×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1575
25.11.19
Α.Ε. η οποία έχει ανώνυμες μετοχές και βάση νομού τις κάνει ονομαστικές:
1) Πρέπει να κάνει τροποποίηση του καταστατικού έως 31/12/2019;
2) Πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του καταστατικού της;
3) Α.Ε. που έχει μετοχές ονομαστικές πρέπει να κάνει επικαιροποίηση καταστατικού της;
Ποιες είναι οι προθεσμίες;


Δήλωση πραγματικών δικαιούχων Ι.Κ.Ε. όταν συμμετέχει σε αυτή άλλη Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1576
21.11.19
Σε Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα που είναι και διαχειριστές με 5% έκαστος καθώς και Νομικό Πρόσωπο (επίσης Ι.Κ.Ε.) με ποσοστό 90%.
Στο Νομικό πρόσωπο, εταίροι είναι τα 2 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό έκαστος 50%.
Πως θα συμπληρωθεί το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για την πρώτη Ι.Κ.Ε.;


Διανομή προσωρινού μερίσματος

Ερώτηση 1566
15.11.19
ΑΕ θα αποφασίσει με έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο να διανέμει προσωρινό μέρισμα για την χρήση 2018.
1. Για ποιο χρονικό διάστημα της χρήσης 2018 θα πρέπει να συντάξει προσωρινές οικονομικές καταστάσεις.
2. Ποιες λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν;
3. Εξηγήστε μου τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την διανομή του προσωρινού μερίσματος.


Φόρος κληρονομιάς μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1561
01.11.19
Το 2014 πέθανε ο μέτοχος σε ΑΕ με 900 μετοχές αξίας 900.000,00 ευρώ. Η συνολική αξία ΑΕ είναι 1.000.000,00 (όλοι οι 4* λογαριασμοί) η σύζυγος του και τα δυο (2) του παιδιά είναι εκείνοι που δικαιούνται τις μετοχές. Πως θα φορολογηθούν, σαν κληρονόμοι ή σαν λήπτες μετοχών; (Η αξία της ακίνητης περιουσίας είναι 1.400.000,00 ευρώ)


Εκκαθάριση σε περίπτωση ύπαρξης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τράπεζες, προμηθευτές

Ερώτηση 1554
22.10.19
Ανώνυμη Εταιρεία, τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Δεν έχει απαιτήσεις, δεν έχει πάγια και δεν έχει αποθέματα, ενώ έχει υποχρεώσεις προς ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΦΚΑ - Προμηθευτές & Τράπεζες.
Ποιος τρόπος ενδείκνυται για να κλείσει η εταιρεία;
α) να ενταχθεί στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα; ή
β)να κλείσει τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων, πιστώνοντας τα έκτακτα κέρδη (λόγω μεγάλων ζημιών δεν θα προκύψει φορολογητέο κέρδος) και στην συνέχεια να προβεί σε κλείσιμο της εταιρείας (εμφανίζοντας στον Ισολογισμό μηδενική καθαρή θέση /Μετοχικό κεφάλαιο (θετικό )και Ζημίες χρήσης (αρνητικό κονδύλι)
Με την β μέθοδο, μπορεί η εταιρεία να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα από τους Πιστωτές της (αναφέρομαι αποκλειστικά στον τρόπο κλεισίματος της Α.Ε. και όχι σε οικονομικές απαιτήσεις) και να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την διαδικασία του κλεισίματος;
Αναφέρετε πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα των 2 μεθόδων.


Ταμειακή διευκόλυνση / δάνειο εταίρου-μετόχου προς την εταιρεία

Ερώτηση 1551
04.10.19
Ποιες φορολογικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά την ταμειακή διευκόλυνση εταίρων -μετόχων προς την εταιρεία (π.χ. τόσο έναντι κεφαλαιουχικών εταιρειών όσο και σε προσωπικές εταιρείες);


Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ερώτηση 1516
04.07.19
ΑΕ έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 1.500.000,00. Η Καθαρή της Θέση σήμερα λόγο συσσωρευμένων ζημιών είναι 525.000,00.(ίδια κεφάλαια κάτω από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου) Η τιμή της μετοχής είναι 100 ευρώ.
• Με τον νέο νόμο 4548/2018 μπορεί να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (πχ η αξία της μετοχής να γίνει 20 ευρώ και το κεφάλαιο 100.000,00 (τα νούμερα του παραδείγματος είναι ενδεικτικά);
• Και μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία πχ Απόφαση ΓΣ για μείωση (Συμβολαιογραφικό έγγραφο (η ΑΕ είναι παλιά) και τι άλλο);


Λύση Ο.Ε. και ατομικής από εκ διαθήκης κληρονόμο

Ερώτηση 1510
04.07.19
Επιτηδευματίας που απεβίωσε, με διαθήκη του ορίζει ως αποκλειστικό κληρονόμο της ατομικής επιχείρησης του και της συμμετοχής του σε εταιρεία ΟΕ την σύζυγο του. Εναπομείνας μοναδικός εταίρος στην ΟΕ είναι, επίσης, η σύζυγος του. Ο αποβιώσας, επίσης, είχε δύο ανήλικα τέκνα.
1. Το καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζει τι συμβαίνει στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων και η σύζυγος δεν επιθυμεί την συνέχιση της εταιρείας. Μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε λύση της εταιρείας χωρίς καμία εμπλοκή των ανήλικων τέκνων;
2. Το ίδιο επιθυμεί και για την ατομική επιχείρηση η οποία δεν βρισκόταν σε δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια αλλά δεν είχε γίνει διακοπή ή τεθεί σε αδράνεια.
Μπορεί η μητέρα λοιπόν να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την διακοπή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ΔΟΥ και την λύση ως εκκαθαριστής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ;
Σε αρχικό στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων αυτών τέθηκε από την ΔΟΥ ζήτημα ότι και τα ανήλικα τέκνα πρέπει να εκφράσουν την γνώμη τους μέσω ορισμού τρίτου εκπροσώπου (αναφέρθηκε ως αιτία η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τέκνων και μητέρας) μέσω δικαστικής απόφασης σχετικά με την διακοπή της επιχείρησης.
Η ύπαρξη της διαθήκης δεν είναι από μόνη της αρκετή ώστε ως κληρονόμος να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ;


Θέση Α.Ε. σε αδράνεια

Ερώτηση 1442
25.02.19
ΑΕ βρίσκεται σε εκκαθάριση. Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (από την δραστηριότητά της), έχει πωληθεί η περιουσία της και το μόνο που απομένει είναι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αποζημιώσεις που έχει λάβει από απαλλοτρίωση ακινήτου της. Υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις για 8 χρόνια. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου μια να μπει σε αδράνεια; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αδράνεια;


Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστών και μελών Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 1439
22.02.19
Ε.Π.Ε. με 3 μέλη (2 διαχειριστές και ένα μέλος), αποφασίζει μέσω της Γ.Σ. την καταβολή μηνιαίων μισθών και στους 3 για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης.
Πως φορολογείται αυτό το εισόδημα; Πως αποδίδεται ο φόρος και με ποια ποσοστά παρακράτησης;
Πως αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές; Με ποια ποσοστά;


Σελίδες