×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Ταμειακή διευκόλυνση / δάνειο εταίρου-μετόχου προς την εταιρεία

Ερώτηση 1551
04.10.19
Ποιες φορολογικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά την ταμειακή διευκόλυνση εταίρων -μετόχων προς την εταιρεία (π.χ. τόσο έναντι κεφαλαιουχικών εταιρειών όσο και σε προσωπικές εταιρείες);


Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ερώτηση 1516
04.07.19
ΑΕ έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 1.500.000,00. Η Καθαρή της Θέση σήμερα λόγο συσσωρευμένων ζημιών είναι 525.000,00.(ίδια κεφάλαια κάτω από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου) Η τιμή της μετοχής είναι 100 ευρώ.
• Με τον νέο νόμο 4548/2018 μπορεί να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (πχ η αξία της μετοχής να γίνει 20 ευρώ και το κεφάλαιο 100.000,00 (τα νούμερα του παραδείγματος είναι ενδεικτικά);
• Και μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία πχ Απόφαση ΓΣ για μείωση (Συμβολαιογραφικό έγγραφο (η ΑΕ είναι παλιά) και τι άλλο);


Λύση Ο.Ε. και ατομικής από εκ διαθήκης κληρονόμο

Ερώτηση 1510
04.07.19
Επιτηδευματίας που απεβίωσε, με διαθήκη του ορίζει ως αποκλειστικό κληρονόμο της ατομικής επιχείρησης του και της συμμετοχής του σε εταιρεία ΟΕ την σύζυγο του. Εναπομείνας μοναδικός εταίρος στην ΟΕ είναι, επίσης, η σύζυγος του. Ο αποβιώσας, επίσης, είχε δύο ανήλικα τέκνα.
1. Το καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζει τι συμβαίνει στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων και η σύζυγος δεν επιθυμεί την συνέχιση της εταιρείας. Μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε λύση της εταιρείας χωρίς καμία εμπλοκή των ανήλικων τέκνων;
2. Το ίδιο επιθυμεί και για την ατομική επιχείρηση η οποία δεν βρισκόταν σε δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια αλλά δεν είχε γίνει διακοπή ή τεθεί σε αδράνεια.
Μπορεί η μητέρα λοιπόν να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την διακοπή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ΔΟΥ και την λύση ως εκκαθαριστής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ;
Σε αρχικό στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων αυτών τέθηκε από την ΔΟΥ ζήτημα ότι και τα ανήλικα τέκνα πρέπει να εκφράσουν την γνώμη τους μέσω ορισμού τρίτου εκπροσώπου (αναφέρθηκε ως αιτία η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τέκνων και μητέρας) μέσω δικαστικής απόφασης σχετικά με την διακοπή της επιχείρησης.
Η ύπαρξη της διαθήκης δεν είναι από μόνη της αρκετή ώστε ως κληρονόμος να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ;


Θέση Α.Ε. σε αδράνεια

Ερώτηση 1442
25.02.19
ΑΕ βρίσκεται σε εκκαθάριση. Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (από την δραστηριότητά της), έχει πωληθεί η περιουσία της και το μόνο που απομένει είναι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αποζημιώσεις που έχει λάβει από απαλλοτρίωση ακινήτου της. Υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις για 8 χρόνια. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου μια να μπει σε αδράνεια; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αδράνεια;


Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστών και μελών Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 1439
22.02.19
Ε.Π.Ε. με 3 μέλη (2 διαχειριστές και ένα μέλος), αποφασίζει μέσω της Γ.Σ. την καταβολή μηνιαίων μισθών και στους 3 για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης.
Πως φορολογείται αυτό το εισόδημα; Πως αποδίδεται ο φόρος και με ποια ποσοστά παρακράτησης;
Πως αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές; Με ποια ποσοστά;


Φόρος υπεραξίας από αύξηση κεφαλαίου

Ερώτηση 1409
23.01.19
Σε ΙΚΕ με δυο εταίρους και ποσοστά συμμετοχής 50% για τον καθένα θα εισέλθει ένας τρίτος νέος εταίρος με αύξηση του κεφαλαίου της ΙΚΕ, στην οποία θα μετέχει μόνο αυτός (νέος εταίρος), έτσι ώστε μετά την αύξηση να έχουν οι δυο παλιοί εταίροι από 40% ο καθένας και 20% ο νέος εταίρος. Η αύξηση κεφαλαίου έχει φόρο υπεραξίας ή όχι;


Εισφορές ΙΚΕ

Ερώτηση 1397
21.12.18
Οι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά κατά τη σύσταση μιας ΙΚΕ ή αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου θα πρέπει να κατατεθούν σε λογαριασμό της εταιρείας;


Διανομή μερίσματος

Ερώτηση 1377
21.12.18
Μια ΑΕ με χρήση 1/7-30/6 θέλει να διανείμει 100χιλ μέρισμα, ποσό το οποίο προέρχεται από κέρδη προηγ. χρήσεων.
Στον 42 κατά την 30/6/18 έχουμε υπόλοιπο κερδών της 30/6/14 13.000€, της 30/6/15 47.000€, της 30/6/16 59.000€.
Από τις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών προκύπτει ότι :
Την 30/6/14 φορολογήθηκε για μέρος των κερδών λόγω του ότι είχε μεταφερόμενες φορ. ζημιές 6.500€. Συγκεκριμένα τα κέρδη ήταν 91χιλ που με τις λογιστικές διαφορές ανήλθαν στα 111χιλ, από τα οποία αφαιρέθηκαν τα 6,5χιλ και φορολογήθηκαν τα 104,5χιλ. Την 30/6/15 και την 30/6/16 φορολογήθηκε για το σύνολο των κερδών.
Επίσης έχει διανεμηθεί ήδη μέρισμα (το 2015) 40χιλ ευρώ από τα κέρδη της 30/6/14 (Ήταν 53χιλ).
Πώς πρέπει να φορολογηθεί το μέρισμα που προέρχεται από τα κέρδη της 30/6/14; Πώς θα συμπληρωθεί το έντυπο Ν;


Εκμετάλλευση διαμερισμάτων για ενοικίαση μέσω πλατφόρμας Airbnb από Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1392
18.12.18
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία αγόρασε δύο διαμερίσματα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Έχει υποχρέωση να προβεί σε δήλωση έναρξης υποκαταστήματος για τα δύο ακίνητα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;


Εκούσια αποχώρηση εταίρου Ο.Ε. και φορολογία υπεραξίας

Ερώτηση 1348
31.10.18
Έχουμε μια Ο.Ε. που έχει εταιρικό κεφάλαιο 5.000€, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2018. Έχει τρεις εταίρους όπου ο ένας έχει ποσοστό 50%, ο δεύτερος ποσοστό 49% και ο τρίτος ο οποίος είναι αδερφός του 49% έχει το 1%. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αγορά παγίων 21.000€. Για δικούς τους λόγους ο έχων το 1% επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία και να παραχωρήσει το ποσοστό του στον αδερφό του. Το ερώτημα είναι θα πρέπει να προβώ μόνο σε τροποποίηση του καταστατικού ή αποτίμηση της εταιρείας και να κάνω ισολογισμό και μετά να προχωρήσω στην τροποποίηση του καταστατικού.


Σελίδες