×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Εκούσια αποχώρηση εταίρου Ο.Ε. και φορολογία υπεραξίας

Ερώτηση 1348
31.10.18
Έχουμε μια Ο.Ε. που έχει εταιρικό κεφάλαιο 5.000€, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2018. Έχει τρεις εταίρους όπου ο ένας έχει ποσοστό 50%, ο δεύτερος ποσοστό 49% και ο τρίτος ο οποίος είναι αδερφός του 49% έχει το 1%. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αγορά παγίων 21.000€. Για δικούς τους λόγους ο έχων το 1% επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία και να παραχωρήσει το ποσοστό του στον αδερφό του. Το ερώτημα είναι θα πρέπει να προβώ μόνο σε τροποποίηση του καταστατικού ή αποτίμηση της εταιρείας και να κάνω ισολογισμό και μετά να προχωρήσω στην τροποποίηση του καταστατικού.


ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1325
26.09.18
α) Ανώνυμη Εταιρεία θέλει να ασφαλίσει τα μέλη του Δ.Σ. σαν μισθωτούς. Αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. ή απαιτείται Γ.Σ.; Στην περίπτωση που απαιτείται Γ.Σ. μπορεί να γίνει με έκτακτη υπό την αίρεση της επόμενης τακτικής Γ.Σ.;
β) Οι διαδικασίες της ασφάλισης των μελών του Δ.Σ. είναι ίδιες με αυτές των μισθωτών;


Διανομής μερίσματος Α.Ε. ή χορήγησης δανείου σε μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ. με μετρητά

Ερώτηση 1320
24.09.18
ΑΕ μπορεί να χορηγήσει μέρισμα στους μετόχους της σε μετρητά; Δηλ. χωρίς να τα καταθέσει σε κάποιο τραπεζικό λογ/σμό; Υπάρχει κάποια διάταξη είτε του 2190 είτε της φορολογίας εισοδήματος που να το απαγορεύει;
Μπορεί να χορηγήσει δάνειο σε μέτοχο και Πρόεδρο της εταιρίας σε μετρητά;
Οι ερωτήσεις αφορούν την τακτοποίηση του ταμείου.


Ημερομηνία διακοπής Ε.Ε. λόγω αντικατάστασης του αρχικού εκκαθαριστή

Ερώτηση 1314
17.09.18
ΕΕ έχει καταγγελθεί από το 2011, έχει μπει σε εκκαθάριση και έχει οριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος δυστυχώς δεν έκανε τίποτα και είναι άφαντος. Ο ένας εκ των εταίρων με δικαστική απόφαση του 2018 πέτυχε τον διορισμό άλλου εκκαθαριστή. Με τι ημερομηνία θα γίνει η διακοπή της εταιρείας; Με 2011 που μπήκε σε εκκαθάριση ή με την μεταβολή του 2018 που ορίστηκε στην εφορία ο νέος εκκαθαριστής;


Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενου μερίσματος που αποκτά ΙΚΕ από τη συμμετοχή της σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1297
22.08.18
Μια ΙΚΕ μέτοχος σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία. Ερωτάται:
α) Φορολογείται πάλι για τα μερίσματα που λαμβάνει από την Ε.Ε.;
β) Η μεταβίβαση αυτών των μερισμάτων στους εταίρους της ΙΚΕ φορολογείται σ' αυτούς;


Εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας

Ερώτηση 1223.
30.04.18
Σε ετερόρρυθμη εταιρεία, ο ομόρρυθμος εταίρος είναι εξαφανισμένος και μη συνεργάσιμος γενικά. η εταιρεία έχει διακόψει στην πράξη την δραστηριότητά της από το 2011.
Η ετερόρρυθμη εταίρος στην προσπάθειά της να διακόψει την λειτουργία της εταιρείας στην εφορία, την κατήγγειλε αρχικά και επειδή και πάλι ο ομόρρυθμος εταίρος δεν έπραξε τα δέοντα, πέτυχε τον διορισμό δικού της εκκαθαριστή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Στην πράξη όμως ο νέος εκκαθαριστής δεν έχει τίποτα στα χέρια του για να προχωρήσει την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε βιβλία ούτε στοιχεία. πως μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών;


Υποχρεωτική ή όχι διανομή κερδών

Ερώτηση 1214.
12.04.18
Νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία έχει κερδοφορία στην προηγούμενη ημερολογιακή χρήση, έχει τελικά καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Είναι υποχρεωτική η διανομή, άρα και η φορολόγηση με συντελεστή 15% του μερίσματος-καθαρού κέρδους, ναι ή όχι; Αν είναι υποχρεωτική, βάσει ποιας νομοθεσίας; Αν όχι, χρειάζεται απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. για την μη διανομή; Πρέπει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το μέρισμα να κατατεθεί στο ΓΕΜΗ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.


Αμοιβή με μισθό διαχειριστή ΙΚΕ και απλού εταίρου

Ερώτηση 1197.
26.03.18
Υπάρχει ΙΚΕ με 2 μέλη, τον διαχειριστή και τον απλό εταίρο.
Κατόπιν απόφασης γενικής συνελεύσεως ο διαχειριστής λαμβάνει μισθό 800 ευρώ μηνιαίως.
Οι απορίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Πρέπει να γίνει τροποποίηση καταστατικού, ναι ή όχι;
  2. Η αμοιβή του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι; Εάν ναι, ισχύει το αφορολόγητο όριο μισθωτών;
  3. Πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου ελεύθερου επαγγελματία 20% ή Φ.Μ.Υ. ναι ή όχι; Μήπως επιβάλλεται και χαρτόσημο οποιασδήποτε μορφής;
  4. Επί της προαναφερθείσας αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ υπολογίζονται ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ ναι ή όχι, και εάν ναι με ποιον τρόπο;
  5. Ακριβώς οι ανωτέρω απορίες ισχύουν και για αμοιβή με μισθό του απλού εταίρου, αν αποφασιζόταν κάτι τέτοιο.

Αποτίμηση εισφοράς σε είδος (γης) σε ίδρυση ΙΚΕ

Ερώτηση 1189.
22.03.18
Σε ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ ο ένας εταίρος εισφέρει σε μετρητά και ο άλλος σε γη. Ποια είναι η επιτροπή που καθορίζει την τιμή της γης και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;
 
 
Απάντηση

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν.4072/2012:

«Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920.


Παραχώρηση ποσοστού συμμέτοχης σε ΟΕ θανόντα, από τους κληρονόμους

Ερώτηση 1171.
07.03.18
Φυσικό πρόσωπο το οποίο πέθανε συμμετείχε σε ΟΕ με ποσοστό 50%. Οι κληρονόμοι θέλουν να παραχωρήσουν άνευ τιμήματος το ποσοστό που κληρονομούν από την ΟΕ, σε τρίτο πρόσωπο. Το καταστατικό σύστασης δεν προβλέπει σε περίπτωση θανάτου του ενός εταίρου τι γίνεται. Το ερώτημα είναι:
Μπορούν οι εξ αδιάθετου κληρονόμοι να παραχωρήσουν το ποσοστό που κληρονομούν με τροποποίηση του καταστατικού ή πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομίας πρώτα και μετά να παραχωρήσουν το ποσοστό τους;


Σελίδες