×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Θέση Α.Ε. σε αδράνεια

Ερώτηση 1442
25.02.19
ΑΕ βρίσκεται σε εκκαθάριση. Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (από την δραστηριότητά της), έχει πωληθεί η περιουσία της και το μόνο που απομένει είναι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αποζημιώσεις που έχει λάβει από απαλλοτρίωση ακινήτου της. Υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις για 8 χρόνια. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου μια να μπει σε αδράνεια; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αδράνεια;


Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστών και μελών Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 1439
22.02.19
Ε.Π.Ε. με 3 μέλη (2 διαχειριστές και ένα μέλος), αποφασίζει μέσω της Γ.Σ. την καταβολή μηνιαίων μισθών και στους 3 για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης.
Πως φορολογείται αυτό το εισόδημα; Πως αποδίδεται ο φόρος και με ποια ποσοστά παρακράτησης;
Πως αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές; Με ποια ποσοστά;


Φόρος υπεραξίας από αύξηση κεφαλαίου

Ερώτηση 1409
23.01.19
Σε ΙΚΕ με δυο εταίρους και ποσοστά συμμετοχής 50% για τον καθένα θα εισέλθει ένας τρίτος νέος εταίρος με αύξηση του κεφαλαίου της ΙΚΕ, στην οποία θα μετέχει μόνο αυτός (νέος εταίρος), έτσι ώστε μετά την αύξηση να έχουν οι δυο παλιοί εταίροι από 40% ο καθένας και 20% ο νέος εταίρος. Η αύξηση κεφαλαίου έχει φόρο υπεραξίας ή όχι;


Εισφορές ΙΚΕ

Ερώτηση 1397
21.12.18
Οι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά κατά τη σύσταση μιας ΙΚΕ ή αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου θα πρέπει να κατατεθούν σε λογαριασμό της εταιρείας;


Διανομή μερίσματος

Ερώτηση 1377
21.12.18
Μια ΑΕ με χρήση 1/7-30/6 θέλει να διανείμει 100χιλ μέρισμα, ποσό το οποίο προέρχεται από κέρδη προηγ. χρήσεων.
Στον 42 κατά την 30/6/18 έχουμε υπόλοιπο κερδών της 30/6/14 13.000€, της 30/6/15 47.000€, της 30/6/16 59.000€.
Από τις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών προκύπτει ότι :
Την 30/6/14 φορολογήθηκε για μέρος των κερδών λόγω του ότι είχε μεταφερόμενες φορ. ζημιές 6.500€. Συγκεκριμένα τα κέρδη ήταν 91χιλ που με τις λογιστικές διαφορές ανήλθαν στα 111χιλ, από τα οποία αφαιρέθηκαν τα 6,5χιλ και φορολογήθηκαν τα 104,5χιλ. Την 30/6/15 και την 30/6/16 φορολογήθηκε για το σύνολο των κερδών.
Επίσης έχει διανεμηθεί ήδη μέρισμα (το 2015) 40χιλ ευρώ από τα κέρδη της 30/6/14 (Ήταν 53χιλ).
Πώς πρέπει να φορολογηθεί το μέρισμα που προέρχεται από τα κέρδη της 30/6/14; Πώς θα συμπληρωθεί το έντυπο Ν;


Εκμετάλλευση διαμερισμάτων για ενοικίαση μέσω πλατφόρμας Airbnb από Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1392
18.12.18
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία αγόρασε δύο διαμερίσματα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Έχει υποχρέωση να προβεί σε δήλωση έναρξης υποκαταστήματος για τα δύο ακίνητα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;


Εκούσια αποχώρηση εταίρου Ο.Ε. και φορολογία υπεραξίας

Ερώτηση 1348
31.10.18
Έχουμε μια Ο.Ε. που έχει εταιρικό κεφάλαιο 5.000€, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2018. Έχει τρεις εταίρους όπου ο ένας έχει ποσοστό 50%, ο δεύτερος ποσοστό 49% και ο τρίτος ο οποίος είναι αδερφός του 49% έχει το 1%. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αγορά παγίων 21.000€. Για δικούς τους λόγους ο έχων το 1% επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία και να παραχωρήσει το ποσοστό του στον αδερφό του. Το ερώτημα είναι θα πρέπει να προβώ μόνο σε τροποποίηση του καταστατικού ή αποτίμηση της εταιρείας και να κάνω ισολογισμό και μετά να προχωρήσω στην τροποποίηση του καταστατικού.


ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1325
26.09.18
α) Ανώνυμη Εταιρεία θέλει να ασφαλίσει τα μέλη του Δ.Σ. σαν μισθωτούς. Αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. ή απαιτείται Γ.Σ.; Στην περίπτωση που απαιτείται Γ.Σ. μπορεί να γίνει με έκτακτη υπό την αίρεση της επόμενης τακτικής Γ.Σ.;
β) Οι διαδικασίες της ασφάλισης των μελών του Δ.Σ. είναι ίδιες με αυτές των μισθωτών;


Διανομής μερίσματος Α.Ε. ή χορήγησης δανείου σε μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ. με μετρητά

Ερώτηση 1320
24.09.18
ΑΕ μπορεί να χορηγήσει μέρισμα στους μετόχους της σε μετρητά; Δηλ. χωρίς να τα καταθέσει σε κάποιο τραπεζικό λογ/σμό; Υπάρχει κάποια διάταξη είτε του 2190 είτε της φορολογίας εισοδήματος που να το απαγορεύει;
Μπορεί να χορηγήσει δάνειο σε μέτοχο και Πρόεδρο της εταιρίας σε μετρητά;
Οι ερωτήσεις αφορούν την τακτοποίηση του ταμείου.


Ημερομηνία διακοπής Ε.Ε. λόγω αντικατάστασης του αρχικού εκκαθαριστή

Ερώτηση 1314
17.09.18
ΕΕ έχει καταγγελθεί από το 2011, έχει μπει σε εκκαθάριση και έχει οριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος δυστυχώς δεν έκανε τίποτα και είναι άφαντος. Ο ένας εκ των εταίρων με δικαστική απόφαση του 2018 πέτυχε τον διορισμό άλλου εκκαθαριστή. Με τι ημερομηνία θα γίνει η διακοπή της εταιρείας; Με 2011 που μπήκε σε εκκαθάριση ή με την μεταβολή του 2018 που ορίστηκε στην εφορία ο νέος εκκαθαριστής;


Σελίδες