×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Υποχρεωτική ή όχι διανομή κερδών

Ερώτηση 1214.
12.04.18
Νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία έχει κερδοφορία στην προηγούμενη ημερολογιακή χρήση, έχει τελικά καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Είναι υποχρεωτική η διανομή, άρα και η φορολόγηση με συντελεστή 15% του μερίσματος-καθαρού κέρδους, ναι ή όχι; Αν είναι υποχρεωτική, βάσει ποιας νομοθεσίας; Αν όχι, χρειάζεται απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. για την μη διανομή; Πρέπει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το μέρισμα να κατατεθεί στο ΓΕΜΗ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.


Αμοιβή με μισθό διαχειριστή ΙΚΕ και απλού εταίρου

Ερώτηση 1197.
26.03.18
Υπάρχει ΙΚΕ με 2 μέλη, τον διαχειριστή και τον απλό εταίρο.
Κατόπιν απόφασης γενικής συνελεύσεως ο διαχειριστής λαμβάνει μισθό 800 ευρώ μηνιαίως.
Οι απορίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Πρέπει να γίνει τροποποίηση καταστατικού, ναι ή όχι;
  2. Η αμοιβή του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι; Εάν ναι, ισχύει το αφορολόγητο όριο μισθωτών;
  3. Πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου ελεύθερου επαγγελματία 20% ή Φ.Μ.Υ. ναι ή όχι; Μήπως επιβάλλεται και χαρτόσημο οποιασδήποτε μορφής;
  4. Επί της προαναφερθείσας αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ υπολογίζονται ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ ναι ή όχι, και εάν ναι με ποιον τρόπο;
  5. Ακριβώς οι ανωτέρω απορίες ισχύουν και για αμοιβή με μισθό του απλού εταίρου, αν αποφασιζόταν κάτι τέτοιο.

Αποτίμηση εισφοράς σε είδος (γης) σε ίδρυση ΙΚΕ

Ερώτηση 1189.
22.03.18
Σε ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ ο ένας εταίρος εισφέρει σε μετρητά και ο άλλος σε γη. Ποια είναι η επιτροπή που καθορίζει την τιμή της γης και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;
 
 
Απάντηση

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν.4072/2012:

«Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920.


Παραχώρηση ποσοστού συμμέτοχης σε ΟΕ θανόντα, από τους κληρονόμους

Ερώτηση 1171.
07.03.18
Φυσικό πρόσωπο το οποίο πέθανε συμμετείχε σε ΟΕ με ποσοστό 50%. Οι κληρονόμοι θέλουν να παραχωρήσουν άνευ τιμήματος το ποσοστό που κληρονομούν από την ΟΕ, σε τρίτο πρόσωπο. Το καταστατικό σύστασης δεν προβλέπει σε περίπτωση θανάτου του ενός εταίρου τι γίνεται. Το ερώτημα είναι:
Μπορούν οι εξ αδιάθετου κληρονόμοι να παραχωρήσουν το ποσοστό που κληρονομούν με τροποποίηση του καταστατικού ή πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομίας πρώτα και μετά να παραχωρήσουν το ποσοστό τους;


Εκμίσθωση Φ.Ι.Χ.

Ερώτηση 1154.
23.02.18
Εταιρεία εμπορίας μηχανημάτων και οχημάτων θα αγοράσει φορτηγάκι Φ.Ι.Χ. άνω των 3,5 τόνων (περίπου 15 τόνοι), το οποίο θα διαθέτει προς ενοικίαση. Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται να γίνουν;
 
 
Απάντηση


Αμοιβές μελών Δ.Σ. από την τακτική γενική συνέλευση (όχι από τα κέρδη) και φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτές

Ερώτηση 1156.
22.02.18
ΑΕ με κέρδη αποφασίζει στην τακτική ΓΣ να παρέχει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.. Στο πρακτικό της ΓΣ αναφέρεται ότι γίνεται έγκριση της διανομής των αποτελεσμάτων, η οποία διανομή αποτυπώνεται σε ένα πίνακα διάθεσης και αναφέρει μόνο τακτικό αποθεματικό 5%. Δεν αναφέρει αμοιβές Δ.Σ..
Υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί επειδή η εταιρία έχει κέρδη, ότι οι αμοιβές του Δ.Σ. είναι από διανομή κερδών και να ζητήσει φόρο διανομής 15%;


Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και τέλη χαρτοσήμου επί αύξησης κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Ερώτηση 1167.
22.02.18
Μπορείτε να με ενημερώσετε αν υπάρχει φόρος σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση μετοχών υπέρ αρτίου;
Αν ναι σε τι ποσοστό αναλογεί ο φόρος και αν υπάρχει επιπλέον χαρτόσημο και σε τι ποσοστό; Και αν υπάρχει και κάποια άλλη επιβάρυνση που αναλογεί;


Μετατροπή ατομικής σε ΙΚΕ με αναπτυξιακό νόμο και στη συνέχεια σε προσωπική εταιρεία

Ερώτηση 1150.
22.02.18
ΙΚΕ που προήλθε από μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1297/72, ατομικής επιχείρησης στις 08/08/2016, θέλει να μετατραπεί πάλι σε Ετερόρρυθμη εταιρεία τώρα. Το κεφάλαιο της ΙΚΕ είναι 111.000,00 ευρώ, από το οποίο 109.363,33 η εισφερθείσα καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης. Η καθαρή θέση περιλαμβάνει εργασίες αποπεράτωσης ακίνητου τρίτου 33.459,45 ευρώ, μεταφορικό μέσο 4.000,00 ευρώ, και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό 57.427,09 ευρώ.
Κατά την τωρινή μετατροπή της σε ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία:

  1. Πρέπει να γίνει μέχρι τέλους του μήνα ή οποτεδήποτε μέσα στο 2018 ετοιμαστεί το καταστατικό της ΟΕ;
  2. Θα κοστίσει τι & πόσο (φόρος υπεράξιας, ΦΠΑ των παγίων,...), λόγω της αρχικής μετατροπής με το ν.1297/72;

Ασφαλιστικές εισφορές επί παροχής σε είδος (αυτοκίνητο) προς μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 3% στην εταιρεία

Ερώτηση 1155.
16.02.18
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ και αποδίδονται οι εισφορές του από την εταιρία με την ΑΠΔ. Ο ίδιος έχει παροχή σε είδος ΙΧ ένα ποσό 3.500,00 ευρώ στο Ε1. Υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτή η παροχή;
Είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε πρακτικό ΓΣ η παροχή αυτή ή και στο καταστατικό;


Λύση εταιρείας λόγω ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων που συνιστούν μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ερώτηση 1123.
19.12.17
Ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει επιστολή από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και γι αυτόν τον λόγο είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια από τις διατάξεις περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 να προχωρήσει στις διαδικασίες λύσης της εταιρείας.
Τι σημαίνει στο πρακτικό κομμάτι εάν ξεκινήσουν οι διαδικασίες λύσης της εταιρείας γιατί η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων;
Ποιες οι ευθύνες των εταίρων και του Δ.Σ. σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο έναντι των προμηθευτών αλλά και έναντι των οφειλών στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ σε φόρους και εισφορές;


Σελίδες