×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Λύση εταιρείας λόγω ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων που συνιστούν μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ερώτηση 1123.
19.12.17
Ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει επιστολή από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και γι αυτόν τον λόγο είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια από τις διατάξεις περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 να προχωρήσει στις διαδικασίες λύσης της εταιρείας.
Τι σημαίνει στο πρακτικό κομμάτι εάν ξεκινήσουν οι διαδικασίες λύσης της εταιρείας γιατί η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων;
Ποιες οι ευθύνες των εταίρων και του Δ.Σ. σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο έναντι των προμηθευτών αλλά και έναντι των οφειλών στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ σε φόρους και εισφορές;


Διάσπαση επιχείρησης – Φορολογική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1118.
13.12.17
ΑΕ που έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση ακινήτων, θέλει να εισφέρει ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ περίπου), το οποίο το εκμισθώνει, σε νέα ανώνυμη που θα συσταθεί και έπειτα σκοπός είναι η πώληση αυτής της νέας ανώνυμης σε ΑΕ, η οποία θα συνεχίσει να εκμισθώνει το ακίνητο.
Υπάγεται στις διατάξεις του 1297/72 και του 2166/93 (άρθρο 4); Θέλουμε να διασπαστεί το τμήμα του ακινήτου αυτού αλλά όχι να γίνει διάσπαση της εταιρίας, διότι δεν επιθυμούμε την λύση της εισφέρουσας.
Η ερώτηση αφορά την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας που θα προκύψει (γιατί θα προκύψει, αφού στον ισολογισμό η αξία του ακινήτου είναι 800 χιλ. ενώ η αντικειμενική είναι 2 εκ.), την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης καθώς και από τον ΦΣΚ. Ποια η φορολογία των μετόχων φυσικών προσώπων με την πώληση της λήπτριας; Θα υπάρξει άλλη φορολογία πέραν του φόρου υπεραξίας;


Διάσπαση Α.Ε. και υπαγωγή σε αναπτυξιακούς ν.δ1297/72 και ν.2166/93

Ερώτηση 1120.
13.12.17
ΑΕ θέλει να πουλήσει σε άλλη ΑΕ ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ αντικειμενικής αξίας) έτους κατασκευής 1998. Το ακίνητο ενοικιάζεται και η ΑΕ έχει μεταξύ άλλων και ΚΑΔ "υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων".
1) Επιβεβαίωση στο εξής:
Το τίμημα της πώλησης φορολογείται κανονικά σαν έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα αφού αφαιρεθεί η αναπόσβεστη αξία (2εκ το τίμημα - 1,3 εκ η αναπόσβεστη = 700χιλ), δεν έχει ΦΠΑ εφόσον δεν είναι καινούριο ακίνητο και θα πληρωθεί φόρος μεταβίβασης από τον αγοραστή πάνω στην μεγαλύτερη αξία μεταξύ της τιμής πώλησης και της αντικειμενικής. Υπάρχει άλλη φορολογία που δεν αναφέρω; Πρέπει να κοπεί τιμολόγιο πέραν του συμβολαίου μεταβίβασης;
2) Αφού θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις η πώληση του ακινήτου, θα βεβαιωθεί και προκαταβολή φόρου ίση με το 100% του φόρου της πώλησης. Λογικά όμως αν σταλεί εκπρόθεσμα το έντυπο Ν (31/12/18 θα είναι η προθεσμία και να το στείλουμε 2/1/19) δεν θα βεβαιωθεί προκαταβολή αλλά θα έχουμε πρόστιμο διαδικαστικό 500 ευρώ και προσαύξηση ίση με το 0,67% του φόρου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου αυτό.
3) Θα μπορούσε να γίνει διάσπαση της ΑΕ σε 2 νέες με τις ευνοϊκές διατάξεις του 2179/72; Δηλαδή χωρίς να πληρωθεί φόρος υπεραξίας; Διότι θα προκύψει σίγουρα θέμα υπεραξίας αφού η αντικειμενική είναι 2εκ του εν λόγω ακίνητου αλλά στα βιβλία η αναπόσβεστη αξία είναι 1,3εκ.
ΦΜΑ θα πληρωθεί κανονικά αφού το ακίνητο εκμισθώνεται και δεν ιδιοχρησιμοποιείται και θα συνεχίσει να εκμισθώνεται και στο μέλλον. Φόρος συγκέντρωσης θα οφείλεται και πάνω σε ποιο ποσό; Τι άλλοι φόροι θα προκύψουν με την διάσπαση εκτός του ΦΜΑ;


Φορολογικός έλεγχος & Χαρτοσήμανση ποσών που καταβάλλονται από εταίρους σε ζημιογόνα ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας η καθαρή θέση είναι αρνητική

Ερώτηση 1060.
17.10.17
Σε ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία και κεφάλαιο 50.000,00 ευρώ εμφανίζονται αγορές παγίων 100.000,00 και σύνολο ζημιών 150.000,00. Μπορεί να τεθεί θέμα δανεισμού από τους εταίρους και με τι συνέπειες; Πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίου;


Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ

Ερώτηση 1073.
10.10.17
Νεοσύστατη ΙΚΕ (12ος/2016) έχει εταιρικό κεφάλαιο 900,00 (εννιακόσια) ευρώ (3 εταίροι από 300/έκαστος). Έχουν επιλέξει η χρηματοδότηση της εταιρείας (για το ξεκίνημα) να γίνει με δανεισμό από τους ίδιους. Έχουν συναφθεί λοιπόν 3 δανειακές συμβάσεις των 25.000,00/έκαστη. Τα χρήματα αυτά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τις αρχικές ανάγκες λειτουργίας (αφορούν κατασκευαστικά έξοδα σε μισθωμένο ακίνητο). Ένας εκ των εταίρων θέλει να μεταβιβάσει το μερίδιο σε τρίτο πρόσωπο. Με ποιόν τρόπο θα γίνει η μεταβίβαση μεριδίων και σε ποιο τίμημα; Τι γίνεται με το δάνειο του εταίρου;
Υ.Γ. Η εταιρεία έως σήμερα έχει μηδενικές πωλήσεις και αγορές,


ΕΦΚΑ – Διαχειριστής ΙΚΕ

Ερώτηση 1051.
09.10.17
Διαχειριστής ΙΚΕ (ίδρυση εντός 2017) καταβάλλει μηνιαίως ΕΦΚΑ € 167,95 (το ελάχιστο).
Αν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ με πλήρη απασχόληση, σαν μισθωτός στην ΙΚΕ, για τις υπηρεσίες του, θα πληρώνει επιπλέον την εισφορά που αναλογεί;
Στο τέλος της χρήσης, αν τα εισοδήματα από τα μερίσματα είναι κάτω από τα 7.032,96€ (586,08x12), η συνολική εισφορά ΕΦΚΑ τον επόμενο χρόνο θα είναι
ΕΦΚΑ μισθωτού + εισφορά που αναλογεί στο ύψος των κερδών (που του αναλογούν βάσει μερισμάτων) ή θα υπάγεται για την ΙΚΕ (διαχειριστής) στα ελάχιστα που πλήρωνε; Αν έχει ζημιά, δεν θα πληρώνει καθόλου για την ιδιότητα του ως;


Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό φορολογικών ζημιών - Υποχρεωτικότητα διενέργειας αποσβέσεων - Περιορισμός ιδίων κεφαλαίων άρθρου 47

Ερώτηση 986.
28.06.17
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ΑΕ έχει την δυνατότητα να μην διενεργήσει και καταχωρήσει αποσβέσεις το 2017 εξαιτίας σωρευμένων ζημιών, που μπορεί να προκαλέσει κάποια στιγμή και πρόβλημα με τον 2190 (άρθρο 47). Πώς θα το αντιμετωπίσω με τα ΕΛΠ; Πρέπει να κάνω γνωστοποίηση στο προσάρτημα; Η εταιρία ανήκει στις μικρές οντότητες για το 2016.
Αυτή τη στιγμή η εταιρία έχει κεφάλαιο 908 χιλιάδες ευρώ περίπου, επιχορήγηση Ν.3299 302 χιλιάδες, αποθεματικό 21 χιλιάδες και ζημιές 206 χιλιάδες. Δηλαδή έχουμε Σύνολο Κεφαλαίων 908 + 302 = 1.210 χιλ. και Σύνολο Καθαρής Θέσης 1.025 χιλ. Αυτό έγινε μετά την μείωση κεφαλαίου που κάναμε μέσα στο 2017, η οποία κατά 306 χιλιάδες έγινε συμψηφισμός με ζημίες προηγουμένων ετών (ζημίες έως 31/12/13) και κατά 90 χιλιάδες με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Θέλω να μου επιβεβαιώσετε τον συλλογισμό μου: το σύνολο καθαρής θέσης δεν πρέπει να πέσει κάτω από το 50% του κεφαλαίου δηλ. 1.210 / 2 = 605 χιλιάδες ευρώ. Η δ/νση εμπορίου μου είχε πει ότι λαμβάνω υπόψη και το ποσό του 3299 για αυτόν τον υπολογισμό. Όμως θέλω να επιβεβαιώσω την απάντηση αυτή.
Αφού έχω καθαρή θέση 1.025 χιλ. σημαίνει ότι έχω περιθώριο ακόμα 1.025 - 605 = 420 χιλ. για ζημιές, μέχρι να έχω πρόβλημα με αυτή τη διάταξη του 2190.
Άρα θα με σύμφερε να κάνω πάλι μείωση κεφαλαίου και να συμψηφίσω και τις υπόλοιπες ζημιές με το κεφάλαιο.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου τα παραπάνω.
Και η άλλη ερώτηση μου είναι αν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που συμψήφισα με το κεφάλαιο. Κατά την ΠΟΛ.1088/2016 αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημιά αυτή και άρα στο έντυπο Ν του έτους 2017 θα πρέπει να μεταφέρω όπως είναι τις ζημιές, άσχετα αν συμψήφισα τις 306 χιλ. με το κεφάλαιο με μείωση κεφαλαίου μέσα στο 2017.


Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με γονική παροχή ή με επαχθή αιτία

Ερώτηση 978.
20.06.17
Νομικό πρόσωπο ΕΠΕ στο οποίο συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα από 50%, έχει στην κατοχή του ακίνητο αξίας 2.000.000€. Το ένα από τα 2 φυσικά πρόσωπα θέλει να μεταβιβάσει μέρος των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο πρόσωπο (συγγενή α' βαθμού). Τι διαδικασία πρέπει να γίνει έτσι ώστε να πληρωθεί για την διαδικασία μεταβίβασης όσο το δυνατόν λιγότερος φόρος ; (Μήπως πρέπει να αλλάξει πρώτα μορφή, π.χ. ΙΚΕ, ΑΕ ;)


Ισολογισμός Ε.Ε. κατά την εκκαθάριση και τυχόν συνέπειες στην περίπτωση που οι ζημιές υπερβαίνουν το κεφάλαιο

Ερώτηση 964.
08.06.17
Σε ΕΕ με απλογραφικά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συντάσσουμε ισολογισμό. Μήπως όμως χρειάζεται για να προσδιορίζουμε την περιουσία της εταιρίας; Θα χρειαστεί στην εκκαθάριση - λύση της αργότερα; Αν οι ζημίες είναι μεγαλύτερες του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει οι εταίροι, υπάρχουν συνέπειες (όπως στις ΑΕ) ή επειδή μετέχουν οι εταίροι και στα κέρδη αλλά και στις ζημιές δεν τίθεται κάποιο θέμα και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το παρακολουθούμε;


Σελίδες