×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Ορισμός προβληματικής επιχείρησης

Ερώτηση 1813
13.01.21
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η υπεύθυνη δήλωση λογιστή η οποία αναφέρει αν η εταιρεία είναι προβληματική. Με βάση τον Καν.651/2014 παρ.18 αρθρο 2 ο παραπάνω όρος «προβληματική» αφορά όλων των μορφών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) όπως και όλων των μεγεθών (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία);


Έκδοση TΠΥ παροχής λογιστικής υπηρεσιών από λογιστή που ασκεί ατομική επιχείρηση ο οποίος είναι εταίρος και διαχειριστής της Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1812
13.01.21
Διαχειριστής και εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στην ΙΚΕ, έχοντας ο ίδιος ατομική επιχείρηση (λογιστικό γραφείο). Για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κόβει τιμολόγιο στην ΙΚΕ ή θεωρείται προσωπική εργασία; Τι είναι σωστό να γίνεται;
Θεωρούνται οι δυο αυτές επιχειρήσεις συνδεδεμένες;


Παρακράτηση χαρτοσήμου σε αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1807
24.12.20
Σε περίπτωση καταβολής αμοιβών διαχείρισης σε Διαχειριστή ΙΚΕ, πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί χαρτόσημο; Εάν οφείλεται χαρτόσημο, το ποσοστό είναι 1,2% ή 2,4% και ποιος το επιβαρύνεται, η επιχείρηση ή ο δικαιούχος;


Προσωρινή απόληψη κερδών από εταίρο Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1804
23.12.20
Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά τις προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ:

Α. Διαδικασία

Η ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να προ-διανέμει κέρδη τρέχουσας χρήσης πριν από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση με έκτακτη ΓΣ εντός της χρήσης;
Εάν ναι, η όποια διανομή γίνει, θα τελεί υπό την μετέπειτα έγκρισή της από την τακτική ΓΣ όταν λάβει χωρά στο επόμενο έτος;
Θα πρέπει να συνταχθούν ενδιάμεσες (ή προσωρινές) οικονομικές καταστάσεις π.χ. για το διάστημα από την 01.01.20 έως της 30.11.20 από τις οποίες να προκύπτουν κέρδη χρήσης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Έστω περίπτωση που τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι τα παρακάτω όπως προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζετε με έκτακτη γενική συνέλευση στης 05.12.ΧΧ την διανομή προσωρινών απολήψεων κερδών ύψους 50.000€.

Αποτελέσματα προς φορών: 100.000
Φόρος ΝΠ 24%: 24.000
Αποτελέσματα μετά φόρων: 76.000
Τακτικό αποθεματικό: 3.800
Διανεμόμενα κέρδη βάση ΓΣ στις 05.12.20: 50.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 22.200

Για την νόμιμη διανομή βάση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και σε αυτή την περίπτωση; Επίσης σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας το πρακτικό θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του αρμοδίου λογιστή;
Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό του ύψους της διανομής; Είναι καθαρά στην απόφαση των εταίρων της ΓΣ (όχι πάνω από τα προσωρινά κέρδη χρήσης);

Β. Χρηματικά διαθέσιμα

Βάση της ανωτέρω απόφασης των εταίρων που τέθηκε πιο πάνω, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα με μετρητά λόγω υπερήμερων απαιτήσεων κάποιων πελατών οι οποίοι τυγχάνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής θα μπορεί να γίνει η πληρωμή των κερδών σε τμηματικές δόσεις προς τους εταίρους;

Γ. Φορολογία Εισοδήματος

Το υπόψη διανεμόμενο ποσό βάση της 1.100/2019 θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του φόρου μερισμάτων 5% μέσα σε ένα μηνά από την έγκρισης της ΓΣ και να αποδοθεί στο δημόσιο ο Παρακρατούμενος φόρος.
Το συγκεκριμένο εισόδημα έχει λάβει χωρά μέσα στο 2020, οπότε βάση της ΓΣ έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του από την εταίρους. Το εν λόγω εισόδημα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα της χρήσης 2020 όπως αναφέρεται και βάση της παρ.4 αρ.8 ν.4172/13; Εάν ναι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί το ανάλογο εισόδημα;

Δ. Λογιστική

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο βάση ΕΛΠ ποιες είναι η λογιστικές εγγραφές στα βιβλία που θα πρέπει να γίνουν, χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα.
Πως θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο γεγονός στον τελικό Ισολογισμό χρήσης;

Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Αναμένω την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Καλές Γιορτές και Καλά Χριστούγεννα


Φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1775
19.11.20
Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά την αμοιβή διαχειριστή σε ΙΚΕ σε ετήσια βάση:
Πολυπρόσωπη ΙΚΕ με ένα διαχειριστή η οποία συστάθηκε στα μέσα του 2019 με πρότυπο καταστατικό, έχει κέρδη χρήσης 2019 μετά φορών 40.000 ευρώ και περίπου εκτιμώμενα κέρδη χρήσης 2020 100.000 ευρώ. Μπορεί με έκτακτη συνέλευση να αποφασίσει (βάσει παρ. 4 άρθρου 64 του 4072/12) και να ορίσει αμοιβή διαχειριστή για ολόκληρο το 2020; Αναφέρω ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της ερώτησης: έστω ότι γίνεται την 20.11.2020 έκτακτη συνέλευση των εταίρων με το θέμα αυτό, και αποφασίζεται αμοιβή διαχειριστή ύψους 1.000€ ανά μηνά για το έτους 2020 ή 12.000 ευρώ (1.000 Χ 12μηνες) η οποία θα καταβληθεί συνολικά το αργότερο έως της 31.12.2020; Η εν λόγω απόφαση θα παραμένει εν ισχύει μέχρι την τροποποίησή της από την συνέλευση των εταίρων.
Επίσης, οι εν λόγω αμοιβές διαχειριστή πρέπει να προεγκρίνονται και έπειτα να εγκρίνονται οριστικά από την ετήσια τακτική συνέλευση των εταίρων; Εάν ναι θα ήθελα ένα παράδειγμα διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος βάσει των δεδομένων του παραπάνω παραδείγματος.
Ως προς την παρακράτηση του φόρου, το άνωθεν εισόδημα φορολογείται με τη γενική κλίματα των μισθωτών συν τυχόν εισφορά αλληλεγγύης εάν προκύπτει; Δηλαδή από την στιγμή της απόφασης (20.11) θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση παρακρατούμενου φόρου στον μήνα Νοέμβριο 2020 με την συνολική ετήσια αμοιβή 12.000; Ο φόρος της δήλωσης θα υπολογιστεί σε ετήσια βάση ή λόγω του μήνα πρέπει να παρακρατηθεί ο ανάλογος φόρος του μήνα αναφοράς;
Την επιβεβαίωσή σας ότι θα υπολογιστεί χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1,2% επί της μικτής αμοιβής το οποίο θα αποδίδεται μαζί με την παραπάνω βεβαίωση.
Τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΕΛΠ από την στιγμή της απόφασης σε 4 βαθιά ανάλυση.
Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
Αναμένω την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων


Ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση αμοιβή διαχειριστή Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1735
07.09.20
ΙΚΕ απαρτίζεται από 2 εταίρους, τον διαχειριστή και ένα απλό μέλος. Αποφασίζει να γίνει Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκριθεί μισθός ΔΣ.
1. Ο διαχειριστής δικαιούται αυτής της αμοιβής, ναι ή όχι; Για το απλό μέλος υποθέτω μπορεί να την πάρει.
2. Φορολογικά ισχύει η παρακράτηση φόρου 20% και η απόδοση χαρτοσήμου 3,6% ή και κάτι ακόμα που μας διαφεύγει, επί 12 μήνες;
3. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική, ναι ή όχι; Εφόσον είναι, οι κρατήσεις ορίζονται αντίστοιχες με αυτές των ιδιωτικών υπάλληλων πλήρους ασφάλισης ή μήπως όχι;
4. Ποιά δικαιολογητικά κατατίθενται στις δημόσιες υπηρεσίες ή ενημερώστε με παρακαλώ για οτιδήποτε άλλο νομίζετε εσείς ότι είναι άξιο λόγου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.


Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Ερώτηση 1659
06.03.20
Καλημέρα
Είμαι λογιστής και τηρώ τα βιβλία ατομικής επιχείρησης σούπερ μάρκετ διπλογραφικά. Θέλουμε να μετατρέψουμε την ατομική σε ΑΕ με βάση τον ν.2166/93. Περιγράψτε την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά το νομικό μέρος και τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία της ατομικής και της νέας ΑΕ.
Για υπολογισμό του κεφαλαίου που θα εισφέρει ο επιχειρηματίας θα λάβουμε τα στοιχεία του ισολογισμού της 31/12/2020;
Η ατομική διαθέτει μεγάλο αριθμό παγίων, κινητά και ακίνητα και εμπορεύματα στην απογραφή της 31/12/2020. Η μεταβίβαση τους θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο;
Ποια δεδομένα θα πρέπει μεταφερθούν στην νέα ΑΕ, η απογραφή του ισολογισμού της 31/12/2020 ή η απογραφή που θα γίνει όταν κλείσει οριστικά η ατομική και γίνει έναρξη την νέας ΑΕ;
Πως θα αποτυπωθούν λογιστικά οι διαφορές που θα προσδιορίσουν οι ελεγκτές και πότε θα γίνουν την 31/12/2020 ή όταν κλείσει οριστικά η ατομική;
Παρακαλώ στην απάντηση σας να βάλετε και μια πρακτική εφαρμογή με ένα παράδειγμα στην πράξη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Αντικατάσταση ετερόρρυθμου εταίρου και υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1645
19.02.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε την διαδικασία αποχώρησης ετερόρρυθμου μέλους από μια ΕΕ και αντικατάστασης του από κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο καινούριος εταίρος πρέπει να ασφαλιστεί ως μη μισθωτός στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της ιδιότητας του ετερόρρυθμου εταίρου; Η εταιρία δεν έχει ακίνητα, ούτε αυτοκίνητα.


Σελίδες