΧΧ την διανομή προσωρινών απολήψεων κερδών ύψους 50.000€.

Αποτελέσματα προς φορών: 100.000
Φόρος ΝΠ 24%: 24.000
Αποτελέσματα μετά φόρων: 76.000
Τακτικό αποθεματικό: 3.800
Διανεμόμενα κέρδη βάση ΓΣ στις 05.12.20: 50.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 22.200

Για την νόμιμη διανομή βάση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και σε αυτή την περίπτωση; Επίσης σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας το πρακτικό θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του αρμοδίου λογιστή;
Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό του ύψους της διανομής; Είναι καθαρά στην απόφαση των εταίρων της ΓΣ (όχι πάνω από τα προσωρινά κέρδη χρήσης);

Β. Χρηματικά διαθέσιμα

Βάση της ανωτέρω απόφασης των εταίρων που τέθηκε πιο πάνω, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα με μετρητά λόγω υπερήμερων απαιτήσεων κάποιων πελατών οι οποίοι τυγχάνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής θα μπορεί να γίνει η πληρωμή των κερδών σε τμηματικές δόσεις προς τους εταίρους;

Γ. Φορολογία Εισοδήματος

Το υπόψη διανεμόμενο ποσό βάση της 1.100/2019 θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του φόρου μερισμάτων 5% μέσα σε ένα μηνά από την έγκρισης της ΓΣ και να αποδοθεί στο δημόσιο ο Παρακρατούμενος φόρος.
Το συγκεκριμένο εισόδημα έχει λάβει χωρά μέσα στο 2020, οπότε βάση της ΓΣ έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του από την εταίρους. Το εν λόγω εισόδημα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα της χρήσης 2020 όπως αναφέρεται και βάση της παρ.4 αρ.8 ν.4172/13; Εάν ναι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί το ανάλογο εισόδημα;

Δ. Λογιστική

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο βάση ΕΛΠ ποιες είναι η λογιστικές εγγραφές στα βιβλία που θα πρέπει να γίνουν, χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα.
Πως θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο γεγονός στον τελικό Ισολογισμό χρήσης;

Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Αναμένω την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Καλές Γιορτές και Καλά Χριστούγεννα


Φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1775
19.11.20
Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά την αμοιβή διαχειριστή σε ΙΚΕ σε ετήσια βάση:
Πολυπρόσωπη ΙΚΕ με ένα διαχειριστή η οποία συστάθηκε στα μέσα του 2019 με πρότυπο καταστατικό, έχει κέρδη χρήσης 2019 μετά φορών 40.000 ευρώ και περίπου εκτιμώμενα κέρδη χρήσης 2020 100.000 ευρώ. Μπορεί με έκτακτη συνέλευση να αποφασίσει (βάσει παρ. 4 άρθρου 64 του 4072/12) και να ορίσει αμοιβή διαχειριστή για ολόκληρο το 2020; Αναφέρω ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της ερώτησης: έστω ότι γίνεται την 20.11.2020 έκτακτη συνέλευση των εταίρων με το θέμα αυτό, και αποφασίζεται αμοιβή διαχειριστή ύψους 1.000€ ανά μηνά για το έτους 2020 ή 12.000 ευρώ (1.000 Χ 12μηνες) η οποία θα καταβληθεί συνολικά το αργότερο έως της 31.12.2020; Η εν λόγω απόφαση θα παραμένει εν ισχύει μέχρι την τροποποίησή της από την συνέλευση των εταίρων.
Επίσης, οι εν λόγω αμοιβές διαχειριστή πρέπει να προεγκρίνονται και έπειτα να εγκρίνονται οριστικά από την ετήσια τακτική συνέλευση των εταίρων; Εάν ναι θα ήθελα ένα παράδειγμα διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος βάσει των δεδομένων του παραπάνω παραδείγματος.
Ως προς την παρακράτηση του φόρου, το άνωθεν εισόδημα φορολογείται με τη γενική κλίματα των μισθωτών συν τυχόν εισφορά αλληλεγγύης εάν προκύπτει; Δηλαδή από την στιγμή της απόφασης (20.11) θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση παρακρατούμενου φόρου στον μήνα Νοέμβριο 2020 με την συνολική ετήσια αμοιβή 12.000; Ο φόρος της δήλωσης θα υπολογιστεί σε ετήσια βάση ή λόγω του μήνα πρέπει να παρακρατηθεί ο ανάλογος φόρος του μήνα αναφοράς;
Την επιβεβαίωσή σας ότι θα υπολογιστεί χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1,2% επί της μικτής αμοιβής το οποίο θα αποδίδεται μαζί με την παραπάνω βεβαίωση.
Τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΕΛΠ από την στιγμή της απόφασης σε 4 βαθιά ανάλυση.
Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
Αναμένω την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων


Ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση αμοιβή διαχειριστή Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1735
07.09.20
ΙΚΕ απαρτίζεται από 2 εταίρους, τον διαχειριστή και ένα απλό μέλος. Αποφασίζει να γίνει Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκριθεί μισθός ΔΣ.
1. Ο διαχειριστής δικαιούται αυτής της αμοιβής, ναι ή όχι; Για το απλό μέλος υποθέτω μπορεί να την πάρει.
2. Φορολογικά ισχύει η παρακράτηση φόρου 20% και η απόδοση χαρτοσήμου 3,6% ή και κάτι ακόμα που μας διαφεύγει, επί 12 μήνες;
3. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική, ναι ή όχι; Εφόσον είναι, οι κρατήσεις ορίζονται αντίστοιχες με αυτές των ιδιωτικών υπάλληλων πλήρους ασφάλισης ή μήπως όχι;
4. Ποιά δικαιολογητικά κατατίθενται στις δημόσιες υπηρεσίες ή ενημερώστε με παρακαλώ για οτιδήποτε άλλο νομίζετε εσείς ότι είναι άξιο λόγου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.


Σελίδες